OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�nsanlar�n Ya�ad��� Azaplar�n Kayna��: Samimiyetsizlik


Samimiyetsizlik insanlar i�in b�y�k bir belad�r; sadece ki�ilerin ya�amlar�n� zorla�t�rmakla, s�k�nt� ve mutsuzlu�a s�r�klemekle kalmaz. Ayn� zamanda onlar� hem fiziksel hem de manevi y�nde b�y�k bir h�zla y�prat�r. Samimiyetsiz insanlar, �zerlerinde olu�an tahribat�n kimi zaman fark�na varmayabilirler. ��lerinde tuttuklar� gizli samimiyetsizliklerden dolay� bir zarara u�ramad�klar�n� sand�klar� i�in, bunu bir hayat �ekli olarak s�rd�rmekte hi�bir sak�nca g�rmezler. Samimiyetsizli�in insanlar �zerinde olu�turdu�u olumsuz etkilerden baz�lar�n� ��yle s�ralayabiliriz:

Ak�ls�zl�k


�man�n gereklerini ya�amayan ki�iler �zerinde g�r�len en belirgin etkilerden biri 'ak�ls�zl�k't�r. Allah, akl� insanlara ancak samimi iman ile birlikte vermektedir. �nsan�n bunun d���nda ortaya koyabildi�i t�m yetenekler, ancak zekas� ile olu�abilmektedir. Belki ilk bak��ta zeki bir insan�n da ak�ll� bir kimse ile ayn� �zellikleri g�sterebilece�i d���n�lebilir. Zaten insanlar�n yan�l�p kendilerini ak�ll� sanmalar�n�n nedeni de budur. Ancak ger�ekte durum �ok farkl�d�r. Ak�l, Allah'�n insanlar i�in belirledi�i ve uyuldu�unda en m�kemmel sonu�lara ula�t�ran ve ki�inin Kuran'a tabi olmas�ndan kaynaklanan bir �st�nl�kt�r. Allah Kuran'�n bir ayetinde, "Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sak�n�rsan�z, size do�ruyu yanl��tan ay�ran bir nur ve anlay�� (furkan) verir, k�t�l�klerinizi �rter ve sizi ba���lar. Allah b�y�k fazl sahibidir." (Enfal Suresi, 29) s�zleriyle ancak Kendisi'nden korkup sak�nanlara verdi�i �zel bir anlay��tan bahsetmektedir.

Manevi ve Fiziksel A��rl�k


Ak�lda olu�an pusun yan� s�ra, samimiyetsizli�i s�rd�ren insanlar�n u�rad��� zararlardan biri de �zerlerinde olu�an a��rl�kt�r. Bu a��rl�k, vicdanlar�n�n sesinden bilerek y�z �evirmi� olmalar�n�n �zerlerinde olu�turdu�u bask�dan kaynaklan�r. Vicdan azab�n�n verdi�i manevi s�k�nt�, ki�inin hem ruh halini hem de t�m fiziksel fonksiyonlar�n� derinlemesine etkiler. B�yle bir insan, d�nyan�n en g�zel, en konforlu evinde, istedi�i her nimete an�nda ula�abilecek imkanlar i�inde, en g�zel ahlakl� insanlarla birlikte ya�asa, sa�l���, g�zelli�i, zenginli�i d�nya �artlar�nda olabilecek en m�kemmel seviyede olsa, yine de i�indeki bu s�k�nt�dan kurtulamaz. �evresindeki bu nimetlerin hi�birinden gere�i gibi zevk alamaz. Ne yedi�i yemek, ne dostlar�n�n candan sohbetleri, ne g�zel bir manzara, ne gitti�i g�zel bir yer bu insana zevk vermez. Allah, Kuran'da iman� kalplerine tam sindirememi� olan bu insanlar�n s�k�nt�l� ruh halini ��yle tarif etmi�tir: “Kim de Benim zikrimden y�z �evirirse, art�k onun i�in s�k�nt�l� bir ge�im vard�r ve Biz onu k�yamet g�n� k�r olarak ha�redece�iz. “ (Taha Suresi, 124)

Maddi-Manevi Kirlenme


Samimiyetsizli�in insanlar �zerinde olu�turdu�u bir ba�ka tahribat �ekli ise �u ayetle bildirilmektedir:
“O, ak�l erdiremeyenlerin �zerine i�ren� bir pislik k�lar.” (Yunus Suresi, 100)
Vicdanlar� kabul etti�i halde ak�llar�n� kullanmayan, samimiyetsiz ya�ayan insanlar Allah'�n 'i�ren� bir pislik' olarak ifade etti�i bir bela ile kar��l�k bulurlar. Allah bir ayette, "Kalplerinde hastal�k olanlar�n ise, i�ren�liklerine i�ren�lik (murdarl�k) ekleyip-art�rm�� ve onlar kafir kimseler olarak �lm��lerdir." (Tevbe Suresi, 125) �eklinde buyurmu�tur. Bu, Allah'�n dilemesiyle insanlar �zerinde hem maddi hem de manevi bir kir �eklinde g�r�lebilmektedir. Allah dilerse bu ki�iler ger�ekten bedensel olarak da kirli bir g�r�n�m alabilirler. ��lerindeki huzursuzluk ve stres bedenlerinin normalden �ok daha h�zl� bir �ekilde kirlenmesine, hatta ciltlerinin bozulmas�na, a��z ve beden kokular�na neden olabilir. (Harun Yahya, Gizli Azaplar�n ��z�m�)

Nursuzluk


Manevi kirin bir ba�ka tezah�r� olarak, samimiyetsiz insanlar�n y�zlerinde de bir nursuzluk olu�ur. Bu nursuzluk her insanda ayn� belirtilerle ortaya ��kmaz. Kimi insanlar�n y�z�nde, iman edenlerin y�z�nde olu�an canl�l���n, �evkin ve d�r�st ifadenin olmamas�yla kendini belli eder. Kimi insanlarda anlams�z, hayat�ndan bezmi�, bo� bak��lar�n getirdi�i bir g�r�n�m ortaya ��kar. Kimi insanlarda ise y�zde olu�an sebepsiz bir kararma dikkati �eker. T�m bu belirtiler ki�ilerin i�lerinde ya�ad�klar� karanl�k ruhun birer yans�mas�d�r.
Burada dikkati �eken nokta ise, ki�ilerin fiziksel g�zelliklerinin hi�bir �ekilde bu sonucu etkileyemiyor olu�udur. ��nk� y�zdeki nur ancak samimiyetle olu�ur. Allah bir ayetinde bu ger�e�i ��yle bildirmektedir:
“Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki karanl�klara benzer; onun �st�n� bir dalga kaplar, onun �st�nde bir dalga, onun da �st�nde bir bulut vard�r. Bir k�sm� bir k�sm� �zerinde olan karanl�klar; elini ��kard���nda onu bile neredeyse g�remeyecek. Allah kime nur vermemi�se, art�k onun i�in nur yoktur.” (Nur Suresi, 40)

Olumsuz Hal


Allah, Kendisi'ne samimi bir kalple iman eden kimselere kat�ndan bir g�zellik, sevimlilik ve nur verir. Bu insanlar varl�klar�yla girdikleri her ortama g�zellik ve esenlik getirirler. Y�zlerine bakmak, seslerini duymak, Allah'a olan derin imanlar�n� hissettiren samimi konu�malar�na ve tav�rlar�na �ahit olmak �evrelerindeki insanlar i�in birer nimet olur.
Samimiyetsiz bir tav�r i�erisinde olan insanlar�n �zerinde ise, m�minlerin tam tersine olumsuz bir hal olu�ur. Kendi i� d�nyalar�nda ya�ad�klar� tevekk�ls�zl�k, h�z�nl�, s�k�nt�l� ve gergin ruh halleri ve kibirleri, bu insanlar�n girdikleri her ortamda negatif bir hava esmesine neden olur. Hi�bir s�z s�ylemeseler, hi�bir �ey yapmasalar dahi bulunduklar� yerden �evrelerine olumsuz bir elektrik yayarlar.
Ancak unutulmamal�d�r ki ayn� insan kalbini temiz tutup, Allah'a kar�� samimi olmaya niyet etti�i andan itibaren de, �zerindeki bu k�t� hal Allah'�n dilemesiyle hemen da��l�r ve yerini nurlu bir y�ze b�rak�r.
“O, ak�l erdiremeyenlerin �zerine i�ren� bir pislik k�lar.” (Yunus Suresi, 100)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.