OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ter�r�n T�rman���nda Dinsiz �deolojilerin Rol�


Bir hastal���n tedavisinde etkili bir sonu� elde edebilmek i�in do�ru te�his �ok �nemlidir. Te�hisin ard�ndan ba�layan tedavi ise, s�z konusu hastal�k v�cuttan at�lana kadar, titizlik ve kararl�l�kla devam ettirilmelidir. Aksi takdirde hastal���n n�ksetmesi ka��n�lmazd�r. Ayn� anlay��, toplumsal hastal�klar i�in de ge�erlidir. Herhangi bir toplumsal sorunla m�cadele ederken, �ncelikle yap�lmas� gereken �ey, o sorunun ortaya ��k�� nedenlerinin belirlenmesi olmal�d�r. Yoksa al�nan �nlemler ge�ici olmaya mahkumdur. Nitekim insanlar�n toplumsal sorunlar kar��s�nda k�kl� ��z�mler �retememelerinin en �nemli sebeplerinden biri de, bu nedenleri do�ru te�his edememeleridir.
Y�zy�l�m�z�n en �nemli toplumsal sorunlar�ndan biri olan ter�rizm i�in de sebepler �o�u zaman somut olaylarda aranmakta, m�cadele de bu y�zeysel hedeflere y�nelik planlanmakta ve ter�rizmle m�cadelede kal�c� sonu� almak m�mk�n olmamaktad�r. D�nyan�n ter�rden kurtulabilmesi i�in, �nce ter�rist yeti�tiren ana kaynak tespit edilmeli ve bu kaynak tam olarak ortadan kald�r�lmal�d�r.

Ter�ristin Mant�k �rg�s�


Ter�re sadece askeri g��le veya emniyet tedbirleriyle ��z�m bulmak m�mk�n de�ildir. ��nk� salt askeri tedbirler, b�y�k bir ihtimalle daha fazla �iddetle kar��l�k bulacak ve bir k�s�rd�ng� i�inde kan d�k�lmeye devam edecektir. Emniyet tedbirleri ise hi�bir zaman ter�re kar�� kesin bir g�vence sa�layamayacakt�r. Ter�rle m�cadeleye ba�larken ter�ristin d���nce yap�s�n�n, hayata ve insana bak�� a��s�n�n ve �iddeti hangi yollarla me�rula�t�rd���n�n �ok iyi anla��lmas� ve bunlarla m�cadele edilmesi gerekmektedir.
Ter�rist, ba�ar�ya sadece �iddet yoluyla ula�aca��na inan�r. �evresindeki insanlar�n kendisinden korkmas�n� ister ve bu korkuyu olu�turmak i�in insafs�z, ac�mas�z, tavizsiz ve sald�rgan bir karaktere b�r�n�r. Kendi d���ncesinin kar��s�ndaki her ki�i onun i�in bir d��mand�r. D��man�n� ise bir insan olarak de�il, bertaraf edilmesi gereken bir hedef olarak g�r�r. Journal Sentinel gazetesi yazarlar�ndan psikoterapist Philip Chard ter�ristlerin savunmas�z insanlara y�nelik vah�i eylemlerde bulunmay� nas�l me�ru hale getirdiklerini sorgulad��� 'Terrorists view us as targets, not as humans' (Ter�ristler bizi insan olarak de�il, birer hedef olarak g�r�yor) ba�l�kl� makalesinde ter�ristin mant�k �rg�s�n� �u �ekilde tarif eder:
“Ara�t�rmac�lar ter�ristlerin davran��lar�n�n alt�nda yatan psikolojik nedenleri ara�t�rd�lar. Bunlar�n en dikkat �ekeni, kurbanlar�n� bir e�ya, bir nesne ve (olmas�n� umduklar� �ekliyle) kurban listesine eklenecek bir ki�i haliyle istatistik olarak g�rme yetenekleridir. “

“ Kurbanlar�yla insani ili�kiler, bir insan�n arkada��yla ya da sevdi�i biriyle sahip olaca�� �e�it bir ili�ki kurmak istemezler. Aksine onlar� politik bir satran� tahtas�ndaki piyonlar olarak g�rmeye gayret ederler. Sonu� olarak ter�ristler kendi bak�� a��lar�na g�re, kendilerini ''insanlar� �ld�ren ki�iler'' olarak alg�lamazlar. Kolayl�kla ve hi�bir �ey hissetmeksizin, hi� ald�rmadan katletmek i�in fikirsel olarak bizi insan d��� hedefler haline getirirler...“
Ter�ristlere g�re, her ne olursa olsun hedefleri, yeterince kutsal, y�ce ya da her�eyi g�ze alabilen t�rdendir. Ki bu �ekilde te�vik ettikleri katliam� kendilerince hakl� ��karmaktad�rlar. Ter�ristlerin ana hedefleri ki�iler de�il, sonu�lard�r. Onlar i�in �nemli olan katliam de�il, katliam�n etkisidir. Ter�ristler bir grup insan�n ya da t�m bir toplumun �mitlerini, �evkini ya da hayat �eklini �ld�rmek isterler. Ter�ristler insanlar� �ld�r�rler, ��nk� bunu yapman�n ama�lar�na ula�man�n en h�zl� ve direkt yolu oldu�una inan�rlar. (Journal Sentinel, 24 Eyl�l 2001, Philip Chard)
Philip Chard'�n dikkat �ekti�i konu son derece �nemlidir. Ter�ristler kar��lar�ndaki ki�ilerin �l�mlerinden en ufak bir �z�nt� duymaz, aksine ne kadar �ok masum insan �l�rse, o kadar ba�ar�l� olduklar�n� d���n�r ve eylemin ba�ar�s�ndan b�y�k bir sevin� duyarlar. Masum insanlara hi� ac�maks�z�n kur�un s�kabilir, k���k �ocuklar�n �zerine bomba atabilirler. Kan d�kmek onlar i�in bir zevk haline gelir. �nsanl�ktan ��k�p, g�z� d�nm�� birer vah�i hayvana d�n���rler. Aralar�nda en ufak bir merhamet hissi g�steren olsa, onu hemen hain ilan ederler.
Zaten �o�u zaman birbirlerine kar�� da silaha sar�l�r, kendi i�lerindeki fraksiyonlara kar�� kanl� sald�r�lar ger�ekle�tirirler.
��te ter�ristlerin yukar�da k�saca tarifini yapt���m�z �iddet yanl�s� mant�k �rg�leri materyalist ve Darwinist d���nceden kaynak bulmaktad�r. �nsan� bir hayvan olarak g�ren, canl�lar�n geli�imini do�adaki ya�am m�cadelesine ba�layan, bu m�cadeleyi g��l� olanlar�n kazanaca��n� ve zay�flar�n ezilerek yok olacaklar�n� savunan Darwinizm, ter�ristin hastal�kl� d���nce yap�s�n�n �z�n� olu�turur.
O halde �ncelikle yap�lmas� gereken �ey, ter�ristin mant�k �rg�s�n�n ��r�kl���n�n t�m delillerle ortaya konmas�d�r. Darwinizm'i savunanlar�n veya inananlar�n hepsinin yan�ld�klar� en etkin �ekilde insanlara anlat�lmal�d�r. �nsan ba��bo� ve sorumsuz de�ildir. Onu yaratan, her an�n� g�zleyen, d���ncelerini dahi bilen ve �ld�kten sonra onu sorgulayarak yapt��� her�eye kar��l���n� verecek olan bir Yarat�c�m�z vard�r. Ve Rabbimiz insan�, hayvanlardan farkl� olarak bir ruh, ak�l, irade, muhakeme ve yarg� yetene�i ile yaratm��t�r. �rne�in bir olay kar��s�nda �iddetle �fkelenen, iradesi zay�f bir insan kendini ve kar��s�ndaki insan� hayvan gibi g�r�rse, ona hi� d���nmeden zarar verebilir, ac�mas�zca davranabilir. Kar��s�ndakinin k���k bir �ocuk, savunmas�z bir insan olmas� hi� fark etmez. Ancak, Allah'�n kendisine verdi�i ruhu ta��d���n� bilen, ak�l ve vicdan sahibi insan ise, her t�rl� durumda �fkesine hakim olur. Muhakemesi ve vicdan� her an a��k olur. Allah'a hesap veremeyece�i en k���k bir harekette bulunmaz.
Allah Kuran'da insanlara hem k�t�l���n hem de k�t�l�klerden sak�nman�n ilham edildi�ini bildirir. (�ems Suresi, 7-10) Baz� insanlar�n ahlaklar�ndaki bozukluklar�n, su� i�lemelerinin ard�ndaki neden hayali bir evrim s�reci de�ildir.
Bunun nedeni, Allah'a iman etmemeleri, yapt�klar�ndan dolay� Allah'a hesap vermeyeceklerini zannetmeleri ve bu nedenle sak�nmamalar�d�r. Bug�n b�t�n d�nyada meydana gelen sava�lar�n, �rk�� katliamlar�n, �ete kavgalar�n�n, dazlaklar�n ac�mas�z sald�r�lar�n�n, insanlar�n a�l��a, sefalete terk edilmelerinin, adaletsizli�in, merhametsizli�in ard�ndaki neden budur. �nsanlar� hayvan olarak g�renler, hayvanlar gibi ya�am m�cadelesi i�inde olmalar� gerekti�ini zannedenler, Allah'� ve ahireti unutan ve unutturanlar, hi�bir zalimlikte s�n�r tan�mazlar. (Harun Yahya, �slam Ter�r� Lanetler)
Her insan Allah'�n kendisine verdi�i ruhu ta��r ve kendisini yoktan var eden Yarat�c�m�za kar�� sorumludur. Allah, Kuran'da kendisini ba��bo� zannedenlere yarat�l��lar�n� ve �l�mden sonra tekrar dirileceklerini ��yle hat�rlat�r:
“ �nsan, 'kendi ba��na ve sorumsuz' b�rak�laca��n� m� san�yor? Kendisi, ak�t�lan meniden bir damla su de�il miydi? Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt� ve bir 'd�zen i�inde bi�im verdi.' B�ylece ondan, erkek ve di�i olmak �zere �ift k�ld�. (�yleyse Allah,) �l�leri diriltmeye g�� yetiren de�il midir? “ (K�yamet Suresi, 36-40)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.