OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�nsanlar� �lah Edinmemek


Tarih boyunca kimi toplumlarda, Allah’�n insanlardan ne istedi�i de�il insanlar�n birbirlerinden ne gibi beklentileri oldu�u daha �nemli olmu�tur. �nsanlar, Allah’�n her kitab�nda bildirdi�i h�k�mlerden, insanlara emretti�i ya�am tarz�ndan habersiz �ekilde kendilerini toplumun ve i�inde ya�ad�klar� sosyal �evrenin beklentilerini yerine getirmeye �artland�rm��lard�r.
Ge�mi�te oldu�u gibi g�n�m�zde de Allah'�n emir ve yasaklar� �o�u kimse taraf�ndan tam anlam�yla bilinmemekte ve uygulanmamaktad�r. �stelik bu durumdan hi� kimse bir rahats�zl�k duymamaktad�r. Allah'�n g�c�, O'nun r�zas�n� kazanman�n ne kadar �nemli oldu�u, Rabbimizin emirlerine uyulmad���nda Allah kat�nda nas�l bir kar��l�k al�naca�� neredeyse hi� d���n�lmemekte, �o�u insan bu konular� akl�na dahi getirmemektedir. Oysa ayn� ki�iler �evrelerindeki insanlar�n kendileriyle ilgili olarak ne d���nd�kleri, kendilerinden ne gibi beklentileri oldu�u, onlara kendilerini daha �ok be�endirmek, daha �ok sevdirmek i�in neler yapmalar� gerekti�i gibi say�s�z konuyu yak�ndan takip etmektedirler. Bu kimseler insanlara, Allah'tan daha fazla sevgi ve ba�l�l�k y�neltilen b�yle bir sistemin i�inde ya�amakta ve bunun yanl�� olabilece�ine ihtimal de vermemektedirler.
Bu, son derece k�kl� ve sapk�n bir d���nce ve ya�am tarz�, insanlar�n maddi ve manevi imkanlar�n� sarf etmelerine neden olan, hatta hayatlar�n� bu u�urda harcayacak kadar onlar� etkisi alt�na alan bir inan� �eklidir. Bu inan� �ekli kendi emirleri ve yasaklar�, do�rular� ve yanl��lar� olan, �stelik herkesin de bunlara uymas�n� zorunlu k�lan bat�l bir din haline gelmi�tir. Her insan kendi sosyal �evresinin beklentileri do�rultusunda haz�rlanm�� bu paket programa uymak zorundad�r. ��nk� ancak bu �ekilde o insanlar�n aras�nda ya�ayabilir; aksi takdirde d��lan�p k���msenir. Di�er insanlar, gerek bak��lar�, gerekse tav�r ve konu�malar�yla, kendilerine uymayanlar� a�a�� g�rd�klerini a��k�a hissettirirler.
Bu duruma d��memek i�in o ki�inin t�m bir g�n boyunca, kendi kendine unutmadan s�rekli olarak tekrarlamas� gereken birtak�m sloganlar� vard�r. �rne�in; "Benim i�in uyan�k desinler, zeki desinler, g�zel desinler, ne�eli desinler, ho� sohbet desinler, becerikli desinler; aman sak�n cimri, bencil demesinler, saf demesinler, cahil demesinler..." Bu bat�l dine uyan ki�i, t�m bunlar�, t�pk� bir ibadet gibi vazge�meden ve aksatmadan b�y�k bir titizlikle uygular. �evresindeki insanlar�n, kendisinden raz� olacaklar� bir ki�ilik geli�tirmeye b�y�k �aba sarf eder. �tinayla s�rd�rd��� bu uygulamalar sonucunda, insanlara Allah'tan daha �ok de�er veren, onlar�n r�zas�n� kazanmak i�in �n�ne gelen her teklifi kabul eden, t�m dikkatini insanlara y�neltmi� biri haline gelir. Art�k bu ki�i, insanlar�n birbirine kulluk etti�i bat�l bir dini sistemin i�inde hapsolmu�tur. ��ten i�e ya�anan bu gizli dinin azimli bir mensubu haline gelmi�tir. (Harun Yahya, Adaml�k Dini)

Bu din, Allah'� b�rak�p insanlara tapmay� �ng�ren bir dindir. Allah, Kuran'�n pek �ok ayetinde insanlar� bu sapk�n inan�tan kurtulup yaln�zca Kendisine kulluk etmeye davet etmi�tir. Unutulmamal�d�r ki bu sapk�n din, toplumu ne kadar etkisi alt�na alm�� olsa da, iradesi g��l� ve akl� ba��nda bir insan i�in, bu bat�l sistemi ya�amaktan vazge�mek son derece kolayd�r. ��nk� yap�lacak olan sadece Allah'a g�n�lden iman etmek, O'ndan ba�ka ilah olmad���na kesin olarak inanmakt�r. Allah, iman eden kullar�n�n yolunu a�ar onlar� do�ru yoluna ula�t�r�r. Kuran'� vesile k�larak, eskiden ya�ad�klar� karanl�k hayattan ��kmalar�n� sa�lar. (Harun Yahya, �nsanlara Tap�nma Dini)
Unutulmamal�d�r ki insanlar i�in ya�amak b�y�k bir zorluktur. ��nk� her insan�n be�enisi farkl� �l��ler �zerine kurulmu�tur. Bir insan�n �evresinde y�zlerce insan oldu�u d���n�lecek olursa, bunlar�n her birini memnun etmek i�in ayr� �aba harcanmas� gerekti�i a��k�a g�r�lecektir. Biri yan�nda hareketli bir karakter g�rmek isterken, bir di�eri pasif ve a��r bir insan arayacakt�r. Birinin memnun oldu�u tav�r bir di�erininkini tutmayacakt�r. Ancak bu uyumsuzluklar ve �l��lerdeki farkl�l�klar�n say�s� binleri bulur. Bu durumda "insanlar i�in ya�ayan" kimselerin "binlerce farkl� talebi birden ayn� anda" kar��lamas� gerekmektedir. Ancak bundan sonra istedi�i t�m insanlar kendisinden ho�nut olacak ve ancak bundan sonra ona de�er verebileceklerdir. Allah onlar�n bu s�k�nt�lar�na Kuran'da ��yle bir �rnek vermi�tir: “Allah (ortak ko�anlar i�in) bir �rnek verdi: Kendisi hakk�nda uyumsuz ve ge�imsiz bulunan, sahipleri de �ok ortakl� olan (k�le) bir adam ile yaln�zca bir ki�iye teslim olmu� bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd, Allah'�nd�r. Hay�r onlar�n �o�u bilmiyorlar.” (Z�mer Suresi, 29)
Bu noktada insana yard�mc� olabilecek tek bir yol vard�r; Allah'�n sonsuz akl�na ve bilgisine teslim olmak. Allah insan� ve t�m di�er varl�klar� yaratand�r. �nsan�n nas�l ya�ad���nda, neler yapt���nda mutlu olabilece�ini de yine ancak Allah bilir. Ve Allah insanlar i�in kurtulu� yolunu Kuran'da bildirmi�tir: Yaln�zca Allah'tan korkup, yaln�zca O'nun ho�nutlu�unu aramak.
“Allah dedi ki: "�ki �lah edinmeyin: O, ancak tek bir �laht�r. �yleyse Benden, yaln�zca Benden korkun." (Nahl Suresi, 51)
Bunun aksi bir tav�r sadece insan� mutsuz etmekle kalmaz ayn� zamanda da ki�inin Allah'a kar�� b�y�k bir su� i�lemesine neden olur. �nsan�n Allah'�n d���nda varl�klar�n ho�nutlu�unu aramas� Kuran'da "�irk ko�mak" olarak ifade edilir. �irk ko�an bir insan Allah'tan ba�ka bir varl��� kendisine �lah edinmi� ve t�m hayat�n� da onun i�in ya��yor demektir. Bu insanlar�n ahirette g�recekleri kar��l�k ise h�srand�r.
“Allah dedi ki: “�ki �lah edinmeyin: O, ancak tek bir ilaht�r. �yleyse Benden korkun.” (Nahl Suresi.51)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.