OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

www.kitapehli.com


20. y�zy�l�n son d�neminde d�nyan�n gelece�i ile ilgili tahminler aras�ndan bir tanesi sivrilip �ne ��k�yordu. Bat� medyas� bu fikre d�rt elle sar�l�yor, d�nya b�y�k bir �at��man�n e�i�indeymi� gibi g�sterilmeye �al���l�yordu. "Medeniyetler �at��mas�" ad� verilen materyalist d�nya g�r���n�n bir yans�mas� olan bu teori 21. y�zy�lda art�k �lkelerin �at��mas� d�neminin ortadan kalkaca�� ve yerini, medeniyetlerin �at��mas�na b�rakaca�� iddias�n� ortaya atm��t�. Bu �at��man�n da �ncelikle iki b�y�k medeniyet olan �slam ve H�ristiyan medeniyetleri aras�nda olaca�� iddia ediliyordu. �slam'�n ve H�ristiyanl���n ger�ek �z�n� bilmemekten ya da g�zard� etmekten kaynaklanan bu iddian�n gecersizli�i 21. y�zy�l�n ba�lamas�yla ortaya ��kt�. �ddialar�n aksine son y�llarda �lahi dinler aras�nda, birbirini anlama ve sempatiye dayal� s�cak bir yak�nla�ma ya�anmaya ba�lanm��t�r. Tan�t�m�n� yapt���m�z www.kitapehli.com sitesi bu konuyu kendisine ama� edinmi� bir site. Sitede, her �� dinin mensuplar�n�n, birlikte, yery�z�ndeki ortak d��manlar� olan materyalist ve Darwinist fikir ak�mlar�yla, k�lt�rel bir m�cadele etmesi gerekti�i savunuluyor. A�a��daki al�nt� ise sitede anlat�lan �slamiyetin ve H�ristiyanl���n sahip oldu�u ortak de�erleri ortaya koyuyor.
“Allah �e�itli d�nemlerde el�iler g�ndererek, kitaplar indirerek insanlara yol g�stermi�tir. B�ylece ilk insan olan Hz. Adem'den itibaren insanlar, Allah'�n varl���ndan ve emirlerinden haberdar edilmi�ler; ihtiya� duyacaklar� her t�rl� konunun en do�ru ve hikmetli a��klamas�n� hak dinlerde bulmu�lard�r. Hak dinler, g�nderildikleri d�nemlerin ortam ve �artlar�na g�re farkl� h�k�mler i�ermi� olsalar da, temelde ayn� inan� ve ahlaki modeli insanlara sunmu�lard�r. Hepsi, Allah'�n varl���, birli�i, s�fatlar�, insan�n ve t�m varl�klar�n yarat�l�� ama�lar�, Allah'a nas�l kul olmak gerekti�i, Allah'�n be�endi�i ideal tav�r, davran�� ve ya�am bi�iminin nas�l olmas� gerekti�i, iyi, k�t�, do�ru, yanl�� kavramlar�n�n neler olduklar�, insan�n d�nyadaki ya�am�n� nas�l d�zenlemesi, sonsuz ya�am� i�in neler yapmas� gerekti�i ve bu gibi konularda ayn� temel ger�ekleri insanlara aktarm��lard�r.”
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.