OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Tap�nak��lar�n Yeralt�ndaki B�y�k Komplosu


Tap�nak ��valyeleri bir Ha�l� tarikat� olarak kurulmu�, zamanla hem sapk�n bir ��retiye kap�ld��� hem de haks�z maddi ��kara dayal� kapitalist bir d�zen kurdu�u i�in, Fransa Kral� ve Papa’n�n ortak karar�yla yasaklanm��, karanl�k bir Orta�a� �rg�t�d�r.
Tap�nak��lar� ve tap�nak�� zihniyetini ortadan kald�rmak hi�bir zaman m�mk�n olmam��t�r. B�y�k �stad De Molay ve bir k�s�m ��valye ortadan kald�r�lm�� olsa bile, b�t�n Avrupa’y� ve Ortado�u’yu sarm�� olan Tap�nak��lar gizli de olsa varl�klar�n� her zaman devam ettirmi�lerdir.

Fransa’da Tap�nak��lar


Sadece Fransa’da ��valyelere ait 9000 temsilcilik ve �e�itli �lkelere yay�lm�� binlerce �ato ve Tap�nak�� merkezi vard�r. Bu merkezler, hem Tap�nak��lar�n organize olduklar�, t�ren yapt�klar� evler hem de ya�ad�klar� d�nemin para trafi�ini kontrol ettikleri yerler haline gelmi�lerdir. 14. y�zy�l kaynaklar�na g�re Fransa’da yakla��k 2000 ��valyeden sadece 620 tanesi engizisyon taraf�ndan cezaland�r�lm��t�r. Tahminlere g�re, o d�nemde en az 20 bin ��valye ve ��valye ba��na 7-8 ki�ilik kadro faaliyet halindedir. Yakla��k 8 ki�ilik olan bu kadrolar, denizcilikten, ticarete kadar, tarikat mensuplar�n�n her t�rl� i�lerini organize etmekteydiler. Yani basit bir hesap yap�ld���nda, Tap�nak��lar takibata u�rad�klar� d�nemde en az 160 bin ki�ilik bir g�ce sahiptirler. Bir a� gibi b�t�n Avrupa’y� ve Akdeniz k�y�lar�n� �ren bu kadro, ayn� zamanda d�nemin en b�y�k lojistik g�c�n� de meydana getirmekteydi. B�t�n bu merkezlere da��lm�� mal varl���n� ele ge�irmek, ne Fransa Kral� ne de Papa i�in m�mk�n olmam��t�r. Krallarla yar��an bu mal varl���, Tap�nak��lara her t�rl� korumay� ve g�venceyi sa�lamaya yetmi�tir. Yani Kilise’nin resmen ortadan kalkt���n� �ne s�rd��� tarikat��lar, b�t�n Avrupa’da, �zellikle de �ngiltere gibi Kuzey �lkelerinde yeralt�nda faaliyetlerine devam etmi�tir:
“Kutsal Topraklar�n kayb�n� izleyen y�llarda, Tap�nak��lar, kendi devletlerini kurma konusunda gittik�e artan bir arzu g�stermi�lerdir. Bu, ne Yeni D�nya’da (Amerika) bir Eldorado (Alt�n �kesi), ne de karanl�k Afrika’da, Prester John benzeri gizli bir krall�kt�r. Nitekim Tap�nak��lar kesinlikle Avrupa’da olup biten her �eyin merkezinde oldular, ve dahas� bug�nk� bildi�imiz �ekliyle Bat� D�nyas�’n�n olu�umunda k�smen arac� oldular. Tap�nak��lar�n devleti �svi�re idi, halen de �yledir.” riors and the Bankers, Alan Butler, Stephen Dafoe, bl.10, s.84)
�stteki kaynakta da belirtildi�i gibi, Fransa’dan ka�an Tap�nak ��valyelerinin yeniden yap�lanmak ve faaliyetlerini g�venli bir �ekilde devam ettirebilmek i�in se�ti�i yerlerden biri bug�n �svi�re olarak bilinen b�lgedir. �svi�re’nin geleneksel yap�s�n�n olu�mas�ndaki Tap�nak�� etkisi bug�n bile kolayl�kla g�r�lebilmektedir. Kendisi de mason olan ve Tap�nak ��valyeleri konusunda uzman olan The Warriors And The Bankers (Sava���lar ve Bankac�lar) kitab�n�n yazar� Alan Butler, 1999 y�l�nda yapt��� bir ��yle�ide bu konuyu ��yle delillendirmektedir: “Bu konunun �nemli birka� nedeni var, �rne�in;

  1. �svi�re’nin kurulu�u Tap�nak��lar�n Fransa’da zulme u�rat�ld��� ana denk geliyordu.
  2. �svi�re, Fransa’n�n sadece do�usunda oldu�undan, Tap�nak�� karde�lerin t�m b�lgeden topluca ka�mas� daha kolayd�.
  3. �lk �svi�re kantonlar� tarihinde baz� dedikodular vard� bunlar da beyaz giysili ��valyelerin gizlice ortaya ��kt�klar� ve yerli halk�n yabanc�lar�n egemenli�ine kar�� �zg�rl�klerini kazanmalar�na yard�m ettikleri idi.
  4. Tap�nak��lar bankac�l�kta, tar�mda ve m�hendislikte geli�mi�lerdi. Bu benzer bak�� a��s� d��manlar�nda da g�r�l�yordu ve bu b�lgelerin birbirinden ayr�lmas�n�n, nihayet �svi�re’ye ge�ilmesinin ilk basama��yd�.
  5. �nl� tap�nak ha��, �o�u �svi�re kantonunun bayra��nda bulunuyor ve tap�nak ��valyeleri i�in �nemli olan di�er amblemlerde, anahtarlar ve lambalar gibi...”

Ka�ak Tap�nak��lar�n �nemli bir b�l�m� de, 14. y�zy�l Avrupas�’nda Katolik Kilisesi’nin otoritesini tan�mayan yegane Krall��a, yani �sko�ya’ya s���nd�lar. �sko� KralI Robert Bruce’un himayesi alt�nda yeniden �rg�tlendiler. Bir s�re sonra da, varl�klar�n� s�rd�rmek i�in iyi bir kamuflaj y�ntemi buldular: Orta�a�’da Britanya Adas�’ndaki en �nemli “sivil toplum �rg�t�” olan duvarc� loncalar�na s�zd�lar ve bir s�re sonra da bu loncalar� tamamen ele ge�irdiler. Birer mesleki �rg�t olan loncalar b�ylece felsefi ve siyasi bir ama� kazand� ve mason localar�na d�n��t�. (Masonlar�n “operatif masonluktan spek�latif masonlu�a ge�i�” dedikleri s�re� de budur.)


Fransa’dan Ka���


Fransa’daki takibattan kurtulan yakla��k 30-40 bin kadar Tap�nak��n�n yeralt�nda devam eden faaliyetleri masonik bir kaynakta �u �ekilde anlat�lmaktad�r: “Baz� Tampliye ��valyeleri mason k�l���na girer ve masonlar�n aras�na kar��arak hayatlar�n� kurtar�r. Baz�lar�, �lke d���na ka�abilmek i�in masonlara verdikleri Laissez Passer’leri kullan�r. Bir k�s�m Tampliye, �spanya’ya ge�erek, Caltrava, Alcantara, Saint Jacques de I’Epee tarikatlar�na kat�l�r, di�er bir k�sm� da, Portekiz’e ge�ip Ordre du Christ �rg�t�ne d�n���r. Ba�ka bir grup Roma-Germen �mparatorlu�una ge�ip Toton ��valyelerine kat�l�r. Olduk�a b�y�k bir grup Hospitaliyeler’e iltihak eder. �ngiltere’deki Tampliye’ler bu olay s�ras�nda �nce tutuklanarak sorguya �ekilir. Ancak hemen serbest b�rak�l�r. Hatt� baz� �lkelerde haklar�nda hi�bir i�lem yap�lmaz. (Harun Yahya, Tap�nak ��valyeleri)

Tampliye’ler Hi�bir Zaman Faaliyetlerini Durdurmad�lar


Tampliye’ler, 1804 y�l�na kadar, yani Bernard-Raymond Fabre Palabrat de Spolete bu tarikat�n yeniden B�y�k �stad� oluncaya kadar, tarih sahnesinden �ekilmi� g�r�n�r. Bu ki�inin 1814’de yapt��� tesad�fi ke�if �ok ilgin�tir. Spolete, 1814 y�l�nda Paris’te Seine nehri k�y�s�ndaki sahaflar�n tezg�hlar�nda bir elyazmas�na rastlar. Grek�e elyazmas�nda Yuhanna �ncili’nin bir tefsiri yer almaktad�r. �ncil’in son iki k�sm� yoktur. Onun yerine ��genlerle ayr�lm�� baz� a��klamalar bulunmaktad�r. Bu k�s�mlar� dikkatle tetkik etti�inde, bunun Tampliye’lerin 5. B�y�k �stad� Bertrand de Blanchefort (1154)’ den ba�lamak �zere 22. B�y�k �stad� Jacques de Molay’a ve devamla 23.B�y�k �st�d Larmenius de Jerusalem (1314)’den Claude-Mathieu Radix de Chevillon (1792)’a kadar uzanan b�t�n Tampliye B�y�k �st�dlar�n� kapsayan bir liste oldu�unu anlar. Bu belgeden, Jacques de Molay’�n B�y�k �st�dl�k g�revini Larmenius de Jerusalem’e vasiyet etti�i varsay�l�r. Bu da Tampliyeler’in hi�bir zaman ortadan kalkmam�� oldu�unun kan�t� say�l�r. Nitekim, g�n�m�zdeki Tampliyeler ayn� zamanda birer H�rmason’dur.”
Umberto Eco’nun kitab�nda aktar�lan bir bilgi de bu a��dan ilgin�tir:
“Beaujeu’den sonra, tarikat, varl���n� bir an bile ara vermek sizin s�rd�rd�. Aumont’dan g�n�m�ze dek, tarikat�n kesintisiz bir dizi B�y�k �stad�’n� biliyoruz. Bug�n tarikat� y�neten, �n�n y�ce g�revlerini y�r�ten ger�ek B�y�k �stad�n ve ger�ek �stlerin adlar� ve oturduklar� yer bir giz, yaln�zca ger�ek ayd�nlanm��larca bilinen eri�ilmez bir giz olarak kalm��sa, bunun nedeni, tarikat�n saatinin hen�z gelmemesi, vaktin hen�z dolmamas�d�r...”

Tap�nak��lar�n Komplo Plan�


Konuyla ilgili �o�u kaynak taraf�ndan, B�y�k �stad Jacques de Molay’�n �l�m�yle birlikte, hayatta kalan Tap�nak��lar taraf�ndan bir komplo tasarland��� �ne s�r�l�r. Buna g�re, Tap�nak��lar’�n amac�, kendilerini yasaklay�p �stad’lar�n� �ld�ren Papal���n ve baz� Avrupa krall�klar�n�n y�k�lmas�d�r. Bu amac�n nesiller boyunca aktar�ld���n� ve Tap�nak��l�k’�n devam� olan �ll�minati ve masonluk gibi �rg�tlerce s�rd�r�ld��� s�ylenir. Masonlu�un etkisiyle geli�en ve Frans�z taht�n�n yokolmas�n� sa�layan Frans�z Devrimi de bunun bir sonucu olarak yorumlan�r...
Kabala, Tevrat’tan �nce var bir tak�m pagan ��retilerin soradan Yahudilik’in i�ine girmesiyle do�mu� mistik bir ��retidir. As�rlard�r b�y� ile �zde� hale gelmi� olan kabala, Tap�nak ��valyeleri’nin sapk�n inanc�n�n olu�mas�nda �nemli bir roloynam��t�r.
Harun Yahya, Tap�nak ��valyeleri kitab�nda hem tap�nak��/mason �rg�tlenmesinin gizli tarihi hem de ge�mi�i �zerindeki baz� etkileri incelemektedir. Daha detayl� bilgi i�in www.masonluk.net

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.