OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Bir Mason Locas� �rne�i "Cehennem Ate�i Kul�b�"


Bu derneklerden birisi, 18. y�zy�l�n ortalar�nda �ngiltere'de aktif olan "Cehennem Ate�i Kul�b�"d�r. (Hell Fire Club) Bu kul�b�n masonik yap�s�n� ve sahip oldu�u din aleyhtar�, pagan kimli�i, mason yazar Daniel Willens "The Hell-Fire Club: Sex, Politics, and Religion in Eighteenth-Century in England" adl� makalesinde a��klamaktad�r. Masonlar taraf�ndan a��lan "thefreemason.com" isimli internet sitesinde yay�nlanan makaleden baz� ilgin� pasajlar ��yledir: “�ngiltere'de Kral III. George'un h�k�mdarl��� d�neminde, mehtapl� gecelerde, pek g��l� h�k�met �yelerinin, �nde gelen ayd�nlar�n ve etkili sanat��lar�n hep birlikte Thames nehrinin �zerinde bir tekne i�inde West Wycombe civar�nda bulunan bir manast�r y�k�nt�s�na do�ru yol ald�klar� g�r�lebilirdi. Orada, ke�i� k�yafetlerine b�r�nen bu sayg�de�er ki�iler, kutsall���n� yitirmi� bu manast�r�n �anlar�n�n �almas�yla birlikte, her t�rl� ahlaks�zl��a kendilerini kapt�r�rlard�. Gece, kendini sefahate adam�� bir soylu kad�n�n ��plak v�cudu ile kutlanan bir Kara Ayin ile doruk noktas�na ula��r, �eytani tap�nmalar�n� tamamlayan eleba�lar� Britanya �mparatorlu�u'nun gidi�at� ile ilgili komplolar kurmak i�in c�mb��e ara verirlerdi.“
Halk aras�nda "Cehennem Kul�b�" olarak tan�nm�� olmalar�na kar��n, bu g�nah tarikat�, kendilerini, bir Gotik �zenti ile "Medmenham'l� St. Francis Ke�i�leri" diye adland�r�rlard�. Bu dedikodu dolu d�nemde, toplulu�un �eytani etkinlikleri hakk�nda epey s�ylenti yay�lm��t�, hatta 1765 y�l�nda Charles Johnstone adl� bir yazar Medmenham Ke�i�lerinin gizlerini a��klad��� "Chrystal" isimli bir roman yay�nlam��t�.
Medmenham Ke�i�leri'nin en �nemli �nc�s�, Wharton D�k� Philip (1698-1731) taraf�ndan 1719 y�l�nda Londra'da kurulan Cehennem Kul�b�'d�r. Wharton, liberal partiden ileri gelen bir politikac� ve bir masondu. Ayn� zamanda ateist olan Wharton, satanist �enliklere alenen �nderlik ederek, dini alaya almaya �abalard�. Wharton, 1722 y�l�nda Londra B�y�k Locas�'n�n B�y�k �stad� se�ildi...

1739 y�l�nda bir ba�ka �nemli mason �stad� Dashwood, Abbe Nicolini'yi g�rmek i�in gitti�i Floransa'da, Divan Kul�b�ne kat�lacak olan Lady Mary Wortley Montagu ile kar��la�t�. Bu d�nemde �talya'da masonlar�n i�leri pek yolunda gitmiyordu. Papa XII. Clement, engizisyonu mason localar�n�n aleyhine d�nd�ren yeni bir kararname yay�nlam��t�. Ancak, 1740 y�l�n�n ba�lang�c�nda Papa �ld�. Yeni Papa'y� se�ecek olan kardinaller kurulu toplant�s� yap�l�rken, Dashwood Roma'ya gitti. Masonlar�n en b�y�k d��man� Kardinal Ottiboni kimli�ine girdi ve halk�n �n�nde maskaral�klar ve s�vg�lerle dolu sahte bir ayin d�zenleyerek Ottiboni ile alay etti.... Masonlar kilisenin g�c�n� yok etmek i�in hi�bir f�rsat� ka��rm�yorlard�.
Medmenham Ke�i�leri'nin ger�ek eylemlerini ��renebilmek i�in gerekli belli ba�l� bilgiler herhalde bu eski kilisedeki toplant� salonunda bulunmal�yd�. Ancak salonun hem d��eni�i, hem de kullan�l�� tarz� bug�ne kadar esrar�n� korudu. Sansasyon yaratmaktan ho�lanan yazarlara g�re, bu salon tam bir satanist tap�nakt�. Oysa, mason toplant�lar� i�in kullan�ld���n� varsaymak �ok daha akla uygun g�r�n�yor. Medmenham Ke�i�leri'nin �nde gelen �yelerinden biri olan ve ancak kul�pten ayr�ld�ktan sonra masonlu�a giren John Wilkes, eski dostlar�na kara �alan bir makalesinde �unlar� anlatm��t�: "Kutsal g�nlerde ke�i�lerin biraraya gelerek en gizli ayinleri yapt�klar� ve �atafatl� t�renlerle kutsal adaklar� BONA DEA ad�na sunduklar�, bu Eleusis Gizemleri toplant�lar�na hi�bir g�nahk�r g�z bile bakmaya cesaret edemezdi." Dashwood'un politik d��manlar�ndan biri olan ve kul�be kesin bir tav�rla kar�� ��kan Sir Robert Walpole'un o�lu Horace, manast�r hakk�nda �u alayl� s�zleri s�ylemi�ti: "��retileri ne olursa olsun, uygulamalar� tam olarak pagand�: Bu yeni kilisenin �enliklerinde hi� gizlemeden Bacchus ve Ven�s'e kurbanlar sunarlar, �arap f���lar� ile tanr��a heykelleri g�rla giderdi."...
E�er o d�nemlerde mevcut idiyse bile, Medmenham Ke�i�leri'nin �ye listesi bug�n elde de�il. Ancak, pek b�y�k bir olas�l�kla kul�be �ye olan ki�iler aras�nda, Dashwood'un karde�i John Dashwood-King, Sandwich Earl'� John Montagu, John Wilkes, George Bubb Dodington, Baron Melcombe, Paul Whitehead ve daha bir�ok meslek sahibi ki�iler ve yerel toprak sahiplerinin bulundu�u biliniyor... Kamunun g�z�nde skandal say�lacak kadar �nemli ki�ilerdi bunlar. (Harun Yahya, Tap�nak ��valyeleri)
Bu yaz�y� kaleme almam�z�n nedeni, 18. y�zy�lda ortaya ��kan masonik �rg�tlenmenin nas�l bir atmosferde geli�ti�ine, ki�ileri nas�l etkiledi�ine dair iyi bir fikir vermesidir. Masonluk, gizemli, merak uyand�r�c�, cezbedici bir �rg�t olarak ortaya ��km��, �ye olan ki�ilerde, toplumun genel inan�lar�na ayk�r� davranman�n getirdi�i bir t�r psikolojik tatmin meydana getirmi�tir.
Masonlar�n 18. y�zy�lda nas�l bir �rg�tlenme i�inde olduklar�n�, nelerle u�ra�t�klar�n� anlamak i�in yap�lmas� gerekenlerden biri, o d�nemde ortaya ��kan �e�itli masonik gizli dernekleri incelemektir.
18. y�zy�l masonlar�n�n loca i�i rit�ellerini g�steren baz� �izimler. Dikkat edilirse rit�ellerde k�l�� ��esi �nemli bir yer tutmaktad�r. Bu, masonlar�n tap�nak�� gelene�ini s�rd�rd�klerini simgeler.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.