OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�slam Ahlak�na Y�neli� Ve T�rkiye

11 Eyl�l 2001 tarihinde ger�ekle�tirilen insanl�k tarihinin en b�y�k ter�r sald�r�lar�n�n ard�ndan d�nya yeni bir d�neme girmi�tir. Bu d�nem �slami de�erlere yakla��m�n y�kseldi�i ve M�sl�man �lkelerin g�ndemde olaca�� bir d�nem olacakt�r. Uzun s�redir Bat� ve �slam medeniyeti aras�nda kurulmaya �al���lan diyalog, 11 Eyl�l sald�r�lar� sonras�nda art�k bir zaruret haline gelmi�tir. Bat� �slam'� tan�ma ve anlama s�reci i�erisindedir. ��te bu s�re�te n�fusunun %99'� M�sl�man olan, ayn� zamanda M�sl�man �lkeler aras�nda Bat�l� de�erleri benimsemi� belki de tek �lke konumundaki T�rkiye'yi �nemli bir liderlik g�revi beklemektedir.

Do�u ve Bat� Aras�ndaki K�pr�: T�RK�YE


T�rkiye �slam d�nyas� ile Bat�y� bir-araya getirebilecek yegane �lkedir. �ncelikle demokratik ve laik yap�s�yla T�rkiye, Bat�n�n de�erleri ile �slam'�n de�erlerinin �at��mad���n�n somut bir �rne�idir. Bununla birlikte sahip oldu�u tarihi miras T�rkiye'yi do�al olarak liderlik pozisyonuna yerle�tirmektedir. Her iki unsur da d�nyan�n i�ine girdi�i bu yeni d�nemde T�rkiye'ye hayati avantajlar kazand�rmaktad�r. Bu avantajlar zaman zaman Bat� d�nyas�ndaki ara�t�rmac�lar, stratejistler, devlet adamlar� ve gazeteciler taraf�ndan da dile getirilmektedir. �rne�in, ABD eski ba�kan� Bill Clinton 1999 y�l�nda T�rkiye'ye yapt��� ziyarette T�rkiye'nin 21. y�zy�l�n lideri olaca�� y�n�ndeki g�r��lerini �u �ekilde aktarm��t�r: "T�rkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'y� i�ine alan milyonlarca kilometrekarelik bir alanda, d�nya siyasetinin merkezi olan bir b�lgede s�z sahibi bir �lke oldu�u i�in 21. y�zy�l�n �ekillenmesinde kilit rol oynayacakt�r." (http://www.usemb.ee/gtown.php3
)


D�nya M�sl�manlar�na �rnek Model


Amerikan y�netimi, T�rkiye'nin M�sl�man d�nyas�na �rnek olan ve bu vasf� ile �slam d�nyas�n�n lideri olabilecek nadir �lkelerden biri oldu�unu s�k s�k vurgulamaktad�r. Savunma Bakan� Yard�mc�s� Paul Wolfowitz'in California'da d�zenlenen D�nya �li�kileri Konseyi forumunda yapt��� konu�ma bu yakla��m�n �nemli �rneklerindendir. Wolfowitz konu�mas�nda, �spanya Kral� Ferdinand'�n zulm�nden ka�an Yahudilerin, Osmanl� taraf�ndan kucakland���na dikkat �ekmi� ve s�zlerine ��yle devam etmi�tir:
"Bu olay g�steriyor ki, kat�, zalim bir d�nemde M�sl�man camias� d�nyan�n en ho�g�r�l� ve geli�mi� camialar�ndan biriydi. Beyaz�t'�n davran��� 'Kullar�n aras�ndaki farkl�l�klar, Allah'�n bir l�tfudur.' �eklindeki hadiste de vard�r... Sorunlar�n� yenen ve son y�zy�ldaki �er�evede geli�meye devam eden T�rkiye, M�sl�man d�nyas�na �rnektir." (H�rriyet, 7 May�s 2002)
T�rkiye'nin miras��s� oldu�u Osmanl�'y� t�m d�nyaya �rnek k�lan-Wolfowitz'in de dikkat �ekti�i gibi- �slam ahlak�d�r. Zul�m g�ren insanlar�n adaletine ve ho�g�r�s�ne s���nd���, �e�itli dinlerden ve �rklardan insanlar�n birarada huzur i�inde ya�ad�klar� Osmanl� �mparatorlu�unun y�neticileri Kuran'da haber verilen, "Ey insanlar, ger�ekten, Biz sizi bir erkek ve bir di�iden yaratt�k ve birbirinizle tan��man�z i�in sizi halklar ve kabileler (�eklinde) k�ld�k. ��phesiz, Allah kat�nda sizin en �st�n (kerim) olan�n�z, (�rk ya da soyca de�il) takvaca en ileride olan�n�zd�r. ��phesiz Allah, bilendir, haber aland�r." (Hucurat Suresi, 13) ayetiyle buyurulan ahlak� d�stur edinmi�lerdi. Kuran'a ve �slam ahlak�na sadakat Osmanl�'y� as�rlar boyunca ayakta tutan, �� k�taya nizam veren bir g�ce d�n��t�ren en �nemli unsurdur. (Harun Yahya, �slam’�n Y�kseli�i)

�ki D�nya Aras�ndaki �lke


The New York Times gazetesinin T�rkiye temsilcisi Kinzer, Crescent and Star: Turkey Between Two Worlds (Hilal ve Y�ld�z: �ki D�nya Aras�ndaki T�rkiye) adl� kitab�nda ve 11 Eyl�l sald�r�lar�n�n hemen ard�ndan, CNN televizyonunda yapt��� stratejik de�erlendirmelerde T�rkiye'nin konumuna bir kez daha ��yle dikkat �ekmi�tir: “T�rkiye'nin oynayabilece�i role dikkat �ekmek istiyorum. K�sa vadede, Amerikal�lar�n ve Bat�l�lar�n kendi askeri �slerini kullanmalar�na izin vererek onlara destek olacakt�r. Ne var ki uzun vadede oynayaca�� rol ise �ok daha hayati bir �nem ta��maktad�r. E�er T�rkiye kendi i� sorunlar�n� a�abilirse, M�sl�man demokrasisinin �arp�c� bir �rne�i olarak kar��m�za ��kacakt�r. �slami hassasiyetleri radikalizmden ay�ran bir m�knat�s g�revi g�rebilir. M�sl�man d�nyas� �zerinde b�y�k bir etkisi olabilir ve b�ylelikle t�m d�nyay� de�i�tirebilir.“ (CNN International, 9 Ekim 2001)

Tarihe Y�n Vermek


Bu de�erlendirme, T�rkiye'nin ge�mi�i ve miras� g�z �n�nde bulunduruldu�unda daha da anlam kazanmaktad�r. Alt� as�r boyunca d�nyaya nizam veren Osmanl� �mparatorlu�u'nun miras�na sahip olan T�rkiye i�in bu misyonu ger�ekle�tirmek zor olmayacakt�r. D�nyan�n etnik ve dini �e�itlilik bak�m�ndan en renkli ve idaresi en g�� b�lgelerini as�rlar boyunca hakimiyeti alt�nda tutan Osmanl�'y� ayakta tutan g��, �z�n� Kuran ahlak�ndan alan manevi de�erler olmu�tur. Milli ve manevi de�erlerine sahip ��kan, sahip oldu�u medeniyet miras�n� iyi de�erlendiren ve y�z�n� her zaman Bat�ya d�n�k tutan bir T�rkiye, t�pk� ge�mi�te oldu�u gibi gelecekte de tarihi y�nlendirenler aras�nda yer alacakt�r.
D�nyan�n etnik ve dini �e�itlilik bak�m�ndan en renkli ve idaresi en g�� b�lgelerini as�rlar boyunca hakimiyeti alt�nda tutan Osmanl�'y� ayakta tutan g��, �z�n� Kuran ahlak�ndan alan
manevi de�erler olmu�tur. Milli ve manevi de�erlerine sahip ��kan, sahip oldu�u medeniyet miras�n� iyi de�erlendiren ve y�z�n� her zaman Bat�ya d�n�k tutan bir T�rkiye, t�pk� ge�mi�te oldu�u gibi gelecekte de tarihi y�nlendirenler aras�nda yer alacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.