OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�nsanl���n Sinsi D��man� �eytan Faaliyette


Din ahlak�ndan uzak ya�ayan toplumlar, �eytan�n her an devam eden faaliyetlerinin, g�c�n�n ve kendileri �zerindeki etkisinin fark�nda de�ildir. Bu insanlara g�re �eytan, g�nl�k hayatta etkisi olmayan bir k�t�l�k sembol�d�r. Yaln�zca b�y�k su�lara te�vik eder. B�y�k g�nahlar i�leyen caniler ve katiller �eytan�n etkisinde olan "cehennemliklerdir". Onlara g�re di�er insanlar, �rne�in kendi halinde bir ev kad�n� veya bir ��renci �eytandan uzakt�r. Cinnet ge�irip �ocuklar�n� kesen bir anne �eytana uymu�tur da, binbir g��l�kle �ocuklar�n� okutan bir annenin �eytanla ilgisi yoktur. �badetlerini tam olarak yapmasalar da bu ki�ilerin "kalpleri temiz"dir. Kimsenin paras�nda pulunda g�zleri olmayan, kimseye "k�t�l�kleri", "zararlar�" dokunmayan insanlard�r. Cinayet i�lemedikleri, haram para yemedikleri i�in de eninde sonunda cennete gireceklerdir. Yine ayn� mant��a g�re �eytan�n ordusu da, kan i�en, insanlar� kurban eden, ancak korku filmlerinde rastlanacak olan sap�k ruhlu kimselerdir. "Cehennemlik" olan bu kimseler ruhlar�n� tamamen �eytana satm��, yery�z�n�n ger�ek "k�t�leridir". Zaten cehennem de yaln�zca bu kadar "k�t�" insanlar i�in vard�r.
Cahiliye toplumuna hakim olan bu aldat�c� mant�k, �eytan�n i�ini kolayla�t�r�r. ��nk� kimseye zararlar� olmad��� i�in, kendilerini cennetlik g�ren bu kimseler, �eytan�n kolayca h�kmetti�i, onun kontrol�ndeki en b�y�k kitleyi olu�tururlar. �lecekleri ve cehenneme gidecekleri g�ne kadar, �eytan�n telkinleri alt�nda kendi kendilerini kand�r�rlar. Kuran'dan ��rendi�imize g�re bu insanlar, ger�ek konumlar�n� ancak ahiret g�n� g�r�rler ve buna kendileri bile inanamazlar:
“(Bundan) Sonra onlar�n: "Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki, biz m��riklerden de�ildik" demelerinden ba�ka bir fitneleri olmad� (kalmad�).” (En'am Suresi, 23)

�eytan Allah'�n S�n�rlar�n�n �i�nenmesini �ster.�eytan�n esas amac� insanlar� Allah'�n istedi�i �ekilde ya�amaktan al�koymak, Kuran'�n emirlerinden uzak tutmak ve Allah'�n s�n�rlar�n� �i�netmektir. �nsan�n �eytana uymas� i�in ille de cinayetler i�lemesi, katliamlar yapmas�, kan i�mesi, �eytana tap�lan ayinlere kat�lmas� gerekmez. Allah'�n kesin olarak emretti�i ibadetlerini yapmayan ama kendisini "temiz kalpli" g�ren veya "mesle�iyle insanlara hizmet etti�ini, dolay�s�yla ibadet etmi� oldu�unu" d���nen kimse, zaten �eytan�n istedi�i konuma d��m��t�r.
Kuran'da bildirildi�ine g�re, �eytan�n istedi�i gibi ya�ayan bu ki�iler b�y�k bir kitleyi olu�tururlar. Say�lar� �ok az olan iman eden bir grup �eytan�n etkisinden uzakt�r:
“Andolsun, �blis, kendileri hakk�nda zann�n� do�rulam�� oldu, b�ylelikle iman eden bir grup d���nda, ona uymu� oldular.” (Sebe Suresi, 20)
E�er insan biraz dikkat ederse, kendi �evresinin �eytan�n bu sessiz ordusuyla ku�at�lm�� oldu�unu g�r�r. Bu sessiz ama itaatli askerler, �ok farkl� karakterlerde ortaya ��kabilirler. Bunlardan biri insan�n annesi, babas�, kar�s�, kocas�, arkada�� -hatta kendisi- olabilir. Bunu ��renmenin tek yolu, insan� da, �eytan� da yaratan Allah'�n indirdi�i Kuran'a ba�vurmakt�r. "Bence", "bana g�re", "kanaatimce" gibi s�zlerle ba�layan felsefi yorumlar�n hi�bir �nemi yoktur. Tek k�stas Kuran ahlak�d�r. Bir insan Kuran ahlak�n�n g�sterdi�i, yani Allah'�n istedi�i gibi ya�am�yorsa, o zaman �eytan�n istedi�i gibi ya��yordur. Bu ger�e�in fark�nda olmasa da, bunu kabullenmek istemese de sonu� de�i�mez. Allah'�n Kuran’da tarif etti�i ahlaka uygun ya�amayan kimse, �eytanla beraber cehennem ate�inin i�ine at�l�r. Mah�er g�n� cehenneme at�lanlar Kuran'da ��yle anlat�l�r: “Art�k onlar ve azg�nlar onun i�ine d�k�l�verilmi�tir. Ve iblis'in b�t�n ordular� da.“ (�uara Suresi, 94-95)
Bu kimseler �eytan�n esiri olduklar�n�n fark�nda olmad�klar� i�in, kolayl�kla onun taraf�ndan y�nlendirilebilirler. �eytan�n kendilerine benimsetti�i hayat tarz�n� hi� sorgulamadan kabullenerek, 60-70 senelik �m�rlerini bir hi� u�runa harcarlar. Bu hayat tarz�n�n detaylar� ki�ilerin sosyal stat�lerine g�re farkl�l�k g�sterse de, genel olarak ana ilke ayn�d�r ve ahireti, Allah'� d���nmeden, hi� �lmeyecekmi� gibi d�nya hayat� i�in �al��mak ve d�nyadaki aldat�c� zevklerin pe�inde ko�mak.
�nsanlar�n �o�u y�llarca akademik veya mesleki e�itim g�r�r, daha iyi bir hayat, daha y�ksek bir mevki i�in her g�n �al���r, sonra sanki b�t�n bunlar hi� ya�anmam�� gibi bir g�n gelir �l�rler. K�sa bir s�re sonra unutulurlar, yerleri ba�kalar� taraf�ndan doldurulur. �l�m an�ndan sonra ne kazan�lan paralar�n, ne sosyal stat�n�n, ne elde edilen ya�am standart�n�n, ne de geride b�rak�lan ailenin bir de�eri kalmaz, verilen hayat�n s�resi bitmi�tir. Ama insanlar kar��la�malar� kesin olan tek ger�e�i, �l�m� d���nmeden, bunun i�in bir �aba harcamadan - "dini" g�nlerde vicdanlar�n� rahatlatmak veya sosyal bir �evreye uymak i�in yap�lan ibadetler hari�- kendilerine tan�nan bu s�reyi pervas�zca harcarlar.

Bu kimseler, adeta �eytana kulluk ederler ve �eytan onlar�n bedenleriyle kendi "dinini" (yani felsefe ve sistemini) yayar. Bu insanlar�n dilleri, g�zleri, derileri �eytana hizmet eder, �eytan bir de�il milyarlarca g�zden bakar ve milyarlarca kulaktan duyar. Konu�malarda, Kurani mant�k ve ak�l kalk�p yerini �eytan�n konu�malar� al�r. �eytan, dil, �rk, milliyet fark etmeden b�t�n d�nyadaki insanlar� kendi dininin tebli�i i�in kullan�r.
K�sacas� �eytan bu insanlar�n b�t�n benliklerini kendisi i�in kullan�r. Bunu yaparken de halk�n zannetti�i gibi korkun� bir g�r�nt�yle r�yalar�na girerek veya filmlerdeki gibi ki�inin yapamayaca�� u� bir hareketi ona yapt�rmay� ba�ararak de�il, sadece onu adeta "kabuk gibi sararak" yani "o ki�inin kendi olarak" bunu yapar. ��te, �eytanla bu insanlar aras�ndaki m�thi� benzerli�in nedeni de budur. Kuran'da bu kimselerle �eytan aras�ndaki yak�n ba�� karde�ik olarak belirtilmi�tir: “(�eytan�n) Karde�leri ise, onlar� sap�kl��a s�r�klerler, sonra pe�lerini b�rakmazlar.” (Araf Suresi, 202)
�eytan o ki�inin bilin�alt�na girer ve onun bedenindeki her noktaya h�kmeder. Rahmani d���ncenin giri�ini engeller. Art�k �eytan ilham�na aral�ks�z devam edebilecek g��tedir.
�eytan�n ruhlar�n� ele ge�irip bedenlerine hakim oldu�u bu insanlar, Allah'�n yolundan, rahmani i�lerden insanlar� al�koymak i�in �eytanla ayn� metodlar� kullan�rlar. T�pk� �eytan gibi Kuran ahlak�n�n insanlardaki etkisini yok etmek, insanlar�n vicdanl� davranmas�n� sa�layan her t�rl� �eyi onlara unutturmak gibi binbir t�rl� tuzak kurarak �eytan�n dinini yayarlar. Bu noktada art�k �eytan ve onun etkisi alt�ndakiler gibi bir kavram da kalkm��t�r. ��nk� bu bahsi ge�enlerin kendileri birer �eytan olmu�tur. Adeta beden bulmu� �eytanlar s�z konusudur.
M�minler Kuran'�n bir�ok ayetinde �eytan�n dostlar�na kar�� uyar�lm��lard�r. Bu insanlar toplumun �ok farkl� kesimlerinden gelirler. Kimi sanayici, ��retmen, doktor, kimi de i��i, ��renci olabilir. �eytan�n istedi�i dini ya�ayan bu insanlar�n sosyal olarak hi�bir ortak y�nleri de olmayabilir. Ama hepsinin ortak bir �zelli�i vard�r, hak din yani Kuran'daki ger�ek dinden kesin olarak uzakt�rlar.

�eytan�n Toplumlardaki Askerlerine �rnekler Peygamberlerin D��manlar�


Hidayet ve hak din ile gelen her el�inin, insanlardan ve cinlerden bir grup �eytan d��man� olaca�� Kuran'da bildirilir. Cin �eytanlar sapt�rmak amac�yla insanlar�n kalplerine f�s�lt�larda bulunurlar. Bu �eytanlardan insan olanlar�, peygambere ve onunla birlikte olan m�minlere d��manl�klar�yla kendilerini belli ederler. Peygambere kar�� m�cadele ederken, kendi benzerleri ile birle�ir, kimi zaman ortak faaliyetlerde bulunurlar. Bu ortakl�k s�resinde birbirlerini k��k�rt�r, s�sl� ve kand�r�c� c�mlelerle m�minlere kar�� cesaretlendirmeye �al���rlar.

�eytan�n K��k�rtt��� �nkarc�lar


�nkarc�lar�n azg�nl�klar�n�n, m�minlere kar�� olan d��manl�k ve sald�rganl�klar�n�n ard�ndaki en �nemli unsur �eytan�n k��k�rtmalar�d�r. Bu konu Kuran’da ��yle ge�er:
“G�rmedin mi, Biz ger�ekten �eytanlar�, kafirlerin �zerine g�nderdik, onlar� tahrik edip k��k�rt�yorlar. “(Meryem Suresi, 83)
�eytan bu k��k�rtmalar� m�minlerin aleyhine yapar. M��rikleri ve kafirleri kimi zaman atalar�n�n dini ad�na, kimi zaman �rk��l�kla, kimi zaman da maddi ��karlar u�runa m�minlere sald�rmaya te�vik eder. Y�zy�llar boyu hak dinin kar��s�na dikilen her inkarc�n�n ortak �zelli�i, �eytan taraf�ndan k��k�rt�lm�� olmas�d�r.

�eytan�n, Sapk�nl�klar�n� S�sl� G�sterdi�i �nsanlar


�nkarc�lar ve m��rikler hak din yerine tercih ettikleri bat�l dine tutkuyla ba�lan�rlar. Hangi ideoloji veya fikir olursa olsun, bu bat�l dinlere inananlar asl�nda �eytan�n kendilerine s�sleyip �ekici gibi g�sterdi�i cehennem yoluna tabi olurlar.
�eytan�n s�sleyicili�i inkarc�lar i�in o kadar etkilidir ki, bu s�se kananlar do�ru yolda olduklar�n� zannederek sap�kl��a tutkuyla ba�lan�rlar. Kuran'da �eytan�n s�sleyip �ekici k�ld��� bir dinin, Hz. S�leyman devrindeki insanlar� nas�l etkisi alt�na ald��� ��yle bildirilir:
"Onu ve kavmini, Allah'� b�rak�p da g�ne�e secde etmektelerken buldum, �eytan onlara yapt�klar�n� s�slemi�tir, b�ylece onlar� (do�ru) yoldan al�koymu�tur; bundan dolay� onlar hidayet bulmuyorlar." (Neml Suresi, 24)

Allah Hakk�nda Bilgisizce Tart��anlar


Cahiliye toplumunun �nde gelenlerinin s�k s�k kulland�klar� bir y�ntem vard�r. Bu insanlar, hem kendilerini temize ��karmak ve i�inde bulunduklar� sapk�n durumu me�ru g�stermek, hem de kendilerine taraftar toplamak amac�yla din hakk�nda olmad�k yorumlar ve a��klamalar yaparlar. Kendilerini ayd�n olarak nitelendiren bir grup �nde gelen, bu takti�e s�k s�k ba�vurur.
Ortak �zellikleri kendilerini halktan �st�n g�rmeleridir. Kendilerini o kadar be�enirler ki Allah'�n onlar� cezaland�raca��n� bir t�rl� kabullenmezler. Allah'�n dininden hem ka�ar, hem de ba�kalar�n� al�koyarlar. (En'am Suresi, 26) Dindar insanlar� cahil, saf ve k���k g�r�rler. Kendi kafalar�na g�re dini yorumlar yaparlar.

�eytan�n G�c� Zay�ft�r


�eytan hakk�nda unutulmamas� gereken �ok �nemli bir ger�ek vard�r. �eytan Allah'tan m�stakil bir g�� de�ildir. �eytan� Allah yaratm��t�r ve O'nun kontrol�ndedir. D��manl��� insana kar��d�r.
�eytan�n Allah'tan ba��ms�z bir g�� oldu�unu d���nenler yan�l�rlar. Bu kimseler �eytan�n Allah'a kar�� bir m�cadelesi oldu�unu zannederler. Oysa �eytan�n insanlara Allah'�n dinini ya�atmak istememesinin nedeni, bunun insanlar� y�k�ma u�ratmak i�in tek yol oldu�unu bilmesidir. Yoksa �eytan�n Allah'a kar�� bir d��manl��� s�z konusu olamaz. Sonu� olarak o da Allah'�n yaratt��� bir kuldur ve O'nun izniyle faaliyetini s�rd�rmektedir. Kendisine tan�nan s�re bitti�inde, cezas�n� �ekmek �zere o da sapt�rd��� insanlarla beraber cehenneme at�lacakt�r. (Harun Yahya, Kuran’�n I���� Satanizmi Yok Etti)
“Andolsun, senden ve i�lerinde sana tabi olacak olanlardan t�m�yle cehennemi dolduraca��m.” (Sad Suresi, 85)
Unutulmamas� gereken, �eytan�n m�minler �zerinde bir g�c� olmad���d�r. �eytan�n g�c� yaln�zca Allah'� inkar edenler ve cehennem i�in yarat�lm�� insanlar �zerinde ge�erlidir.
�eytan Allah'�n m�min olarak yaratt��� bir kulu sapt�ramaz. Sadece, m�minin d�nya hayat�ndaki imtihan� gere�i baz� k���k hatalar yapmas�na vesile olabilir. �eytan�n sapt�rma etkisi yaln�zca kalbinde hastal�k bulunan kimseler �zerindedir. Bu ger�ek Kuran'da ��yle bildirilir:
“Ger�ek �u ki, iman edenler ve Rablerine tevekk�l edenler �zerinde onun (�eytan�n) hi�bir zorlay�c�-g�c� yoktur.” (Nahl Suresi, 99)
“Andolsun, senden ve i�lerinde sana tabi olacak olanlardan t�m�yle cehennemi
dolduraca��m.”
(Sad Suresi, 85)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.