OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

��indekiler


�eytan Kuran'a g�re, ilk insan olan Hz. Adem'den bu yana insan neslini Allah yolundan sapt�rmak i�in �aba harcayan ve k�yamete kadar da harcayacak olan varl�klar�n genel ad�d�r. T�m �eytanlar�n atas� ve en b�y��� ise, Hz. Adem'in yarat�lmas�yla birlikte Allah'a isyan eden �blis'tir. �blis ve onun takip�ileri her kim olursan�z olun sizin sonsuz bir azap �ekmenizi isteyen, b�t�n varl���n� buna adam�� son derece tehlikeli varl�klard�r. �nsanl�k tarihinin her a�amas�nda var olmu�, ya�am�� ve �lm�� milyarlarca insan� ate�in i�ine �ekmi� olan bu varl�klar insanlar� halen helaka s�r�klemeye devam ediyorlar. Hi�bir zaman ay�r�m yapmazlar. Bu varl�klar i�in gen�, ya�l�, kad�n, erkek, zengin, i��i veya dilenci fark etmez. Her insan� yanlar�nda cehenneme g�t�rmeyi arzularlar. ��te bu nedenle insan�n yapmas� gereken kendini yaratan Allah'a teslim olmak ve bu varl�klardan Allah'a s���nmakt�r. Allah'a olan inanc�n� sa�lamla�t�ran, dirayetli ve ak�ll� m�minler �zerinde �eytan�n ve yanda�lar�n�n hi�bir etkisi yoktur. Allah Kuran’da bu ger�e�i ��yle bildirmi�tir:
“Ger�ek �u ki, iman edenler ve Rablerine tevekk�l edenler �zerinde onun (�eytan�n) hi�bir zorlay�c�-g�c� yoktur.” (Nahl Suresi, 99)
�eytan� d��man edinmek ve ciddi bir �aba g�stererek onunla m�cadele etmek ihlasl� bir m�min i�in en �nemli konulardan bir tanesidir. Bu nedenle bu say�m�z�n kapak konusunda �eytan� ve onun takip�ilerini anlatt�k. Bu b�l�m�n d���nda ise �slam’a Y�neli� ve T�rkiye, Cehennem Ate�i Kul�b�, Tap�nak��lar, Bedi�zzaman ve �man Hakikatleri gibi konular� ele ald�k. Tabii yine bu say�da da her say�da oldu�u gibi �zenle haz�rlanm��, yeni VCD belgeseller de hediye ediyoruz. Bu belgeselleri de be�eniyle seyredece�inize ve �evrenizdekilerle payla�aca��n�za inan�yoruz.
Yeni bir say�da bulu�mak dile�iyle...
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.