OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

www.mercek.org


www.mercek.org sitesinde mercek dergisinin t�m say�lar�na ula�abilir ve bilgisayar�n�za indirebilirsiniz.
G�n ge�tik�e ilerleyen bilim bize her noktada tek bir ger�e�i g�steriyor; her�eyi kusursuz bir bi�imde Allah yaratm��t�r. Mercek sayfalar�nda hayvanlardan bitkilere, uzay�n derinliklerindeki y�ld�zlardan okyanuslar�n dibindeki tek h�creli canl�lara kadar her �eyde Rabbimiz'in e�siz tasar�m�n�n ve yaratma sanat�n�n inceliklerinin delillerini g�rebilirsiniz.
R�yan�zda �ok uzun bir vaktin ge�mi� oldu�unu sanman�za ra�men uyand���n�zda t�m r�yan�z�n yaln�zca birka� saniye s�rd���n� anlars�n�z. Aksini ispat etmeyi ne kadar isteseniz de bunun yaln�zca birka� saniyelik bir r�ya oldu�unu kabul etmek durumunda kal�rs�n�z.
Azotu, yani nitrojeni, havadan ilk olarak almas� gereken canl�lar bitkilerdir. Bitkiler azotu gaz �eklinde kullanamazlar. Azot, nitrit bakterileri taraf�ndan nitrite, nitrit ise nitrat bakterileri taraf�ndan nitratlara d�n��t�r�lerek bitkiler taraf�ndan kullan�labilir hale getirilir. Peki bu d�ng� nas�l ba�lar?
Su �zerinde y�r�yen canl�lar, adeta bilim adamlar�n�n y�llard�r yapt�klar� g�zlemler, ara�t�rmalar ve hesaplamalar sonucu ortaya ��kard�klar� do�a kanunlar�n� biliyormu�cas�na hareket ederler. Hatta bu kanunlar�n �nceden hesaba kat�ld��� kusursuz bir tasar�mla d�nyaya g�zlerini a�arlar.
D���nme yetene�inden yoksun bir sine�in, uzman m�hendislerce taklit edilecek �zelliklere sahip olmas� apa��k mucizedir.
Allah insanlar�n hayatlar�n�n her an�n�, Kuran'da bildirdi�i emir ve yasaklar do�rultusunda d�zenlemelerini ister.
Zaman�n Allah'�n bizim i�in �zel olarak yaratt��� bir alg� oldu�undan, sivrisinekteki taklit edilemez mucizevi �zelliklere kadar pek �ok konuya mercek sitesinin sayfalar�ndan ula�abilirsiniz.
��renece�iniz bilgiler Allah'�n g�c�n� ve canl� cans�z her�eyin hakimiyetini elinde bulundurdu�unu daha fazla anlaman�za vesile olacak. Sitede ayr�ca Harun Yahya'n�n di�er eserlerine ula�abilece�iniz linkleri de bulabilirsiniz

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.