OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Hayat�n�zdaki En �nemli D��man�n�z Faaliyette


�eytan bu yaz�y� okurken de sizi g�zl�yor ve planlar yap�yor. Tek arzusu var; kendisiyle beraber olabildi�i kadar �ok insan� -siz de dahil- cehenneme s�r�klemek.
Kuran'a g�re �eytan, ilk insan olan Hz. Adem'den bu yana insan neslini Allah yolundan sapt�rmak i�in �aba harcayan ve k�yamete kadar da harcayacak olan varl�klar�n genel ad�d�r. T�m �eytanlar�n atas� ve en b�y��� ise, Hz. Adem'in yarat�lmas�yla birlikte Allah'a isyan eden �blis'tir. (Harun Yahya, �nsan�n Apa��k D��man� �eytan)
Kuran'dan ��rendi�imize g�re Allah Hz. Adem'i yaratm�� ve meleklerden ona secde etmelerini istemi�ti. Melekler Allah'�n emrini yerine getirirken, cinlerden olan �blis Hz. Adem'e secde etmedi. Kendisinin insandan daha �st�n bir yarat�k oldu�unu �ne s�rd�. Bu itaatsizli�i ve k�stahl��� y�z�nden Allah'�n huzurundan kovuldu.
Allah'�n huzurundan ayr�lmadan �nce, bu duruma d��mesine neden olan insanlar� kendisi gibi sapt�rmak i�in Allah'tan s�re istedi. Allah da ona k�yamet g�n�ne kadar s�re tan�d�. B�ylece �blis'in insana kar�� verdi�i m�cadele ba�lad�. Allah �blis'i ve ona uyanlar� cehenneme dolduraca��na h�kmetti. �nsano�lunun kar�� kar��ya oldu�u en b�y�k tehlike olan �eytan, liderli�ini �blis'in yapt��� bir grup cin ve insand�r. Bu cin ve insanlar, �blis'in yolunu izlerler, kendileri sapt�klar� gibi di�er insanlar� da sapt�rmaya �al���rlar. "Cinni" (cinlerden olan) �eytanlar, insanlar taraf�ndan g�r�lmedikleri i�in onlara fark edilmeden yana��r, zihinlerine sapt�r�c� d���nceler sokarlar. "�nsi" (insanlardan olan) �eytanlar ise di�er insanlara a��k�a sokulur, onlar� Allah'�n yolundan al�koymak i�in telkinde bulunurlar. Bu, insan�n yak�n dostu gibi g�r�nen bir insan olabilece�i gibi, bir zorba ya da bir "fikir adam�" da olabilir.
�eytan insana bu denli sinsice yakla�abilen bir d��man oldu�una g�re, ondan sak�nmak i�in azami dikkat g�stermek gerekir. Bunun en ba�ta gelen �art�, �eytan� tan�makt�r. �eytan� tan�maya ba�lad���m�zda ise, olduk�a garip ve esrarengiz bir mant��a sahip oldu�unu g�r�r�z. �nce �blis taraf�ndan kullan�lan ve sonra da onun t�m takip�ileri taraf�ndan devral�nan bu mant���n temelinde, kibir ve b�y�klenme yatmaktad�r.
Kuran'daki �eytan k�ssas�nda, �blis'in Allah'a isyan�n�n sebebi ��yle bildirilir: "(Allah) Dedi: 'Sana emretti�imde, seni secde etmekten al�koyan neydi?' (�blis) Dedi ki: 'Ben ondan hay�rl�y�m; beni ate�ten yaratt�n, onu ise �amurdan yaratt�n."(Araf Suresi, 12)

�eytan�n Esrarengiz Mant����blis kendisinin daha �st�n bir varl�k oldu�unu �ne s�rerek, insana secde etmeyi reddeder. Ancak isyan�n� dayand�rd��� temel olduk�a zahiri ve ��r�kt�r. Kendisinin ate�ten, insan�n �amurdan yarat�ld���n� belirtir ve ate�in �amura g�re daha �st�n bir madde oldu�unu �ne s�rer. Yani kibirlenmesinin b�t�n nedeni, iki madde aras�ndaki fiziksel yap� fark�d�r. Ancak yap�lar� ister �amur ister ate� olsun, �blis de insan da Allah yaratm��t�r. Yarat�lm�� bir varl���n, kendisini yaratan�n emrine, yarat�ld��� maddeyi �ne s�rerek isyan etmesi, hem b�y�k bir ak�ls�zl�k, hem de b�y�k bir nank�rl�kt�r. �blis kendisinin Allah'�n yaratt���n� inkar etmez. �syan�n�n nedeni bu de�ildir. Aksine kendisini yaratan�n Allah oldu�unu bizzat s�yler. Ancak "ben ondan daha hay�rl�y�m, beni ate�ten yaratt�n, onu ise �amurdan yaratt�n" diyerek, k�stahl�k eder. Bu ak�lalmaz isyan�n hi�bir mant��� yoktur.
�blis'in isyan�na bir esrarengizlik hakimdir. Allah'�n varl���na bizzat �ahittir. Hatta Allah ile konu�ur. Etraf�nda melekler vard�r, insan�n yarat�l���ndan haberdard�r. Allah'�n izzetini, g�c�n� ve sonsuz cehennem azab�n� da bilmektedir.
��te �blis'in ve onu izleyen t�m �eytanlar�n esrarengiz mant��� burada gizlidir: Allah'�n varl���n� ve birli�ini bildi�i halde O'nun h�km�ne kar�� gelebilmek ve kafirlerden olmak... Bu son derece mucizevi bir olayd�r. ��nk� bu bilgilere ve ilme sahip olan �blis'in, �ok �st�n bir imana sahip olmas� gerekir. �uur seviyesi de ayn� oranda y�ksek olmal�, Allah'a son derece itaatli ve sayg�l� olmal�d�r. Oysa �blis en �uursuz ki�inin bile cesaret edemeyece�i bir i�e kalk��m��t�r.
�blis'in yap�s�ndaki esrarengizlik bununla da kalmaz. �nsanlara inkar� telkin etmek gibi korkun� bir g�nah i�ledi�i halde asl�nda Allah'tan korktu�unu s�yler. Bu da olduk�a hastal�kl� bir mant��a i�arettir: "�eytan�n durumu gibi; ��nk� insana 'inkar et' dedi, inkar edince de: 'Ger�ek �u ki ben senden uza��m, do�rusu ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkar�m' dedi." (Ha�r Suresi, 16)

�eytan�n Allah'�n �zin Verdi�i Kadar G�c� Vard�r�eytan� de�erlendirirken unutulmamas� gereken bir nokta vard�r. �eytan�n Allah'�n kendisine tan�d��� imkan d���nda bir g�c� yoktur. �eytan�n sapt�raca�� insanlar da zaten Allah kat�nda �nceden belirlenmi�tir. �eytan�n g�revi, cehennem i�in yarat�lm�� insanlar�n, ait olduklar� yere gitmelerine vesile olmakt�r. �eytana uyanlar, Allah'�n cennetine lay�k olmayan, ahlak olarak hayvandan daha a�a��l�k olan varl�klard�r. Allah bunu bir ayette ��yle a��klar:
"Andolsun, cehennem i�in cinlerden ve insanlardan �ok say�da ki�i yaratt�k (haz�rlad�k). Kalpleri vard�r bununla kavray�p-anlamazlar, g�zleri vard�r bununla g�rmezler, kulaklar� vard�r bununla i�itmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha a�a��l�kt�rlar. ��te bunlar gafil olanlard�r." (Araf Suresi, 179)
Bunun yan� s�ra �eytan�n Allah'�n muhlis kullar� �zerinde hi�bir etkisi yoktur. Allah izin vermedi�i i�in, �eytan, m�minleri sapt�rmaya g�� yetiremez. Allah, yaln�zca Kendisine y�nelen ve Rabbimize hi�bir �eyi ortak ko�mayan ihlasl� kullar�n� �eytan�n sapt�r�c� etkisinden korumu�tur.
"Ger�ek �u ki, iman edenler ve Rablerine tevekk�l edenler �zerinde onun (�eytan�n) hi�bir zorlay�c�-g�c� yoktur."(Nahl Suresi, 99)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.