OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�lk Fa�ist Devlet: Sparta


M.�. 8. y�zy�l dolaylar�nda Ly-kurgos isimli biri taraf�ndan askeri bir devlet olarak kuruldu�u bilinen Sparta, tam anlam�yla bir sava� ve �iddet devletiydi. Sparta'da kat� bir e�itim sistemi kurulmu�tu. Buna g�re devlet bireyden �ok daha �nemliydi. Dolay�s�yla insanlar�n ya�am�, devlete yararl� olup olmayacaklar� k�stas�na g�re belirleniyordu. Sa�l�kl� ve g��l� do�an Spartal� erkek �ocuklar�n ya�amlar� devlete adan�rken, sa�l�ks�z bebekler da�larda �l�me b�rak�l�yordu. (Nazi Almanyas�'nda da Spartal�lar�n bu uygulamalar� �rnek al�nm�� ve Darwinizm'in de etkisiyle "sa�l�kl� ve �st�n bir �rk" i�in sa�l�ks�z olanlar�n yok edilmesi gerekti�i savunulmu�tur) Sparta'da anne babalar o�lan �ocuklar�na yedi ya��na kadar bakmakla sorumluydular. �ocuklar bu ya�tan 12 ya��na kadar 15 ki�ilik bir ekibin �yesi olurlar ve kurallara uymakta ba�ar� g�sterenler �nderli�e se�ilirdi. �ocuklar sadece spor yaparak v�cutlar�n� g��lendirir ve sava�a haz�rlan�rlard�. Okuma yazma �nemli say�lmaz, m�zik ve edebiyata pek ilgi duyulmazd�. �ocuklar�n ��renmelerine ve s�ylemelerine izin verilen �ark�lar, sadece sava� ve �iddet konular�n� i�eren �ark�lard�. (Mussolini ve Hitler'in 4 ya��ndan itibaren fa�ist e�itime ba�latt��� �ocuklar da Spartal� �ocuklar ile a�a�� yukar� benzer e�itimlerden ge�mi�lerdir.) Fa�izmin sanata, edebiyata ve e�itime �nem vermeyerek, sadece sava��� ruhlu insanlar yeti�tirmesi, bir Sparta gelene�idir.


Fa�ist Felsefeci Yunanl� PlatonSparta hakk�nda en detayl� yorumlar� yapan d���n�rlerin ba��nda, �nl� Yunanl� felsefeci Platon gelir. Platon, demokrasiyle y�netilen Atina'da ya�amas�na ra�men, Sparta'daki fa�ist d�zene hayran kalm�� ve kitaplar�nda Sparta'y� �rnek bir devlet modeli olarak g�stermi�tir. Platon'un bu fa�ist e�ilimleri nedeniyle, 20. y�zy�l�n �nde gelen d���n�rlerinden biri olan Karl Popper: The Open Society and Its Enemies (A��k Toplum ve Onun D��manlar�) adl� �nl� kitab�nda, Platon'u a��k toplumun ilk d��man� ve bask�c� rejimlerin ilk ilham kayna�� olarak g�sterir. Popper, Platon'un Sparta'daki bebek cinayetlerini bile so�ukkanl�l�kla savundu�unu anlatmakta ve onun "�jeni" kavram�n�n ilk teorik savunucusu oldu�unu ��yle a��klamaktad�r:
[Platon'a g�re] y�netici s�n�f�n kendisini �st�n bir �rk olarak hissetmesi �ok �nemlidir. ...deneyimli bir hayvan yeti�tiricisi taraf�ndan k�peklere, atlara veya ku�lara uygulanan �iftle�tirme y�ntemi gibi, �st�n �rk�n yeti�tirilmesi i�in de uygulanmas�n� istemektedir..."Sava���-sporcular�m�z... bek�i k�pekleri gibi uyan�k olmal�d�rlar" demektedir Platon ve devam etmektedir; "elbette, bek�ilik yapmak i�in do�al uygunluklar� g�z�n�nde bulunduruldu�unda, cesur bir gen�le iyi bir k�pek aras�nda fark yoktur"(Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol I The Spell of Plato, London, Routledge & Kegan Paul, 1969, s.51)
Bu d���nce ve uygulamalar�yla, Spartal�lar ve Platon, fa�izmin temel �zelliklerini de ortaya koymu�lard�r: �nsanlar� hayvan t�r� olarak g�ren bir anlay��, fanatik bir �rk��l�k, sava��n ve �at��man�n y�celtilmesi, toplumun devlet bask�s�yla ve "beyin y�kama" y�ntemleriyle y�netilmesi... (Harun Yahya, Darwinizm'in Kanl� �deolojisi: Fa�izm)

Firavun'un Fa�ist ZihniyetiBenzer fa�izm uygulamalar�, di�er baz� pagan toplumlar�nda da g�r�lm��t�r. Eski M�s�r'� y�neten Firavun'lar�n kurdu�u sistem, baz� y�nleriyle Sparta fa�izmini and�r�r. M�s�r Firavunlar� da g��l� bir askeri disipline sahip devlet sistemleri kurmu�lar ve bunu kendi halklar�na bask� uygulamak i�in kullanm��lard�r. Hz. Musa d�neminde M�s�r'� zalimce y�neten Firavun -tarihi kaynaklarda II. Ramses olarak ge�er- Sparta'daki bebek katliamlar�n� hat�rlatan bir zalimlikle �lkesindeki t�m Yahudi erkek �ocuklar�n katledilmesini emretmi�tir. Firavun'un kendi halk�na kar�� uygulad��� fikri bask� Platon'un tarif etti�i fa�ist bask� sistemini hat�rlatmaktad�r. Allah'�n Kuran'da bildirdi�ine g�re, Firavun t�m halk�na "Ben, size yaln�zca g�rd���m� (kendi g�r���m�) g�steriyorum ve ben sizi do�ru yoldan da ba�kas�na y�neltmiyorum" (M�min Suresi, 29) diyerek totaliter bir telkinde bulunmu�tur. Kendisinin pagan inanc�n� reddederek Hz. Musa'n�n getirdi�i hak dine inanan b�y�c�lerini ise Kuran'da haber verildi�i �zere, "Ben size izin vermeden �nce O'na iman ettiniz, �yle mi? ... Muhakkak ellerinizi ve ayaklar�n�z� �aprazlama kesece�im ve hepinizi idam edece�im" (Araf Suresi, 123-124) diye tehdit etmi�tir.

Fa�izmin ��z�m� Kuran Ahlak�d�rFa�izm tarihteki ilk �rne�inden itibaren insanl��a b�y�k felaketler getirmi� bir ideolojidir. Fa�izmin ortadan kald�r�lmas� i�in, bu ideolojinin s�zde bilimsel temeli olan Darwinizm ��r�t�l�rken, bir yandan da insanlara sevgi, �efkat, merhamet, tevazu, ho�g�r�, adalet gibi temel ahlaki kavramlar�n ��retilmesi ve a��lanmas� gereklidir. Bu kavramlar�n kayna�� ise Kuran'd�r. Fa�izmin temeli olan pagan ahlak insanlara sava��, �iddeti, kan d�kmeyi, �rk��l��� telkin ederken, Allah'�n bizler i�in belirledi�i Kuran ahlak�, bar�� ve huzur dolu bir d�nyan�n temellerini tesis etmektedir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.