OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Hz. Meryem'in �st�n Ahlak�n� �rnek Almak


�nsanlar ancak hak dini ya�ayarak sa�l�kl� bir ak�l ve ruha sahip olabilirler. ��nk� hak dini ya�amak, insan� d�nyevi ba�lardan kurtar�r. Ki�iyi sadece Allah'a ve O'nun hak kitab�ndaki emirlere kar�� sorumlu hale getirir. Bu, insanlar i�in �ok b�y�k bir kolayl�kt�r. Allah Kuran'�n bir�ok ayetinde �slam dininin kolayl���ndan bahseder, "Ve seni kolay olan i�in ba�ar�l� k�laca��z." (A'la Suresi, 8) �eklinde bildirerek M�sl�manlar�n bu kolayl�k i�inde ba�ar� sa�layacaklar�n� haber verir. Ba�ka bir ayette de M�sl�manlara g�nderilen el�ilerin �nemli bir �zelli�inin insanlar�n �zerine y�klenen a��rl�k ve zorluklar�, kurallar�, bat�l inan�lar� kald�r�p onlar� �zg�r k�lmak oldu�unu haber verir. Kurtulu�a eren insanlar�n da bu emirlere uyan insanlar olaca��n� ��yle m�jdeler:
"… O, onlara marufu (iyili�i) emrediyor, m�nkeri (k�t�l���) yasakl�yor, temiz �eyleri helal, murdar �eyleri haram k�l�yor ve onlar�n a��r y�klerini, �zerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard�m edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; i�te kurtulu�a erenler bunlard�r." (Araf Suresi, 157)
�zerindeki d�nyevi zincirlerden kurtulmu�, akl�n�, cahiliye �r�n� olan fikirlerden ar�nd�rm��, temiz ak�l sahibi bir insan h�r d���nebilir. B�yle bir insan di�er insanlar�n d���ncelerinden ve taleplerinden ba��ms�z olarak yaln�zca Allah'� raz� edecek kararlar alabilir. Bunun nedeni bu ki�inin, �l�� olarak sadece Kuran'da belirtilen s�n�rlara uyuyor olmas�d�r. Bunun d���nda, insanlar�n kendisi hakk�nda ne s�yleyeceklerinin, ne d���neceklerinin ya da hakk�nda nas�l bir kanaat edineceklerinin bir �nemi olmaz. �man eden bir insan i�in Allah'�n r�zas�n� kazanmaktan, O'nun emretti�i �ekilde ya�amaktan ba�ka bir hayat �ekli yoktur. ��te bu ger�e�i kavrayan salih m�minler cahiliye toplumunun bat�l dinlerinden biri olan "insanlara tap�nma dini"ni hi�bir zaman ya�amazlar.
Allah Kuran'da, bulunduklar� toplumun �slam ahlak�ndan uzak yap�s�ndan uzakla�an ve kendilerini Allah'a adayan insanlara dair pek �ok �rnek vermi�tir. Bu kutlu insanlar aras�nda en dikkat �eken �rneklerden biri de Kuran'da ismi zikredilen m�barek bir insan olan Hz. Meryem'dir.

Kendisini Allah'a Adayan �rnek Bir Kul: Hz. Meryem


Kuran'da Allah, Hz. �sa'n�n annesi Hz. Meryem'i yaln�zca Kendisine y�nelen bir kul olarak �rnek vermektedir. Hz. Meryem, do�umu �ncesinde annesi taraf�ndan iyi bir kul olmas� ve d�nyevi t�m ba�lardan ar�nm�� olmas� dile�iyle Allah'a adanm��t�r. Bunu haber veren ayet ��yledir:
"Hani �mran'�n kar�s�: 'Rabbim, karn�mda olan�, 'her t�rl� ba��ml�l�ktan �zg�rl��e kavu�turulmu� olarak' Sana adad�m, benden kabul et. ��phesiz i�iten bilen Sensin Sen' demi�ti." (Al-i �mran Suresi, 35)
B�yle �nemli bir dilekle Allah'a adanan Hz. Meryem ile ilgili Kuran'daki di�er ayetler, Allah'�n Hz. Meryem'in annesinin bu duas�n� kabul etti�ini g�stermektedir. Allah Al-i �mran Suresi'nde Hz. Meryem'in son derece g�zel ve temiz bir ahlakla yeti�ti�ini ��yle bildirmektedir:
"Bunun �zerine Rabbi onu g�zel bir kabulle kabul etti ve onu g�zel bir bitki gibi yeti�tirdi..." (Al-i �mran Suresi, 37)
Yine ba�ka bir ayette de Allah, Hz. Meryem'i se�ti�ini ve onu �st�n k�ld���n� ��yle haber vermektedir:
"Hani melekler: 'Meryem, ��phesiz Allah seni se�ti, seni ar�nd�rd� ve alemlerin kad�nlar�na �st�n k�ld�' demi�ti." (Al-i �mran Suresi, 42)
Ayr�ca Kuran'da Hz. Meryem'e, Allah'a g�n�lden boyun e�en, itaatli, Allah'�n emirlerine uyan bir insan olmas� emri verildi�i de bildirilmektedir:
"Meryem, Rabbine g�n�lden itaatte bulun, secde et ve r�ku edenlerle birlikte r�ku et." (Al-i �mran Suresi, 43)
Hz. Meryem ya�am�n�n belli bir d�neminde ailesinden ayr�larak do�u tarafa �ekildi�inde, burada bir mucize olarak Hz. �sa'n�n do�u� haberini de bu s�rada alm��t�r. Cebrail vas�tas� ile kendisine Hz. �sa'n�n do�umu m�jdelenmi�tir:
"Hani Melekler, dediler ki: 'Meryem, do�rusu Allah kendinden bir kelimeyi sana m�jdelemektedir. Onun ad� Meryem o�lu �sa Mesih'tir. O, d�nyada ve ahirette 'se�kin, o- nurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardand�r..' " (Al-i �mran Suresi, 45)
Hz. Meryem, Allah'tan bir mucize olarak, kendisine hi�bir insan eli de�meden Hz. �sa'ya hamile kalm�� ve ard�ndan �ss�z bir yerde tek ba��na Hz. �sa'y� d�nyaya getirmi�tir. Allah'�n kendisi i�in belirledi�i kadere g�n�lden boyun e�en Hz. Meryem, bu olaylar �zerine kavmi taraf�ndan kendisine at�lan t�m iftiralara kar�� sadece Allah'a g�venip s���nm��t�r. Allah Kuran'da Hz. �sa'n�n do�umu �ncesi ve sonras�nda meydana gelen mucizevi olaylar� kavrayamayan bu kavmin, Hz. Meryem'e y�nelik a��r ithamlar�n� ve incitici s�zlerini ��yle bildirmektedir:
"B�ylece onu ta��yarak kavmine geldi. Dediler ki: 'Ey Meryem, sen ger�ekten �a��rt�c� bir �ey yapt�n. Ey Harun'un k�z karde�i, senin baban k�t� bir ki�i de�ildi ve annen de azg�n, utanmaz (bir kad�n) de�ildi.'" (Meryem Suresi, 27-28)
Allah bir ayette de kavmin inkara sapm�� oldu�unu ve Hz. Meryem hakk�nda b�y�k yalanlar ve iftiralar ortaya att���n� ��yle haber vermektedir:
"(Bir de) �nkara sapmalar� ve Meryem'in aleyhinde b�y�k b�htanlar s�ylemeleri" (Nisa Suresi, 156)
Allah, Hz. �sa'y� al�p kavmine geri d�nmesini istedi�inde Hz. Meryem Allah'�n emrine r�za g�stermi� ve insanlar�n kendisi i�in ne d���neceklerini, hakk�nda ne gibi iftiralar atacaklar�n� �nemsemeden Allah'�n emrine uymu�tur. A��klamas� son derece g�� bir olay�n i�inde olmas�na ra�men, bunu bahane etmemi� ve kendisinden isteneni eksiksiz olarak yerine getirmi�tir. Kendisi hakk�nda kavminin ortaya att��� t�m ithamlara ger�ek bir M�sl�mana yak���r �ekilde kar��l�k vermi�tir. Allah'� unutup insanlar� ilahla�t�ran cahillerden �ok farkl� bir ahlaka sahip oldu�unu, Allah'�n emirlerine uyarak ve insanlar�n kendi hakk�ndaki d���ncelerine itibar etmeyerek g�stermi�tir. (Harun Yahya, Kuran Ahlak�)
Allah Kuran'da Hz. Meryem'in hayat�ndan haber verdi�i bu �rnekle, insanlara �nemli mesajlar vermektedir. ��nk� Hz. Meryem d�nyada hi� kimsenin ba��na gelmemi�, e�i benzeri olmayan, mucizevi bir olayla imtihan edilmi�tir. Son derece zor ve sab�r gerektiren bir ortamda insanlar�n bask� ve iftiralar�na kar�� g�zel bir sab�r g�stermi�tir. T�m bunlar�n sonucunda ise Allah Hz. �sa'y� hen�z be�ikteyken konu�turarak annesini, insanlar�n iftiralar�ndan temize ��karm��t�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.