OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Filistin Sorunu ��in Y�zeysel Uzla�ma Giri�imi


Aksa �ntifadas� ile birlikte Ortado�u'da gerilimin doru�a t�rmanmas�, uluslararas� �evrelerin yeni ��z�m aray��lar�na girmelerine neden oldu. Son zamanlarda bu �al��malardan en �ok ilgi toplayan� ise, ABD'li eski Senat�r George Mitchell ba�kanl���nda bir heyetin, sorunu yerinde inceleyip ��z�m �nerilerini sunduklar� "Mitchell Raporu"ydu. Raporun ana amac� �srail-Filistin gerginli�inin temel nedenlerini belirleyebilmek ve gelecekte bu tip �at��malar�n nas�l �nlenebilece�ine dair ��z�m �nerileri sunmakt�. Ne var ki, haz�rlan��� 8 aydan uzun bir s�re alan rapor beklenen neticeyi vermedi. Bug�ne kadar Ortado�u'da bar�� i�in at�lan pek �ok ad�m gibi Mitchell Raporu da, nihai bar��� sa�lama �abas�ndan ziyade suni bir yat��t�rma �abas�ndan �teye gitmedi. (Harun Yahya, Filistin)
Mitchell Raporu'nda her iki taraf� da memnun etmeye y�nelik ifadeler elbette vard�. Ancak Mitchell Raporu'nu yetersiz k�lan en �nemli unsur raporun ger�ek sorunun �zerine gitmemesi ve bu konuda samimi �nlemler, yapt�r�mlar i�ermemesiydi. Raporda bir yandan �srail'in a��r� �iddete ba�vurdu�u dile getirilirken bir yandan da Filistin lideri Yaser Arafat Oslo Bar�� S�reci'ni sabote etmekle su�lan�yor, ancak ger�ek su�lu ve ger�ek mazlumun kim oldu�u dile getirilmiyordu. Kendilerinin bir yarg�lama makam� olmad���n� belirten komisyon �yeleri, halen devam eden �srail ter�r� ve katliamlar�ndan ise hi� bahsetmiyorlard�. "Kimseyi yarg�layamayacaklar�n�" dile getiren �yelerin, raporun tamam� incelendi�inde, as�l demek istediklerinin "�srail aleyhinde hi�bir somut karara var�lamayaca��" oldu�u a��k�a g�r�lebilmekteydi. �nl� Ortado�u uzman� Daniel Pipes ise raporun "s�zde" tarafs�z tutumunu ��yle aktarmaktayd�: "Mitchell Komisyonu'ndan II. D�nya Sava��'n�n ba��nda bir rapor haz�rlamas� istenseydi, Hitler'in Polonya s�n�r�n� ge�i�inden �z�nt� duyduklar�n�, ama bunun Var�ova'n�n provokatif eylemleri sonucunda ger�ekle�ti�ini s�yleyeceklerdi." (Daniel Pipes, Mitchell Report Missed It, The Washington Times, 30 May�s 2001)

�sraillilerin Uluslararas� G�zlemci �ekincesiNitekim hen�z rapor yay�nlanmadan �nce �st d�zey bir �srailli yetkilinin �nl� �srail gazetesi Ha'aretz'de yer alan yorumu, raporun ger�ekten adil bir bar��� sa�lay�p sa�layamayaca�� konusunda �nemli ipu�lar� vermekteydi. Bu yetkili komisyonun raporunda b�y�k ihtimalle Filistin'i bar�� g�r��melerini sabote etmekle, �srail'i de a��r� �iddet uygulamak ve yeni yerle�im alanlar� a�maya devam etmekle su�layaca��n� belirtiyordu. Ancak daha da �nemli olan s�zleri ��yleydi:
"... Yeni yerle�im yerleri a��lmamas� ve a��r� �iddete ba�vurulmas� gibi genel ele�tirilerle ba� edebiliriz. Ancak raporun yapaca�� herhangi bir i�levsel �neri bizi �ok u�ra�t�rabilir. B�lgeye uluslararas� g�zlemciler g�nderilmesini talep etmek bu �nerilerden biri olabilir."
Bir ba�ka �srailli yetkili ise �u s�zleri ile dikkat �ekiyordu;
"Komisyonun sorumluluk s�n�r�n� a�mamas� konusunda �srarl�y�z. Bu �u anlama geliyor, komisyon ger�ekleri ortaya koymal� ve bunun �tesine gitmemeli. Sorunun uluslararas� bir konu haline getirilmesine, uluslararas� g�zlemcilerin kat�l�m� ile uluslararas� bir mecrada tart���l�r hale getirilmesine kar��y�z". (Aluf Benn, Israel Braces for Mitchell Report, Ha'aretz, 24 Nisan 2001)
Rapor a��kland���nda aynen �srail taraf�n�n istedi�i gibi hi�bir "i�levsel �neri" i�ermedi. Sadece genel ele�tiriler yapan rapor tam da �srail'in istedi�i nitelikteydi.
Nitekim raporun a��klanmas�n�n �zerinden ge�en s�reye ra�men �srail tanklar�n�n Filistin topraklar�n� vurmaya devam ediyor olmas� raporun b�lgeye bar��� getirmek konusunda ne kadar ba�ar�l�! oldu�unu g�stermektedir. Oysa kal�c� bir bar��� sa�layabilmenin tek yolu tam anlam� ile tarafs�z bir tutum sergilemek ve ko�ullar ne olursa olsun mazlum olan�n hakk�n� korumakla m�mk�n olur. Filistin s�z konusu oldu�unda ise mazlum ve hakk� korunmas� gereken taraf�n kim oldu�u gayet a��kt�r. Her�eyden �nce �srail i�gal etti�i topraklardan geri �ekilmeli ve hakk�n� gasp etti�i Filistin halk�na her t�rl� hakk� iade etmelidir. Bu ger�ek �srailli bar�� taraftarlar� taraf�ndan da s�k s�k g�ndeme getirilmektedir.
Bu ko�ullar sa�lanmad��� m�ddet�e yap�lan bar�� g�r��meleri ve �nerilen uzla�ma teklifleri hedefe ula�maktan uzakt�r. Ortado�u'da diplomatik giri�imler, �srail �iddetten vazge�medi�i m�ddet�e, �at��ma alanlar�nda bir �ey ifade etmemektedir. ��nk� Filistin'de �srail toplar�n�n, tanklar�n�n, f�zelerinin sesi diplomasiden daha y�ksek ��kmaktad�r.

��z�m Sadece Kuran Ahlak�ndad�rDiplomasinin �ok h�zl� ve �ok sesli �al��ma yapmas�, b�lge i�in en adaletli ��z�m� bulmas� gereklidir. Filistin sorununun ��z�m�, di�er t�m sorunlar�n ��z�m�nde oldu�u gibi insanlar�n vicdanlar�na ba�vurarak hareket etmelerinde sakl�d�r. Bunun da yolu ancak, hak ile bat�l� en keskin bir �ekilde ay�ran Kuran'da Allah'�n emretti�i ahlaka uymak ile sa�lanabilir. ��nk� Kuran ahlak� hakk� ortaya koyacak, bat�l� ortadan kald�racakt�r.
Ortado�u'da y�llard�r akmakta olan kan, d�nem d�nem �e�itli �lkeler ve kurulu�lar taraf�ndan durdurulmak istendiyse de bug�ne kadar hi�bir zaman sorunu k�k�nden ��zecek bir form�l �retilemedi. ��nk� �retilen ��z�mlerin hi�biri Kuran ahlak�n�n emretti�i adalet anlay���na uygun de�ildi.

"De ki: 'Hak geldi; bat�l ise ne (bir �ey) ortaya ��karabilir, ne geri getirebilir.' "
(Sebe Suresi, 49)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.