OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Balkanlar'da Son Durum


S�rplar�n eline ge�en topraklar�n�, H�rvat ordusunun da deste�i ile birer birer geri almaya ba�layan Bo�naklar, daha �nceden d�� g��ler taraf�ndan belirlenen s�n�ra ula�t�klar�nda, ABD'nin �srarlar�yla anla�ma masas�na oturmaya zorlanm��lard�. Aliya Izzetbegovi� ise, hi� istemedi�i halde, sadece sava�a son vermenin ve akan kanlar� durdurman�n ba�ka bir yolu olmad���na inand��� i�in, bu anla�may� imzalamak zorunda kalm��t�.

Dayton Anla�mas�n�n Ard�ndan BosnaSava� �ncesinde Bosna Hersek'in az�nl�klar�ndan olan S�rplar�n, sava� sonras�nda Bosna S�rp Cumhuriyeti olarak kendilerine ait ve i�gal ettikleri b�lgeleri kapsayan bir devlet kazan�p, me�ru bir stat� elde etmi� olmalar� Dayton'�n en adaletsiz y�nlerinden birisiydi. Sava� �ncesinde Bosna'n�n en b�y�k kitlesi olan Bo�naklar ise, H�rvatlarla ortak bir federasyon kurmaya zorland�lar. Dayton'�n getirdi�i devlet yap�s�, gerek askeri gerekse siyasi olarak M�sl�manlar� H�rvatlara ba��ml� hale getirdi.Dayton Anla�mas� b�lgede siyasi, stratejik ve askeri olarak bir istikrar sa�layamad�. Yine de, sava� �ncesi sahip olduklar� topraklar�n b�y�k �o�unlu�unu kaybeden, ekonomik olarak ciddi bir darbo�az�n i�ine itilen, askeri olarak yap�lanmas�n� tamamlayamayan M�sl�man Bosna Devleti, Dayton Anla�mas�'n�n bir eseridir. Ancak elbette bu durum Bosna Devleti i�in bir son de�il, yepyeni bir ba�lang��t�r. Mevcut siyasi ortam�n iyi de�erlendirilmesi ve Bosna-Hersek jeopoliti�inin iyi bir planlama ile kullan�lmas� bu noktada b�y�k �nem kazanmaktad�r.

S�rp Sald�rganl��� Devam EdiyorNATO, BM ve ABD taraf�ndan Bosna'da kurulan d�zen her an yeni �at��malara ve bunal�mlara a��kt�r. G�n�m�zde hem H�rvat hem de S�rp milliyet�isi gruplar faaliyetlerini yo�un olarak devam ettirmektedirler. Farkl� etnik gruplar aras�nda zaman zaman meydana gelen silahl� �at��malar b�lgede bulunan NATO b�nyesindeki SFOR (�stikrar Kuvveti) taraf�ndan �nlenmektedir. �zellikle de S�rplar�n sava� boyunca y�r�tt�kleri soyk�r�m�n ard�ndan hak ettikleri cezay� almamalar�, Balkanlar'da yeni gerilimlere neden olmaktad�r. Bu durum y�llarca S�rp zulm�ne maruz kalan halkta hakl� bir tedirginlik ve gerginli�e neden olurken, zalimlere de haks�zl�klar�n� ve tecav�zlerini tekrar etmeleri i�in adeta bir f�rsat sunmaktad�r.
Gerginliklerin en �nemli nedenlerinden birini m�ltecilerin durumu olu�turmaktad�r. Dayton Anla�mas� m�ltecilerin kendi topraklar�na d�n��lerini koruma alt�na alm��t�. Ancak buna ra�men Bo�naklar�n b�y�k b�l�m�, S�rp tacizlerinden duyduklar� endi�e nedeniyle evlerine d�n�� yapamamaktad�rlar. (Bilindi�i �zere M�sl�manlara ait pek �ok toprak Dayton anla�mas� ile S�rp taraf�na b�rak�lm��t�r). Yap�lan ara�t�rmalar yurtlar�ndan s�r�len yakla��k 4 milyon insandan 857.000'inin halen evsiz ve yurtsuz oldu�unu g�stermektedir.
Toplum hayat�n�n bunun gibi daha pek �ok alan�nda da S�rp bask�s� ve tehdidi yo�un olarak hissedilmektedir. S�rplar i�ledikleri bunca cinayetin ard�ndan NATO'nun denetimi alt�ndaki topraklarda rahat�a dola�maya devam etmektedirler. Cezaland�r�lmak yerine, bir de hak etmedikleri bir devlet ile �d�llendirilen S�rplar zaman zaman M�sl�manlara y�nelik sald�r�larda ve ta�k�nl�klarda bulunmaktan da �ekinmemektedirler. Bunun en dikkat �ekici �rneklerinden birisi ge�ti�imiz aylarda S�rplar�n yeniden in�a edilen camilere y�nelik sald�r�lar�d�r.
M�sl�manlar�n yeniden g��lenmeye ba�lamas� S�rplar� fazlas� ile k�zd�rd�.�fkelerine ve kinlerine hakim olamayan kimi S�rp milliyet�i gruplar,camilerin a��l��� esnas�nda namaz k�lan M�sl�manlar�n �zerine ta�larla ve sopalarla sald�rd�lar. Bu olaylar bir kez daha S�rplar�n Bosna'da M�sl�man varl���na kar�� tahamm�llerinin olmad���n� g�zler �n�ne serdi. (Harun Yahya, Gizli El Bosna'da)

Milosevi�'in Yarg�lanmas� Bir �eyi De�i�tirecek mi?
S�rp kasab� Slobodan Milosevi� b�y�k bir halk ayaklanmas� ile kar�� kar��ya kalm��t�. Ya�anan gerilimli d�nemin ard�ndan Milosevi�, bu muhalefetin ba��n� �ekti�i bir darbe ile devrildi ve uluslararas� sava� mahkemesinde yarg�lanmak �zere Lahey'e g�nderildi. Bu darbe gazetelerde, televizyonlarda ve �e�itli tart��ma programlar�nda S�rbistan'da "demokrasinin" kazand��� zafer olarak lanse edildi ve yeni lider Vojislav Kostunica'n�n "demokratik" ki�ili�inin alt� �izildi. Yaz�lanlara g�re Balkanlar'da art�k Milosevi�'in neden oldu�u kan ve g�zya�� dolu g�nler sona ermi�, bar�� ve huzur dolu bir hayata ad�m at�lm��t�. Ne var ki bu yorumlar ger�e�i yans�tmamaktad�r. Kostunica en az Milosevi� kadar, hatta ondan daha koyu bir S�rp �rk��s�d�r. Bir demokrasi savunucusu kimli�iyle �n plana ��kan di�er bir muhalefet lideri Zoran Vinli� ise S�rp milliyet�ili�inin aktif militanlar�ndan ve vah�i �etnik ideolojisinin savunucular�ndan biridir.
Bosna ve daha sonra Kosova'da ya�ananlar�n �ok fazla sorumlusu vard�r. Y�llarca Milosevi�'i politik ve ekonomik y�nden destekleyenler; t�m d�nya katliamlar� naklen izlerken sessiz kalanlar; S�rplara silah satarken, Bosnal� M�sl�manlara ambargo uygulay�p, M�sl�manlar�n kendilerini savunma haklar�n� ellerinden alanlar; gizli NATO bilgilerini S�rp katillere s�zd�ranlar; g�venli b�lgelerde katliam y�r�ten S�rp komutanlar� saklayanlar; S�rp komutanlarla i�ki sofralar�nda e�lenceler d�zenleyenler... E�er ger�ek bir adaletten ve yarg�lamadan bahsediliyorsa, 1990'larda ba�layan bu b�y�k soyk�r�m�n t�m sorumlular�n�n yarg� �n�ne ��kar�lmas� gerekmektedir.

Balkanlar'da �stikrar Osmanl� Sistemi ile Sa�lanabilirEtnik ve dini farkl�l�klar nedeniyle her zaman i�in karma�aya a��k olan Balkanlar'da son 10 y�l i�erisinde ya�anan olaylar ister istemez akla, Osmanl�'n�n b�lgede sa�lad��� d�zeni getirmektedir. Osmanl�lar d�neminde de b�lgenin bug�nk� etnik ve dini �e�itlili�i vard�, b�lgede bar�� ve d�zen hakim olmu�tu. Osmanl�, g�n�m�z�n b�y�k devletleri gibi, hakimiyeti alt�na ald��� topraklar� kendi ��karlar� do�rultusunda kullan�p s�m�rmemi�, bu topraklar� medenile�tirmek ve geli�tirmek i�in �zel bir �aba sarf etmi�tir. Osmanl� d�neminde ekonomik ve k�lt�rel olarak ilerleyen toplumlar�n pek �o�u Osmanl�'y� hep minnetle anm��t�r. �rne�in yap�lan bir ara�t�rmada, Osmanl�'n�n S�rbistan'dan ald��� vergi ve orada yapt��� yat�r�m�n d�k�m� ��kar�lm�� ve genel b�t�ede S�rbistan'a S�rbistan'�n �dedi�i vergiden �ok daha fazla pay ayr�ld��� g�r�lm��t�r.
Bu tarihi ger�ek asl�nda �ok �nemli bir hususun daha alt�n� �izmektedir: Balkanlar'da kal�c� bar��� ve huzuru sa�lamak hi� de san�ld��� gibi zor de�ildir. Ancak bunun i�in �nce b�lge halk�n�n haklar�n�n ve farkl� kimliklerinin tan�nmas� ve buna g�re bir d�zenleme yap�lmas� �artt�r. Aksi takdirde her etnik grubun yaln�zca kendi menfaatini d���nd��� ve bu do�rultuda adaletin ve hakk�n g�zetilmedi�i ortamlarda var�lan anla�malarla bir sonuca ula�mak m�mk�n de�ildir. Bu tarz giri�imler belki belli bir s�re i�in Balkanlar'a s�kunet getirebilir, ancak Bosna'da s�nen ate� bir g�n Kosova'da, �b�r g�n Makedonya'da yeniden alev alacakt�r. Nitekim Dayton Anla�mas�ndan sonra ya�anan s�re� de bunu g�stermektedir.
Bar���n garant�r� T�rkiye, Balkanlar'da bar�� ve huzurun sa�lanabilece�ini ispatlam�� tek millettir. Balkanlar �zerindeki 500 y�ll�k ge�mi�i bunun ispat�d�r. �slam ahlak�n�n ve hukukun temel unsurlar�ndan olan ve Osmanl�'da "Millet Sistemi" ad�yla uygulanan, tek bir �emsiye alt�nda her �rk, her din ve her dilden insan�n hak, hukuk ve adalet i�erisinde birarada ya�at�labilmesi bu ba�ar�n�n s�rr�d�r. Osmanl� bu ba�ar�y� Kuran ahlak�na olan sadakati ve ba�l�l��� ile sa�lam��t�r. ��nk� t�m d�nyan�n takdirini toplayan, bu sistemi ya�am�� olan halklar�n g�n�lden raz� olduklar� ve halen �zlemini duyduklar�n� her f�rsatta dile getirdikleri bu sistem, asl�nda Kuran'da tarif edilen �zg�rl�k�� ve insanc�l sistemdir.
Allah Kuran'da M�sl�manlara iyili�i, adaleti ve g�zel ahlak� emretmi�tir. Ger�ek M�sl�man, ko�ullar ne olursa adaletten ve haktan yana olan, zay�f� ve yoksulu koruyup kollayan, �efkatli, merhametli, yumu�ak huylu, affedici ve ho�g�r�l�d�r. Bu ahlak�n�n gere�i olarak da i�inde bulundu�u ortama huzur ve g�ven verir. Dolay�s�yla bu ahlak� mayas�nda ta��yan ve hayata ge�iren T�rk Milleti, bu y�n� ile hem yery�z�ndeki milletlere �rnek olacak, hem de bu ahlak� yayg�nla�t�rarak Bosna da dahil olmak �zere d�nyan�n pek �ok yerinde ya�anmakta olan zulme kar�� ��z�m olu�turacakt�r.
Her M�sl�man, d�nyaya iyilik ve adalet getirmekle sorumludur. Bu yol izlendi�inde, hem 'medeniyetler �at��mas�' gibi felaket senaryolar� bo�a ��kacak ve bunun yerine 'medeniyetler bar���' kurulacak, hem de di�er medeniyetlerin i�inden pek �ok insan Kuran ahlak�n�n yoluna ge�ecektir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.