OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kafkaslarda Karde� Cumhuriyeti: Azerbeycan


Asya k�tas�n�n bat�s�nda Kafkasya Da�lar�n�n G�neydo�u yama�lar�nda yer alan Azerbaycan Cumuriyeti stratejik a��dan Kafkaslar'�n ve Orta Asya'n�n en �nemli b�lgesinde yer al�r. 86.000 km2 y�z�l��m�, 8 milyon n�fusu ve zengin do�al kaynaklar� ile g��l� bir devlet olma yolunda ilerleyen Azerbaycan Cumhuriyeti ile T�rkiye aras�nda siyasi ve ekonomik alandaki ili�kilerde belirgin geli�meler g�r�l�yor.

Ekonomik Yap�SSCB d�neminde 70 y�l boyunca s�m�r�len Azerbaycan'�n ba��ms�zl���n� kazanmas� beraberinde bir�ok sorunu da getirdi.
Azerbaycan'�n ekonomisi sanayi, hayvanc�l�k, do�al kaynaklar ve tar�ma dayan�yor. Sanayi �r�nlerinin ba��nda petrol rafineri �r�nleri, petro-kimya �r�nleri, pamuklu ve y�nl� dokuma, tar�m �r�nlerine dayal� sanayi mallar� geliyor. Azerbaycan'�n en �nemli yeralt� kayna�� petrol ve do�algazd�r. Y�ll�k petrol rezervi 8 milyar varil olarak belirlenmi�tir. Rusya'n�n b�lgedeki hakimiyetinin sona erdirilmesi i�in baz� Bat�l� petrol �irketlerinin Azerbaycan'da rafineri kurmas�na izin verilmektedir. Azerbaycan'�n milli petrol �irketi SOCAR Bat�l� petrol �irketleriyle 1994 y�l�nda bir anla�ma imzalam�� ve bu anla�ma ile Azerbaycan petrollerinin yakla��k %40'� ABD'li petrol �irketlerinin eline ge�mi�tir. Azerbaycan, petrol kaynaklar�n�n d��a a��l�m� konusunda bug�ne kadar Bak�-Supsa ve Bak�-Novorossisk petrol boru hatlar�n� devreye soktu. Bak�-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt� projesinin m�hendislik �al��malar�na ba�land�. �ahdeniz gaz�n�n �lkemize sevki i�in de imzalar at�ld�. Ayr�ca Azerbaycan'da 450 milyar m3 do�algaz rezervinin oldu�u da tahmin edilmektedir. Bug�ne kadar 28 do�algaz yata�� i�letmeye a��lm��t�r. Do�algaz �retimi ise y�ll�k 114 milyon m3't�r. Petrol ve do�algaz rezervinin yan�s�ra Azerbaycan topraklar�nda i�letilmekte olan 450 milyon ton demir ve 150 milyon ton al�minyum rezervi bulunmaktad�r.


Azerbaycan'�n Ba��ms�zl�k M�cadelesiT�rklerin Azerbaycan'a geli�lerinin tahmini M.�. Saka-�skit d�neminde ba�lad��� savunulmaktad�r. M.S. 395'te Hun T�rkleri Balkanlar'a inerken bir k�sm�n�n Kafkaslar yoluyla Anadolu'ya ve Azerbaycan'a sarkt�klar� da bilinmektedir. Sel�uklu T�rklerinin Azerbaycan'da g�r�lmeleri ise 1015-1021 y�llar� aras�ndad�r. Sultan Alpaslan zaman�nda Azerbaycan'da T�rkmenler sayesinde Azerbaycan'�n T�rkle�mesi kolay ger�ekle�mistir. Azerbaycan daha sonra �lhanilerin egemenli�ine girmi� ve bir s�re "Alt�n Ordu" devletinin hakimiyetinde kalm��, Akkoyunlu ve Kara Koyunlular d�neminde T�rk n�fusu bak�m�ndan en yo�un d�nemini ya�am��t�r. Azerbaycan topraklar� Ruslar�n egemenli�ine girdikten sonra Revan'a ve Karaba�'a Ermeniler yeti�tirilmeye ba�lan�lm��t�r.
Azerbaycan T�rkleri 28 May�s 1918'de de ulusal Azerbaycan devletini kurmu�lard�r. Ancak 1920 de Kafkasya �tesi Sosyalist Sovyet Cumhuriyetlerine kat�lmak zorunda kalm��, 30 Eyl�l 1991 de SSCB ��k���yle ba��ms�zl���n� yeniden ilan etmi�tir.
Azeriler Kafkasya b�lgesinin en b�y�k T�rk b�l�m�n� olu�turmaktad�r. Asya'da ve Kafkasya'daki T�rk halklar�n�n en okumu� ve k�lt�rl�leridir. Bug�ne kadar Kafkaslarda ulusal ve �rksal uyan���n merkezi hep Bak� olmu�tur.

Ba��ms�zl���n Sonras�
1992 bahar�nda Azeri-Ermenistan sava��ndaki askeri ba�ar�s�zl�klar�n�n ard�ndan Ayaz Muttalibov ba�kanl�ktan istifas�n� verdi. Daha sonra Muttalibov demokratik se�imleri �nlemek ve yeniden ba�kanl��a geri d�nmek i�in bir tak�m entrikalar d�zenlerken Azeri Ordusu Milli Halk Cephesi deste�inde Azeri Parlamentosu'na girdi. Ve Haziran 1992'de yap�lan demokratik se�imlerde Ebulfez El�ibey Milli Halk Cephesi Ba�kan� olarak oylar�n %59'unu ald�. T�rkiye ve Bat� �ttifak� yanl�s� olan El�ibey, Azerbaycan'� Rusya'dan uzakla�t�ran bir politika izledi. Ancak gen� bir ordu komutan� olan Surat H�seyinov, Gence sehrinden ��karak bir ihtilal ger�ekle�tirdi ve Haydar Aliyev'i Nah�evan'dan Bak�'ye getirerek ba�kan ilan etti. B�ylelikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ba�kanl���na "Y�ksek Sovyet" �yesi eski ba�kan Haydar Aliyev geri d�nm�� oldu. (Harun Yahya, islam'�n K��� ve Beklenen Bahar�)

Karaba� Sorunu�arl�k Rusyas� Generali Sisyanov 1805 tarihinde, �ar'a g�nderdi�i raporda "Karaba�, co�rafi yeri bak�m�ndan Anadolu'nun, �ran'�n ve Azerbaycan'�n kap�s� say�l�r" demek suretiyle, b�lgenin stratejik �nemini belirtmi� ve burada dengeyi kendi yararlar�na �evirebilmek i�in M�sl�manlar�n aras�na H�ristiyan unsurlar�n (burada ama�lanan Ermenilerdir) yerle�tirilmesini �nermi�tir. Bunun �zerine 1825-1826 y�llar� Gacar Y�netimi ile �arl�k Rusyas� aras�ndaki sava� s�ras�nda, G�- neyden 18.000 Ermeni getirilerek Da�l�k Karaba�'a iskan edilmi�tir. Bu t�r uygulamalar�n gittik�e h�z�n� art�rmas� �zerine, Osmanl� idaresinde bulunan b�lgelerden getirilen Ermeniler, Karaba�'�n yan� s�ra Kafkasya'n�n de�i�ik yerlerine de g�nderilerek, bug�nk� "huzursuzluk" i�in ortam yarat�lm��t�r. Ruslar�n, yakla��k iki y�zy�l �nce uygulamaya koyduklar� "Ermenileri yerle�tirme ve yayma" politikas�, prati�e d�n��m�� ve kom�umuz da bu "enstr�man�" diledi�i zaman ve �ekilde kullanabilmektedir. B�ylece bu durum, uzun vadeli politika �retmenin ne denli �nemli oldu�unu g�stermesi a��s�ndan, dikkate de�er niteliktedir. Ermenilerin zorlamas� ve Ruslar�n deste�iyle, Azerbaycan'�n do�al ve yasal s�n�rlar� i�inde bulunan Nah��van'a Muhtar Cumhuriyet, Da�l�k Karaba�'a da Muhtar Vilayet stat�s� tan�nm��t�r. Bu suretle Ermeniler, zoraki olu�turulan, Muhtar Vilayet stat�s�n�n arkas�na s���narak, buras�n�n Ermeni topra�� oldu�unu ve dolay�s�yla Ermenistan'a ba�lanmas� gerekti�ini s�yleyecek kadar ileri gitmi�ler ve �zellikle K�z�l Ordu art�klar�n�n da yard�m�yla Azerbaycan topraklar�n� i�gal etmeye ba�lam��lard�r. Ermenilerin yapt�klar� katliamlara ve bu arada �zellikle Hocal� Kasabas�'n� t�mden yakmalar�na ra�men, Birle�mi� Milletler ve Bat�l� b�y�k devletler ciddi bir tepki g�stermemi�lerdir. �nsanl�k ay�b� olan zul�m kar��s�nda evini, topra��n� geride b�rakarak can�n� kurtaran bir milyonu a�k�n insan y�llardan beri g��ebe konumundad�r ve a��r ko�ullar alt�nda ya�am�n� s�rd�rmektedir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.