OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Do�u T�rkistan'a �nemli K�ska�


Bug�n siyasi literat�rde Do�u T�rkistan, "Sincan Uygur �zerk Y�netim B�lgesi" olarak ge�mektedir. �zerk y�netim, �ncelikli olarak merkezi y�netimin talep ve emirlerini de�il, b�lge n�fusunun �o�unlu�unu olu�turan halk�n ihtiya� ve taleplerini g�z �n�nde bulunduran, k�smi ba��ms�zl��a sahip bir y�netim �ekli olarak bilinir. Ne var ki, �zerk y�netimin Do�u T�rkistan'da uygulanan �ekli ile siyasi literat�rde yer alan s�z konusu tarifi aras�nda pek bir benzerlik yoktur. Her ne kadar �e�itli y�netim kadrolar�nda Uygur T�rkleri yer al�yor olsa da, bu ki�ilerin halk�n istekleri ve ihtiya�lar� do�rultusunda hareket etmeleri m�mk�n de�ildir, ��nk� Uygurlar makam sahibi olabilmekte ama asla otorite sahibi olamamaktad�rlar.
Do�u T�rkistan halk�n�n ihtiya�lar�n� g�z �n�nde bulundurarak hareket etmeye kalkan bir y�netici, k�sa s�re i�erisinde g�revinden al�narak cezaland�r�lmaktad�r. �inli bir y�netici ile Do�u T�rkistanl� bir y�netici aras�nda ��kan herhangi bir anla�mazl�kta ise, cezaland�r�lan taraf her zaman i�in Do�u T�rkistanl�lard�r.
Do�u T�rkistan'�n �in i�in ne derece �nemli oldu�unu ve bu topraklarda ya�ayan insanlara yap�lan bask�lar�n temel nedenini anlamak i�in, bu topraklardaki zengin do�al kaynaklara bakmak ve bunlar�n �in ekonomisine faydalar�n� incelemek yeterli olacakt�r. �in, s�rf zengin maddi kaynaklar� nedeniyle, bu topraklar�n ger�ek sahipleri olan Uygurlara her t�rl� ezay� yapmay� makul g�rebilmektedir. Kom�nizmin karanl�k ve dind��� e�itiminden ge�mi� nesillerin b�yle insanl�k d��� davran��lara y�nelmeleri ise asl�nda garip kar��lanmamal�.

Do�u T�rkistan Halk�na Yap�lan Ekonomik Bask�larDo�u T�rkistan, t�m yer alt� zenginliklerine ve bereketli topraklar�na ra�men, �u anda �in'in en fakir b�lgelerinden biridir. Bu �eli�ki, �in ekonomisinin temel hammadde sa�lay�c�s�n�n Do�u T�rkistan oldu�u g�z �n�nde bulunduruldu�unda biraz daha anla��l�r bir hal almaktad�r. Do�u T�rkistan'�n uranyum, do�al gaz, petrol, alt�n gibi madenleri �in'e transfer edilmekte ve bu do�al kaynaklar�n kullan�m� her y�n�yle merkezi y�netimin denetimi alt�nda tutulmaktad�r. Bu kaynaklar�n ger�ek sahibi olan Do�u T�rkistan M�sl�manlar�n�n ise "ne kadar �retim yap�ld���, kar paylar�n�n ne oldu�u" gibi konularda bilgi edinmeleri dahi m�mk�n de�ildir.
Ekonomik bask�, �in'in Do�u T�rkistan'da uygulad��� soyk�r�m�n �ok �nemli bir par�as�d�r. Bug�n Do�u T�rkistan halk�n�n b�y�k k�sm� fakirlik i�erisinde ya�amakta, %80'inden fazlas� da a�l�k s�n�r�n�n alt�nda hayatlar�n� devam ettirmeye �al��maktad�r. Bununla birlikte e�itim alan�nda sistemli olarak uygulanan ayr�mc� politikalar nedeniyle M�sl�man T�rkler, kendilerini yeti�tirip daha iyi i� imkanlar� bulmaktan mahrum edilmektedir.
Do�u T�rkistan'da i� sahalar�n�n hemen hepsinin �inlilerin elinde bulunmas� nedeniyle, M�sl�man halk i�sizlik sorunuyla m�cadele etmektedir. Buna ra�men h�k�met bu b�lgelerde �al��mak �zere �in'in bat�s�ndan s�rekli �inli transferi yapmaktad�r. Bu �ekilde, bir yandan b�lgedeki n�fus dengesi �in lehine bozulmaya �al���l�rken, bir yandan da Do�u T�rkistan ekonomisi denetim alt�nda tutulmaktad�r. Bu konudaki rakamlar da, �in'in bask�c� politikas�n� g�stermesi a��s�ndan son derece dikkat �ekicidir: Urum�i'deki end�striyel i��ilerin sadece 200 bini Uygur T�rk'�, geri kalan� ise �inlidir. Urum�i yak�n�nda bulunan b�y�k bir tekstil fabrikas�nda �al��anlar�n sadece %10'u T�rk't�r. Ka�gar yak�nlar�nda bulunan ve 12 bin ki�i �al��t�ran bir fabrikada Uygurlu i��i say�s� sadece 800'd�r. Urum�i yak�n�ndaki bir ba�ka fabrikada 2.100 i��i �al��maktad�r, ancak bunlar�n sadece 13 tanesi T�rk't�r. 1986'da Poskam'da yeni bir petrol rafineri tesisi kurulmu�tur, burada �al��an 2.200 ki�inin hepsi �inli'dir.
Ayn� �ekilde 1989'dan itibaren, �zellikle Tar�m Ovas�'nda petrol aramak i�in gelen yeni �irketlerin say�s� h�zla artm��, ne var ki bu b�lgede �al��an 20 bin i��inin neredeyse hepsi �inli n�fus aras�ndan se�ilmi�tir. Do�u T�rkistan halk�na kar�� uygulanan bu ayr�mc� politika o derece ileri gitmi�tir ki, b�lgenin tarihi, k�lt�r� ve medeniyeti hakk�nda hi�bir bilgisi olmayan �inliler turist rehberli�i g�revini �stlenmeye ba�lam��t�r. �stelik bu �ekilde b�lgeye gelen yabanc�lara bilgi ak��� da �in denetimi alt�nda ger�ekle�tirilmekte, bir anlamda Do�u T�rkistan M�sl�manlar�n�n seslerini d�nyaya duyurmalar� engellenmektedir. (Harun Yahya, Kom�nist �in'in Zul�m Politikas�: Do�u T�rkistan)
M�sl�man T�rklere yap�lan bu zul�mlerin sebebi olan t�m bu inkarc� despotlar�n ortak �zelli�i, kendilerine en b�y�k d��man olarak hak dini ve bu dini ya�ayanlar� g�rmeleridir. Ve bu d��manl�klar� b�y�k bir �fke ve kine d�n��mekte, �e�itli zul�mlerle inananlar� imanlar�ndan d�nd�rmeye �al��maktad�rlar. Ancak t�m bunlar� yaparken unuttuklar� �ok b�y�k bir ger�ek vard�r. O da her�eyin sahibinin Allah oldu�u ve zaferin sonunda muhakkak Allah'�n ve inananlar�n olaca��d�r. Bu, Allah'�n kanunudur, ge�mi�te oldu�u gibi gelecekte de �st�n gelecek olanlar, Allah'�n izniyle, iman edenler olacakt�r:
"Ger�ekten onlar, muhakkak nusret (yard�m ve zafer) bulacaklard�r."
(Saffat Suresi, 172)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.