OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Evrimcilerin Demogojileri


Evrimle�me kelimesi �zellikle son d�nemlerde bir�ok farkl� anlamda kullan�lmaktad�r. �rne�in "evrim" kavram�na sosyal ya�amla ilgili bir mana y�klenmi�, insanl���n ilerlemesi, teknolojinin geli�imi gibi kavramlarla e� anlaml� hale getirilmi�tir. Bu manada kullan�ld���nda "evrim" kavram�nda bir hata yoktur. Hi� ��phesiz ak�l sahibi insan, zaman i�inde akl�n�, bilgisini ve g�c�n� kullanarak her konuda geli�ecek ve de�i�ecektir. �nsanl���n bilgi birikimi nesilden nesile aktar�larak b�y�yecektir. Bu konu canl�l��� tesad�flerle a��klama iddias� ile ortaya ��kan evrim teorisine delil olmad��� gibi, yarat�l�� ger�e�iyle de hi�bir y�nden �eli�mez.
Burada evrimciler �ok basit bir kelime oyunu yapmakta ve do�ru bir kavrama yanl�� bir anlam y�klemektedirler. �rne�in; "insan y�llar i�inde sosyal ya�am a��s�ndan, k�lt�r olarak, bilimsel ve teknolojik olarak s�rekli bir geli�im ve de�i�im i�indedir" ifadesi do�rudur. (Ancak �unu da hat�rlatmak gerekir ki, tarihte zaman zaman ilerleme oldu�u gibi gerileme de olabilir. Sosyolojik olaylarda daimi bir ileri gidi� de�il, duraklama veya gerileme d�nemleri de olmu�tur.) Buna kar��n, "i�te insanl���n bu de�i�imi ve geli�imi gibi canl� t�rleri de uzun y�llar i�inde geli�erek bir de�i�ime u�ram��lard�r" iddias� b�t�n�yle yanl��t�r. �nsan�n d���nen bir varl�k olarak, bilgisini art�rmas�, bu bilgi birikimini di�er nesillere aktarmas� bu �ekilde s�rekli ileriye gitmesi �ok mant�kl� ve bilimsel iken, canl� t�rlerinin tesad�flerle, rastlant�larla, kontrols�z ve bilin�siz do�a �artlar�yla geli�ip evrimle�tikleri iddias� �ok b�y�k bir sa�mal�kt�r.
Teoriye k�r� k�r�ne ba�l� kalan evrimciler ise, bilimsel dayanaklar� kalmad��� i�in, �areyi demagojilerde bulurlar. En �ok ba�vurduklar� demagojilerden biri ise, "yarat�l�� bir inan�t�r, bilimin alan�na girmez" �eklindeki basmakal�p slogand�r. �ddialar�na g�re, evrim bilimsel bir teori, yarat�l�� ise bir inan�tan ibarettir.
Oysa evrimcilerin yegane dayanaklar� olan bu "evrim bilimdir, yarat�l�� inan�t�r" tekerlemesi tamamen yanl�� bir bak�� a��s�ndan kaynaklan�r. Bu tekerlemeyi tekrarlayanlar, bilim ile materyalist felsefeyi birbirine kar��t�rmaktad�rlar. Bilimin, mutlaka materyalizmin s�n�rlar� i�inde kalmas� gerekti�ini, materyalist olmayan�n hi�bir a��klama yapamayaca��n� zannetmektedirler. Oysa bug�n bilimin kendisi materyalizmi reddetmektedir.
Bilimde ilerlemenin �nc�leri yarat�l���� bilim adamlar�d�r Her ne kadar evrimciler kendilerini yenilik, de�i�im, ilerleme gibi kavramlarla �zde�le�tirmeye gayret ediyorlarsa da, her d�nemde bilimin, ilerlemenin, yenilik ve geli�menin ger�ek �nc�lerinin yarat�l��� savunan inan�l� bilim adamlar� oldu�unu tarih g�stermi�tir.
Nitekim bilimsel geli�imin her noktas�nda inan�l� bilim adamlar�n�n damgas�n� g�r�r�z. Astronomide ����r a�an Leonardo da Vinci, Kopernik, Keppler, Galilei, paleontolojinin kurucusu Cuvier, botanik ve zoolojinin temelini atan Linnaeus, yer�ekimini a��klayan Newton, galaksilerin varl���n� ve evrenin geni�lemesini ke�feden Edwin Hubble ve daha pek �ok bilim adam� Allah'�n varl���na, evreni ve canl�l��� O'nun yaratt���na inanan bilim adamlar�yd�.

Yirminci y�zy�l�n en b�y�k bilim adamlar�ndan biri olarak kabul edilen Albert Einstein �unlar� s�ylemi�tir: "Derin bir imana sahip olmayan hi�bir bilim adam� d���nemiyorum. Bu durum ��yle de ifade edilebilir: Dinsiz bir bilime inanmak imkans�zd�r." (Science, Philosophy, And Religion: A Symposium, 1941, CH.13.)
Modern fizi�in temelini atan Alman fizik�i Max Planck ise �unlar� s�ylemektedir:
"Hangi alanda olursa olsun bilimle ciddi �ekilde ilgilenen herkes, bilim mabedinin kap�s�ndaki �u yaz�y� okuyacakt�r: "'�man et.' �man bilim adam�n�n vazge�emeyece�i bir �zelliktir." (J.De Vries, Essential of Physical Science, Wm.B.Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids, SD 1958, s.15.)
Bilim tarihinin incelenmesi, de�i�imin ve ilerlemenin yarat�l���� bilim adamlar�n�n eseri oldu�unu g�stermektedir. �te yandan bilimsel geli�meler, �zellikle de 20. ve 21. y�zy�ldakiler yarat�l���n say�s�z deliline ula�mam�z� sa�lam��t�r.Modern bilim ve teknoloji ile evrenin yoktan var edildi�i, yani "yarat�ld���" ger�e�ine ula��lm��t�r. Evrenin bundan yakla��k 15 milyar y�l �nce, tek bir noktan�n patlayarak geni�lemesi sonucunda meydana geldi�i bug�n b�t�n bilim d�nyas� taraf�ndan kabul edilmi� bir ger�ektir. B�ylece 19. y�zy�l�n ilkel bilim �artlar�nda materyalistler taraf�ndan savunulan "ba�lang�c� ve sonu olmayan" sonsuz evren modeli y�k�lm��t�r. Evrenin t�pk� Kuran'da i�aret edildi�i gibi yarat�ld���, bir ba�lang�c�n�n ve s�n�rlar�n�n oldu�u ve geni�ledi�i anla��lm��t�r. Bu ger�ek Kur'an-� Kerim'de ��yle ifade edilir:
"Biz g��� 'b�y�k bir kudretle' bina ettik ve ��phesiz Biz (onu) geni�leticiyiz." (Zariyat Suresi, 47)
Evrendeki mucizevi yap�lardan biri olan atomla ilgili bilmek istedi�iniz her�eyi Harun Yahya'n�n Atom Mucizesi kitab�nda bulabilirsiniz.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.