OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Masonluk Ve Sembolizim

Semboller masonlukta �ok b�y�k �nem ta��r. Masonlar, felsefelerini, ger�ek manalar�n� sadece kendi �yelerine a��klad�klar� semboller arac�l���yla ifade ederler. 1'den 33'e kadar dereceli masonik hiyerar�i i�inde kademe kademe y�kselen mason, her derecede masonik sembollerin yeni anlamlar�n� ��renir. B�ylelikle masonik felsefenin derinliklerine a�ama a�ama ula��r.
Sembolizmin bu i�levi, Mimar Sinan dergisindeki bir makalede ��yle a��klanmaktad�r: "Hepimiz biliyoruz ki, masonluk fikir ve ideallerini birtak�m semboller ve hikayelerle yani birtak�m alegorilerle ifade etmektedir. Bu hikayeler hep tarihin ilk �a�lar�na, hatta diyebiliriz ki, Prehistorik devre ait efsanelere dayanmaktad�r. Bu suretledir ki, masonluk hem ideallerinin eskili�ini belirtmi� hem de zengin bir sembol kayna�� kazanm�� olmaktad�r...."
Masonlu�un "tarihin ilk �a�lar�na" uzanan sembol ve efsanelerinin i�inde, Eski M�s�r kavramlar� ba�ta gelir. Mason localar�n�n d�rt bir yan�nda ve masonik yay�nlarda s�k s�k Eski M�s�r sembollerine, piramit, sfenks �izimlerine, hiyeroglif yaz�lar�na rastlamak m�mk�nd�r. Mimar Sinan dergisindeki bir yaz�da, "masonlu�un en eski k�keni" hakk�nda ��yle s�ylenmektedir: "En eski" olarak M�s�r'� se�ersek san�r�m ki yan�lm�� olmay�z. Ayr�ca, masonlu�a en yak�n ve benzer merasim, derece ve felsefenin eski M�s�r'da bulunu�u da, dikkatlerimizi �ncelikle oraya �ekmektedir."
Yine Mimar Sinan'daki "Masonlu�un Sosyal Kaynaklar� ve Ama�lar�" ba�l�kl� bir makalede ��yle yaz�l�d�r:
"Eski �a�larda M�s�r'da Menphis mabedinde b�y�k bir titizlikle ve ihti�am ile yap�lan ve �ok uzun s�ren tekrislerin olu�unda masonik merasime benzeyen benzerlikler �oktur."
Eski M�s�r-masonluk ba�lant�s�na dair baz� �rnekleri s�ras�yla inceleyelim.

�ift S�tunMason localar�n�n de�i�mez dekorlar�ndan biri, locan�n giri�inde yer alan ikiz s�tunlard�r. �zerlerine "Jakin" ve "Boaz" kelimeleri kaz�nm�� olan bu s�tunlar, Hz. S�leyman Tap�na��'n�n giri�inde yer alan iki s�tunun taklidi olarak bilinir. Oysa ger�ekte bu sembolde de masonlar�n kast�, bir peygamber olan Hz. S�leyman'� anmak de�il, Hz. S�leyman hakk�nda �retilen iftira yoluyla, ilham ald�klar� pagan inan�lar� ifade etmektir. Bu s�tunlar�n k�keni de yine Eski M�s�r'd�r. Mimar Sinan dergisindeki "Rit�ellerimizdeki Allegori ve Semboller" ba�l�kl� makalede bu konuda �u a��klama yap�l�r:
"�rne�in M�s�r'da Horus ve Sut g�klerin ikiz mimar� ve dayana�� idiler. Hatta Tebai'deki Baccus da �yleydi. Localar�m�zdaki iki s�tun da Eski M�s�r kaynakl�d�r. M�s�r'daki bu s�tunlar�n biri g�neyde Thebes �ehrinde, di�eri kuzeyde Heliopolis'tedir. M�s�r'�n ba� tanr�s� Ptah'a adanm�� Amenta isimli tap�na��n giri�inde Solomon tap�na��n�n giri�inde oldu�u gibi iki s�tun vard�. G�ne�le ilgili en eski mitlerde de sonsuzlu�un giri� kap�s� �n�nde dikili ak�l ve kuvvet isimli iki s�tundan bahsedilir."

G�z�n Alt�ndaki PiraitD�nyadaki en �nl� masonik sembol, b�y�k olas�l�kla, 1 dolarl�k Amerikan banknotunun �zerinde yer alan ABD m�hr�d�r. M�h�rde yar�m bir piramit ve bu piramitin tepesine oturtulmu� bir "��gen i�inde g�z" sembol� yer al�r. "��gen i�inde g�z" mason localar�n�n de�i�mez sembol�d�r ve adeta masonlu�un bir numaral� alameti durumundad�r. Masonluk konusunu ele alan kaynaklar�n b�y�k b�l�m�, bu ger�e�e vurgu yaparlar.
��gen i�indeki g�z�n alt�ndaki piramit nispeten daha az dikkat �ekmi�tir. Oysa bu piramit de son derece anlaml�d�r ve masonlu�un felsefesini tan�mlamak bak�m�ndan olduk�a a��klay�c�d�r. ABD m�hr� hakk�nda bir doktora tezi haz�rlayan
Amerikal� akademisyen Robert Hieronimus'un bu konuda verdi�i �nemli bilgiler vard�r. Hieronimus'un tezi "Amerikan B�y�k M�hr�'n�n Arka Y�z�n�n Tarihsel Bir Analizi ve H�manist Psikoloji �le �li�kisi" ba�l���n� ta��maktad�r. Tezde, m�hr� benimseyen ABD kurucular�n�n mason olduklar�na, bu nedenle h�manist felsefeyi benimsediklerine vurgu yap�lmakta ve m�h�rde de bunu yans�tt�klar� bildirilmektedir. Bu h�manist mesajlar�n Eski M�s�r ile olan ba�lant�s� ise, m�hr�n merkezindeki piramit taraf�ndan simgelenmektedir. Piramit, M�s�r'daki Firavun mezarlar�n�n en b�y��� olan Keops Piramidi'nin bir tasvirinden ibarettir.

Mozart'�n Sihirli Fl�t'�Masonlar�n tarihindeki ilgin� hikayelerden biri, �nl� besteci Mozart'�n "Sihirli Fl�t" operas�d�r. Mozart bir masondur ve bu bestesinin pek �ok yerinde masonik mesajlar verdi�i kabul edilmektedir. ��in ilgin� yan�, bu masonik mesajlar�n Eski M�s�r'�n pagan (putperest) inan�lar� ile yak�ndan ilgili olmas�d�r.
Masonik bir yay�n olan Mimar Sinan dergisinde konu ��ye a��klan�r:
"Bilindi�i gibi, masonik rit�ellerin Antik M�s�r rit�elleri ile belli ba�lant�lar� vard�r. Sihirli Fl�t �zerinde �al��anlar da her ne kadar "uzak do�u ile ilgili bir masal" olarak konuyu ele ald�larsa da, temelde M�s�r rit�elleri vard�. M�s�r mabedlerindeki tanr�lar ve bunlar�n kar��tlar� olan tanr��alar Sihirli Fl�t'�n de karakterlerinin olu�mas�nda etkili oldular."

Localardaki M�s�r Dili�ngiliz mason yazarlar Christopher Knight ve Robert Lomas da The Hiram Key (Hiram Anahtar�) adl� kitaplar�nda masonlu�un Eski M�s�r k�kenine dikkat �ekerler. Bu konuda verdikleri ilgin� bilgilerden biri, �stad mason seviyesine y�kselen masonlar i�in yap�lan t�rende kullan�lan s�zc�klerdir. S�zc�kler ��yledir:
"Ma'at-neb-men-aa, Ma'at-ba-aa"
Knight ve Lomas, bu s�zc�klerin �o�u zaman anlam� d���n�lmeden kullan�ld���n�, ancak ger�ekte Eski M�s�r dilinde olduklar�n� ve �u anlama geldiklerini a��klarlar:
"Kurulu olan duvarc� ustal��� uludur; duvarc� ustal���n�n ruhu uludur."
Yazarlar, Eski M�s�r dilindeki "Ma'at" kelimesinin tam olarak "duvarc�l�k" anlam�na geldi�ini ve bunun en uygun terc�mesinin de "masonluk" oldu�unu s�ylemektedirler. Bunun anlam�, g�n�m�z mason localar�nda, binlerce y�l �nce �lm�� olan M�s�r dilinin hala kullan�ld���d�r.

Alt� K��eli Y�ld�z�n Masonik Anlam�Masonlu�un bir di�er �nl� sembol�, i�i�e ge�mi� iki ��genden olu�an alt� k��eli y�ld�zd�r. Ayn� zamanda Yahudilerin geleneksel sembol� olan bu fig�r, �srail Devleti'nin bayra��nda da yer almaktad�r. M�hr�n ilk kez Hz. S�leyman taraf�ndan kullan�ld��� kabul edilir. Dolay�s�yla da bir "peygamber m�hr�" olan alt� k��eli y�ld�z, Rahmani bir sembold�r. Ancak bu konuda masonlar�n farkl� bir d���ncesi vard�r. Onlar, alt� k��eli y�ld�z�, bir peygamber olan Hz. S�leyman'�n sembol� olarak de�il, Eski M�s�r'�n putperest k�lt�r�n�n sembol� olarak benimsemi�lerdir. Mimar Sinan dergisindeki "Rit�ellerimizdeki Allegori ve Semboller" ba�l�kl� bir makalede bu ilgin� ger�ek ��yle a��klan�r:
"E�kenar ��gen, �� noktay� e�it uzakl��a dikerek bu de�erlerin e�de�er olu�unu i�aret eder. Masonlu�un da benimsedi�i ve Davut'un y�ld�z� diye bilinen i� i�e ge�mi� iki e�kenar ��gen, yani hegzagram; bug�n Yahudili�in sembol� olarak bilinir ve �srail'in bayra��nda yer al�r. Ama asl�nda bu sembol�n ba�lang�c� eski M�s�r'd�r… Bu amblemi ilk olarak tampliye ��valyeleri yapt�rd�klar� kiliselerde anlaml� bir duvar s�slemesi olarak kullanmaya ba�lad�lar. ��nk� Kud�s'te H�ristiyanl�kla ilgili �nemli ger�ekleri ilk ke�fedenler onlard�. Tampliyeler ala�a�� edildikten sonraki y�llarda, bu amblem bu sefer sinagoglarda kullan�lmaya ba�land�. Ama masonlukta biz bu amblemi ��phesiz eski M�s�r'daki ilk evrensel anlam�yla kullan�yoruz. Bu anlamda da iki �nemli g�c� birbiriyle kayna�t�r�p birle�tirmi� oluyoruz. Bu iki e�kenar ��genin alt ve �st tabanlar�n� silerseniz, kar��n�zda �ok iyi tan�d���n�z bu nadide sembol� bulursunuz."
Asl�nda masonlar�n Hz. S�leyman Tap�na�� ile ilgili t�m sembollerini bu mant�kta yorumlamak gerekir. Hz. S�leyman, Kuran'da bildirildi�i �zere, kendisi aleyhinde iftiralar uydurulmu�, sanki inkara d��m�� gibi g�sterilmek istenmi� bir peygamberdir. Ayette, "Ve onlar, S�leyman'�n m�lk� hakk�nda �eytanlar�n anlatt�klar�na uydular. S�leyman ink�r etmedi; ancak �eytanlar ink�r etti..." (Bakara Suresi, 102) �eklinde buyrulur.
Masonlar ise, Hz. S�leyman hakk�ndaki s�z konusu �arp�k bak�� a��s�n� benimsemi�, onu Eski M�s�r'dan gelen pagan ��retilerin temsilcisi saym�� ve bu nedenle Hz. S�leyman'a kendi ��retileri i�inde b�y�k bir yer ay�rm��lard�r. Amerikal� tarih�i Michael Howard The Occult Conspiracy adl� kitab�nda, Orta�a�'dan bu yana, Hz. S�leyman'�n (kendisini tenzih ederiz) sanki bir b�y�c�ym�� gibi alg�land���n�n g�r�ld���n�, birtak�m pagan fikirlerin Yahudilik i�indeki temsilcisi olarak kabul edildi�ini anlatmaktad�r. Howard bu bak�� a��s� nedeniyle masonlar�n Hz. S�leyman mabedini bir "pagan tap�na��" olarak alg�lad�klar�n� ve bu y�zden tap�na�a �nem verdiklerini belirtmektedir.
Hz. S�leyman Allah'a kar�� son derece ba�l� ve itaatli bir kul ve kutlu bir peygamberdir. Dolay�s�yla Hz. S�leyman hakk�nda �retilmi� olan bu yalan iddialar, masonlu�un ger�ek k�kenini g�stermesi a��s�ndan �nemlidir.

ObelisklerMasonlar�n �nem verdikleri sembollerden biri de, Eski M�s�r mimarisinin �nemli unsurlar�ndan biri olan "obelisk"tir. Obelisk, tepesi piramit �eklinde olan, tek par�a, dikine uzun bir kuledir. �o�u okurun tan�yaca�� bir obelisk, �stanbul'un Sultanahmet meydan�nda bulunan ve turistlerin b�y�k ilgisini �eken "dikilita�"t�r. �zerlerinde Eski M�s�r'�n hiyeroglif yaz�lar� kaz�nm�� olan obeliskler, as�rlar boyu toprak alt�nda gizli kald�ktan sonra 19. y�zy�lda g�n �����na ��kar�lm�� ve daha sonra da New York, Londra ve Paris gibi bat�l� kentlere ta��nm��lard�r. Obelisklerin en b�y���n�n g�nderildi�i �lke ise ABD'dir ve bu i�i masonlar organize etmi�lerdir. ��nk� obeliskler ve �zerlerinde ta��d�klar� Eski M�s�r fig�rleri, masonlarca kendi sembolleri olarak kabul edilmektedir.
Mimar Sinan dergisinde, New York'taki 21 metre boyundaki b�y�k obelisk i�in �u yorum yap�l�r:
"Mimari avadanl���n sembolik kullan�l���nda en canl� misal 1878 y�l�nda M�s�r Hid�vi �smail taraf�ndan ABD'ne hediye edilen ve ad�na Kleopatra i�nesi denilen an�tt�r. Bu an�t bug�n New-York'taki Central Park'ta bulunmaktad�r. �zeri masonik amblemlerle doludur. An�t asl�nda Heliopolis'te G�ne�-Tanr� ad�na kurulmu� olan ve bir inisiasyon merkezi olan tap�na��n giri�ine M� 1500 y�llar�nda dikilmi� bulunmakta idi."

�sis Efsanesi Dul Kad�nMasonlu�un sembolleri aras�nda yer alan �nemli bir kavram da "dul kad�n" tasviridir. Masonlar kendilerini "dul kad�n�n �ocuklar�" olarak tarif eder ve yay�nlar�nda "dul kad�n" resimlerini s�k s�k kullan�rlar. Peki nedir bu kavram�n k�keni� "Dul kad�n" ger�ekte kimdir?
Masonik kaynaklar incelendi�inde, dul kad�n sembol�n�n de Eski M�s�r k�kenli bir efsane oldu�unu ortaya ��kar. S�z konusu efsane, Eski M�s�r'�n en �nl� mitlerinden biri olan "Osiris-�sis" hikayesidir. Osiris, Eski M�s�rl�lar�n "bereket tanr�s�" olarak kabul ettikleri hayali bir erkek tanr�d�r. �sis ise Osiris'in e�idir. Efsaneye g�re Osiris bir k�skan�l�k cinayetinin kurban� olmu� ve �sis dul kalm��t�r. ��te masonlar�n "dul kad�n�", bu �sis'tir. Mimar Sinan dergisindeki bir makalede konu ��yle a��klanmaktad�r:
"S�k s�k makalelere ve konferanslara konu olan Osiris-�zis menk�besi, M�s�r mitolojisinin masonlu�a en yak�n olan mitidir. �zis mabedinin rahipleri aras�na kat�labilmek i�in ge�irilen imtihan, masonluktaki tekrisin ta kendisidir. Bir kere daha tekrar� gereksiz ve s�k�c� olacakt�r. Orada ���k (nur) en �nemli unsurlardan biridir: �ark�n karanl�klar�na (zulmet) g�m�lmek i�in ��leden itibaren al�almaya ba�layan sabah g�ne�i, tanr� Osiris'in g�revini her g�n yeniden �stlenir; t�pk� �ld�r�len babas�n�n yerine daha parlak �ekilde ge�en Horus gibi. Nihayet evlad� oldu�umuz "dul kad�n" Osiris'in dul e�i �zis'den ba�kas� de�ildir."
G�r�ld��� gibi, kendisini "ak�l ve bilimin yolunda" gibi g�steren masonluk, asl�nda say�s�z bat�l inan�la dolu bir "hurafeler ��retisi"dir.

G�nye ve PergelMason sembolleri i�inde en �ok bilineni ise i� i�e ge�mi� bir g�nye ve pergelden olu�an kompozisyondur. Masonlar kendilerine soruldu�unda bu sembol�n bilim, geometrik d�zen, ak�lc�l�k gibi kavramlar� simgeledi�ini belirtirler. Ancak
t�m zamanlar�n en b�y�k mason �stadlar�ndan biri say�lan Albert Pike'�n Morals and Dogma (Ahlak ve Dogma) adl� kitab�nda bu konuyla ilgili olarak ��yle yazmaktad�r: "Bu, Aryanlar'daki Brahman ve Maya inan�lar�nda veya M�s�r'daki Osiris ve �sis efsanesinde oldu�u gibi, kutsall���n ikili bir do�as� oldu�u d���ncesini sembolize eder. �rne�in G�ne� erkek, Ay ise di�i bir do�aya sahiptir."
Bu, masonlar�n en �nl� sembol� olan g�nye-pergelin, asl�nda yine Eski M�s�r'dan veya H�ristiyanl�k �ncesi Aryan inan�lar�ndan kaynaklanan pagan bir hurafenin i�areti olu�udur. Pike'�n al�nt�s�nda ge�en Ay ve G�ne� sembolleri de mason localar�nda yer alan �nemli sembollerdendir ve bunlar Ay'a ve G�ne�'e tap�nan antik pagan toplumlar�n bat�l inan�lar�n�n ifadesinden ba�ka bir �ey de�ildir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.