OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Dinsizli�in Ekonomisi


Yoksulluk sadece d�nyan�n belirli �lkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan ��km�� ve modern �lkelerde bile toplumlar� tehdit eden bir tehlike halini alm��t�r.
G�n�m�zde en �ok konu�ulan konular�n ba��nda ekonomik sorunlar gelmektedir. D�nya �zerindeki insanlar�n b�y�k bir b�l�m� a�l�k s�n�r�nda ya�amakta, pek �ok �lke d�� yard�m olmadan varl���n� devam ettirememektedir. �lkelerin sadece yard�m almalar� da yeterli olmamakta, ��nk� bu yard�mlar�n faizlerini �deyemedikleri i�in �ok daha b�y�k sorunlarla kar�� kar��ya kalmaktad�rlar. Sa�l�ktan e�itime kadar her konu �ok b�y�k bir maddi g�� gerektirir. Ama bug�n en zengininden en fakirine kadar t�m �lkelerde �ok b�y�k bir ekonomik darbo�az�n ya�and���n�, i�sizli�in artt���n� g�rmekteyiz. Bir tarafta �ok b�y�k bir zenginlik, sefahat, israf ve bunun sonucunda da dejenerasyonun her t�rl�s� ya�anmaktayken, di�er tarafta insanlar tek bir ekmek i�in birbirleriyle kavga etmektedirler. S�rekli bu konularda yaz�lar yaz�lmakta, sempozyumlar d�zenlenmekte, toplant�lar yap�lmakta, ama k�kl� bir ��z�m �retilememektedir; hatta a�l�k ve sefalet g�n ge�tik�e daha da artmaktad�r. Zorluk i�inde ya�ayan insanlar�n ayl�k gelirleri hi�bir ihtiya�lar�n� kar��layamamakta ve bunun yan�nda d�nyan�n d�rt bir yan�nda �ok b�y�k bir i�sizlik h�k�m s�rmektedir. Sadece bir i� bulabilmek i�in insanlar saatlerce s�ralarda beklemekte, i� bulma kurumlar�nda g�nlerini ge�irmektedirler. Tek istekleri de �al��mak ve maddi ge�imlerini sa�layabilmektir. Peki bunlar�n ��z�m� nedir� Neden bu sorunlar k�kl� bir �ekilde ortadan kald�r�lamamaktad�r?
�ncelikle bir �lke i�indeki istikrar�n en �nemli belirtisi ekonomide ya�anacak olan geli�me, �retimin art���, s�rekli yeni i� alanlar�n�n ortaya ��kmas� ve insanlar�n verimli hale getirilmeleridir. Oysa yap�lan ara�t�rmalara g�re, bug�n halen d�nyada �al��an n�fusun yakla��k olarak %30'unu olu�turan 820 milyon i�siz bulunmaktad�r. Bu ki�ilerin bakmakla y�k�ml� olduklar� aileleri de g�z �n�nde bulunduruldu�unda kar��m�za ��kan say� daha da artmaktad�r. (Harun Yahya, ��z�m Kuran Ahlak�)

�stikrar�n Sa�lanmas��nsanlar�n hayat �artlar�n�n iyile�tirilebilmesi i�in �lke i�inde bir d�zenin ve istikrar�n mevcut olmas� �ok �nemlidir. Bu istikrar ekonomiden sosyal ya�ama kadar her alana hakim olmal�d�r. Bu konuda t�m M�sl�manlara �ok b�y�k sorumluluklar d��mektedir. Kimse bir ba�kas�n�n ��z�m �retmesini, bir �eyler yapmas�n� beklememeli, elinden gelen her�eyi yapmal�d�r. ��nk� Allah bu konuda t�m inananlar� sorumlu k�lm��t�r. Bu sorumlulu�u yerine getirebilmek ise �ncelikle Kuran ahlak�n� ve Kuran'�n insan hayat�na sundu�u g�zellikleri anlatmakla m�mk�n olabilir.
�rne�in infak edilen ve hay�r yolda kullan�lan mal�n bereketli olaca��na iman eden bir topluluk, mal�n�n ihtiyac�ndan arta kalan�n� hay�r y�n�nde kullanacakt�r. B�yle bir sistemde ise t�m �lkenin nas�l bir refaha ula�aca�� a��kt�r. �nsanlar�n b�yle bir anlay��� uzak ve eri�ilmez g�rmemelerini sa�laman�n tek yolu ise onlara Kuran ahlak�n� ��retmektir.
Kuran ahlak�n�n rehberli�inde ya�anan bir hayatta Allah korkusu ile hareket edildi�i i�in insanlar yaln�z kendi ��karlar� i�in de�il, t�m insanlar�n rahat� ve ��kar� i�in u�ra��rlar. ��nk� �slam ahlak�nda birlik, beraberlik, yard�mla�ma ve dayan��ma �ok �nemlidir. Hakka tecav�z etme gibi bir konu olmaz, ��nk� Allah bu �irkin ahlak� yasaklam��t�r. Ba�kas�n�n hakk�n� kimse �st�ne ge�irmez. Kimse kimsenin pay�na g�z dikmez. �l��de hi�bir yanl��l�k yap�lmaz. Kuran ahlak�n�n ya�and��� bir toplumda, dinsizli�in olu�turdu�u adaletsiz, ��kara dayal�, g��l�n�n zay�f� ezdi�i, insanlar�n haks�z yollarla ba�ka insanlar�n paylar�n� kendi paylar�na katt��� bir sistem asla ya�anmaz. Kuran ahlak�n� rehber edinmi� bir toplumda israf olmaz, israfa ka�an t�ketim de olmaz. Yard�mla�ma ve adalet sayesinde insanlar�n ekonomik g�� seviyesi y�kselir. Zengin bir toplum olu�ur. Kuran ahlak�n�n ya�and���, zenginlik ve refah� ile tarihe ge�en Asr-� Saadet d�nemi bu ger�e�in en a��k delilidir.

G�n�m�zde yoksulluk sadece d�nyan�n belirli �lkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan ��km��t�r. K�pr� alt�nda yatan, ��p kar��t�rarak ya�am�n� s�rd�ren, �ok az bir para kar��l���nda hayat�n� tehlikeye atarak �al��mak zorunda kalan �ocuklar, her t�rl� olumsuz ko�ula ra�men sokaklarda ya�amak zorunda kalan evsizler, beslenme yetersizli�inden kaynaklanan �ocuk �l�mleri ve bunlar gibi yoksulluktan kaynaklanan daha pek �ok problem b�t�n d�nyan�n g�ndeminde yer almaktad�r.

��z�m: Kuran Ahlak�Yoksulluk sorununun halledilmesi i�in pek �ok ��z�m sunulabilir. Ancak burada �nemli olan t�m sorunlarda oldu�u gibi bu konuda da ��z�m�n Kuran ahlak�n�n ya�anmas�yla ger�ekle�ebilece�idir. ��nk� kendisi ihtiya� i�inde oldu�u halde yiyece�ini yoksula ve yetime yedirmek, kendisinin be�enmeyece�i �eyleri ba�kalar�na vermemek, hissettirmeden yard�m etmek gibi Kuran'da tavsiye edilen �st�n ahlak �zellikleri ancak Kuran ahlak� tam olarak ya�and���nda ortaya ��kar. Allah maddi y�nden g��l� olan ki�ilerin nas�l davranmas� gerekti�ini Nur Suresi'nde ��yle a��klam��t�r:
"Sizden, faziletli ve varl�kl� olanlar, yak�nlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmas�nlar, affetsinler ve ho�g�rs�nler. Allah'�n sizi ba���lamas�n� sevmez misiniz� Allah, ba���layand�r, esirgeyendir." (Nur Suresi, 22)
A��k�a g�r�ld��� gibi, ayetlerde tarif edilen ahlak g�n�m�zde ya�anan �rneklerden tamamen farkl�d�r. Kuran'da, ihtiya� i�inde olan bir kimsenin kar��s�nda, kendi ihtiyac�n� hi�bir �ekilde a���a vurmayan, muhta� kimselere sa�lanan imkanlara g�z dikmeyen, c�mert ve yard�msever bir ahlak anlay��� tarif edilmektedir. ��te bu ahlak�n yayg�nla�t�r�lmas�yla birlikte bu gibi sorunlar tamamen ��z�mlenmi� olacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.