OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Dinsizli�in Do�al Sonu�lar�ndan Biri:Ahlaks�zl���n Artmas�

�nsanlar�n ya�am�n ger�ek amac�ndan uzakla�malar� bir s�re sonra manevi de�erlerini de kaybetmeleri demektir. D�nyay� ya�ayabilecekleri tek yer olarak g�ren, hem kendilerinin hem de di�er insanlar�n �l�mle birlikte yok olacaklar�n� zanneden bu ki�iler manevi y�nden de bir ��k�� i�ine girerler.
"Andolsun, sizin i�in, Allah'� ve ahiret g�n�n� umanlar ve Allah'� �ok�a zikredenler i�in Allah'�n Res�l�'nde g�zel bir �rnek vard�r." (Ahzab Suresi, 21)
"Babalar� uyar�lmam��, b�ylece kendileri de gafil kalm�� bir
kavmi uyarman i�in (g�nderildin)."
(Yasin Suresi, 6)
�arp�k ya�am felsefelerine sahip insanlar�n olu�turduklar� toplumlar�n manevi y�nden b�y�k bir bo�luk i�inde olmas� ka��n�lmazd�r. B�yle toplumlar� olu�turan insanlar d�nyada kendileri i�in m�mk�n oldu�unca fazla ��kar sa�lamaya, kendi istek ve tutkular�n� tatmin etmeye, k�sa bir ya�am s�resini sorumsuzca ge�irmeye �al���rlar. Ahlaki y�nden bir g�zellik elde etme konusunda ise �abalar� olmaz. ��nk� bunun kendileri i�in bir ��kar sa�lamayaca��n� d���n�rler. Hatta aksine yard�msever, �efkatli, merhametli, ho�g�r�l�, vicdanl� insanlar� kendi �arp�k bak�� a��lar�yla "saf" ki�iler olarak de�erlendirirler. Onlar�n ya�am felsefeleri, kuvvetli olan�n zay�f olan� ezmesi, g��l� olan�n hi� kimsenin hakk�n� g�zetmeden insanlara diledi�i �ekilde zulmetmesi �zerine kuruludur.
Allah Kuran'da, ahirete ve hesap g�n�ne inanmayan b�yle insanlar�n g�nah konusunda da s�n�r tan�mayacaklar�na dikkat �ekmi�tir: "O g�n, yalanlayanlar�n vay haline. Ki onlar, din g�n�n� yalanl�yorlar. Oysa onu, 's�n�r tan�maz, sald�rgan', g�nahkar olandan ba�kas� yalanlamaz." (Mutaffifin Suresi, 10-12)
Dinden uzak ya�ayan bu insanlar ya�amlar� boyunca hep daha fazla �ey elde etme h�rs� i�inde olurlar. Ve �evrelerindeki insanlara da bu y�nde telkinlerde bulunur, onlar� da Allah'�n s�n�rlar�n� tan�madan ya�amaya te�vik ederler.
��te i�inde ya�ad���m�z d�nem, din ahlak�n� tamamen terk etmi� ve �evrelerini de b�yle karanl�k bir yola �ekmek isteyen insanlar�n �o�unlukta oldu�u bir zamand�r. Bundan dolay� g�nahta s�n�r tan�mama, sald�rganl�k, manevi ��k�nt�, ahlaki de�erlerin yitirilmesi, bir ayette ge�en ifadeyle "�irkin hayas�zl�klar�n" yayg�nla�mas�, fuhu�un, sapk�n cinsel ili�kilerin, uyu�turucu ba��ml�l���n�n, kumar�n, k�sacas� her t�rl� ahlaks�zl���n te�vik edildi�i bir d�nemdir. (Harun Yahya, ��z�m Kuran Ahlak�)

Ahlaks�zl���n TelkiniDinsiz veya Allah'a ve ahirete olan inanc� zay�f olan bir insan, Allah'�n haram k�ld��� fuhu�, kumar, h�rs�zl�k gibi eylemlerde bulunmaktan, insanlar�n haklar�na tecav�z etmekten �ekinmez. ��nk� dinsizli�in temelinde insanlar�n tesad�fler sonucunda olu�tuklar� ve dolay�s�yla kendilerini bir Yarat�c�ya kar�� sorumlu hissetmek zorunda olmad�klar� inanc� vard�r. Ayr�ca dinsizli�i besleyen evrim teorisine g�re ise, insan geli�mi� bir hayvand�r ve di�er hayvanlar gibi ihtiya�lar�n� kar��lamak d���nda bir kayg�s� olmamal�d�r. Nefsani ihtiya�lar�n� kar��lama konusunda ise kendisine herhangi bir k�s�tlama getirmek zorunda de�ildir; ayn� hayvanlar gibi davranabilir.
Nitekim �nl� materyalistler ve Darwinizm'in savunucular� dinsizli�in ahlaka bak�� a��s�n� t�m a��kl��� ile dile getirmi�lerdir. Darwinizm'in �nde gelen �a�da� savunucular�ndan ve Cornell �niversitesi profes�rlerinden William Provine materyalizmin ahlaka bak�� a��s�n� ��yle ifade eder:
"Modern bilim ortaya koymaktad�r ki, d�nya t�m�yle ve sadece mekanistik prensiplerle i�lemektedir. Do�ada hi�bir ama� ve ama�sal prensip yoktur. Rasyonel olarak bulunabilecek tanr�lar ve d�zenleyici g��ler de yoktur… �kincisi, modern bilim ortaya koymaktad�r ki, insano�lu i�in hi�bir 'daimi ahlaki kanun' ya da 'mutlak yol g�sterici prensip' yoktur… ���nc�s�, �u sonucu varmam�z gerekir ki, �ld���m�z zaman �l�r�z ve bu bizim mutlak sonumuzdur." (Philip Johnson, Darwin On Trial, 2. b. Illionis: Intervarsity Press, 1993)
Bu materyalist bilim adam�n�n da belirtti�i gibi, dinsizlikte ahiret inanc� yoktur ve insanlar �l�mden sonra yok olacaklar�na inan�rlar. Dinsizlerin bu sapk�n inan��lar� Kuran'da da ��yle haber verilmi�tir:
"O (b�t�n ger�ek), yaln�zca bizim (ya�amakta oldu�umuz bu) d�nya hayat�m�zdan ibarettir; �l�r�z ve ya�ar�z, biz diriltilecekler de�iliz." (M�'minun Suresi, 37)
�ld�kten sonra dirilece�ine inanmayan insanlarda, s�n�r tan�mayan, her t�rl� a��r�l�kta ve ahlaks�zl�kta bir sak�nca g�rmeyen, nefsinin ve tutkular�n�n her emretti�ini yapan, iradesini kullanmak i�in bir sebep g�rmeyen, aksine her t�rl� iradesizli�i ge�erli sayan bir anlay�� geli�ir. Bu nedenle, dinsizlik ahlaki bozulman�n en �nemli nedenidir. Nitekim Provine'in yukar�daki s�zleri de dinsizli�in bu s�n�r tan�mazl���na, ahlak �zerindeki bozucu etkilerine bir �rnek te�kil etmektedir. Bu s�zlerde dinsiz bir insan�n nas�l �arp�k bir d���nce ve ahlak yap�s�na sahip oldu�unu g�rmek m�mk�nd�r.
�rne�in 60'l� y�llarda d�nya gen�li�i aras�nda ortaya ��kan �zg�rl�k anlay��� tamamen bu s�n�r tan�mazl���n ve a��r�l���n sonucuydu. Serbest cinsellik, uyu�turucu kullanmak, ba��bo�luk, asilik gibi her t�rl� ahlak d��� tav�r bu d�nemin en �nemli �zelli�i idi. Bug�n t�m d�nyada bu d�nemin yeti�tirdi�i insanlar ya �lkeleri y�netmekte, ya da okullarda ��retmenlik yapmaktalar. Ayr�ca g�n�m�z�n gen� neslini yeti�tirmi� olan anne babalar da yine ayn� d�nemin insanlar�d�r. Bug�n t�m d�nyada ahlaki dejenerasyonun tarihte g�r�lmedi�i kadar ilerlemi� olmas�n�n bir nedeni de dinsiz yeti�mi� bir ku�a��n, giderek dejenere olarak yeti�tirdi�i bir neslin mevcut olmas�d�r. Allah bir ayetinde babalar� dini bilmedikleri i�in kendileri de "gafil" kalan topluluktan ��yle s�z eder:
"Babalar� uyar�lmam��, b�ylece kendileri de gafil kalm�� bir kavmi uyarman i�in (g�nderildin)." (Yasin Suresi, 6)
Bu ayette de dikkat �ekildi�i gibi, dinsiz insanlar�n yeti�tirdikleri nesiller de kendileri gibi dinsiz ve "k�t�l�kte s�n�r� a�an", yani ahlaki de�erlerden yoksun insanlar olmaktad�r.
Dinsizli�in ahlaks�zl��� getirdi�i kesin bir ger�ektir. Ancak dinsiz oldu�u halde ahlaks�z olmad���n�, yukar�da say�lan ahlaks�zl�klar�n hi�birini yapmad���n� d���nen insanlar da olabilir. Ger�ekten dinsiz bir insan da hayat� boyunca kesinlikle r��vet almam�� olabilir ve almamak konusunda kesin kararl� da olabilir. Ancak bu onun g�zel ahlak sahibi oldu�unu g�stermez. Her�eyden �nce Allah'tan korkup sak�nd��� i�in g�zel ahlak g�steren bir insan her konuda bu ahlak�n� devam ettirir. Buna kar��n hayat� boyunca asla r��vet almad���n� s�yleyen dinden uzak bir insan ��karlar� i�in kolayl�kla yalan s�yleyebilmektedir. Veya o�lunun hastane masraflar� i�in paraya ihtiyac� oldu�unda g�z�n� k�rpmadan r��vet alabilmekte, yani ko�ullar de�i�ti�inde "mecbur kald���n�" s�yleyerek, hi� yapmay� d���nmedi�i bir�eyi yapabilmektedir. �rne�in bir insan� �ld�rmeyi asla d���nemeyen dinsiz bir insan, bir g�n a��r� sinirlendi�inde kendini tutamayarak cinayet i�leyebilmektedir.
Oysa g�zel ahlak sab�r ve irade gerektirir. Ko�ullar ne olursa olsun g�zel ahlaktan taviz vermemek gerekir. Bu iradeyi ve sabr� g�sterebilmek i�inse insan�n �nemli bir amac�n�n olmas� �artt�r. M�minler Allah'�n r�zas�n�, rahmetini ve cennetini kazanmay� ama� edindikleri i�in kar��lar�na ��kan her t�rl� ko�ulda g�zel bir ahlak g�sterirler. Ama dinsiz ve ama�s�z bir insan�n b�yle bir irade ve sab�r g�stermesi i�in bir neden yoktur. �rne�in fuhu� yolu ile para kazananlar bunu a� kalmamak i�in yapt�klar�n� s�ylerler.
Oysa Allah'a ve ahiret g�n�ne iman ediyor olsalar, b�yle bir hayas�zl��a asla yeltenmezler. Ahirette hesab�n� veremeyeceklerini bildikleri i�in b�y�k bir korku ile sak�n�rlar. Allah'�n Kuran'da, "�eytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size �irkin -hayas�zl��� emrediyor. Allah ise, size kendisinden ba���lama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geni� oland�r, bilendir." (Bakara Suresi, 268) ayetinde bildirdi�i gibi, insanlar�n b�y�k bir k�sm� fakirlik korkusuyla t�rl� ahlaks�zl��a ba�vurabilmektedir. Halbuki Allah'�n rahmetini uman ki�i bunlar� akl�ndan dahi ge�irmez.

�nsanlar�n Ahlaks�zl��a �zendirilmeleriG�n�m�zde "modernlik", "�a�da� olma", "cesurluk" ve "�zg�rl�k" k�l�flar� alt�nda insanlar, �zellikle de gen�ler ahlaks�zl��a �zendirilmektedirler. Birka� on y�l �ncesine kadar insanlar�n a��zlar�na dahi almaya �ekindikleri �eyler toplumda art�k me�ru olarak kabul edilmektedir. Televizyonlarda ve dergilerde her t�rl� ahlaks�zl�k sergilenmekte, yolsuzluk yapanlar, homoseks�eller, fuhu�la ge�imini sa�layanlar, kumarbazlar, iki laf� biraraya getirmekten aciz, cahil ki�iler "�zenilecek kimseler"mi� gibi lanse edilmekte ve ya�ad�klar� hayat �ok cazipmi� gibi anlat�lmaktad�r. Yapt�klar� ahlaks�zl�klar�n g�n�m�z toplumundaki s�fatlar� cesurluk, medeniyet ve modernliktir.
�rne�in son y�llarda d�nya genelinde erkeklerin kad�ns� bir �slupla konu�up, kad�ns� giyinmeleri bu telkinin bir sonucudur. Toplumlar�n �nemli bir kesiminin kendilerini k���k d���ren bu tavra �zenmeleri de elbette ki ak�ls�zl�klar�n�n bir g�stergesidir. Veya evlilik d��� ili�kiler ve uyu�turucu kullanmak da d�nyaca �nl�, "medyatik" ki�iler taraf�ndan �zendirilmektedir. Cahil olan insanlar ise bu ki�ileri kendilerine �rnek al�p, onlar�n giyimlerinden mimiklerine, hayat felsefelerinden konu�ma �sluplar�na kadar her�eylerini taklit etmektedirler. Halbuki �zendikleri ki�ilerin b�y�k bir b�l�m� ruhsal ��k�nt� i�inde ya�ayan, cahil, �evresindeki insanlar taraf�ndan s�rekli a�a��lanan insanlard�r. Ancak bir�ok insan bunlar� g�remeyecek kadar ak�ldan yoksundur. Ayette ��yle buyrulmaktad�r:
"Size verilen her�ey, yaln�zca d�nya hayat�n�n meta� ve s�s�d�r. Allah kat�nda olan ise, daha hay�rl� ve daha s�reklidir. Yine de, ak�llanmayacak m�s�n�z�" (Kasas Suresi, 60)
Oysa toplum, Allah'tan korkup sak�nan, d���nen, ak�l sahibi, vicdanl�, k�lt�rl�, d�r�st ve ayd�n kimselere �zendirilse, ahlaks�zl�klar yerilerek k���k d���r�lseler, hi� kimse ahlaks�zl�k yar���na giremeyecektir. Gen� insanlar�n zihinleri bo� konular yerine hem kendilerini geli�tirecek hem de �evrelerine fayda vermelerini sa�layacak konularla me�gul olsa, ku�kusuz bu insanlar �ok daha bilin�li bireyler olacaklard�r. B�yle ki�ilerin de her zaman i�in �evrelerindeki insanlara, i�inde ya�ad�klar� topluma ve hatta t�m d�nyaya fayda getirecekleri a��kt�r. �ncelikle bu insanlar her zaman do�ru olan� ara�t�ran, fikri saplant�lardan uzak ki�iler olacaklard�r. �evrelerinde g�rd�kleri olaylar� dinsizli�in getirdi�i �nyarg�larla de�il, a��k zihinle de�erlendirecek, d�nyada bulunu� ama�lar�n� fark edebileceklerdir. Ve kendilerini Allah'�n yaratt���n� ve O'na kar�� sorumlu olduklar�n� bildikleri i�in, g�zel ahlak� ya�ayabileceklerdir. Kuran'a uyduklar� i�in de kendilerine yalanc�, sahtekar, ahlaks�z, insanlar� de�il, samimi, g�zel ahlakl�, ak�ll�, bilin�li insanlar� �rnek alacaklard�r.
Toplumda g�zel ahlakl� kimselerin �n plana ��kart�lmalar�, g�zel ahlak�n �v�lerek k�t� ahlak�n yerilmesi insanlar�n ahlaks�zl��a �zenmelerini tamamen ortadan kald�racakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.