OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�slam Rusya Ve �in'de G��len�yor


Rus halk� dinsiz bir milletin olamayaca�� ger�e�ini kavram��t�r ve bu kavray�� onlar� hak din olan �slam'a y�nelkmektedir.
90'lar�n ba��nda kom�nist sistemin tarihe kar��mas� ile birlikte Rusya'da yeni bir d�nem ba�lad�. Kom�nist sistem y�llar boyunca materyalist felsefeye dayanan bir toplum d�zeni kurmu�tu. �nsan� sadece maddeden ibaret bir varl�k olarak g�ren materyalist felsefe, insan bilincinin de hareket halindeki maddenin bir �r�n� oldu�u iddias�ndayd�. Bu iddiaya g�re, insan�n akl�, d���nce ve duygular�, muhakemesi, e�ilimleri, istekleri, bir t�r makine olan bedeninin i�indeki kimyasal reaksiyonlar�n bir sonucu idi. Dolay�s�yla materyalizmin bir yorumu olan Marksizm, insanlar�n sahip oldu�u t�m k�lt�r ve medeniyet birikimini, din, devlet, hukuk, aile, ahlak gibi kavramlar� yaln�zca maddi etkenlere dayal� unsurlar olarak g�r�yordu. Marx'a g�re bunlar�n hepsi �retim bi�imlerindeki farkl�l�klardan do�mu� ve zaman i�inde de�i�imlere u�ram��t�.
Materyalizmin dini de�erleri reddederek savundu�u bu d���nce, b�y�k bir yan�lg�dan ibarettir. �nsan salt maddi bir yarat�k de�il, ruhu olan bir varl�kt�r. Ve insan ruhu materyalistlerin iddia etti�i gibi, maddenin bir �r�n� de�ildir. Tam tersine, madde olarak adland�rd���m�z varl�klar ruh taraf�ndan g�r�len, duyulan ve hissedilen �eylerdir. �nsan ruhunun i�inde bulundu�u durumun maddi �artlar taraf�ndan belirlenmesi m�mk�n de�ildir. �nsan ruhunu Allah yaratm�� ve ona belli �zellikler ilham etmi�tir. Her insan Allah'�n kendisine verdi�i bu �zellikler i�inde bir ya�am s�rer. Allah Kuran'da ��yle buyurmu�tur:
"Ki O, yaratt��� her �eyi en g�zel yapan ve insan� yaratmaya bir �amurdan ba�layand�r. Sonra onun soyunu bir �zden (s�lale'den), basbaya�� bir sudan yapm��t�r. Sonra onu 'd�zeltip bir bi�ime soktu' ve ona ruhundan �fledi. Sizin i�in de kulak, g�zler ve g�n�ller var etti. Ne az ��krediyorsunuz?" (Secde Suresi, 7-9)

Toplumsal �li�kiler ve DarwinizmNe var ki, t�m kom�nist sistemlerde oldu�u gibi Rusya'da da, maddeci �nyarg�lar toplum d�zenini ve hayat�n� belirleyen temel �geler oldu. �nsanlar� bir t�r �retim arac� olarak g�ren, toplumsal ili�kilerde de sosyal-Darwinizm'in ac�mas�z ve vah�i kurallar�n�n ge�erli oldu�unu �ne s�ren kom�nist rejim ard�nda dev bir enkaz b�rakt�. ��nk� sosyal-Darwinizm, Charles Darwin'in bilim d��� olan evrim teorisinden yola ��kmakta, insan�n bir t�r geli�mi� hayvan oldu�unu ve insanlar aras�ndaki ili�kide hayvanlar aras�ndaki kurallar�n ge�erli oldu�unu savunmaktayd�. Allah inanc�n�n ve din ahlak�n�n ortadan kald�r�ld��� bu d�zende, insan�n temel ihtiya�lar� olan sevgi, sayg�, �efkat, merhamet, fedakarl�k, sadakat, vefa gibi g�zel ahlak �zellikleri de saf d��� b�rak�lm�� oluyordu. B�ylece, s�r� psikolojisi i�inde ya�ayan, s�rekli tedirginlik ve korku duyan, sevgi, �efkat ve merhamet gibi insani �zelliklerini kaybetmi�, i�ledikleri su�lar�n cezaland�r�lmayaca��n� d���nen, g�nah i�lemeye yatk�n bir toplum ortaya ��kt�. (Harun Yahya, �slam'�n Y�kseli�i)

Manevi ��k�nt� ve Ahlaki DejenarasyonRus toplumunda ya�anan manevi ��k�nt� ve ahlaki dejenarasyon, son zamanlarda insanlar�n toplu olarak maneviyata ve dine y�nelmesine arac� oldu. Rusya'da M�sl�manlar�n g��lenece�i ve Rus halk�n�n da �slam'a y�nelece�i, �slam alimi Bedi�zzaman Said Nursi'nin y�llar �ncesinden M�sl�manlara m�jdeledi�i bir geli�medir. Kom�nistlerin hen�z yeni iktidara geldi�i y�llarda Rus askerlerine esir d��en �stad, daha o zamandan kom�nizmin bir g�n mutlaka y�k�laca��n� ve Rus topraklar�nda �slam'�n yay�laca��n� haber vermi�tir. Bir Rus askeri ile aras�nda ge�en konu�mada, "Asya'da alem-i �slam'da �� Nur birbiri arkas�nda inki�afa ba�l�yor. Sizde birbiri �st�nde �� zulmet inki�afa ba�layacakt�r. �u perde-i m�stebidane y�rt�lacak, takall�s edecek, ben de gelip burada medresemi yapaca��m." s�zleri ile Rusya'da M�sl�manlar�n elde edece�i imkanlara dikkat �eken �stad'�n bu konudaki bir ba�ka a��klamas� ise �u �ekildedir:
"�ki deh�etli d�nya sava��n�n neticesinde be�erde has�l olan intibah-� kav� ve be�erin tam uyanmas� cihetiyle kesinlikle dinsiz bir millet ya�amaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri d�n�p H�ristiyan da olamaz. Olsa olsa k�fr-� mutlak� k�ran ve hak ve hakikate dayanan ve h�ccet ve delile istinat ve akl�, kalbi ikna eden Kur'�n ile mus�l�ha veya tabi olabilir."
Rus halk� dinsiz bir milletin var olamayaca�� ger�e�ini kavram��t�r ve hak din olan �slam'a y�neltmi�tir.

K�z�l �in'de �slamKom�nizmin son kalelerinden biri olan �in'de ise durum biraz daha farkl�d�r. Burada da �slam y�kselmekte, ancak Mao'nun K�z�l ideolojisi devam etti�i i�in, dine kar�� y�r�t�len m�cadele de t�m h�z� ile devam etmektedir. Din adamlar� halen tutuklan�p i�kenceye u�rat�lmakta, ibadethaneler kapat�lmakta, insanlar�n ibadet ve inan� �zg�rl��� engellenmektedir. Devletin ibadet yap�lmas�na izin verdi�i mescidlerde ve ibadethanelerde ise polisin ve askerin kat� disiplini s�z konusudur. �rne�in Do�u T�rkistan'da M�sl�manlar istedikleri camide ibadetlerini yerine getiremez, camide istedikleri kadar kalamaz, e�er devlet dairesinde �al���yorlarsa oru� tutamaz, namaz k�lamazlar. Camiye giden M�sl�manlar gizli servis elemanlar�nca yak�n takip alt�na al�n�rlar. Ancak izlenen bu bask� ve �iddet politikas� �in'de dine y�neli�in �n�ne ge�ememektedir.�u anda �in'de, her ne kadar Kom�nist Parti bu rakam� reddetse de, yakla��k 200 milyon M�sl�man�n ya�ad��� varsay�lmaktad�r. Her�eye ra�men ibadetlerini yerine getiren M�sl�manlar�n say�s�nda art�� oldu�u da tespit edilmi�tir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.