OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Entellekt�el Diktatar�rler


"Hi�bir fosil kan�t� bulamasak da, evrime olan inanc�m�z� koruruz" Dr. �mit Say�n
Darwin, teorisini ortaya atarken, kendisine belli bir "yan�lma �ans�" b�rakm��, T�rlerin K�keni adl� kitab�nda s�k s�k "e�er teorim do�ruysa..." diye ba�layan yorumlar yapm��t�r. Bu yorumlar�nda Darwin'in baz� bilimsel kriterler kabul etti�i, teorisinin nas�l yanl��lanabilece�i konusunda k�staslar ortaya koydu�u g�r�lmektedir. �rne�in fosil kay�tlar� hakk�nda ��yle yazm��t�r:
"E�er teorim do�ruysa, t�rleri birbirine ba�layan say�s�z ara-ge�i� t�rleri mutlaka ya�am�� olmal�d�r... Bunlar�n ya�am�� olduklar�n�n kan�tlar� da sadece fosil kal�nt�lar� aras�nda bulunabilir." (Charles Darwin, The Origin of Species: 1964, s. 179)
Darwin'in s�z�n� etti�i "say�s�z ara-ge�i� t�rleri" hi�bir zaman bulunmam��t�r ve bunu g�n�m�zdeki pek �ok evrimci paleontolog da kabul etmektedir. Bu durumda Darwin'in "e�er teorim do�ruysa" �eklindeki ko�uluna bakarak, teorinin reddedilmesi gerekir. (Bug�n ya�asa, belki Darwin de bu nedenle teorisini reddedecekti.)
Oysa g�n�m�z evrimcileri bu konuda ola�an�st� bir umursamazl�k ve ba�nazl�k g�stermektedirler. T�rkiye'deki Darwinist �evrelerin en �nde gelen yay�n organlar�ndan biri olan Bilim ve �topya dergisinde Dr. �mit Say�n'�n bir yaz�s�nda, Darwin'in dahi "e�er teorim do�ruysa... kal�nt�lar� mutlaka fosil kal�nt�lar�nda bulunmal�d�r" dedi�i ara ge�i� formlar� ile ilgili olarak �u s�zler yer almaktad�r:
"Archaeopteryx'in u�an bir dinozor olmas�n�n evrim kuram�n�n do�rulu�u ve ge�erlili�i a��s�ndan fazla bir �nemi yoktur. Hi�bir ge�i� fosili bulunmasa bile bu evrim kuram�n� ��kertmez... Varsayal�m ki, hen�z hi�bir fosil bulamad�k; bu t�m ara canl�lar�n kayboldu�unu, do�aya kar��t���n� g�sterir... Diyelim ki t�m fosiller fos ��kt�! Bu bile evrim kuram�n� ��kertmez, ��nk� fosiller, Archaeopteryx ve di�er ge�i� hayvanlar� sadece mekanizmalar�n izah� i�in gereklidir." (�mit Say�n, "U�tu U�tu Dinozor U�tu", Bilim ve �topya, Kas�m 1998)
Yani yazar, "hi�bir fosil kan�t� bulamasak da, evrime olan
inanc�m�z� koruruz" demektedir. Darwin bile bu konuyu teorisinin do�ru olup olmad���n�n en �nemli k�staslar�ndan biri olarak belirtmi�ken, s�z konusu evrimci yazar�n bu k�stas� bir kenara b�rakarak "her ne surette olursa olsun evrime inanma" tavr� g�stermesi son derece ilgin�tir. Bu durum, Darwinizm'in her t�rl� bilimsel kriterden uzak, dogmatik bir inan� oldu�unun g�stergesidir.

Entelekt�el Bir Diktat�rl�kEvrimcilerin �arp�k d���ncelerine g�re evrim tek "objektif ger�ek"tir ve evrimciler bu aldatmacan�n verdi�i g��le di�er dinleri de kendilerine tabi olmaya davet etmektedirler. Evrimci bir anlay��a g�re, di�er dinler, e�er evrimi ve onun ortaya ��kard��� kavramlar� kabul ederlerse, "ahlaki bir ��reti" olarak ya�amalar�na izin verilecektir. Neo-Darwinist ak�m�n en �nde gelen birka� isminden biri olan George Gaylord Simpson bunu ��yle ifade eder:

"Elbette dini olarak tan�mlanan ve dini duygulara dayanan ve hala varl�klar�n� koruyan baz� inan� sistemleri vard�r. Bunlar�n evrimle uyu�malar� kesinlikle s�z konusu de�ildir ve dolay�s�yla duygusal etkilerine ra�men, entelekt�el olarak savunulmalar� m�mk�n de�ildir. Ancak duygusal alanda kalmalar� �art�yla, ben bunlar�n evrimle birarada var olabileceklerini savunuyorum." (Philip E. Johnson, Darwin on Trial, 2. B, Illinois: Intervarsity Press, 1993, s. 131)
Bu, evrim ve onun �zerinde geli�en bilimsel ��retilerin, di�er dinleri yarg�lama hakk�na sahip oldu�u anlam�na gelmektedir. Bu dinlerin hangilerinin din olarak kabul edilece�ine karar vermek de yine evrim dinine d��ecektir. S�z konusu �nyarg�l� d���nceye g�re, din sadece insanlar aras�ndaki ahlak k�staslar�n� belirtmekle y�k�ml� bir ��reti olabilir. Bu otoriter yakla��ma, yani insanlar�n kendi kabul ettikleri do�rular� di�er ki�ilere kabul ettirme konusunda bask� yapmalar�na bir �rnek Kuran'da yer almaktad�r. Kuran'da eski M�s�r Firavun'u anlat�l�rken onun kendi halk�na "... Ben size yaln�zca g�rd���m� g�steriyorum ve ben sizi do�ru yoldan da ba�kas�na y�neltmiyorum." (M�min Suresi, 29) dedi�ine dikkat �ekilir. Bu s�z g�n�m�zdeki evrimcilerin de s�k�a telaffuz ettikleri bir mant�kt�r. Evrimciler Firavun'la �ok b�y�k benzerlik g�steren bu yakla��mlar�yla, evrim teorisini halklara empoze ederken, bir yandan da bilimsel �evreleri bask� alt�nda tutarlar. Bu bask� i�inde evrim adeta bir tabuya d�n��t�r�lm��t�r. Evrime inanmayanlar neredeyse d��lan�rlar. �nl� anatomi profes�r� Thomas Dwight, bu durumu "entelekt�el bir diktat�rl�k" olarak nitelendirerek ��yle der:
"Evrim konusunda kurulmu� olan diktat�rl�k, meselenin d���nda olanlar�n tahmin edemeyece�i kadar despot hale gelmi�tir. Sadece d���nce sistemimizi etkilemekle kalm�yor, ayn� zamanda ter�r �a�lar�n� aratan bir bask�y� da s�rd�r�yor. Acaba bilim d�nyas� liderlerinden ka� tanesi d���ncelerini aynen a��klayabiliyorlar�" (Milli E�itim Bakanl���, M. Vehbi Din�erler, Evrim Teorisi, �lmi Ger�ekler ve Yarat�l�� Modeli, Ankara, MEB Yay�nlar�, 1985, s.29)

Bat�l Din: EvrimEvrim ger�ekten de �ok b�y�k kitleleri etkisi at�na alan bat�l bir dindir, fakat kesinlikle bilim de�ildir. Zaten bu ki�ilerin ifadeleri dikkatli olarak incelense sat�r aralar�nda onlar�n da bir dinden bahsettikleri kolayl�kla anla��lacakt�r. �nemli bilim tarih�ilerinden Margorie Grene'in s�yledikleri, bu a��dan de�erlendirildi�inde �a��rt�c� de�ildir:
"Darwinizm'in tutulma ve halen de insanlar�n zihninde yer etmesinin sebebi onun bir bilim dini olmas�ndan kaynaklanmaktad�r. K���k ve �ansa dayal� hatalar�n d��sal ve dolayl� determinasyonu, hayat�n, insanlar�n ve insan�n en derin umut ve en y�ksek ba�ar�lar�n�n ortaya ��kmas�n�n do�ac� evrimin en temel ta�lar� oldu�u addedilmektedir... Birtak�m de�i�ikliklere u�ram��, ancak �zde hala ayn� �zellikleri ta��yan Darwin teorisi, kendisine ilahi bir �evkle inanan taraftarlar�n�n tebli� etti�i bir din haline gelmi�tir ve teoriye ��phe ile bakanlar� bilimselli�e yeterli inanc� olmayan kafas� kar���k ki�iler oldu�unu d���nmektedirler." (Margorie Grene, Encounter, (Nov. 1959), s. 48-50.)

Dini ��eleri ReddetmekBu nedenle bu bat�l dinin d�nya �zerindeki zararl� etkisinin fark�na var�p, bat�la kar�� "ger�eklerden ve do�rulardan" yana olmak, ak�l ve vicdan sahibi insanlar i�in son derece �nemlidir. Bu putperest dinin ak�l d��� ��retilerini daha yak�ndan tan�mak ise do�rulardan yana tav�r alman�n ve bat�l� ge�ersiz k�lman�n ilk ad�m�d�r. Bunun ard�ndan yarat�l�� ger�e�ini t�m delilleriyle ortaya koymak, Allah'�n Kuran'da, "Hay�r, Biz hakk� bat�l�n �st�ne f�rlat�r�z, o da onun beynini darmada��n eder. Bir de bakars�n ki, o, yok olup gitmi�tir..." (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle bildirdi�i gibi, t�m bu bat�l dinleri ge�ersiz k�lacakt�r.
"Hay�r, Biz hakk� bat�l�n �st�ne f�rlat�r�z, o da onun beynini darmada��n eder.Bir de bakars�n ki, o, yok olup gitmi�tir..." (Enbiya Suresi, 18)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.