OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kitap & �nternet

Kitap D�nyas��slam'�n Y�kseli�i

Bazen bir gazete kup�r�nde, bazen bir televizyon haberinde duymaya ba�lad���m�z �slam'a y�neli�le ilgili geli�meler ard� ard�na s�raland���nda, ya�ananlar�n ne kadar ola�an�st� oldu�u g�r�lecektir. Bu kitapta ama�lanan, bu geli�meleri toplu olarak sunmak, yorumlamak ve b�ylece okuyucular�n ya�anan olaylar�n b�y�kl���n� gere�i gibi de�erlendirmelerine vesile olmakt�r. Bu �al��ma bir yandan iman edenlerin �evkini ve azmini art�rmay� ama�larken, bir yandan da �slam ahlak�n� t�m insanlara anlatmak i�in g�sterilecek �aban�n �nemine dikkat �ekmektedir.
(K�lt�r Yay�nc�l�k, 0 212 511 44 03)
263 sayfa, Ku�e ka��t, 337 Renkli resimli, Gofre Yald�zl� Kapak


Do�adaki M�hendislik


Bu kitab� okuduktan sonra pek �ok �eye bak�� a��n�z de�i�ecek. Yolda g�rd���n�z bir kar�nca sizin i�in s�radan bir hayvan olmaktan ��kacak, ��nk� onun "formik asit" �reten usta bir kimyager oldu�unu bu kitapta okuyacaks�n�z. B�ceklerin veya kelebeklerin birbirlerine �zel mesajlar dolu kokular g�nderdiklerini, bal�klar�n m�kemmel bir alg�lama sistemiyle kendilerini koruyabildiklerini g�receksiniz. T�m bunlar�n, Allah'�n, Kendi sonsuz kudret ve sanat�n� tan�tt��� deliller oldu�unu bu kitapta okuyacaks�n�z. Bu ilim, �evrenizdeki g�zellikleri ve mucizeleri daha yak�ndan g�rmenizi ve t�m bunlar �zerinde d���nmenizi sa�layacakt�r.
(K�lt�r Yay�nc�l�k, 0 212 511 44 03)
240 sayfa, Ku�e ka��t, 182 Renkli resimli, Gofre Yald�zl� Kapak


�nternet D�nyas�

www.hazretimuhammed.org


Peygamber Efendimiz, Allah'�n Kuran'da, "… ancak o, Allah'�n Res�l� ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40) ayetiyle bildirdi�i gibi insanlar i�in son peygamber olarak g�nderilen, Allah'�n en son hak kitab�n� vahyetti�i, g�zel ahlak�, takvas�, Allah'a olan yak�nl��� ile insanlara �rnek k�ld���, Allah'�n dostu, m�minlerin de dostu ve velisidir. Bir M�sl�man�n, tavr�na ve ahlak�na �zenmesi, benzemek i�in �aba g�stermesi gereken ki�i, Hz. Muhammed (sav)'dir. Bu sitenin haz�rlan�� amac� da Peygamberimiz (sav)'i bir�ok y�n�yle tan�tmak, onun ahlak�n� �rnek alan insanlardan olu�an bir toplulu�un ne kadar �st�n �zelliklere ve g�zelliklere sahip olaca��n� g�stererek, insanlar� Peygamberimiz (sav)'in ahlak�na �zendirmektir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.