OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�tiraf Ed�yoruz


"Tamamen �mitsiz bir karma�an�n i�inde oldu�umun bilincindeyim. G�rd���m�z d�nyan�n bir �ans eseri oldu�unu d���nemiyorum." Charles Darwin
Yery�z�nde var olan canl�lar kusursuz sistemlerle ve m�thi� uyumlarla donat�lm��t�r. Bir canl�n�n kendisini korumas�, �remesi, beslenebilmesi veya avlanabilmesi i�in sahip oldu�u kusursuz biyolojik ve fiziksel �zellikler, bu �zelliklerinin bulundu�u �evre ile olan uyumu, hep bir Yarat�c�'n�n varl���n�n kesin delilleri niteli�indedir. K���c�k bir t�rt�l�n kendini korumak ve kamufle etmek i�in g�sterdi�i planl� hareketler, ar�lar�n b�y�k bir matematik harikas� olarak in�a ettikleri petekler, milimetrik �l��lere sahip sivrisine�in sahip oldu�u ve bug�nk� teknolojinin �ok yak�n bir d�nemde taklit edebildi�i donan�m ve bunlar gibi daha milyonlarca �rnek, �st�n ak�l sahibi Rabbimizin varl���n�n a��k delillerindendir.
Hi�bir evrimci herhangi bir canl�n�n sahip oldu�u bu �zelliklerin nas�l olu�tu�unu a��klayamaz. ��nk� tesad�fi mutasyonlar ve do�al seleksiyon gibi bir mekanizmalar�n hi�biri bu kusursuzluklar� olu�turamaz. Bu nedenle evrimciler her canl�da kar��lar�na ��kan mucizevi �zellikleri g�rd�klerinde �aresizliklerini dile getirmi�ler ve �o�u zaman bu canl�larda bir tasar�m�n oldu�unu, dolay�s�yla bir Yarat�c�n�n bu canl�lar�n �zelliklerine m�dahalesi bulundu�unu itiraf etmek zorunda kalm��lard�r. (Harun Yahya, Evrimcilerin �tiraflar�) ��te bu itiraflara birka� �rnek:

Charles Darwin:
"Bu m�kemmel evreni, �zellikle de insan�n do�as�n� izlemekten mutlu olam�yorum… Her�eye dizayn edilmi� kanunlar�n bir sonucu olarak bakmaya e�ilimliyim… Ve b�t�n bu kanunlar a��k�a her�eyi bilen, gelecekteki t�m olaylar� ve sonu�lar� g�ren bir Yarat�c� taraf�ndan dizayn edilmi�tir. Ama daha fazla d���nd�k�e daha fazla kafam kar���yor.Tamamen �mitsiz bir karma�an�n i�inde oldu�umun bilincindeyim. G�rd���m�z d�nyan�n bir �ans eseri oldu�unu d���nemiyorum. Ama ayn� zamanda her ayr� par�aya da bir dizayn�n sonucu olarak bakam�yorum.Bacaklar�n�n muhte�em uzunlu�u ile dikkat �eken Himantopus, bacak boyunda yo�un olarak de�i�kendir. Her s�n�ftaki hayvanla ilgili bir�ok �a��rt�c� ve ilgin� �rnekler verebilirim; bunlar�n say�s� o kadar �ok ki, �ans eseri olmalar� m�mk�n de�il.Olduk�a kafam� kurcalayan bir konuya de�indin; bunu elbette d���nmem gerekirdi, e�er d�� ko�ullar�n direkt olarak olduk�a k���k bir etkileri varsa, bu belirgin de�i�ikliklere hangi g�� karar vermi�tir�" (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin)
"G�z� d���nmek �o�u zaman beni teorimden so�uttu. Ama kendimi zamanla bu probleme al��t�rd�m. �imdilerde ise do�adaki baz� belirgin yap�lar beni �ok fazla rahats�z ediyor. �rne�in bir tavusku�unun t�ylerini g�rmek, beni neredeyse hasta ediyor." (Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, Boston, Gambit)

Roger Lewin:
"Wallace'�n yan� s�ra �nl� evrimci Robert Broom da "Homo sapiensleri (insan) bu kadar �zel yapan soyunun kalitesinin yaln�zca ilahi bir kuvvetle a��klanabilece�ini" s�zlerine eklemi�tir."(Roger Lewin, In the Age of Mankind )

Fred Hoyle:
"Her�eyden �nce hayat�n tesad�fler sonucu olu�mas� ihtimali o kadar k���kt�r ki, bu iddiay� kabul etmek mant�k d���d�r."(Fred Hoyle-Chandra Wickramasinghe, Evolution From Space)

David M. Raup:

"�u kesin bir ger�ektir ki, hi� kimse bir dizi de�i�iklik sonucu t�m fonksiyonlar�yla u�an bir b�cek, bir s�r�ngen ya da bir ku� olu�turamaz. Bunlar�n olu�mas� i�in mutlaka bir rehber gerekmektedir." (David M. Raup, "Conflicts Between Darwin and Paleontology")

Cemal Y�ld�r�m:
"Kimi ele�tiricilere g�re, evrimi salt do�al seleksiyona ba�lamak, daktilo makinas�n�n ba��na oturtulan bir kedi veya g�vercinin tu�lara vuru�lar�yla bir milyon y�l i�inde Shakespeare'in Hamlet'ini ya da Goethe'nin Faust'unu yazabileceklerini beklemekle birdir. En basit bir canl�y� bile yak�ndan inceledi�imizde onun olu�umunda ince bir akl�n rol�n� g�rmezlikten gelemeyiz."

Niles Eldredge:
"Asl�nda t�m biyolojik d�nyada g�rd���m�z d�zen i�in tek alternatif a��klama �zel yarat�l��t�r." (Niles Eldredge, Time Frames: The Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated Equilibria, 1985)

Hoimar Von Ditfurth:
"Evren istedi�i kadar b�y�k olsun, protein ve n�kleik asitin do�u�unu sa�layan rastlant�, �ylesine olanak d���d�r ki…
… Sitokrom-C'yi (ya da bug�n var olan herhangi bir ba�ka enzimi) t�pat�p bu bi�imiyle rastlant�lardan ge�e ge�e bir kez daha �retebilmeye ger�ekten bu D�nya'n�n �mr� yetmez.
Canl� ve cans�z do�an�n geli�me tarihinin hakikatte sadece bir an�n, bir yarat�l�� u�ra��n�n eseri oldu�unu d���nmek akla yatk�nd�r.
Hayat�n bir mucize eseri oldu�u yollu bir sonu� ��karma denemesi, betimlenen durumda ger�ekten akla yatk�n gelebilir."(Hoimar Von Ditfurth, Dinozorlar�n Sessiz Gecesi 1)

Pierre-Paul Grass�:
"�ansl� mutasyonlar�n havyanlar�n ve bitkilerin ihtiya�lar�n�n kar��lanmas�n� sa�lad���na inanmak, ger�ekten �ok zordur. Ama Darwinizm bundan fazlas�n� da ister: Tek bir bitki, tek bir havyan, binlerce ve binlerce tam olmas� gerekti�i �ekilde faydal� tesad�flere maruz kalmal�d�r. Yani mucizeler s�radan bir kural haline gelmeli, inan�lmaz derecede d���k olas�l�klara sahip olaylar kolayl�kla ger�ekle�melidir. Hayal kurmay� yasaklayan bir kanun yoktur, ama bilim bu i�in i�ine dahil edilmemelidir.
Tesad�f, ateizm g�r�nt�s� alt�nda kendisine gizlice tap�n�lan bir t�r ilah haline gelmi�tir." (Pierre-P Grass�, Evolution of Living Organisms)

Susumo Ohno:
"Bildi�im kadar�yla ba����kl�k sisteminin e�sizli�i daha evvel deneyimi olmad��� her t�rl� ihtimalle ba�a ��kma yetene�inde yatmaktad�r, b�ylelikle gelece�in ihtiya�lar�n� sezinleyerek evrimle�ti�i izlenimini uyand�r�r. Darwin'in do�al seleksiyonlu evrim mekanizmas� ise gelecekle ba�a ��kabilecek sistem geli�imlerini tahmin edemez."(Susumo Ohno, "The Significance of Gene Duplication in Immunoglubin Evolution (Epimethean Natural Selection and Promethean Evolution)")

Prof. Dr. Ali Demirsoy:
"Bir Sitokrom-C'nin dizilimini o-lu�turmak i�in olas�l�k s�f�r denecek kadar azd�r. Yani canl�l�k e�er belirli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu t�m evrende bir defa olu�acak kadar az olas�l��a sahiptir, denebilir. Ya da olu�umunda bizim tan�mlayamayaca��m�z do�a�st� g��ler g�rev yapm��t�r. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun de�ildir. O halde birinci varsay�m� irdelemek gerekir." (Ali Demirsoy, Kal�t�m ve Evrim)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.