OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ya�anan Hi�bir An Allah Kat�nda Kaybolmaz


Bizim �ahit oldu�umuz ve olmad���m�z t�m olaylar ve t�m sesler Allah kat�nda her an haz�rd�r ve t�m canl�l��� ile her an ya�anmaktad�r. Bunlar�n hi�biri, hi�bir zaman kaybolmaz.
Biz g�rsek de g�rmesek de t�m varl�klar Allah'�n haf�zas�nda sonsuza kadar bulunmaktad�rlar. Bizden �ncekiler gibi bizden sonraki varl�klar� da Allah tek bir an i�inde yaratm��t�r.
Zaman� da Allah yaratm��t�r ve Allah zamana ba��ml� de�ildir. Dolay�s�yla bizim i�in gelecekte var olacak olan varl�klar da asl�ndaAllah kat�nda "tek bir an" i�inde yarat�lm��lard�r ve �u anda vard�rlar. Ancak biz zamana ba��ml� oldu�umuz i�in onlar� hen�z g�rmeyiz. Gelecekte g�rebilece�imiz veya bizim i�in gelecekte var olacak varl�klar nas�l Allah'�n haf�zas�nda her an mevcut iseler, ge�mi�tekiler de ayn� �ekilde, hi� kaybolmadan Allah'�n haf�zas�nda mevcutturlar. �rne�in, sizin cenin olarak anne rahmindeki haliniz, okuma yazmaya ba�lad���n�z g�nk� haliniz, ilk karnenizi elinize ald���n�z an, ilk araba kulland���n�z an, bir g�n otob�ste yer verdi�iniz ya�l� han�m�n y�z�ndeki g�l�msemenin oldu�u an gibi ge�mi�te ya�ad���n�z t�m anlarla birlikte gelecekte ya�ayaca��n�z t�m anlar da �u anda Allah'�n h�fz�ndad�r ve hi� kaybolmadan sonsuza kadar kalacaklard�r.
S�zgelimi yolda y�r�rken aya��n�za tak�lan bir ta� par�as�, kaderde, siz daha do�madan �nce, aya��n�za tak�laca�� zaman belirlenmi� �ekilde yarat�lm��t�r. O ta��n daha b�y�k bir kayadan par�aland���, b�t�n girinti ve ��k�nt�lar�n�n olu�tu�u her a�ama Allah kat�nda, siz daha o ta� aya��n�za tak�lmadan �nce mevcuttur.
T�m olaylar "Levh-i Mahfuz" isimli kitapta kay�tl�d�r Allah, bizim i�in ge�mi� ve gelecek olan t�m olay ve varl�klar�, tek bir anda yaratm��t�r. Kuran'da, t�m insanlar�n ve varl�klar�n kaderlerinin Rabbimizin kat�nda, Levh-i Mahfuz'da yani "Ana Kitap"ta sakland��� ��yle bildirilmektedir:
"G�kte ve yerde gizli olan hi�bir �ey yoktur ki, apa��k olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmas�n." (Neml Suresi, 75)
Allah, ba�ka ayetlerinde de g�klerde ve yerde olan her�eyin bu kitapta oldu�u ger�e�ini ��yle haber verir:
"�nkar edenler, dediler ki: 'K�yamet-saati bize gelmez.' De ki: 'Hay�r, gayb� bilen Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir. G�klerde ve yerde zerre a��rl���nca hi�bir �ey O'ndan uzak (sakl�) kalmaz. Bundan daha k���k olan� da, daha b�y�k olan� da, istisnas�z, mutlaka apa��k bir kitapta (yaz�l�)d�r.'" (Sebe' Suresi, 3)

Ge�mi� ve Gelecek Asl�nda "�u An" Ya�anmaktad�r


Allah kat�nda zaman olmad��� i�in, b�t�n olaylar tek bir anda ger�ekle�mektedir ve o "�u an"d�r. "�u anda" bizim i�in ge�mi� ve gelecek olan t�m olaylar Allah kat�nda, bizim olaylar� g�rd���m�z netlikten �ok daha net ve canl� olarak ya�anmaktad�r. �rne�in, Hz. Yunus �u anda gemideki kura sonucunda denize at�lmaktad�r, Hz. Meryem �u anda Cebrail ile konu�makta, Hz. �sa �u anda do�maktad�r. Hz. Nuh, gemisinin ilk �ivisini �u anda �akmakta, Hz. Nuh ve ailesi �u anda gemiden Allah'�n kendileri i�in se�ti�i topraklara inmektedirler. Hz. Musa'n�n annesi onun be�i�ini �u anda suya b�rakmakta, Hz. Musa �u anda �al�l�kta Allah'tan ilk vahyini almakta, deniz �u anda ikiye yar�lmakta, inananlar �u anda denizden ge�erken, Firavun �u anda ordusuyla birlikte bo�ularak �lmektedir. Hz. Musa �u anda H�z�r ile bulu�up g�r��mektedir, H�z�r da yetim �ocuklar�n duvar�n� �u anda onarmaktad�r. Hz. Muhammed (sav) �u anda Cebrail'den vahiy almakta, tam �u anda Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya g�t�r�lmektedir. Lut kavmini bir sars�nt� �u anda yerle bir etmektedir. Cennet ehli �u anda tahtlarda oturmu� kar��l�kl� sohbetler etmektedir. Cehennem ehli ise �u anda ate�e sunulmakta, b�y�k bir azap ve telafisi olmayan bir pi�manl�k i�inde ac� �ekmektedir.
Allah bu g�r�nt�lerin tamam�n�, "�u anda", bizim bilemeyece�imiz daha keskin bir netlikte g�rmekte ve duymaktad�r. Allah bizim duyamad���m�z dalgaboyundaki sesleri de duymakta ve g�remedi�imiz g�r�nt�leri de g�rmektedir. Bizim �ahit oldu�umuz ve olmad���m�z t�m olaylar ve t�m sesler Allah kat�nda her an haz�rd�r ve t�m canl�l��� ile her an ya�anmaktad�r. Bunlar�n hi�biri hi�bir zaman kaybolmaz, her zaman Allah'�n haf�zas�nda t�m detaylar� ile ya�an�r. (Harun Yahya, Hayalin Di�er Ad�: Madde)

Allah ��in, �imdi, Ge�mi�, Gelecek, Hepsi Birdir.T�m bu �rneklerin kar��m�za bir kez daha ��kard��� ger�ek �udur: Hi�bir an, hi�bir kare, hi�bir olay, hi�bir varl�k yok olmam��t�r ve olmayacakt�r. Nas�l televizyonda izledi�imiz bir film, film �eridine kaydedildiyse, �e�itli karelerden olu�uyorsa ve bu kareleri bizim g�rmememiz onlar�n olmad��� anlam�na gelmiyorsa, bizim "ge�mi�te ya�anm��" veya "gelecekte ya�anacak" dedi�imiz olaylar i�in de ayn� �ey ge�erlidir.
Fakat bir noktan�n yanl�� anla��lmamas� �ok �nemlidir: Bu sahnelerin hi�biri bir hat�ra ya da bir an� gibi veya hayal gibi de�ildir. Bunlar�n t�m�, aynen �u an ya�ad���n�z an gibi canl�d�r. Her�ey diri olarak korunmaktad�r. Biz yaln�zca Allah bize bu alg�lar� vermedi�i i�in onlar� ge�mi�, bitmi� olaylar olarak g�r�r�z. Ve Allah diledi�i an bize bu g�r�nt�leri g�sterebilir, bu olaylara ait alg�lar� vererek bize de bu olaylar� ya�atabilir.
Bu �rneklerde de g�r�ld��� gibi, Allah i�in ge�mi�, gelecek, �imdi hepsi birdir. ��te bu nedenle Allah'a hi�bir �ey gizli kalmaz. Bir ayette bu ger�e�e ��yle dikkat �ekilmi�tir:
"Ey o�lum, (yapt���n i�) ger�ekten bir hardal tanesi a��rl���nda olsa da, (bu,) ister bir kaya par�as�ndan ya da g�klerde veya yer(in derinliklerinde) de bulunsa bile, Allah onu getirir (a���a ��kar�r). ��phesiz Allah, latif oland�r, (her�eyden) haberdard�r." (Lokman Suresi, 16)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.