OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

K�t�l�kle �yili�in Son Sava�� Armagedon


�slam kaynaklar�nda, d�nyan�n son d�nemlerinlerde, aralar�nda
Mesih'in ortaya ��k��� da dahil olmak �zere son derece b�y�k
olaylar�n ya�anaca�� anlat�l�r. Bu zaman dilimi, k�yametten k�sa
bir s�re �ncedir ve "ahir zaman" (son zaman) diye adland�r�l�r. Ahir zamanda neler ya�anaca�� Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ayr�nt�lar�yla tarif edilmektedir.
Ahir zaman, insanlar�n�n �o�unun sapk�nl��a d��ece�i, �slam ahlak�n�n zay�flayaca��, din aleyhtar� ve zalim sistemlerin t�m d�nyaya egemen olaca�� bir d�nemle birlikte ba�layacakt�r. Ahir zamanda ortaya ��kacak olan zul�m ve inkar sistemi, "fitne" olarak tan�mlan�r. "Fitne" insanlar�n manevi y�nden sapmalar� (Allah'� tan�mamalar�, O'nun h�k�mlerinden y�z �evirmeleri) yan�nda b�y�k bir anar�i ortam�n�, sava�, zul�m ve kan dolu bir sistemi ifade etmektedir.
��te bu ortam i�inde, pek �ok g�venilir hadiste haber verildi�i gibi Allah, t�m insanl���n kurtulu�u i�in "Mehdi" olarak tan�mlanan bir manevi lideri se�ip g�nderecektir. Mehdi, din aleyhtar� d���nce sistemini y�karak insanlar� imana y�neltecek, �slam'� hurafelerden kurtararak as�l saf haline d�nd�recektir.
Ancak Mehdi �slam'� “ihya edip (hayata d�nd�r�p) Kuran ahlak�n� yayg�nla�t�r�rken, �te yandan kar��t bir g�� ve g��l� bir deccal (sapt�r�c�) ortaya ��kacakt�r. Bu deccal, hadislerde bildirildi�i �zere, kendisinin Mesih oldu�unu �ne s�recektir. Mesih-i Deccal parapsikolojik yeteneklere, hipnoz g�c�ne sahip olacak, b�y� yoluyla ola�an�st� i�ler yapacak ve b�ylece ba�l�lar�n�n say�s�n� art�racakt�r.
Hz. �sa, �ok say�da g�venilir hadiste bildirildi�i �zere, ahir zamanda yeniden yery�z�ne d�necektir. Hz. �sa, Mehdi ile birle�ecek ve onunla birlikte Mesih-i Deccal'in liderli�indeki k�t�lerin ittifak�na kar�� m�cadeleye giri�ecektir. Yine hadislerde bildirildi�i �zere, H�ristiyanlar�n �nemli bir b�l�m�, Hz. �sa'n�n ortaya ��k���ndan bir s�re sonra, ger�ek Mesih'in o oldu�unu anlayarak Mesih-i Deccal'i terk edip, �slam ahlak�n� kabul edeceklerdir. B�ylece Mesih-i Deccal, ba�l�lar� ile birlikte yaln�z kalacak ve iki taraf aras�nda b�y�k bir m�cadele ya�anacakt�r. Kitab-� Mukaddes'te Armagedon olarak bilinen bu sava�, asl�nda Mesih-i deccalin temsil etti�i inkarc� sistem ile Mehdi’nin temsil etti�i Hak sistemin aras�nda ya�anacak fikri ve ilmi m�cadeleyi ifade eder. Bu b�y�k m�cadele M�sl�manlar taraf�ndan kazan�lacak, Mesih-i Deccal’in inkarc� sistemi yery�z�nden silinecektir. T�m d�nya �slam ahlak�n�n egemenli�i alt�na girecek; ahir zamanda yery�z�n� adaletsizlik ve zul�mle dolduran fitne, yerini ilahi adalet, bereket ve bar��a b�rakacakt�r.

Ahir Zaman�n Geli�iHadislerde ahir zaman�n ilk evresinde b�y�k bir fitne olaca�� haber verilmektedir. Bu fitnenin en b�y�k �zelli�i insanlar�n Kuran ahlak�ndan uzakla�malar�, ikincisi ise d�nyada b�y�k bir karga�a, sava� ve adaletsizlik ya�anmas�d�r. Bedi�zzaman Said-i Nursi de, Mektubat'ta ahir zaman fitnesinden ��yle s�z eder:
“Tabiat�� ve materyalist felsefeden do�an bir "nemrudi" ak�m, ahir zamanda maddeci felsefe sayesinde yay�larak kuvvet bulup, Allah'� inkar edecek bir dereceye gelecektir.”

Bu inkar sistemi, d�nya tarihinde insanlar� Allah’tan ve Allah korkusundan uzakla�t�rm��, dinden koparm��t�r. Protestanl�k ve Ayd�nlanma ile Avrupa'da do�an inkarc�l�k ak�mlar� t�m di�er co�rafyalara ihra� edilmi�, insanlar�n Allah'tan uzak, O'ndan ba��ms�z bir hayat ya�ayabilece�i yalan� zihinlere enjekte edilmi�tir.
Maddeci felsefenin yery�z�nde olu�turdu�u anar�i ve zul�m de ahir zaman fitnesinin tan�m�na uymaktad�r. D�zen, t�m yery�z�n� kana bo�mu�tur. Avrupa'daki mezhep sava�lar�ndan Frans�z ya da Bol�evik devrimleri gibi ihtilallere, ulus-devlet �at��malar�ndan d�nya sava�lar�na, ideolojik �arp��malardan ���nc� D�nya katliamlar�na kadar pek �ok toplu �l�m ve ac�, bu k�t�l�k d�zeninin sonu�lar�ndand�r. K�t�l�k ittifak�n�n zirveye t�rmand��� 20. y�zy�l, daha �nceki d�nya tarihiyle k�yaslanamayacak kadar kanl�d�r. Bozgunculu�u kuran ve y�neten �nde gelenler, "... yery�z�nde bozgunculu�a �al���rlar..." (Maide Suresi, 64) ayetinin h�km� uyar�nca, yery�z�nde karma�a ve �l�m �retmi�lerdir.

Armagedon!...Asl�nda bug�n d�nya M�sl�manlar�na kar�� giri�ilen soyk�r�m ve katliamlar�n Armagedon'un bir �n safhas� oldu�unu d���nebiliriz. T�m d�nyada saran materyalist ve zalim sistem, b�y�k olas�l�kla, Mehdi ve Hz. �sa geldi�inde M�sl�manlar�n fikri m�cadele edecekleri yegane ak�m olacakt�r. Bug�n d�nyan�n d�rt bir yan�ndaki materyalist ve ateist �rg�tlenme, bu m�cadelenin uzun vadedeki d��man� olan k�t�lerin ittifak�n� olu�turmaktad�r.
�nsanlar�n kalbinden Allah sevgisi ve Allah korkusunu almaya �al��an k�t�l�k ittifak� tarihte e�i benzeri g�r�lmemi� bir fikri yenilgiyle kar��la�acakt�r. ��te bu sava� sonunda kesin bir zafer ve hakimiyet kazanacak olan �slam ahlak�n� ya�ayanlar Alt�n�a�� ya�amaya ba�layacaklard�r.
D�nyadaki geli�melerden, Alt�n�a��n yakla�makta oldu�u ve Allah’�n izni ile, �slam ahlak�n�n d�nya hakimiyetinin, g��l� bir lider millet �nc�l���nde, �ok k�sa s�rede ger�ekle�ebilece�i anla��lmaktad�r. D�nya �zerinde bu birikime ve deneyime sahip olan yegane millet T�rk Milleti’dir. Bu, g�n�m�zde pek �ok Bat�l� siyaset�i ve stratejist taraf�ndan da dile getirilen a��k bir ger�ektir. Hadislerde s�z� edilen Hz. Mehdi de T�rk Milletinin �ahs� manevisini ifade etmektedir.
21. y�zy�l Allah’�n izni ile T�rk Milleti’nin d�nyaya �slam ahlak�yla y�n verdi�i ve cennet gibi bir d�nyan�n olu�mas�nda �nc�l�k etti�i kutlu bir d�nem olacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.