OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

internet


Harun Yahya’n�n gerek �lkemiz gerekse t�m d�nyada b�y�k bir h�zla devam etmekte olan hizmetlerinin son halkalar�ndan biri yeni a��lan bir internet sitesi.www.ahirzaman.net
Harun Yahya, 200’e yak�n kitab�, 30’u a�k�n internet sitesiyle ger�ek bir hizmet insan�d�r. Bu ay d�nya �ap�nda d�rt bir k�taya yay�lan bu hizmet a�k�n�n son halkas� olan ahirzaman.net’ den bahsedece�iz.

www.ahirzaman.net sitesi, ad�ndan da anla��laca�� �zere, i�eri�i ahir zaman ve bu d�nemde ya�anacak olan Kuran ahlak�yla ilgili. Peygamber Efendimizin hadisi �eriflerinde m�jdeledikleri bu kutlu d�nemin alametlerinin g�n�m�zde ya�anmakta oldu�u, sitede vurgulanan konulardan biri.
Sitede i�lenen konular birbirinden ilgin� 8 ana ba�l�k alt�nda derlenmi�. Bu ba�l�klar s�ras�yla: Ahir Zaman Ne Demek?, Kuran’da K�yamet Alametleri, Ahir Zaman ve Mehdi Alametleri, Hz. �sa Ahir Zamanda Yery�z�ne D�necektir, Alt�n�a�, Kehf Suresinden Ahir Zamana ��aretler, Hz. S�leyman’�n Hayat�ndan Ahir Zamana ��aretler, Mehdi ve Ahir Zaman.
Bu kutlu d�nem hakk�nda e�er yeterli bilgiye sahip olmad���n�z� d���n�yorsan�z sitenin i�eri�i size yol g�sterici nitelikte. Yine sitede verilen linklerde Harun Yahya’n�n eserlerinden faydalan�larak haz�rlanm�� olan bu konuyla ilgili di�er internet adreslerini ve Harun Yahya'n�n ahir zamanda ya�anacaklar hakk�nda yazd��� kitaplar�n� da okuma imkan�na sahip oluyorsunuz.
��inde bulundu�umuz d�nemi elimizdeki bilgiler �����nda de�erlendirdi�imizde, ahir zamanda oldu�umuzu hemen anl�yoruz. Site, bu �ok �nemli zaman dilimini daha iyi anlayabilmek i�in tam anlam�yla bir yard�mc� niteli�inde. Siteyi inceledi�inizde g�nl�k hayatta d���nmeden �zerinden ge�ti�imiz olaylar�n asl�nda Kuran ahlak�n�n ya�anaca�� y�llar�n m�jdecisi oldu�unu anlayacaks�n�z.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.