OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�eytan�n Duygusall�k Oyunu


�irke dayal� romantik sevgi anlay���, toplumda, “a�k”, “romantizm”, “saf ve temiz duygular” vb. �eklinde masum g�sterilmeye �al���l�r, hatta y�celtilip te�vik edilir. �zellikle gen� ya�taki insanlar� etkisine alan bu romantizm telkini ak�l ve �uurun geli�mesinienngelledi�i i�in, dinden, imandan, yarat�l�� ama�lar�ndan haberleri olmayan, Allah’� unutmu�, Allah sevgisini, Allah korkusunu bilmeyen, sirki do�al bir davran��, bir ya�am tar�z� haline getirmi� nesiller ortaya ��kmaktad�r.
“Onlar birbirlerine g�sterilirler. Bir su�lu-g�nahkar, o g�n�n azab�nakar��l�k olmak �zere, o�ullar�n� fidye olarak vermek ister; kendi e�ini ve karde�ini ve onu bar�nd�ran a�iretini de; yery�z�nde bulunanlar�n t�m�n� (verse de); sonra bir kurtulsa.” (Mearic Suresi, 11-14)
�man sahibi bir ki�i, b�t�n kalbiyle sevmesi, yak�nla�mas�, ba�lanmas� gereken varl���n Allah oldu�unu bilir. Kendisine iman etti�i ve itaat etti�i takdirde onu hem d�nyada hem de ahirette �ok b�y�k ve sonsuz bir nimetle, Kendinden bir sevgi ve ho�nutlukla m�jdelemektedir. B�t�n bunlar� da yaln�zca Kendisinden bir rahmet ve l�tuf olarak kar��l�ks�z bir �ekilde vermektedir. O halde ger�ek anlamda, herkesten �ok sevilmeye, ba�lan�lmaya lay�k olan yaln�zca Allah't�r. Nitekim Allah, m�minleri "Ve yaln�zca Rabbine ra�bet et" (�n�irah Suresi, 8) ayetiyle uyarmaktad�r.
�nsanlara duyulan sevgi de Allah sevgisinden kaynaklan�r. Allah'� seven insan, Allah'a itaat eden kullara kar�� �efkat hisseder. Bu da, Allah'�n bu insanlar �zerindeki tecellilerine duyulan ger�ek sevgiyi olu�turur.
B�t�n bunlardan dolay�, sevgi ancak Allah'�n zat�na duyulur. O'nun tecellilerine kar�� duyulan sevgi ise, ancak Allah kalpten ve hat�rdan ��kar�lmadan, O'nun ad�na beslenebilir. �nsan�n bir kimseyi veya bir e�yay� Allah'tan ba��ms�z, m�stakil bir varl�k olarak g�r�p de, onu, Allah'� sever gibi sevmesi ise, �irk ko�tu�unun en belirgin alametlerinden birisidir. (Harun Yahya, �eytan�n Bir Silah�: Romantizm)
�irk ko�man�n toplumda �ok �e�itleri vard�r. Babas�n� �irk ko�ma, o�lunu �irk ko�ma, kar�s�n�, kocas�n�, ailesini, atalar�n�, idarecilerini �irk ko�ma bunlardan belli ba�l�lar�d�r. Hepsinin de temelinde yanl�� ve haks�z bir sevgi vard�r.

Kad�n-Erkek �li�kilerindeki �irk Sevgisi
Kad�n-erkek ili�kilerinde, Allah r�zas� d���nda kar��l�kl� kurulan ba�l�l�k ve beraberlikler, insanlar� �irke sapt�ran en �nemli konulardan bir tanesidir. Bunlar evlilik ya da toplumda giderek yayg�nla�an evlilik d��� beraberlikler �eklinde olabilir.
Bu romantik sevgi anlay���nda, Allah'a kar�� yerine getirmeleri gereken b�t�n vazifeleri birbirlerine kar�� getiren, birbirlerini m�stakil varl�klar olarak g�ren, Allah'a duymalar� gereken hisleri birbirlerine kar�� duyan "sevgililer" ortaya ��kar. Bu ki�iler Allah'� zikretmek (anmak) yerine, s�rekli birbirlerini zikrederler (anarlar). Sabah g�zlerini a�t�klar�nda, kendilerini yaratm�� ve onlara yeni bir g�n vermi� olan Allah'� an�p O'na ��kredecekleri yerde, ilk i�leri birbirlerini d���nmek, birbirlerini hayal etmek olur.
Halk aras�nda masum hatta makbul bir sevgi �e�idi olarak g�r�len romantik a�k, ger�ekte Allah kat�nda lanetlenmi� olan "�irk ko�ma"n�n bir par�as�d�r. Ne var ki "ger�ekleri ters y�z eden �eytan" her konuyu oldu�u gibi bu kavramlar� da asl�ndan �arp�tarak insanlara s�sl� g�stermekte, insanlar�n �o�u da �eytan�n g�sterdi�i yolu izlemektedir. Kuran ayetinde ��yle buyrulmaktad�r: “… Kendi yapt�klar�n� �eytan s�sleyip-�ekici k�ld�, b�ylece onlar� yoldan al�koydu. Oysa onlar g�rebilen kimselerdi.” (Ankebut Suresi, 38)
Romantik kad�n-erkek ili�kisini alabildi�ine ya�ayan kimseler �o�u zaman bu ger�eklerden habersizdirler. Kendilerini yine kendi elleriyle i�ine att�klar� tehlikenin bilincinde de�ildirler. ��nk� �o�u, �ocukluklar�ndan beri toplumdan ald�klar� �arp�k telkinlerin ve kendilerine do�ru yolu g�sterecek tek rehber olan Kuran'dan habersiz olmalar�n�n bir sonucu olarak, i�lediklerinin Allah kat�nda bir su� oldu�unun fark�nda de�ildirler. Allah'�n dininden uzak ya�ad�klar� i�in, b�y�k bir bata��n i�inde olmalar�na ra�men kendilerini do�ru yolda zannetmektedirler. Yaln�zca Allah'a iman etmedikleri i�in, ak�l ve anlay��lar� k�relmi�tir.

Ak�ls�zl�k i�inde ya�anan s�z konusu �irk sevgisi, birbirlerini ilah edinmi� olan kad�n ve erkekleri bazen �ok b�y�k felaketlere s�r�kler. �rne�in, birbirine a��k iki gencin birlikte intihar etmekten zevk alacak derecede ak�llar� kapanabilir. D�nya �artlar�n�n, biraraya gelmelerini engelledi�i iki gen� a�klar�n� s�zde "ebedile�tirmek", "ruhlar�n�n sonsuza kadar birlikte olmas�" gibi anlams�z ve ger�ek d��� telkinlerle elele tutu�up bir k�pr�den atlayabilirler. Oysa bunu yaparken, asl�nda kendilerini cehennem �ukuruna att�klar�n�n fark�nda de�ildirler. Haram olan bir fiili hi�bir mahsur g�rmeden ger�ekle�tirmekte ve �ld�klerinde Allah'a kavu�acaklar�na de�il birbirlerine kavu�acaklar�na inanmaktad�rlar. Son anda �l�m meleklerini g�rd�klerinde ger�e�i anlarlar, ancak art�k i� i�ten ge�mi�tir.
�irke dayal� romantik sevgi anlay��� toplumda "a�k", "romantizm", "saf ve temiz duygular" vb. �eklinde masum g�sterilir, hatta y�celtilip te�vik edilir. �zellikle gen� ya�taki insanlar� etkisine alan bu romantizm telkini ak�l ve �uurun geli�mesini engelledi�i i�in, dinden, imandan, yarat�l�� ama�lar�ndan haberleri olmayan, Allah'� unutmu�, Allah sevgisini, Allah korkusunu bilmeyen, �irki do�al bir davran��, bir ya�am tarz� haline getirmi� sapk�n nesiller ortaya ��kmaktad�r.
Televizyonlarda ve filmlerde romantizm ve duygusal konular �ok yo�un bir �ekilde insanlara empoze edilir. Duygusall�k adeta insan�n do�al bir ihtiyac� olarak �ne s�r�l�r. Romantizm �ark�larda, �iirlerde, kitaplarda en reva�ta, en �n planda i�le- nen temad�r. �eytan duygusall���n insanlar�n akletmelerini, ger�ekleri g�rmelerini, Allah'� anmalar�n�, yarat�l�� ama�lar�n� ve ahireti d���nmelerini engelleyen, onlar� dini ya�amaktan uzakla�t�ran, �irke bat�ran bir illet oldu�unu �ok iyi bilir. Bu y�zden her kesimdeki ve her sekt�rdeki yanda�lar�n�, duygusall�k telkinini en yo�un ve s�k olarak ayakta tutacak bi�imde y�nlendirir.
Bu d�nyada romantizm nedeniyle g�z� kapal� ba�land���, ilah edindi�i e�ini ki�i ahirette kendi nefsini kurtarmak i�in fidye olarak vermeye kalkacakt�r. G�z�ndeki perde kalkm��, kendisine vaat edilen azab�n ger�ek oldu�unu anlam��t�r. Kuran'da bu kimselerin ahiretteki tav�rlar� ��yle tarif edilir: “Onlar birbirlerine g�sterilirler. Bir su�lu-g�nahkar, o g�n�n azab�na kar��l�k olmak �zere, o�ullar�n� fidye olarak vermek ister; kendi e�ini ve karde�ini ve onu bar�nd�ran a�iretini de; yery�z�nde bulunanlar�n t�m�n� (verse de); sonra bir kurtulsa.” (Mearic Suresi, 11-14)
Bu nedenle, �irk ko�may� yaln�zca ta�tan tahtadan putlara secde etmek sananlar, bu d�nyada kendilerini m�sta�ni g�r�p ahirette de ayette haber verildi�i gibi, "Rabbimiz olan Allah'a andolsun biz m��riklerden de�ildik" (En'am Suresi, 22) diyenlerden olmaktan �ok sak�nmal�d�rlar.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.