OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

P2'nin Kirli Hikayesi


P2, �talya'n�n �st d�zey y�neticilerinin b�y�k bir b�l�m�n� i�inde bar�nd�ran bir mason locas�yd�. Ku�kusuz bu ger�e�in
ortaya ��kmas� t�m �talya'y� �oka soktu. Ara�t�rmalar locan�n
devlet y�netiminde b�y�k rol oynad���n�, ayr�ca �talya'n�n bitmek-t�kenmek bilmeyen yolsuzluk olaylar�nda da b�y�k etkisi
oldu�unu ortaya ��kard�. Ku�kusuz P2 skandal� �talya i�in oldu�u kadar ba�ka �lkeler i�in de e�itici olmal�yd�. ��nk�
bu skandalla birlikte masonlu�un bir �lke i�inde "g�r�nmeyen h�k�met" haline gelebildi�i ve bir mafya �rg�t� gibi devleti soyabilece�i ortaya ��km��t�. 1981 y�l�n�n Mart ay�nda, iki Milan savc�s�, 1979 y�l�nda sahte bir ka��r�lma olay�yla ortadan kaybolan Sicilya do�umlu uluslararas� banker Michele Sindona'n�n durumunu ara�t�r�yorlard�. Vatikan'�n mali dan��man� olan Sindona'n�n ayn� zamanda mafya ile de yak�n ba�lant�lar� oldu�unu d���n�yorlard�. Ara�t�rmalar� s�ras�nda ilgin� bir �ey buldular: Sindona polisten ka�arak Palermo'da sakland��� s�rada tam 600 mil kuzeydeki Arezzo kentine gitmi� ve orada Licio Gelli adl� bir tekstil �reticisi ile g�r��m��t�. Sindona gibi bir ki�inin, "yeralt�nda" oldu�u bir s�rada, kendisiyle g�r��mek i�in 600 mil yol tepti�i bu Licio Gelli, ku�kusuz �nemli birisi olmal�yd�.
Bu nedenle savc�lar Gelli'nin ara�t�r�lmas� emrini verdiler. 17 Mart g�n� polisler bu ilgin� sanayicinin ofisinde gizli bir liste buldular. Listede tam 962 isim vard�. Ve bu liste s�radan bir liste de�ildi; Propaganda 2, ya da k�saca P2 ad�ndaki bir mason locas�n�n �yelerinin listesiydi. Gelli ise bu locan�n B�y�k �stad�yd�.
Listeyi bulanlar� �a�k�na �eviren �ey ise, locan�n �yelerinin �talya'n�n en �nemli ki�ileri olmas�yd�. P2 �yeleri aras�nda; 3 bakan, 43 Parlamento �yesi, 43 general, 8 amiral, gizli servis �efleri, y�zlerce �st d�zey b�rokrat ve diplomat, �talya'n�n d�rt b�y�k �ehrinin polis �efleri, sanayici ve finans�rler, �nl� Corriere Della Sera gazetesinin edit�r ve yay�nc�s� da dahil olmak �zere 24 gazeteci ve ayr�ca baz� �nl� televizyon y�ld�zlar� yer al�yordu. Michele Sindona da locan�n �yesiydi. Bir ba�ka loca �yesi banker ise, daha sonra Londra'daki Blackfriars k�pr�s�nde -ki bu k�pr� Orta�a�'da Tap�nak��lar'a ait olan bir kilisenin yaln�zca birka� y�z metre uza��ndaki anlaml� bir k�pr�yd�- masonik rit�ellere g�re as�larak "infaz" edilecek olan Roberto Calvi idi.

K�sacas� P2 locas� �lkenin �st d�zey isimlerinin b�y�k bir b�l�m�n� i�inde bar�nd�r�yordu. Ku�kusuz bu ger�e�in ortaya ��kmas� t�m �talya'y� �oka soktu. Ara�t�rmalar locan�n devlet y�netiminde b�y�k rol oynad���n�, ayr�ca �talya'n�n bitmek-t�kenmek bilmeyen yolsuzluk olaylar�nda da b�y�k etkisi oldu�unu ortaya ��kard�. Mason kardinaller sayesinde Vatikan'� da "para aklama merkezi" haline getiren loca, efsanevi �talyan mafyas�n�n en g��l� koluydu. P2, suikast, bombalama gibi pek �ok ter�r eyleminin de arkas�ndayd� ve �nl� kontrgerilla �rg�t� Gladio ile de yak�n ba�lant�lar� bulunuyordu.
Masonlar ve Yahudiler aras�nda her zaman gelenekselle�mi� bir ili�ki mevcuttur. Skandalla birlikte bu ili�kinin burada da ge�erli oldu�u bir kez daha ortaya ��kt�. ��nk� P2'nin �nemli bir "Yahudi ba�lant�s�" vard�. The Middle East International dergisi, Temmuz 1981 say�s�nda locan�n �srail'le ve �zellikle de Mossad'la �ok yak�n ili�kileri oldu�unu ortaya koymu�, P2'nin bu "�srail ba�lant�s�"nda �talya i�indeki Yahudi cemaatinin de �nemli bir rol� oldu�unu bildirmi�ti. �talya'n�n ikinci b�y�k zengini olan Yahudi cemaatinden Carlo de Beneditti'nin de P2'yle yak�n ili�ki i�inde oldu�u sonraki y�llarda ortaya ��km��t�. Ayr�ca locan�n ABD ve Avrupa'daki Yahudi �evreleri ile de �ok yak�n ili�kileri vard�. Henry Kissinger, Edmond de Rothschild ve David Rockefeller P2'ye son derece yak�n olan isimlerin ba��nda geliyordu. �yle ki Baron Ellie de Rothschild'�n, P2'ye ihanet etmeye kalkan Roberto Calvi'nin az �nce s�z�n� etti�imiz "masonik" as�l��� i�in gereken paray� temin etti�i bile, �talyan Panorama dergisinde yay�nlanm��t�. Henry Kissinger ise do�rudan P2'nin �st d�zey kadrosundayd�: U�ur Mumcu, Papa Mafya A�ca adl� kitab�nda "P2'nin 33. dereceye y�kselmi� masonlardan olu�an �st konseyi Monte Carlo Komitesi ad� ile tan�nmaktad�r. Monte Carlo locas�na Henry Kissinger da �ye" diyordu.
P2'nin �srail ve �zellikle de Mossad'la olan "ittifak�", eski Mossad ajan� Victor Ostrovsky'nin �ok yank� uyand�ran By Way of Deception'dan sonra 1994'te yay�nlad��� The Other Side of Deception adl� kitab�nda da bildirildi. Ostrovsky, bir Mossad-P2-Gladio ba�lant�s�ndan s�z ediyordu. Eski ajan�n yazd���na g�re, Licio Gelli, yani P2 mason locas�n�n �nl� �stad�, "Mossad'�n �talya'daki m�ttefiki"ydi ve Gelli'nin y�netti�i P2 ile, yine Gelli'yle yak�n ili�kisi olan kontrgerilla �rg�t� Gladio da Mossad'la ittifak i�indeydi. Mossad, Gelli-P2-Gladio ba�lant�lar�n� kullanarak 80'li y�llarda �talya �zerinden silah ticareti yapm��t�.
�ngiliz gazeteci-yazar Martin Short, P2'nin masonik kurallara g�re kurulan ve i�leyen "ger�ek ve d�zg�n" bir mason locas� oldu�unu, �ngiltere B�y�k Locas� ile yak�n ili�ki i�inde bulundu�unu delilleriyle anlat�r. Short'un yazd���na g�re bu locan�n di�er localardan tek fark�, "gizli" tutulmas� i�in al�nm�� olan karard�r. �talya B�y�k Locas� B�y�k �stad� Lino Salvini, 1977 y�l�nda Gelli'ye P2'nin �al��malar�n�n s�rd�r�lmesini emretmi�, ancak P2'nin di�er �talyan localar�ndan izole edilmesi ve gizli tutulmas� yoluna gidilmi�tir. Nitekim P2'nin orta-ya ��kmas�n�n ard�n- dan masonlu�un mafya ile ili�kilerinin s�rmesi, "Baba" lakapl� Andreotti gibi efsanevi bir politikac�n�n mason oldu�unun ortaya ��kmas� ya da Sosyal Demokrat Ba�bakan Bettino Craxi'nin masonlarla olan ili�kisinin su y�z�ne ��kmas� da, P2'nin istisnai bir durum olmad���n� g�stermekteydi. Zaten bu nedenle �talyan bas�n�nda bir ara bir "P3"�n var olup olmad��� konu�uldu. 1993'�n son g�nlerinde �talyan polisince yakalanan ve mafyada "babalar�n babas�" olarak tan�nan Salvatore Riina'n�n da mason oldu�u ortaya ��kt�. Riina, La Stampa gazetesinde yay�nlanan ifadesinde, di�er pek �ok mafya babas�n�n da mason oldu�unu ve bir�ok yarg�c�n da mason olmalar� nedeniyle mafya babalar�na yard�mc� olduklar�n� s�ylemi�ti. Hatta bu nedenle daha sonra �talyan Y�ksek Hakimler Kurulu bir a��klama yaparak yarg�� ve savc�lar�n mason olmas�n�n yasakland���n� bildirmi�ti.
�talya'da masonlu�a bulanm�� t�m bu yolsuzluk skandallar�n�n ard�ndan gelen "Temiz Eller" adl� tasviye hareketi de ger�ekte bir �eye yaramad�. K�sacas� P2, masonlar�n skandal� �rt-bas edebilmek i�in s�yledikleri gibi bir "istisna", bir "kaza" de�ildi. Aksine, masonlu�un bir �lkedeki �st d�zey kadrolar� i�inde bar�nd�rabilmesi i�in P2 tarz� "gizli ve izole" localar� tercih etti�i anla��lmaktad�r. "�stisna" ya da "kaza" olan bir �ey varsa, bu da P2'nin ortaya ��km�� olmas�d�r.
Bu yarg�y� g��lendiren bir ba�ka ilgin� haber de 1995 y�l� ba��nda �ngiltere'den geldi. �ngiliz siyasetindeki yolsuzluklar� ara�t�rmak i�in Lord Nolan ba�kanl���nda kurulan ve "�ngiliz Temiz Elleri" ad� verilen komisyon, olay�n i�inde masonlar�n b�y�k bir rol� oldu�unu fark etmi� ve ara�t�rmas�n� bu �rg�t �zerinde yo�unla�t�rmaya karar vermi�ti. 21 Ocak tarihli The Independent'�n man�etten verdi�i habere g�re, �ngiltere tarihinde ilk kez masonlar hakk�nda b�yle bir ara�t�rma yap�l�yordu. Haberde, 300 bin �yesi olan mason localar�n�n; emniyet, h�k�met, yarg�, bankac�l�k, siyaset ve "sistemin di�er t�m alanlar�nda" �st d�zey konumda olduklar� belirtilmi�, masonlar�n etkisinin Kraliyet ailesine, Lordlar Kamaras�'na, Y�ksek Mahkeme'ye (bizdeki Anayasa Mahkemesi) ve �lkenin en b�y�k �irketlerinin y�netim kurulu odalar�na uzand��� vurgulanm��t�. Haberde ayr�ca masonlar�n �rg�tlenme �ekliyle ilgili �nemli bir bilgi daha verilmi�ti: �ngiltere'de, ayn� �talya'daki P2 �rne�inde oldu�u gibi normal localardan daha k�demli ve daha gizli "�zel localar" vard�.
�rne�in bu �zel localardan biri, �yelerini yaln�zca Savunma Bakanl���'ndan, �st d�zey subaylardan ve silah �irketleri y�neticilerinden se�iyordu.
Masonik �rg�tlenme g�c�n� siyasi veya maddi ��karlar pe�inde ko�an politikac�lardan, i�adamlar�ndan al�yordu. �rg�t�n sa�lad��� menfaat ve yeralt�nda faaliyet g�stermek toplumlar�n �st d�zey kadrolar�n� masonlu�un i�in girmelerini sa�l�yordu. Localarda kurulan komplolar ve tuzaklar masonluk kar��tlar�n� toplum kar��nda k���k d���rmek, hayali su�lamalarla hapse atmak ya da kimi zaman faali me�hul cinayetlerle ortadan kald�rmak i�in kullan�l�yordu. K�sacas� localar her nevi yasad��� ve ahlakd��� faaliyetin odakland��� �er yuvalar� haline gelmi�ti. (Harun Yahya, Yeni Masonik D�zen)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.