OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�nsanl���n Utan� Sayfas�: �jeni

Evrimciler Paganizmi uyand�rmak i�in sanat�da kulland�lar. Aryan
�rk� temsil eden g��l� erkek ve kad�n tasvirleri, eski Yunan’�n heykellerine benzetilerek yap�l�yordu.
�nsanlar� bir hayvan t�r� olarak g�ren, dolay�s�yla hayvanlar i�in ge�erli kurallar� insanlara uygulayan bir zihniyetin �r�n� olan �jeni, insan neslinin de inekler veya k�pekler gibi "hayvan yeti�tiricili�i" y�ntemiyle geli�tirilmesini hedefliyordu. �jeniye g�re bir toplumdaki sakatlar�n ve hastalar�n �o�almas� �nlenmeli, (gerekirse bunlar �ld�r�lmeli) sa�l�kl� bireyler ise bolca "�iftle�tirilerek" sa�l�kl� ve g��l� nesiller olu�turulmal�yd�. Bu politika, pagan d�nyas�n�n sava��� �ehir devleti olan Sparta'da uygulanm�� ve Platon taraf�ndan da savunulmu�tu.
�jeni, H�ristiyanl���n hakimiyetiyle birlikte tarihin tozlu raflar�na kalkm��t� ki, Charles Darwin T�rlerin K�keni adl� kitab�n� yay�mlad�. Darwin, kitab�n�n ilk b�l�mlerini hayvan yeti�tiricili�i konusuna ay�rm��, verimli inek veya at cinsleri t�reten yeti�tiricilere dikkat �ekmi�, daha sonra da �nsan�n T�reyi�i adl� kitab�nda bu y�ntemlerin insanlar �zerine uygulanabilir oldu�unu ileri s�rm��t�. Darwin'in a�t��� �jeni yolunu geni�leten ve �jeniyi kapsaml� bir program olarak tarif edip d�nya g�ndemine getiren ki�i ise, Darwin'in kuzeni Francis Galton oldu.
Galton, tahmin edilebilece�i gibi, Darwin'in ate�li bir hayran� ve takip�isiydi. Memories of My Life (Hayat�m�n An�lar�) ba�l�kl� otobiyografisinde ��yle yaz�yordu:
“1859 y�l�nda T�rlerin K�keni'nin Charles Darwin taraf�ndan yay�mlanmas�, insano�lunun genel d���ncesinde oldu�u gibi benim ki�isel zihni geli�memde de �ok b�y�k bir d�n�m noktas� olmu�tu. Bu (kitab�n) etkisi, bir s�r� dogmatik engelin tek bir darbe ile bir anda y�k�lmas�, t�m eski otoritelere kar�� bir isyan ruhunun y�kselmesi... anlam�na geliyordu.” (Francis Galton, Memories of My life, AMS Press, s. 287)
Galton'un kendince "dogmatik engeller" ve "eski otoriteler" gibi kavramlarla k�t�leyerek s�z�n� etti�i kavramlar, dini inan�lar ve dini kurumlard�. Yani Darwin, Galton'un "b�y�k bir d�n�m noktas�" ya�amas�na ve inanc�n� yitirip dinsizle�mesine neden olmu�tu.
Galton'un dinsizle�mesi, pagan d�nyas�n�n �rk��l���n� benimsemesiyle sonu�land�. Galton, Darwin'in yan�s�ra bir di�er evrimci ideolog olan Frans�z fizik�i Paul Broca'dan da etkilenmi�ti. Broca insan zekas�n�n beyin (ve dolay�s�yla kafatas�) hacmiyle do�ru orant�l� oldu�unu ileri s�rm�� ve bunu s�zde "ispatlamak" i�in de Paris mezarl�klar�n� delik de�ik ederek y�zlerce kafatas� �l�m��t�. Galton, Broca'n�n beyin hacmi ile ilgili -ve yanl��l��� sonradan kesin olarak ispatlanacak olan- hurafeleri ile amcas� Charles Darwin'in "hayvan yeti�tiricili�i" mant�klar�n� birle�tirdi. Sonu�, baz� insan �rklar�n�n di�erlerinden daha �st�n oldu�u ve �st�nlerle zay�flar�n birbirinden mutlaka ayr��t�r�lmas� gerekti�i �eklindeki "�jeni" teorisiydi.
Kanadal� yazar Ian Taylor, Darwinizm'in sosyal etkilerini ele ald��� In the Minds of Men adl� kitab�nda ��yle yazar:
“Galton, baz� �rklar�n kal�tsal olarak �st�n olduklar�n� ve �st�nl���n ge�mi�ten gelen ve gelece�e uzanan sabit ve de�i�mez bir olgu oldu�unu ileri s�r�yordu... Galton'un bu arg�man�n�n sonucu ise, insanl���n yarar� i�in, �st�n gen havuzunun a�a�� gen havuzuyla kar��mas�n�n her ne pahas�na olursa olsun engellenmesi gerekti�iydi.” (Ian Taylor, In The Minds of Men, TFE Publishing, 1991, s. 404)
Galton "�st�n �rkla a�a�� �rklar�n kar��mas�n�n engellemesi" i�in yasal tedbirler uygulanmas� gerekti�ini de savunuyordu. Galton'a g�re evlilikler bu evrimsel ama� g�z�n�nde bulundurularak yasayla d�zenlenmeliydi. O zaman bir s�re sonra "�ok �st�n bir insan �rk� �retilebilecekti". Galton bu �rk��-evrimci teorisine isim bulmak i�in de, teorisinin bir zamanlar somut �ekilde uyguland��� pagan d�nyas�na y�neldi. Yunanca "iyi do�um" anlam�na gelen "�jeni" kelimesini o buldu ve ilk kez kulland�. �jeni, d�nemin ilkel bilim anlay��� i�inde k�sa s�rede yayg�n bir destek kazand�. Darwinizm'i kabul edenler ka��n�lmaz olarak �jeniyi de kabul ediyorlard�. Sonunda 1901 y�l�nda Londra �niversitesi b�nyesinde Eugenic Education Society (�jeni E�itim Derne�i) kuruldu. Hemen ard�ndan kurulan British Eugenics Society ise, �jeni amac�yla toplumdaki t�m sakatlar�n "sterilize edilmesi", yani k�s�rla�t�r�lmas� gerekti�ini savundu. Charles Darwin'in o�lu Leonard Darwin, 1911-28 y�llar� aras�nda bu derne�in ba�kan� ve gelmi� ge�mi� en aktif �yesiydi. (Harun Yahya, Kom�nizm Pusuda)
�jeni �ngiltere'den sonra ABD' de de kendisine taraftarlar buldu. 1920'li ve 30'lu y�llarda Amerika'daki evrimci �evreler �jeni konusunda b�y�k bir propaganda y�r�tt�ler ve baz� eyaletler "Sterilizasyon Yasalar�" olarak bilinen �rk�� kanunlar ��kard�lar. Bu kanunlar, genetik y�nden zay�f veya hastal�kl� oldu�u d���n�len kad�n ve erkeklerin ameliyat yoluyla k�s�rla�t�r�lmas�n� �ng�r�yordu.
Bu kanunlar bug�n ABD'de "y�z karas� bir �rk��l�k �rne�i" olarak kabul edilmektedir. Dahas�, �jeni teorisinin bilimsel ger�eklere tamamen ayk�r� bir hurafe oldu�u da kabul edilmektedir. 2000'li y�llarda ��kar�lan insan genom haritas�, farkl� insan �rklar� ve bireyleri aras�ndaki genetik fark�n �ok �ok k���k oldu�unu ve bu farkl�l�klara dayal� bir �reme politikas� geli�tirmeye �al��man�n �ok sa�ma oldu�unu g�stermi�tir. Allah bir ayette �st�nl���n �rkla veya ba�ka bir�eyle de�il sadece takva ile oldu�unu ��yle belirtmi�tir:
“Ey insanlar, ger�ekten, Biz sizi bir erkek ve bir di�iden yaratt�k ve birbirinizle tan��man�z i�in sizi halklar ve kabileler (�eklinde) k�ld�k. ��phesiz, Allah kat�nda sizin en �st�n (kerim) olan�n�z, (�rk ya da soyca de�il) takvaca en ileride olan�n�zd�r. ��phesiz Allah, bilendir, haber aland�r.” (Hucurat Suresi, 13)
Zay�f ve kal�tsal y�nden hasta olan insanlara kar�� uygulanacak ��z�m ise, onlar� birer hayvan gibi "sterilize etmek" de�il, �efkat ve merhamet prensipleri gere�ince tedavi etmek, korumak ve kollamak olmal�d�r.
Ancak Allah'�n bize ��retti�i din ahlak�n�n bir gere�i olan bu yakla��m yerine, Bat� d�nyas�nda 20. y�zy�l�n ba�lar�nda pagan k�lt�r�n ve evrim teorisinin bir sonucu olan �jeni yakla��m� kabul g�rm��t�r. Bu pagan ve evrimci teorinin ne denli b�y�k bir vah�ete yol a�t��� ise, kom�nizmin ve fa�izmin kanl� tarih sayfalar�nda rahatl�kla g�r�lebilmektedir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.