OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ter�r Sevgiyle �nlenir.

E�er gereken �nlemler al�nmaz ve k�kl� ��z�mler uygulamaya ge�irilmezse, 21. y�zy�lda da ayn� 20. y�zy�lda oldu�u gibi �iddet ve ter�r devam edecektir. Bunun i�in ter�rle fikri m�cadelenin �ok b�y�k bir h�zla ve �ok geni� kitleleri kapsayacak �ekilde ba�lat�lmas� gerekmektedir. S�z konusu bu fikri m�cadele, cahillikten ve �iddetten kuvvet bulan ter�ristlerle, Allah'a iman eden, �efkatli, sevgi dolu, affedici,
merhametli ve vicdanl� insanlar aras�nda ger�ekle�ecektir.
�nsan� di�er canl�lardan ay�ran en �nemli �zelliklerinden biri, nefsi ve vicdan� ile birlikte yarat�lm�� olmas�d�r. Her insanda kendisine k�t�l��� emreden bir nefis ve k�t�l�kten nas�l sak�naca��n� ilham eden bir vicdan vard�r. �nsan vicdan�n�n ilham etti�i sevgi, fedakarl�k, merhamet, tevazu, �efkat, do�ruluk, d�r�stl�k, sadakat, nezaket ve yard�mseverlik gibi g�zel �zelliklerinin yan� s�ra, nefsinden kaynaklanan y�k�c� ve olumsuz �zelliklere de sahiptir. Ancak inan�l� bir insan vicdan� sayesinde do�ru ile yanl��� birbirinden ay�rabilir ve her zaman g�zel ahlak� tercih eder. Allah'a olan g��l� iman� ve korkusu, ahiretin varl���na olan inanc�, sonsuz cehennem azab�ndan duydu�u �iddetli korku ve cennet hayat�na duydu�u �zlem onu nefsinin azg�nl�klar�ndan uzak tutar. �nsanlara kar�� g�zellikle davran�r, her zaman affedici olur, k�t�l��e kar�� iyilikle cevap verir, ihtiya� i�inde olan�n hemen yard�m�na ko�ar, merhametlidir, sevgi doludur, �efkatli ve ho�g�r�l�d�r.
Ter�ristler ise nefislerinin sesini dinleyip, her t�rl� k�t�l��� rahatl�kla i�leyen, vicdanlar�n�n sesini dinlemeyen insanlard�r. Bu nedenle de sevgisiz, sald�rgan, her t�rl� ahlaks�zl��� kolayl�kla yapan, insanlara hi� vicdani s�k�nt� duymadan eziyet edebilen kimselerdir. Bunun nedeni ise bu ki�ilerin Allah korkusuna sahip olmamalar� ve din ahlak�n� bilip uygulamamalar�d�r. ��nk� Allah'tan korkmayan bir insan� su� i�lemekten engelleyebilecek hi�bir g�� yoktur. (Harun Yahya, �slam Ter�r� Lanetler)
Toplumun mevcut kurallar� insanlar� su�tan ve k�t� ahlaktan ancak bir noktaya kadar al�koyabilir. Devlet, kamuya a��k yerleri, sokaklar�, merkezi b�lgeleri g�venlik birimleri sayesinde k�smen koruyabilir, toplumun d�zenini sa�layabilir, g��l� bir adalet sistemi sayesinde su� oran�n� d���rme konusunda gereken �nlemleri alabilir. Ancak her insan�n yirmi d�rt saat kontrol edilmesi m�mk�n olmad���na g�re, belli bir yerden sonra insan�n vicdan� devreye girmelidir. Vicdan�n� dinlemeyen insan, yaln�zken ya da kendisi gibi d���nen kimselerle birlikteyken kolayl�kla su� i�leyebilir. Bu durumda gerekti�inde yalana ba�vuran, haks�z kazan� sa�lamaktan �ekinmeyen, mazlumu ezmekten hi�bir rahats�zl�k duymayan insanlardan olu�an bir toplum modeli ortaya ��kar. Allah korkusunun olmad���, manevi de�erlerin yitirildi�i bir toplumda fiziksel tedbirlerin ve uygulamalar�n yeterli neticeyi vermeyece�i a��kt�r. Oysa din ahlak�, insana, yaln�z ba��na da olsa, yapt��� k�t�l�k nedeniyle �evresindeki hi� kimse onu cezaland�rmayacak da olsa, k�t�l�kten sak�nmay� emreder. Hayat� boyunca yapt��� her hareketten, ald��� her karardan, s�yledi�i her s�zden dolay� Allah kat�nda hesaba �ekilece�ini ve sonsuz ahiret hayat�nda bu yapt�klar�na g�re kar��l�k bulaca��n� bilen bir insan�n k�t�l�kten �iddetle sak�naca�� a��kt�r.
�nsanlar�n kendi r�zalar�yla k�t�l�kten sak�nmay� ��rendikleri bir toplumda, ter�r �rg�tlerinin ya�am sahas� bulmalar� m�mk�n de�ildir. ��nk� din ahlak�n�n hakim oldu�u bir toplumda, �iddet yanl�s� pek �ok �rg�t�n ortaya ��kmas�na neden olan sorunlar da do�al olarak ortadan kalkm�� olur. Toplumun geneli d�r�stl�k, fedakarl�k, sevgi, �efkat, adalet gibi y�ksek erdemlere sahipse bu toplumda fakirlik, gelir e�itsizli�i, adaletsizlik, haks�zl�k, mazlumun ezilmesi, �zg�rl�klerin k�s�tlanmas� gibi olumsuzluklarla kar��la��lmaz. Tam tersine ihtiya� i�inde olanlar�n ihtiya�lar�n�n giderildi�i, zengin olan�n fakir olan� kollad���, g��l� olan�n zay�f olan� korudu�u, sa�l�k, e�itim, ula��m gibi sosyal imkanlarda herkesin en iyisini kullanabildi�i bir toplum d�zeni olur. ��te bu nedenledir ki, g�zel ahlak, pek �ok toplumsal sorunun ��z�m�n�n anahtar�d�r. Bu ahlak�n kayna�� da, Allah'�n insanlara bir rehber olarak g�nderdi�i Kuran'd�r.
Rabbimiz Hud Suresi'nin 116. ayetinde "... yery�z�nde bozgunculu�u �nleyecek fazilet sahibi ki�iler bulunmal� de�il miydi?" �eklinde buyurmaktad�r. �man edenler Allah'�n ayetlerde tarif etti�i, bu fazilet sahibi kimselerdir. Ter�ristler neticeyi �iddette ararken, onlar ger�ek ba�ar�n�n ancak Allah'�n dinine s�ms�k� sar�lmakla elde edilece�inin bilinciyle hareket edeceklerdir. M�sl�manlar, Yahudiler ve H�ristiyanlar birlik olup, bu fikri m�cadeleyi her inanca ve her fikre sayg�l� bir anlay��la y�r�tecek ve Allah'�n izniyle mutlak bir ba�ar�yla kar��la�acaklard�r. Bu, Allah'�n t�m inan� sahibi kullar�na olan ve mutlaka ger�ekle�ecek bir vaadidir. Ter�ristler kendilerini hem d�nyada hem de ahirette ger�ek mutlulu�a ve esenli�e kavu�turacak olan apa��k bir ger�ekten habersizdirler. Hayatlar� boyunca dinsiz ideolojilerle, ya�am�n sadece g��l�ler lehinde geli�en bir m�cadele meydan� oldu�u fikriyle e�itilmi�lerdir. Bu sapk�n fikirlerde ayakta kalabilmek i�in �iddetten, zorbal�ktan ba�ka bir yol yoktur. ��te bu noktada hangi dinden olursa olsun, iman sahibi her insana �ok b�y�k bir sorumluluk d��mektedir. Yahudiler Eski Ahit'te yer alan ve insanl��� bar��a ve ho�g�r�ye �a��ran a��klamalar� g�z ard� etmemeli, t�m Yahudileri ter�r�n kar��s�nda durmaya davet etmelidirler. H�ristiyanlar da Allah'�n ho�nut olaca�� g�zel ahlak� kendilerine rehber edinerek, t�m H�ristiyanlar� ter�rizmle m�cadeleye davet etmelidirler. Ter�rist ideoloji ��r�k temeller �zerine kurulmu�tur ve topyek�n bir e�itim seferberli�i ile kolayl�kla ortadan kald�r�lmas� m�mk�nd�r. Samimi m�minler de ��z�m yollar� �retmekle, halk� bilgilendirici, Allah’�n emretti�i g�zel ahlak� anlat�c� eserler ortaya koymakla ter�rizmin ve cehaletin �n�n� kesebilirler. D�nya �zerinde Allah'�n emretti�i ho�g�r�n�n, bar���n ve esenli�in hakim olmas�, ter�rizmi geri d�nmeyecek �ekilde tarihin sayfalar�na g�mecektir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.