OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Amerika �slam� Tan�yor


Ba�ta ABD olmak �zere, b�t�n d�nyada �slam’a kar�� duyulan yak�nl�k g�n ge�tik�e artmaktad�r. Ya�an�lan her bir olay �ok daha �nemli ve b�y�k geli�melere arac� olmakta, M�sl�manlar�n as�rlard�r bekledikleri kutlu d�nemin yakla�t���n� m�jdelemektedir. Bu nimet kar��s�nda yap�lacak ��k�r ise hem s�zl� olarak hem de fiili olarak ger�ekle�tirilmelidir.
Son y�llarda d�nya toplumlar�n�n ya�ad��� dine y�neli�, bug�n art�k a��k�a g�r�len bir ger�ektir. Yap�lan ara�t�rmalar, d�zenlenen kamuoyu yoklamalar� dinin insanlar�n hayat�nda �ok �nemli bir yer tuttu�unu, eskiye k�yasla �ok daha fazla insan�n dini de�erlere �nem vermeye ba�lad���n� ve maneviyata y�neldi�ini g�stermektedir.
Amerikal� yazar Patrick Glynn, 1997'de yay�nlanan “God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Postsecular World” (Allah'�n Delilleri, Sek�lerizm Sonras� D�nyada Ak�l ve �nanc�n Uzla�mas�) kitab�nda, bu konuda �u yorumu yapar:

“Ge�en iki on y�l�n ara�t�rmalar�, daha �nceki neslin sek�ler ve ateist d���n�rlerinin Allah hakk�ndaki t�m varsay�mlar�n� ve �ng�r�lerini tersine �evirmi�tir. (S�z konusu) Modern d���n�rler, bilimin evrenin daha da mekanik ve rastlant�sal oldu�unu ortaya ��karaca��n� sanm��lar; aksine bilim, evrende ak�l almaz derecede geni� bir 'b�y�k tasar�m' oldu�unu g�steren hi� beklenmedik hassas d�zenin boyutlar�n� ke�fetmi�tir. Modern psikologlar dinin bir nevroz olarak tan�mlan�p terk edilece�ini �ng�rm��ler, aksine dini inan�lar�n temel zihin sa�l�n�n �ok hayati bir par�as� oldu�u ampirik (bulgusal) olarak ortaya ��km��t�r…”
Patrick Glynn’in �zerinde durdu�u bu d�n���m�n en net g�zlemlenebildi�i �lkelerden birisi de ku�kusuz Amerika Birle�ik Devletleri’dir.

Amerika’da �nan�Amerika kuruldu�u g�nden beri dini de�erlere �nem veren bir toplum yap�s�na sahip olmu�tur. Bu konuda yap�lan en son ara�t�rmalardan birisi de U.S. News dergisi ve PBS televizyonu taraf�ndan ortakla�a ger�ekle�tirilen ‘Amerika’da �nan�’ ba�l�kl� ara�t�rmad�r. Bu ara�t�rma daha sonra U.S. News dergisinin kapak konusu olarak da ele al�nm�� ve dergide konuya yakla��k 10 sayfal�k bir b�l�m ayr�lm��t�r. Ara�t�rma esnas�nda yaln�zca Amerikal�lar�n dini de�erler hakk�ndaki g�r��leri al�nmam��, ‘Allah’a yak�nl�k’, ‘ibadetlerin yerine getirilmesi’, ‘dinler aras� ho�g�r�’, ‘ba�ka dinler hakk�ndaki d���nceler’ gibi farkl� konularda da halk�n yakla��mlar� belirlenmi�tir.
Bu kapsaml� ara�t�rma sonucunda ortaya ��kan tabloyu de�erlendiren U.S. News dergisinde yer alan haberde verilen tespit son derece �arp�c�d�r: ‘Buna g�re ABD, d�nyan�n hem en zengin, en g��l�, en e�itimli hem de en dindar �lkelerinden birisidir.’ Rakamlar incelendi�inde, U.S. News dergisinin bu yorumunun hi� de abart�l� bir yorum olmad��� g�r�lmektedir. Bu rakamlar 1960’lardan beri yap�lan ara�t�rmalarda elde edilen en y�ksek rakamlard�r:
  • Amerikal�lar�n yakla��k 2/3’si dinin hayatlar�nda �ok �nemli bir yere sahip oldu�unu s�ylemektedir.
  • ‘Dinin sizin hayat�n�zdaki �nemi nedir?’ sorusuna Amerikal�lar�n, %69’u �ok �nemli derken, %24 olduk�a �nemli oldu�unu belirtmi�tir.
  • N�fusun yar�s�na yak�n� haftada bir kere ibadetini yerine getirmekte, dini bir t�rene kat�lmaktad�r.
  • Halk�n %22’si ise haftada birden fazla defa ibadetini yerine getirmek �zere dini t�renlere kat�lmaktad�r.
  • Be� Amerikal�dan d�rd� hayat�nda en az bir kere Allah’�n yak�nl���n� ve g�c�n� hissetti�ini s�ylerken, toplumun %49’u ise bunu olduk�a s�k hissettiklerini belirtmektedirler.


Bu rakamlar�n 60’lardan bu yana en y�ksek veriler olmas�, Amerikan halk�n�n g�n ge�tik�e daha �ok dindarla�t���n� g�stermektedir. Nitekim ara�t�rmay� ger�ekle�tiren �nl� Gallup �irketinin y�neticilerinden George Jr. Gallup da insanlar�n manevi bir aray�� i�inde oldu�unu ve bu aray���n ancak dini duygularla tatmin edilmesinin m�mk�n oldu�unu s�ylemektedir.
Amerika’da dinin y�kseli�inin bir di�er g�stergesi de, g�n ge�tik�e artan ibadethanelerdir. Amerika’n�n en g�neyinden en kuzey noktas�na, bat�s�ndan do�usuna kiliselerin, sinagoglar�n ve camilerin say�s�nda �nemli bir art�� g�r�lmektedir. Bunlar aras�nda en �ok dikkat �ekeni ise cami say�s�n�n b�y�k bir h�zla �o�al�yor olmas�d�r. Bug�n Amerika, d�nyan�n ki�i ba��na en �ok cami d��en �lkesi konumundad�r. Amerika’da 865 ki�iye bir cami d��mektedir. �slam, Amerika’n�n en h�zl� b�y�yen dinlerinden birisidir ve cami say�s�n�n art��� bu y�kseli�in i�aretlerinden sadece bir tanesidir.
Ayn� ara�t�rma ile ortaya ��kan bir di�er �nemli tespit de dinler aras� ho�g�r� ve tolerans�n Amerika’da son derece yayg�n olmas�d�r. Nitekim Atlanta Emory �niversitesi’nden Gary Laderman Amerikan halk�n�n �o�ulculuk anlay���ndaki geli�meyi, ‘�u anda ya�ad���m�z �o�ulculu�un ge�mi�te bir �rne�i g�r�lmedi’ s�zleri ile tarif etmektedir.
Amerika’n�n dini �o�ulculu�unda en �ok dikkati �eken y�nlerden birisi de, M�sl�manlar�n -bu vesile ile- toplum hayat�nda gittik�e daha fazla yer edinmeleri ve daha �ok g��lenmeleridir. �zellikle Ba�kan Bush’un y�netime gelmesinin ard�ndan, camiler de devlet adamlar�n�n pek �o�unun ilgi sahas�na girmi�tir. Ramazan ay� i�in �zel toplant�lar d�zenlenmekte, papazlar ve hahamlarla birlikte art�k M�sl�manlar da yasama ve y�r�tme organlar�n�n a��l�� t�renlerine kat�lmakta ve onlarla birlikte dua etmektedirler.

Amerika ve �slam
Bundan otuz k�rk sene �nce Amerikan halk�n�n b�y�k �o�unlu�u �slam hakk�nda hemen hi�bir bilgiye sahip de�ilken, bug�n �slam, Amerika’da �zerinde en �ok konu�ulan, hakk�nda en �ok program haz�rlanan, yaz� yaz�lan, rapor d�zenlenen, ara�t�rma yap�lan din haline gelmi�tir. Ku�kusuz bu durumun Amerikan toplumunun �slam’� ��renmesinde b�y�k pay� vard�r. Bir yandan bu programlar�, yaz�lar�, ara�t�rmalar�, raporlar� haz�rlayanlar �slam hakk�nda detayl� bilgiye sahip olurken, di�er yandan bu bilginin aktar�ld��� kitleler de, belki de hayatlar�nda ilk defa �slam’la ilgili bilgi edinme f�rsat� elde etmektedirler. B�ylece bilgisizlik veya yanl�� bilgilendirme nedeniyle �slam’dan uzak kalm�� olan insanlar da dalga dalga �slam’a y�nelmektedir.
Yukar�da da de�indimiz gibi Amerika, dini de�erler �zerine in�a edilmi� bir �lkedir. Amerikal�lar�n �lkelerinden bahsederken �nemle vurgu yapt�klar� konulardan biri de, her dinden insan�n bu topraklarda huzur ve g�venlik i�inde birarada ya�ayabilece�idir. Bu durum Amerika’ya g�� eden M�sl�manlar�n dinlerini ya�amak ve anlatmak i�in rahat bir ortam bulmalar�n� ve say�lar�n�n g�n ge�tik�e artmas�n� sa�lam��t�r. Buna ra�men y�llar boyunca M�sl�manlar say�ca az, ekonomik ve siyasi olarak da zay�f konumda kalm��lard�r.
Son on y�lda ekonomik, siyasi ve sosyal alanda kar��la��lan zorluklar tek tek ortadan kalkmaya ba�lad�. Pek �ok eyalette mevcut camiler dolup ta�t��� i�in bir �ok yeni cami in�a edildi. �slami e�itim veren y�zlerce okul a��ld� ve bu okullar kendilerine gelen talepleri kar��layabilmek i�in kapasitelerini art�rd�lar. Pek �ok b�y�k �irket kendi b�nyesinde �al��an M�sl�manlar i�in mescidler a�t�, �e�itli bankalar �slami kurallara g�re faaliyet g�steren b�l�mler olu�turmaya ba�lad�lar, pek �ok devlet kurumunda �st d�zey mevkilerde M�sl�manlar g�rev almaya ba�lad�.

Ayn� �ekilde son y�llar M�sl�manlar�n Amerikan siyasetinde ilk defa bu derece etkin oldu�u bir d�nem oldu. Ba�kan Clinton d�neminde Hillary Clinton’�n Beyaz Saray’da bayram kabul� gelene�ini ba�latmas� ile ilk defa resmi olarak M�sl�manlar� a��rlayan Amerikan y�netimi, 2001 y�l�nda da Ba�kan George Bush’un iftar daveti ile ilk defa M�sl�manlar� iftar yeme�inde konuk etti. Ba�ta Amerikan Ba�kan� ve bakanlar� olmak �zere devlet y�neticileri konu�malar�nda s�k s�k Kuran’dan ayetler kullanmaya, �slam’� �vmeye, M�sl�man organizasyonlar�n liderleri ile birebir ba�lant�lar kurmaya, camileri ziyaret etmeye ba�lad�lar. Amerikan Kongre ve Senatosu’nda bu y�l ilk defa, �ncil ve Tevrat'la birlikte Kuran’dan ayetler okundu.
Amerika’n�n �nl� dergilerinden The Christianity Today dergisi ise ‘Are Christians Ready for Muslims?’ (H�ristiyanlar M�sl�manlar i�in Haz�r m�?) ba�l��� ile yay�nlad��� haberde, �slam’�n Amerika’daki y�kseli�ine ��yle yer vermekteydi: “2015 y�l�na gelindi�inde �slam’�n Yahudili�i ge�erek Amerika’n�n ikinci en b�y�k dini olaca�� tahmin ediliyor. Bat�’ya g�� eden M�sl�manlar Bat�n�n k�lt�rel ve dini de�erlerinde bir tak�m de�i�iklilere neden oldular. Detroit’de bir hastane M�sl�man hastalar�na Kuran da��t�yor, Denver Uluslararas� Havaalan�nda M�sl�manlar�n ibadet edebilmesi i�in bir mescid a��ld�, Amerikan Senatosu a��l�� t�reni i�in M�sl�man bir din adam� davet etti, ordu M�sl�man din adamlar�n� g�reve ald�, Beyaz Saray Ramazan bayram� i�in tebrik kartlar� yollamaya ba�lad�, Washington’daki S. Arabistan B�y�kel�ili�i her ay hapishanelere 100 Kuran hediye ediyor ve imamlar g�nderiyor. Ira Rifkin’in Religion News Service’de bildirdi�i habere g�re (30.11.1999), Kongrede �al��an M�sl�manlar d�zenli olarak ibadetlerini yerine getiriyorlar. “

Bu konuda tespitte bulunan �nemli isimlerden birisi �o�ulculuk Projesi ad�n� verdi�i dinler aras� diyalog projesi ile tan�nan Prof. Dianne Eck idi. (Eck bu projesi ile �zel bar�� �d�l�ne lay�k g�r�ld�.) Eck, Yeni Bir Dindar Amerika kitab�nda �slam’�n y�kseli�i ile ilgili tespitlerini ��yle aktar�yordu:
“M�sl�manlar g�n ge�tik�e Amerikan toplumu i�erisinde daha kalabal�k ve g�r�n�r hale geliyorlar. Halka hitap edilen konu�malarda eskiden yaln�zca, ‘kiliseler ve sinagoglar’dan bahsedilirken, bug�n ‘kiliseler, sinagoglar ve camiler’ deniliyor. M�sl�manlar i�in kutsal olan Ramazan ay� �imdi art�k kamuoyunun da dikkatini �ekiyor ve Dallas Morning News, Minneapolis Star Tribune gibi gazetelerin s�tunlar�na ta��n�yor. G�n�n sonunda yenen ve iftar ad� ile an�lan yemekler ise art�k herkes taraf�ndan biliniyor. 1990’lar�n sonlar�ndan itibaren Kongre’de, Pentagon’da ve D��i�leri Bakanl���nda �al��an M�sl�manlar taraf�ndan iftar yemekleri organize edilmeye ba�land�. 1996 y�l�nda ilk defa, Beyaz Saray Ramazan Bayram� i�in M�sl�manlar� konuk etti. Bu gelenek halen devam ediyor. Ayn� y�l Amerikan donanmas�, Norfolk Deniz �ss�’nde, ilk defa M�sl�man bir din adam�n� g�reve ald�. Te�men Noel’in imaml���nda bu �sde her Cuma 50 denizci toplu olarak Cuma namaz� k�l�yorlar. T�m bunlar bize Amerika’n�n din hayat�nda yeni bir d�nemin ba�lad���n� i�aret ediyor.”
Dianne Eck’in de �zerinde durdu�u gibi geli�meler yeni bir �a��n ba�lad���n�n i�aretidir. Bu �a� yaln�zca Amerika’da de�il, t�m d�nyada �slam’�n h�zla yay�ld��� bir �a� olacakt�r.

�slam’�n Ayd�nl�k Gelece�iAmerika’da b�y�k bir dine y�neli� ya�anmakta ve �slam Amerika’da gittik�e g��lenmekte, h�zla yay�lmaktad�r. Din ahlak� dalga dalga t�m d�nyaya yay�lmaktad�r. Bunlar�n her biri ola�an�st� geli�melerdir ve Allah’�n izni ile, �ok daha �nemli geli�melerin ilk i�aretleri niteli�indedir. (Harun Yahya, Bat� D�nyas� Allah’a Y�neliyor)
Allah Kuran’da hak dinin muhakkak galip gelece�ini bildirmi�tir. Bu ayetlerden birisi �u �ekildedir: “Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi� bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r.” (Nur Suresi, 55)
Bu nedenle t�m bu geli�meleri de�erlendirirken bunlar�n Allah’�n birer vaadi oldu�unu unutmamak gerekir. Ya�an�lan geli�melerin bu bak�� a��s�yla de�erlendirilmesi, konunun �neminin gere�i gibi takdir edilmesi a��s�ndan da �nemlidir. S�z konusu geli�meler bu bilin�le de�erlendirildi�inde, Allah’�n bizi bu �nemli geli�melerin ya�and��� d�nemde yaratm�� olmas�n�n ��kredilmesi gereken bir nimet oldu�u da anla��l�r. ��nk� ya�an�lan her bir olay �ok daha �nemli ve b�y�k geli�melere arac� olmakta, M�sl�manlar�n as�rlard�r bekledikleri kutlu d�nemin yakla�t���n� m�jdelemektedir. Bu nimet kar��s�nda yap�lacak ��k�r ise hem s�zl� olarak hem de fiili olarak ger�ekle�tirilmelidir. Fiili olarak yap�lacak ��k�r, Kuran ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas�n� h�zland�rmak i�in �al��makt�r. Bu da bir yandan bu hakimiyete engel olmaya �al��an din d��� ideolojiler ile fikri olarak m�cadele etmeyi, bir yandan da Kuran ahlak�n� her f�rsatta insanlara ula�t�rmak i�in �aba g�stermeyi gerektirir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.