OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Tiananmen Katliam�


4 Haziran 1989 tarihi, kom�nist �in'in vah�etine t�m d�nyan�n bir kez daha tan�k oldu�u bir g�n oldu. Pekin'in �nl� Tiananmen Meydan�'nda daha fazla demokrasi ve daha fazla �zg�rl�k i�in
g�steriler yapan �niversite ��rencileri kar��lar�nda kendi devletlerinin ordusunu buldular.
4 Haziran 1989 g�n� Halk�n Ordusu, Tiananmen'de g�steri yapan ��rencilerin �zerine y�r�d� ve �in K�z�l Ha��'n�n verdi�i rakamlara g�re 2.600 ki�iyi �ld�rd� (�in K�z�l Ha��'n�n verdi�i rakamlara, �in ordusu taraf�ndan gizlice g�m�lenler veya ak�betleri hi�bir zaman ��renilemeyen ki�iler dahil de�ildi). Ba�ka kaynaklar ise �l� say�s�n�n 7 bin ile 20 bin aras�nda de�i�ti�ini tahmin etmekteydiler. Olaylar s�ras�nda 7 binden fazla ki�i yaraland�. 40 bin ki�i tutukland� (daha sonra bunlar�n bir �o�u da halk�n g�z� �n�nde idam edildi). Ve b�ylece kom�nist �in, kendisine muhalif olanlar� etkisiz hale getirmekte ne kadar "ba�ar�l�" oldu�unu bir kez daha t�m d�nyaya g�stermi� oldu. ��nk� �in y�netimi, kar��s�ndakilerin hen�z 19-20 ya�lar�ndaki kendi vatanda�lar� olmas�n� �nemsemiyordu. Kom�nist �in'e g�re �nemli olan rejimin tehlike alt�nda olmas� ihtimali idi ve politb�ro bu �niversite gen�lerinin rejimi tehdit etti�i kanaatine varm��t�. ��te bu kanaat binlerce insan�n katledilmesine, binlercesinin yaralanmas�na, on binlercesinin tutuklan�p i�kence g�rmesine neden oldu.
Tiananmen, 1919'da da �in halk�n�n Bat�l� s�m�rgeci devletlere kar�� ba�latt��� geni� kat�l�ml� demokrasi hareketinin en �nemli merkezi olmu�tu. Dolay�s�yla bu tarz g�steriler i�in sembolik bir anlam ta��yordu. Pek �ok devlet binas�n�n bu meydan�n etraf�nda bulunuyor olmas� da, zaman zaman yap�lan g�sterilerde hep buras�n�n tercih edilmesine neden oluyordu. 1989'daki g�steriler ise Pekin'deki �niversite ��rencilerinin, reformist g�r��leri ile tan�nan ve g�sterilerden k�sa bir s�re �nce �len Parti eski Genel Sekreteri Hu Yaobang'� anmak istemeleri ile ba�lad�. Asl�nda ��rencilerin taleplerine hep s�cak yakla�an Hu Yaobang'�n �l�m�nden sonra, �niversitelerde Yaobang'� anma toplant�lar� yapmak bir t�r gelenek haline gelmi�ti. Ve bu toplant�lar bir m�ddet sonra daha �ok demokrasi, �niversitelere ba��ms�zl�k, daha �ok i� imkan� ve bas�n �zg�rl��� isteyen toplant�lara d�n��m��t�.
Ancak bu seferki anma t�reni hepsinden farkl�yd�. Hu Yaobang'�n �l�m tarihi olan 22 Nisan'da y�z binlerce ��renci meydan� doldurdu ve taleplerini h�k�mete sunmak istediler. ��rencilerin bu hareketi ve talepleri g�z ard� edildi. Bunun �zerine ��renciler Pekin �niversitesi Otonom Federasyonu'nu kurduklar�n� a��klad�lar. K�sa s�rede harekete, i��ilerden de destek geldi ve Pekin ���ileri Otonom Federasyonu da harekete kat�ld�. Bu durum Polit B�royu fazlas� ile rahats�z etmi�ti. ��nk� hareket gittik�e basit bir ��renci hareketi olmaktan ��k�yor, her kesimden insan�n kat�ld���, kom�nist rejimi tehdit eden bir harekete d�n���yordu. Politb�ro dikta rejimini kaybetmek korkusuna kap�lm��t�. 26 Nisan g�n� h�k�met t�m g�sterileri yasaklad���n� a��klad�. H�k�metin resmi yay�n organ� olan People's Daily gazetesinin, "Ayr�l�k��klara Kar�� Gereken �nlemlerin Al�nmas� �artt�r" �eklindeki man�eti, Polit B�ronun g�steriler kar��s�nda taviz vermeyece�ini g�steriyordu. Haberde yer alan, "��rencilerin komplocular�n oyununa geldi�i" �eklindeki yorumlar, ��renciler aras�nda tansiyonun y�kselmesine neden olmu�tu. Haberden bir g�n sonra, 27 Nisan g�n� onlarca farkl� kamp�sten 100 bine yak�n ��renci meydanda topland� ve h�k�met taleplerini kabul edinceye kadar meydandan ayr�lmayacaklar�n� a��klad�lar. (Harun Yahya, �slam�n K��� ve Beklenen Bahar� )

4 May�s'ta ��renciler Tiananmen Meydan�'nda okuduklar� bir bildirge ile h�k�meti yolsuzluklarla m�cadele etmeye, anayasal haklar�n korunmas�n� garanti alt�na almaya, siyasi ve ekonomik reformlara h�z vermeye, yeni bir bas�n kanunu ��kararak �zel gazetelerin ��kar�lmas�na izin vermeye davet ettiler. �lkenin d�rt bir yan�ndan ��renciler Pekinli arkada�lar�na destek vermek i�in Pekin'e hareket etmi�, Pekin halk� meydan�n etraf�na toplan�p b�y�k bir set olu�turmu�, �lkenin �e�itli kesimlerinden i��iler ise ��rencilere destek verdiklerini a��klam��lard�. Ancak �in H�k�meti ��rencilerin taleplerini kabul etmenin, rejimde bir ��z�lme ba�lataca��n� d���n�yordu. ��rencilere tan�nacak herhangi bir hakk�n di�er kesimlere de tan�nmas� gerekecekti. Bu da insanlar� birer �retim arac� olarak de�erlendiren ve onlar�n hak sahibi olmalar�n� de�il sadece �al��t�r�lmalar� gerekti�ini d���nen kom�nist rejim i�in ciddi bir tehlikeydi.
��rencilerin 13 May�s'ta ba�latt�klar� a�l�k grevi, ayd�nlardan ve ��retim g�revlilerinden destek g�rd�, onlar da greve kat�ld�lar. Birka� hafta i�erisinde a�l�k grevi milyonlarca insan�n deste�ini alm��t�. Meydanda g�steri yapanlar�n say�s� ise yar�m milyonu ge�mi�ti. Bu, kom�nist �in tarihinin en b�y�k g�sterilerinden birisiydi. ��renciler ile h�k�met aras�nda diyalog kurmaya �al��an ve �l�ml� siyaseti ile tan�nan Zhao Ziyang bir m�ddet sonra, Deng Xiaoping'in tavizsiz tutumu kar��s�nda g�revinden ayr�lmak zorunda kald�. Zhao'yu g�revinden ayr�lmak zorunda b�rakan konu ise, Xiao ping'in ve ya�l� politb�ro �yelerinin neredeyse tamam�n�n sava� hali ilan edilmesi ve ��renci hareketinin �iddet kullan�larak bast�r�lmas� gerekti�i y�n�ndeki d���nceleri idi. Bu d���nce, K�lt�r Devrimi g�nlerinde ya�anan vah�etten beri �in'in en �ok kana buland��� operasyonlardan birinin ger�ekle�mesine neden olacakt�.
3 Haziran sabah� askerler meydan� ku�atmaya ba�lad�lar. ��leden sonra �at��malar ba�lad�, ak�am oldu�unda ise ordu birlikleri barikatlar� a�m��t�. Sadece ��renciler de�il pek �ok Pekinli de �at��malar s�ras�nda hayat�n� kaybetti. ��nk� �in ordusu insanlar �zerine rastgele ate� a��yor, tanklar �nlerine ge�en her�eyi ezip ge�iyordu, hatta masum insanlar� bile. 4 Haziran sabah� Tiananmen'e gelen b�t�n yollar kesilmi�ti, bir iki g�n daha s�ren �at��malar 9 Haziran g�n� ard�nda binlerce �l� b�rakarak sona erdi. Temizlik operasyonu meydandaki kalabal���n da��t�lmas� ile bitmiyordu. Ayd�nlar, i��iler, politikac�lar, ��renciler ve Pekin vatanda�lar� aras�nda on binlerce insan tutukland�. Il�ml� bir �izgi izleyen Polit B�ro �yeleri ise Partiden ihra� edilip, hapse at�ld�lar.

Katliam Sonras� Manzaralar
1989 y�l�nda ya�anan Tiananmen Katliam� kom�nizmin vah�i y�z�n� unutanlar i�in ibret verici bir hat�rlatma oldu. Kom�nist ideolojinin kendi iktidar�n� korumak u�runa ne derece vah�i, ac�mas�z ve gaddar olabilece�ine t�m d�nya bir kez daha tan�kl�k etti. Asiaweek dergisi, katliam emrini veren �in y�neticilerini, "Paranoya, ak�l d���, kana susam�� gibi kelimeler bile Pekin liderlerini tarif etmekte yetersiz kal�yor" s�zleri ile tan�ml�yordu.(Asiaweek, Jonathan Mirsky, Revolution's Dark Legacy, cilt 27, no 2, 19 Ocak 2001)
Katliam�n detaylar�n� ve kom�nist �in ordusunun ac�mas�zl���n� anlatan binlerce g�rg� tan���n�n ifadesi vard�r. Bu katliamda hayatlar�n� kaybedenlerin yak�nlar�n�n ifadeleri de vah�eti dile getiren di�er deliller aras�ndad�r. Bunlardan birisi de, katliam�n 10. y�l d�n�mde katledilenlerin yak�nlar�n�n kurmu� oldu�u "4 Haziran Kurbanlar� Derne�i" adl� organizasyonun, 105 ki�inin ifadesini biraraya getirerek yay�nlad��� rapordur. Raporda yer alan ifadelerin birka�� ��yledir:

“S�rt�ndan vurulmu�tu, omuzlar�nda, kolunda, dirse�inde kur�un yaralar� vard�. G�bek deli�inin alt�nda 7-8 cm geni�li�inde bir s�ng� deli�i izi g�r�n�yordu. V�cuduna pek �ok kur�un isabet etmi� olmas�na ra�men hemen �lmedi�i, s�ng� darbesi ile �ld�r�ld��� anla��l�yordu. Avu�lar�nda da s�ng� yaralar� vard�. S�ng�y� ��karmaya �al��m��t�. V�cudunu g�rd���m�zde, bedeninin �st k�sm� tamamen kan ile kapl�yd�. Berbat bir manzarayd�. (20 ya��nda bir ��renci olan Wu Guofeng'in ailesinin ifadesinden)
(O�lumu bulabilmek i�in) Hastane hastane dola�t�k. Her hastanenin giri�inde �l�lerin ve yaral�lar�n isimlerinin yaz�l� oldu�u uzun bir liste vard�, her liste ortalama 400 isimden olu�uyordu. Listenin ba��nda yak�nlar�n�n izini bulmaya �al��an insanlar toplanm��t�. O�lumuzun ismini bulmak i�in pek �ok listeye bakt�k, kimli�i tespit edilememi� cesetleri inceledik. �ok korkun�tu, kan i�inde kalm�� bedenlerin, g�zlerindeki deh�et ifadesi donup kalm��t�.” (Boynundan ald��� bir kur�unla hayat�n� kaybetmi� olan Wu Xiangdong'un ailesinin ifadesinden) (James Conachy, Victims' Families Campaign for Reassessment of Tiananmen Square Massacre, WSWS, 14 Temmuz 1999)
T�m bu ifadeler, 1989'da Tiananmen Meydan�'nda ya�anan insanl�k dram�n�n boyutlar�n� g�stermektedir. Kom�nist �in y�netimi ge�mi�te B�y�k At�l�m veya K�lt�r Devrimi d�neminde yapt��� gibi, insan hayat�na de�er vermedi�ini, kom�nizmin bask�c� ve despot bir dikta rejimi oldu�unu, insanlar�n ba��na nas�l b�y�k felaketler getirdi�ini bir kez daha g�stermi�tir. Bug�n halen �in hapishaneleri Tiananmen olaylar� s�ras�nda g�zalt�na al�nan ki�ilerle doludur.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.