OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Filistin Sorununun ��z�m�


Unutmay�n ki, siz bu sat�rlar� okurken Filistin’de ya�ayan ve topraklar�n� terk etmemek i�in b�y�k bir m�cadele veren binlerce zay�f b�rak�lm�� insan�n m�cadelesi, t�m �iddeti ile devam ediyor. Belki i�galci �srail kuvvetleri Filistin kentlerini veya m�lteci kamplar�n� bombal�yor olacaklar.
Birinci D�nya Sava�� ile birlikte Osmanl� hakimiyetinden ��kan Filistin, bu d�nemden sonra bir daha bar�� ve huzura kavu�amad�. Yakla��k bir as�rd�r binlerce masum insan �srail ter�r�n�n, katliamlar�n�n, k�y�mlar�n�n ve i�kencelerinin sonunda hayat�n� yitirdi. Pek �ok insan sakat kald�. Hi�bir su�u olmayan milyonlarca Filistinli evlerinden ve yurtlar�ndan s�r�l�p, m�lteci kamplar�nda, a�l�k s�n�r�nda, sefalet i�inde ya�amaya mahkum edildi. T�m d�nyan�n g�zleri �n�nde halen devam eden bu bask� ve zulme kal�c� bir ��z�m getirilebilmesi ve b�lgede hasretle beklenen bar���n in�a edilebilmesi i�in bug�ne kadar yap�lan t�m giri�imler hep ba�ar�s�zl�kla neticelendi. Bat�l� devletlerin g�zetiminde yap�lan suni bar�� s�re�lerinin ise, �srail'e yeni katliamlar yapmas� i�in zaman kazand�rmaktan ba�ka bir i�e yaramad��� zaman i�inde ortaya ��kt�.

Kud�s M�sl�manlar�n da Kutsal KentidirBelirtmek gerekir ki, Filistin'de ya�anan olaylar bir Arap-�srail Sava��'ndan �ok daha �te anlamlar ifade etmektedir. Filistin'de, haklar� ve topraklar� i�galci �srail g��leri taraf�ndan zorla gasp edilmi� M�sl�man halk�n var olma m�cadalesi ya�anmaktad�r. �stelik s�z konusu m�cadelenin ge�ti�i topraklar �slamiyetin kutsal mekanlar�n�n bulundu�u topraklard�r. M�sl�manlar�n ilk k�blesi olan ve Peygamber Efendimiz'in mucizevi "mirac" yolculu�unun ger�ekle�ti�i Kud�s, M�sl�manlar a��s�ndan Filistin'in �nemini bir kez daha art�rmaktad�r. Ayr�ca Filistin yaln�z Yahudiler ve M�sl�manlar i�in de�il, H�ristiyanlar i�in de kutsald�r. Dolay�s�yla Filistin topraklar�n� �zellikle de Kud�s'� tek bir dinin hakimiyeti alt�nda tutmaya �al��mak, sadece bir dinin mensuplar�na varl�k hakk� tan�maya kalk��mak b�y�k bir yan�lg�d�r. Filistin �� �lahi dinin mensuplar�n�n birarada, huzur i�inde ya�ayabilecekleri, ibadetlerini diledikleri gibi yerine getirebilecekleri bir toprak olmal�d�r.

Ne var ki bug�n Filistin'de iki toplum aras�nda ac�mas�zca bir m�cadele devam etmektedir. Bir yandan tam te�hizatl� �srail ordusu Filistin halk�na kar�� toptan bir imha operasyonu y�r�tmekte, �te yandan Filistinli radikal gruplar �srail’e kar�� intihar eylemlerinde bulunmaktad�r. Mevcut sorunlar� �iddete ba�vurarak ��zmeye �al��man�n ne kadar b�y�k bir hata oldu�u ve ��z�m�n ne �ekilde ger�ekle�tirilebilece�i bu yaz� dizisinin ilerleyen b�l�mlerinde ele al�nacakt�r.
M�sl�man Filistin halk�n�n t�m d�nyan�n g�zleri �n�nde ezilip zul�m g�rmekte oldu�u g�z ard� edilmemesi gereken �nemli bir ger�ektir. Filistin'de sivil halk her g�n tam te�hizatl� �srail askerlerinin kur�unlar�na hedef olur, milyonlarca insan onlarca y�ld�r m�lteci kamplar�nda a�l�k ve sefalet i�inde ya�ar, pek �ok M�sl�man �srail hapishanelerinde t�rl� i�kencelere maruz kal�rken, Allah'a inanan ve ahiret g�n�n�n hesab�ndan korkan her M�sl�man�n yerine getirmesi gereken �ok b�y�k y�k�ml�l�kler vard�r. Bu y�k�ml�l�klerin en ba��nda ise, yery�z�nde ya�anan her t�rl� haks�zl�k ve adaletsizli�in temelini olu�turan dinsizlik ile fikri alanda gere�i gibi m�cadele etmek gelmektedir.
Unutmay�n ki, siz bu sat�rlar� okurken Filistin'de ya�ayan ve topraklar�n� terk etmemek i�in b�y�k bir m�cadele veren binlerce zay�f b�rak�lm�� insan�n m�cadelesi, t�m �iddeti ile devam ediyor. Belki i�galci �srail kuvvetleri Filistin kentlerini veya m�lteci kamplar�n� bombal�yor olacaklar. Veya �ocuklar okullar�na helikopterlerin a�t��� ate� alt�nda gidiyor, bundan elli y�l �nce evlerinden ve topraklar�ndan zorla ��kar�lm�� olan aileler ise hala kamplarda binbir g��l�k alt�nda ya�amlar�n� devam ettirmeye �al���yor olacaklar. Gazze'nin, Bat� �eria'n�n, Do�u Kud�s'�n herhangi bir yerinde, herhangi bir k��esinde Filistinliler, "M�sl�man" olduklar� i�in, bask� ve zul�m g�r�yor olacaklar.

Zay�f B�rak�lanlar ��in M�cadele EtmekVicdan sahibi her insan�n bu zulm� g�z �n�nde bulundurmas� gerekmektedir. Bu zulm�n ve ac�mas�zl���n haberlerini her g�n gazetelerden okuyor, televizyonlardan izliyorken hi�bir �ey yokmu� gibi ya�amaya devam etmenin sorumlulu�u ku�kusuz b�y�k olur. Nitekim Kuran'da Allah vicdan�n�n sesini dinleyen ve iman eden her insana bu sorumlulu�unu hat�rlatmakta ve zay�f b�rak�lm�� olanlar i�in m�cadele etmeleri gerekti�ini bildirmektedir: “Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve 'Rabbimiz bizi halk� zalim olan bu �lkeden ��kar, bize kat�ndan bir veli (koruyucu sahib) g�nder, bize kat�ndan bir yard�m eden yolla' diyen erkekler, kad�nlar ve �ocuklardan zay�f b�rak�lm��lar ad�na sava�m�yorsunuz?” (Nisa Suresi, 75)
Bu emri bilen ve zul�m g�ren insanlar�n yard�m�na ko�mak isteyenlerin �zerine d��en sorumluluk ise "Sizden; hayra �a��ran, iyili�i (marufu) emreden ve k�t�l�kten (m�nkerden) sak�nd�ran bir topluluk bulunsun. Kurtulu�a erenler i�te bunlard�r." (Al-i �mran Suresi, 104) ayetiyle bildirilmektedir. Bu sorumluluk, t�m d�nyay� Allah'a iman etmeye, din ahlak�n�n getirdi�i g�zellikleri ya�amaya davet etmek ve Kuran ahlak�n�n kar��s�nda yer alan din d��man� ideolojilerle fikri bir m�cadele yapmakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.