OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Fiziksel Varl���n S�n�r�:Kuarklar


H�crenin temelindeki atomlar�n i�indeki proton ve n�tronlar�n ve bunlar�n da i�indeki kuarklar�n mekanizmalar�ndaki �st�n yarat�l��, inan�l� olsun ya da olmas�n herkesi hayrete d���recek bir m�kemmelliktedir.
“G�klerde ve yerde olan ne varsa O’ndan ister. O, her g�n bir i�tedir. �u halde Rabbiniz’in hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?”
(Rahman Suresi, 29-30)
Hava, su, da�lar, hayvanlar, bitkiler, v�cudunuz, oturdu�unuz koltuk, k�sacas� en a��r�ndan en hafifine kadar g�rd���n�z, dokundu�unuz, hissetti�iniz her�ey atomlardan meydana gelmi�tir. Elinizde tuttu�unuz derginin her bir sayfas� milyarlarca atomdan olu�ur. Atomlar �yle k���k par�ac�klard�r ki, en g��l� mikroskoplarla dahi bir tanesini bile g�rmek m�mk�n de�ildir. Bir atomun �ap� ancak milimetrenin milyonda biri kadard�r.
Bu k���kl��� bir insan�n g�z�nde canland�rmas� pek m�mk�n de�ildir. O y�zden bunu bir �rnekle a��klamaya �al��al�m:
Elinizde bir anahtar oldu�unu d���n�n. Ku�kusuz bu anahtar�n i�indeki atomlar� g�rebilmeniz m�mk�n de�ildir. Atomlar� mutlaka g�rmek istiyorum diyorsan�z, elinizdeki anahtar� d�nyan�n boyutlar�na getirmeniz gerekecektir. Elinizdeki anahtar d�nya boyutunda b�y�rse, i�te o zaman anahtar�n i�indeki her bir atom bir kiraz b�y�kl���ne ula��r ve siz de onlar� g�rebilirsiniz.
Yine bu k���kl��� kavrayabilmek ve her yerin nas�l atomlarla dolu oldu�unu g�rebilmek i�in bir �rnek daha verelim:
Tek bir tuz tanesinin t�m atomlar�n� saymak istedi�imizi d���nelim. Saniyede bir milyar (1.000.000.000) tane sayacak kadar h�zl� oldu�umuzu da varsayal�m. Bu dikkate de�er beceriye kar��n, bu ufac�k tuz tanesinin i�indeki atom say�s�n� tam olarak tespit edebilmek i�in be�y�z y�ldan fazla bir zamana ihtiyac�m�z olacakt�r.

Peki bu kadar k���k bir yap�n�n i�inde ne vard�r?
Bu derece k���k olmas�na ra�men atomun i�inde evrende g�rd���m�z sistemle k�yaslanabilecek kadar kusursuz, e�siz ve kompleks bir sistem bulunmaktad�r.
Her atom, bir �ekirdek ve �ekirde�in �ok uza��ndaki y�r�ngelerde d�n�p-dola�an elektronlardan olu�mu�tur. �ekirde�in i�inde ise proton ve n�tron ismi verilen ba�ka par�ac�klar vard�r.

Kuarklar�n Muhte�em Tasar�m�G�n�m�zden 20 y�l �ncesine kadar atomlar� olu�turan en k���k par�ac�klar�n protonlar ve n�tronlar olduklar� san�l�yordu. Ancak �ok yak�n bir tarihte, atomun i�inde bu par�ac�klar� olu�turan �ok daha k���k par�ac�klar�n var oldu�u ke�fedildi.
Bu bulu�tan sonra, atomun i�indeki "alt par�ac�klar�" ve onlar�n kendilerine has hareketlerini incelemek �zere "Par�ac�k Fizi�i" isimli bir fizik dal� ortaya ��km��t�r. Par�ac�k fizi�inin yapt��� ara�t�rmalar �u ger�e�i a���a ��karm��t�r: Atomu olu�turan proton ve n�tronlar da asl�nda "kuark" ad� verilen daha alt par�ac�klardan olu�maktad�rlar.
�nsan akl�n�n kavrama s�n�rlar�n� a�an k���kl�kteki protonu olu�turan kuarklar�n boyutu ise daha da hayret vericidir: 10-18 metre. (0,000000000000000001)
Protonun i�inde bulunan kuarklar hi�bir �ekilde birbirlerinden �ok fazla uzakla�t�r�lamazlar; ��nk�, �ekirde�in i�indeki par�ac�klar� birarada tutmaya yarayan "g��l� n�kleer kuvvet" burada da etki etmektedir. Bu kuvvet, kuarklar aras�nda adeta bir lastik bant gibi g�rev yapar. Kuarklar�n aras� a��ld�k�a bu kuvvet b�y�r ve iki kuark birbirinden en fazla 1 metrenin katrilyonda biri kadar uzakla�abilir. Kuarklar aras�ndaki bu lastik ba�lar, g��l� n�kleer kuvveti ta��yan gluonlar sayesinde olu�ur. Kuarklarla gluonlar birbirleriyle son derece g��l� bir ileti�im halindedir. Ancak, bilim adamlar� bu ileti�imin nas�l ger�ekle�ti�ini halen ke�fedememi�lerdir. (Harun Yahya, Atom Mucizesi)
"Par�ac�k Fizi�i" alan�nda hi� durmadan par�ac�klar d�nyas�n� ayd�nlatmak i�in ara�t�rmalar yap�lmaktad�r. Fakat insano�lu, sahip oldu�u ak�l, bilin� ve bilgiye ra�men kendisiyle birlikte her�eyi olu�turan �z� ancak yeni yeni ke�fedebilmektedir. �stelik bu �z�n i�ine girdik�e konu daha da detaylanmakta, insan kuark ismini verdi�i par�ac���n 10-18 m s�n�r�nda tak�lmaktad�r. Peki bu s�n�r�n da alt�nda ne vard�r?
Bug�n bilim adamlar� bu konu ile ilgili �e�itli tezler �ne s�rerler, ama yukar�da da belirtti�imiz gibi bu s�n�r fiziksel evrenin son noktas�d�r. Bunun alt�nda bulunacak olan her�ey madde ile de�il, ancak enerji ile ifade edilebilir. As�l �nemli olan nokta ise, insan�n t�m teknolojik imkanlar�na ra�men yeni ke�fedebildi�i bir mekanda �ok b�y�k dengelerin, fizik kanunlar�n�n zaten bir saat gibi i�liyor olmas�d�r. �stelik bu mekan evrendeki t�m maddenin ve insan�n da yap� ta��n� olu�turan atomun i�idir.
�nsan ise kendi v�cudundaki organlarda, sistemlerde her saniye i�leyen bu kusursuz mekanizmadan yeni yeni haberdar olmaya ba�lam��t�r. Bu sistemleri olu�turan h�crelerin mekanizmalar�n� ��renmesi ise ancak son birka� on y�la dayan�r. H�crenin temelindeki atomlar�n, atomlar�n i�indeki proton ve n�tronlar�n ve bunlar�n da i�indeki kuarklar�n mekanizmalar�ndaki �st�n yarat�l�� ise, inan�l� olsun ya da olmas�n herkesi hayrete d���recek bir m�kemmelliktedir. Burada as�l �zerinde d���n�lmesi gereken konu ise, t�m bu kusursuz mekanizmalar�n insan ya�am�ndaki her saniye boyunca, insan�n herhangi bir m�dahalesi olmadan, tamamen kontrol� d���nda muntazam bir �ekilde �al��mas�d�r. T�m bunlar� �st�n bir g�� ve bilgi sahibi olan Allah’�n var etti�i ve denetiminin de yine Allah'a ait oldu�u, ak�l ve vicdan sahibi her insan i�in �ok a��k bir ger�ektir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.