OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ateizmin Okulu Royal Soceity


Pozitif bilimin " yol g�sterici" oldu�unu d���nenler i�in, bu bat�l inanctan ku�kulanman�n zaman� �oktan gelmi�tir. Her�eyi din-d��� d�nya g�r���ne g�re yorumlayan bu �arp�k bilim anlay���, bug�n d�nyan�n ve insanl���n ya�am�n� tehdit eder hale gelmi�tir. Allah'� tan�mayan bu "pozitif bilim" saplant�s�n�n yerine, Kuran'da verilen bilim anlay���n� koymak, insanl���n tek kurtulu� yolu olacakt�r.
Pozitivist bilim anlay���n� geli�tiren ve bu nedenle de Ayd�nlanma �a��n�n �nc�s� kabul edilen Francis Bacon, Tap�nak��lar'�n ve do�al olarak da Mason ve G�l-Ha� �rg�tlerinin b�y�k �stad�yd�. Ve bu �rg�tlerin tek amac� da d�nya d�zenini ele ge�irmek ve d�nyaya kendi sapk�n inan�lar�n� empoze etmekti. Ancak B�y�k �stad'�n bu plan� ger�ekle�tirmesi i�in metafizik g��lere sahip �ok b�y�k bir kitlenin onun takip�isi olmas� gerekliydi. Bu Bacon'un ilk hedefiydi. Bacon umdu�u �nemli g��leri elde etmek i�in bilim yolunu se�ti ve bilimin her t�rl� dini d���nceden ar�nd�r�lmas� gerekti�ini savundu.

Bacon'un sapk�n mesajlar�Bacon'un sapk�n mesajlar�, onu izleyen biraderleri taraf�ndan do�ru alg�land� ve 1645'de "Invisible College" (G�r�nmez Okul) ad�yla ilk toplant�lar�na ba�lad�lar. Topluluk, pozitif bilimin geli�mesi i�in can atan soylu ve entelekt�ellerin biraraya gelmesiyle olu�mu�tu. Ve Invisible College �yelerinin �ok �nemli bir ortak �zelli�i vard�: Hepsi istisnas�z Masondu. Invisible College, bir s�re sonra daha resmi bir yap�ya kavu�arak, Protestan Kral II. Charles'�n himayesi alt�nda, 1662 y�l�nda Royal Society ad�n� ald�. Christopher Wren, Robert Boyle ve John Locke gibi �nl� isimler de derne�e kat�ld�lar. Bu isimler de Masondular. �rne�in liberalizmin babas� say�lan John Locke'�n G�ney Carolina'daki koloni i�in haz�rlad��� anayasan�n da masonik ilkeleri �n plana ��kard��� kabul edilir. Materyalistlerin mekanik evren anlay���n� temel alan Royal Society, 18. y�zy�l rasyonalizminin ve 19. y�zy�l pozitivizminin en �nemli kalelerinden biri, dolay�s�yla da din-d��� d���ncenin �nc�s� oldu. Dernek, evrim teorisine de b�y�k bir heyecanla sahip ��kt�. �yle ki, Royal Society'nin be�endi�i bilim adamlar�na iki y�lda bir verdi�i en b�y�k �d�l�, evrim teorisinin babas� Charles Darwin'in ad�na d�zenlenmi� "Darwin Madalyas�"d�r.
B�ylece, Avrupa'n�n dinden kopar�lmas�ndaki en b�y�k etken olan Ayd�nlanma'n�n �ngiltere k�sm�, Francis Bacon ve onu izleyen biraderleri taraf�ndan ger�ekle�tirildi. Alman ve Frans�z Ayd�nlanmalar� da, yine ayn� �ekilde G�l-Ha� ya da Mason localar�nda geli�ecekti.


Sahte Mesih Plan�Bu arada Bacon'la birlikte "pozitif bilim" art�k sahte Mesih Plan�'na dahil olmu�tu. Bilim, �ttifak'�n do�ru oldu�una karar verdi�i �eyleri do�ru g�stermek i�in kullan�l�yordu, ger�ek do�rular� bulmak i�in de�il. Yeni bir paradigma kabul edilmi�ti: Bilimin buldu�u her "do�ru" dinle �at��mal�d�r ve bilimin amac� da dini yalanlamak, dini otoriteyi zay�flatmak olmal�d�r. Katolik Avrupa D�zeni'nin y�k�l�p yerine �ttifak'�n icad etti�i Yeni Sek�ler D�zen'in (Novus Ordo Seclorum) konmas�nda, bu paradigma ku�kusuz �ok i�e yarad�. Bu bilim t�r�, kurulmakta olan Yeni Sek�ler D�zen'in bir par�as�yd�. �ttifak, yeni bir d�nya, din-d��� bir d�nya kuruyordu. Bu yeni d�nyan�n t�m ahlaki de�erleri, siyasi sistemi, tarih, psikoloji, sosyoloji gibi toplumsal bilimleri de hedefe uygun olarak �ekillendiriliyordu. Bilim de i�te bu �ekilde �ekillendirildi; ad�na "pozitif bilim" dendi ve eskiden beri dine ait olan "yol g�sterici"lik misyonunu �stlendi.
Ve bu yeni bilim t�r�n�n kurucular�n�n gizli bir y�z� vard�. Bu ki�iler, her ne kadar her t�rl� metafizik kavram� reddeden bir bilim kuram� geli�tirmi�lerse de, kendileri metafizi�in i�inde ya��yorlard�. Birer Tap�nak�� (Mason) ve dolay�s�yla da Kabala tutkunuydular ��nk�. Gizli gizli bulu�tuklar� Kabalac�lar'dan �brani ��retisinin s�rlar�n� ve b�y�y� ��reniyorlard�. Umberto Eco, Foucault Sarkac�'nda bu ili�kiye roman�n temel kahraman�n�n a�z�ndan de�inir:
B�y� d�nyas�n�, bug�n olgular d�nyas� dedi�imiz d�nyadan ay�rmak gittik�e daha g�� oluyordu benim i�in. Okulda, matematik ve fizi�i ayd�nlatt�klar�n� ��rendi�im ki�iler, bat�l inan�lar�n karanl���nda yeniden kar��ma ��k�yorlard�. Onlar�n bir ayaklar� Kabala'da, bir ayaklar� laboratuvarda �al��t�klar�n� ke�fediyordum... Ard�ndan, olgucu fizik�ilerin, �niversiteden ��kar ��kmaz medyum seanslar�na, y�ld�zbilim �evrelerine nas�l bula�t�klar�n�, Newton'un evrensel �ekim yasalar�na, gizli g��lerin var oldu�una inand��� i�in onun, G�l-Ha� evrenbilimi alan�ndaki ara�t�rmalar�n� an�ms�yordum, ula�t���n� anlatan ku�ku g�t�rmez metinlere rastl�yordum. Bilimsel ku�kuyu ilke edinmi�tim, ama bana ku�ku duymay� ��retmi� olan hocalar�ma bile g�ven duymaz olmu�tum �imdi.


Sonu�Evet, pozitif bilim ile b�y� (Kabala) birbiriyle uyum i�indedir. ��nk� her ikisi de, her ne kadar �ekil y�n�nden farkl� olsalar da, ayn� mant��a dayanmaktad�rlar: �nsan, Allah'�n kendisine verece�i bir ilimle de�il de, kendi ba��na "ke�fedece�i" bir bilgiyle evrenin s�rlar�n� ��zecektir. Bu nedenle hem b�y�, hem de pozitif bilim sek�lerdir, din-d���d�r. �lhan Kutluer de, Modern Bilimin Arkaplan� adl� kitab�nda b�y�-pozitif bilim aras�ndaki ilgin� ili�kiye de�inir ve ��yle der:
"Einstein efsanesiyle d�nya, tek bir form�le indirgenmi� bilgi hayalini ele ge�irmi� ve giderek bu beynin �r�nleri b�y�sel bir boyut kazanmaktad�r. Eski bir bat�ni d���nce s�z konusudur. Bu d���nceye g�re, d�nyan�n tek bir s�rr� vard�r ve bu s�r tek bir kelime (ya da kelime grubu) i�inde sakl�d�r. �nsanl���n arad��� �ifre bu s�rda yatmaktad�r ve Einstein bu �ifreyi bulmu�tur. Bilimin birka� harften ibaret oldu�u �eklindeki bat�n� ��reti, kar��l���n� modern bilimin ula�t��� bir denklemde bulmu�tur: E=mc2. Einstein'in efsanesi �zetle budur..."
Pozitif bilimin "yol g�sterici" oldu�unu d���nenler i�in, bu bat�l inan�tan ku�kulanman�n zaman� �oktan gelmi�tir. Bu �arp�k bilim anlay���, bug�n d�nyan�n ve insanl���n ya�am�n� tehdit eder hale gelmi�tir. N�kleer bombalar, kimyasal ve biyolojik silahlar, �evre kirlili�i bu bilim anlay���n�n �r�n� ve Kuran'da yer alan "�nsanlar�n kendi ellerinin kazand��� dolay�s�yla, karada ve denizde fesad ortaya ��kt�. Umulur ki, d�nerler diye (Allah) onlara yapt�klar�n�n bir k�sm�n� kendilerine tadd�rmaktad�r." (Rum Suresi, 41) h�km�n�n birer sonucudurlar.(Harun Yahya, Yeni Masonik D�zen)
Allah'� tan�mayan, dolay�s�yla insan�n bencil ��karlar�n� tatmin etmekten ba�ka bir i�e yaramayan bu "pozitif bilim" saplant�s�n�n yerine, Kuran'da verilen bilim anlay���n� koymak, insanl���n tek kurtulu� yolu olacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.