OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

K�r�m


D�nya devleti olmak ve b�lgedeki g�c�n� art�rmak isteyen T�rkiye i�in en �ncelikli olan �eylerden birisi, bu T�rk yurduna sahip ��kmak ve K�r�m T�rkleri'ne yard�m eli uzatmakt�r.

18 May�s 1944'de insanl�k tarihinin kaydetti�i en b�y�k zalimlerden olan Stalin taraf�ndan yurtlar�ndan zorla kopar�lan soyda�lar�m�z, s�rg�n s�ras�nda n�fuslar�n�n %46's�n� da kaybetmi�lerdi. Yery�z�n�n belki en korkun� zul�mlerinin ya�and��� bu tarihten sonra, s�rg�n topraklar�nda te�kilatlanan K�r�m T�rkleri, defalarca vatanlar� K�r�m'a geri d�nme te�ebb�slerinde bulunmu�lar, fakat her te�ebb�s tutuklamalar ve yeni s�rg�nlerle son bulmu�tur. Ancak K�r�m T�rkleri bu uygulamalardan y�lmam�� ve 1989'dan sonra kitleler halinde K�r�m'a d�nm��lerdir. O tarihten g�n�m�ze kadar da 300 bin K�r�m T�rk� Ye�ilada'ya d�nmeyi ba�ard�. �nce �ad�r �ehirlerde ba�layan m�cadeleler, daha sonra gecekondularda devam etti. Ata baba evlerinde Ruslar�n ve Ukraynal�lar�n oturdu�unu g�ren K�r�ml� T�rkler vatanlar�nda s�f�rdan bir m�cadeleye giri�tiler. T�rk D�nyas�'n�n b�y�k �nderlerinden Mustafa Cemilo�lu'nun ba�kanl���nda y�r�t�len milli m�cadelede �nce milli kurultay tertiplendi. K�r�m T�rkleri milli meclislerini kurarak kendi geleceklerini tayinde �ok �nemli bir ad�m att�lar. Milli meclisin hemen ard�ndan, milli k�t�phane, milli mektepler, milli tiyatro, gazeteler kurulmaya ba�land�. K�r�m'da n�fusun %67'sini olu�turan Ruslarla yo�un bir m�cadeleye giri�en soyda�lar�m�z 98 ki�ilik K�r�m Parlamentosu'nda 14 ki�iyle temsil edilme hakk�n� elde ettiler. Fakat daha sonra �ovanist Ruslar se�im kanununu de�i�tirerek soyda�lar�m�za verilen bu hakk� iptal ettiler.

S�rg�n Hala BitmediK�r�m T�rkleri'nin 300 bini, her t�rl� g��l��e ra�men vatanlar�na d�nmeyi ba�arabilmi�tir. Ama hala s�rg�n edildikleri yerlerde ya�ayan ve K�r�m'a maddi bak�mdan d�nme imkan� olmayan 250 bin ki�i var. N�fusun b�y�k b�l�m� �zbekistan'da ya��yor. �zbekistan H�k�meti K�r�ml�lar�n vatanlar�na d�n���n� �nlemek i�in her t�rl� g��l��� ��kar�yor. Oturduklar� evleri satamayan veya �ok d���k fiyatlarla satan K�r�ml�lar, elde ettikleri paralarla K�r�m'a d�n��� sa�layam�yorlar.
K�r�m'a d�nebilenler ise burada hayata s�f�rdan ba�lamak zorundalar. Arsa yok, ev yok, i� yok. Ama bu zor �artlar alt�nda verilen vatan kavgas�nda y�lg�nl��a hi�bir zaman yer yok. K�r�ml� T�rkler, t�rnaklar�yla kazd�klar�, g�zya�lar�yla ve al�n terleriyle kazand�klar� topraklar� yeniden vatanla�t�rmay� ba�arm��lar. K�r�m'da soyda�lar�m�z, yolsuz, susuz, elektriksiz yerlerde ya�amak zorunda kal�yorlar.

�simsiz KahramanlarOnlar �erefli bir m�cadelenin isimsiz kahramanlar�... Onlar�n bu zorlu m�cadelesinde b�y�k T�rk ailesinin birer ferdi olarak bu davalar�na omuz vermek, M�sl�man�m diyen herkesin, hatta ve hatta insan�m diyen herkesin g�revidir. 1980'li y�llara kadar tek ba��ms�z T�rk devleti vard�. �imdi yedi ba��ms�z T�rk devleti var. �n�allah bu say� gelecekte �ok daha b�y�k say�lara ula�acak. Ancak �u da bir ger�ek ki, T�rk D�nyas�'ndaki bu b�y�k uyan��a ra�men ilk birlik fikrini ortaya atan b�y�k d���n�r �smail Gasp�ral�'n�n vatan�ndaki soyda�lar�m�z�n �a�r�s�na icabet etmek �ok daha �ncellikli. (Harun Yahya, �slam�n K��� ve Beklenen Bahar�)
1944 s�rg�n�yle birlikte K�r�m'da T�rklere ait her t�rl� eser y�kIma u�ram��. Ruslar yapt�klar� binalarda T�rk mezar ta�lar�n� temel ta�� olarak kullanm��lar. Bir�ok cami, maksad� d���nda kullan�lm��; depo, tiyatro, diskotek ve ah�r yap�lm��. Hatta Mimar Sinan'�n G�zleve'deki �nl� camii de ateizm m�zesi yap�lm��. Ak�n ak�n vatanlar�na d�nen K�r�ml�lar ilk i� olarak ayakta kalabilmeyi ba�arm�� T�rk eserlerini restore etmeye ba�lam��lar. Mimar Sinan'�n �nl� camii b�y�k bir m�cadele sonucu ateizm m�zesi olmaktan kurtar�lm��. T�rkiye'deki K�r�m dernekleri ve hay�rsever i�adamlar� burada baz� camilerin kurtar�lmas�na ve restorasyonuna katk�da bulunmu�lar.
Ukrayna'daki en demokratik, insan haklar�na sayg�l�, kom�nist d�nemde y�llarca hapis yatan insanlardan olu�an RUH Partisi'nden milletvekili se�ilen, Mustafa Cemilo�lu Ukrayna Parlamentosu'na se�ilen ilk T�rk milletvekili olma �nvan�n� da kazand�. Mustafa Cemilo�lu'nun yard�mc�s� Refat �ubar da se�ilerek Ukrayna Parlamentosu'ndaki ikinci T�rk milletvekili oldu. K�r�m Milli Meclisi'ni resmen tan�mayan Ukrayna, burada T�rkleri bir denge unsuru olarak g�rd��� i�in K�r�m Milli Meclisi'nin 33 milletvekilini K�r�m'la ilgili konularda Ukrayna Cumhurba�kan�'n�n dan��man� olarak kabul etti. Yani bu geli�me ile T�rkler'in milli meclisi bir manada resmen tan�nm�� oldu.

K�r�m'�n Stratejik �nemiTarihi bir T�rk yurdu olmas� bak�m�ndan K�r�m'daki geli�meler �zellikle T�rkiye devletini ve insanlar�m�z� da yak�ndan ilgilendiriyor. Ayr�ca 1783'de K�r�m'�n Ruslar taraf�ndan i�galiyle birlikte ak�n ak�n T�rkiye'ye gelen ve �imdi az�msanamayacak bir orana ula�an K�r�m k�kenli bir n�fus da K�r�m'a olan ilgiyi art�r�yor. K�r�m stratejik a��dan �ok �nemli bir b�lgede bulunuyor.
Karadeniz'in g�venli�i K�r�m'dan ge�iyor. Rusya Federasyonu'nun en b�y�k donanmas� olan Karadeniz Donanmas� da K�r�m'�n Akyar (Sivastopol) liman�nda bulunuyor. Karadeniz Donanmas�'n�n Ukrayna ile payla��lmas�ndan sonra limanda Ukrayna'n�n da en b�y�k deniz g�c� olu�mu� durumda. Bu donanmalarda n�kleer ba�l�kl� f�zeler ta��yan sava� gemilerinin bulunmas� ayr� bir tehlike unsuru. Uzmanlar, bu donanmalar�n ��r�mesi halinde bile yay�lacak n�kleer gazlar�n b�t�n Karadeniz'deki �lkeler i�in tehlike olu�turaca�� g�r���ndeler. T�rkiye i�in K�r�m, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve b�t�n T�rk Cumhuriyetleri'ne de a��lan bir kap� konumunda.
��te t�m bu a��lardan d���n�ld���nde K�r�m'daki her geli�me T�rkiye'yi birinci dereceden ilgilendiriyor. Karadeniz'in h�r��n dalgalar�n�n d�vd��� K�r�m, d�nya devleti olmak ve b�lgedeki g�c�n� artt�rmak isteyen T�rkiye i�in birinci derecede �ncelikli bir T�rk yurdu . Bilge Ertekin

" Ger�ek �u ki, m�min erkeklerle m�min kad�nlara i�kence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; i�te onlar i�in, cehennem azab� vard�r ve yak�c� azap onlarad�r."
( B�ruc Suresi, 10)

K�r�m'�n Kimli�i
�dari Yap�: Ukrayna'ya ba�l� �zerk Cumhuriyet
Y�z�l��m�: 26.140 km2
Ba��ehir: Akmescit (Simferopol)
N�fus: 2 milyon 600 bin (1.630.000 Rus, 300.000 K�r�m T�rk'�, 50.000 Beyaz Rus, 17.700 Yahudi, 2.400 Alman, 2.200 Ermeni, 650 Karaim T�rk'�, 600 K�r�m�ak T�rk'�)
Para Birimi: Grivina (Ukrayna Para Birimi), ayr�ca ABD dolar� ve Euro da kullan�lmaktad�r.
(Karadeniz ve Azak Denizi aras�ndaki alan� kaplayan K�r�m Yar�madas�, sahip oldu�u topraklara bak�l�rsa, d�nyadaki 75 �lkeden daha b�y�k, n�fusu ise 95 �lkenin n�fusundan daha fazlad�r.)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.