OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�mr�n� Kuran E�itimine Adam�� Bir �slam Alimi: S�leyman Hilmi Tunahan

Son devir din alimlerinden olan S�leyman Hilmi Tunahan'�n babas� zaman�n m�derrislerinden Haf�z Osman Efendi'dir. Soyu Fatih Sultan Mehmet'in "Tuna Han�" olarak tayin etti�i ve kendi k�z karde�i ile evlendirdi�i �dris Bey'e dayanmaktad�r. Babas� Osman Efendi tahs�lini �stanbul'da tamamlad�ktan sonra Silistre'ye giderek me�hur Sat�rl� Medresesi'nde y�llarca m�derrislik yapt�. S�leyman Hilmi Tunahan, 1888 (H.1306) y�l�nda Silistre'nin Ferhatlar k�y�nde do�du. 1959 (H.1379) senesinde �stanbul'da vefat etti. Bu b�y�k �slam aliminin kabri Karacaahmet Kabristan�'nda bulunmaktad�r.
�lim ehli ve fazilet sahibi bir aileden d�nyaya gelen S�leyman Hilmi Tunahan Hazretleri, ilk tahsilini Silistre R��tiyesi'nde ve Silistre Sat�rl� Medresesi'nde yapt�. Daha sonraki y�llarda tahsilini tamamlamak i�in �stanbul'a gelerek Sahn-� Seman (F�tih) Medresesi'ne kaydoldu. O devrin me�hur alimlerinden Bafral� Ahmed Hamdi Efendi'nin derslerine dev�m etti. Uzun y�llar s�ren bir e�itimden sonra 1916 senesinde Ahmed Hamdi Efendi'den birincilikle icazet ald�. Daha sonra o zamanki tabiri ile dersiam olarak yeti�mek �zere S�leymaniye Camii medreselerinden Medreset�'l-M�tehass�si'nin tefsir ve hadis k�sm�na devam etti.Son derece parlak bir zekaya sahip olan S�leyman Hilmi Tunahan, 1919 senesinde Medreset�'l-M�tehass�sinden birincilikle mezun oldu. Ayn� y�llarda Medreset�'l-Kuzat� (Hukuk Fak�ltesini) da �st�n bir derece ile bitirdi. B�ylece bir taraftan dersiam di�er taraftan da kad�l�k r�tbelerine ula�t�. Mezuniyetinin ard�ndan �stanbul'da dersiam olarak vazifeye ba�layan S�leyman Hilmi Tunahan bir s�re vaizli�e devam etti. Uzun m�ddet �stanbul'un Sultanahmet, S�leymaniye, Yeni Cami, �ehzadeba�� ve Piyale Pa�a gibi b�y�k camilerinde halka vaaz vererek insanlara �slamiyet'in emir ve yasaklar�n� anlatt�.Tasavvuf yolunda Sel�h�ddin �bni Mevlana Sirac�ddin Efendi'nin sohbetlerine devam ederek yeti�ti. S�leyman Hilmi Tunahan'�n tasavvufi y�n�yle ilgili olarak, damad� ve talebesi Kemal Ka�ar taraf�ndan Necip Faz�l K�sak�rek'e verdi�i notlardan bir b�l�m� ��yledir:"S�leyman Efendi'nin bat�n ilmine yani tasavvuftaki manevi cephesine gelince, ��phesiz bu husus ehline malumdur. Zahiri ak�l ve zeka ile idraki m�mk�n olamaz. �yle ki, bir insan M�sl�man olabilir, tahsilli ve ak�ll� olabilir. Hatta i� hayat� m�nkir olamaz da yine tasavvuf ve ir�ada ehil bir zat ile kar��la�t��� halde, o zat �lahi iradeyle kendisini ona bildirmezse, d�nyalar biraraya gelse onun feyzlerinden haberdar olamazlar. Bizim ise kendisinin manevi cephesi �zerinde zerrece teredd�d�m�z yoktur. Biz bu noktay� ilmelyakin biliyoruz. Kendisinin bu cephesini anlamayanlar�n, hi� olmazsa aksini iddia etmemelerini ve kendisinde bir m�r�id hali g�rmediklerini s�ylemekten �ekinmelerini, d�nya ve ahiret y�k�m�na u�ramamalar� bak�m�ndan tavsiye ederiz."Z�hiri ve batini y�nden y�ksek derece sahibi olan S�leyman Hilmi Tunahan, itikatta Ehl-i s�nnete, amelde Hanef� mezhebine, tasavvufta Nak�ibendi yoluna ba�l�yd�. Ehl-i s�nnet vel-cemaate son derece ba�l�yd�. Kendisinden feyz alan talebeleri ile sohbetlerine dev�m eden kimselere en b�y�k tavsiyesi; "Ehl-i s�nnet vel-cem�at" ak�desine ihl�s ve sam�miyetle ba�l� olmalar�yd�. Yetmi� iki senelik �mr� boyunca �sl�miyet'in emir ve yasaklar�n� ��renerek, ��reterek ve insanlara anlatarak onlar�n d�ny� ve �hiret sa�detine kavu�malar�na ves�le olan S�leym�n Hilmi Tunahan, 16 Eyl�l 1959 senesinde �stanbul'da K�s�kl�'daki evinde vef�t etti. Ard�ndan da Karacaahmet Kabristan�'na defnedildi.
�
���
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.