OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kuran'da ho�g�r�Radikalizm; herhangi bir konuda sert, k�kten, ani de�i�imleri savunmak ve bu y�nde tavizsiz bir politika izlemek anlam�na gelir. Radikaller, devrimsel de�i�iklikler pe�inde olan ve bunun i�in kat�, hatta kimi zaman sald�rgan bir �slup kullanan kimseler olarak bilinir.
Oysa Kuran'a bakt���m�zda, "radikalizm" olarak tan�mlanan �slubun, Allah'�n m�minlere emretti�i �slup ile uyu�mad���n�, dahas� taban tabana z�t oldu�unu g�r�r�z. Rabbimiz, Kuran'da m�minleri tan�t�rken, onlar�n yumu�ak huylu, kavga ve tart��madan ka��nan, insanlara kar�� �l�ml� ve dost�a yakla�an, sevecen bir karaktere sahip olduklar�n� bildirmi�tir.�

Peygamberlerden G�zel �rnekler


Bu konuda bize yol g�steren �rneklerden biri, Allah'�n Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a, Firavun'a kar�� "yumu�ak s�z s�yleyin" �eklindeki emridir. Ayetlerde ��yle buyurulmaktad�r: "�kiniz Firavun'a gidin, ��nk� o, azm�� bulunuyor. Ona yumu�ak s�z s�yleyin, umulur ki ���t al�p-d���n�r veya i�i titrer-korkar." (Taha Suresi, 43-44)Firavun, kendi devrinin zul�m ve isyanda en ileri gitmi� inkarc�s�d�r. Allah'� inkar edip kendini putla�t�rm��, dahas� devrin �srailo�ullar�na korkun� zul�mler ve katliamlar uygulam�� bir despottur. Ama bu denli d��man bir insana giderken dahi Allah, yumu�ak s�z s�ylemeyi emretmektedir.Dikkat edilirse, Allah'�n g�sterdi�i yol, �l�ml� bir �slupla diyalog kurmakt�r. ��neleyici s�zler, �fkeli sloganlar, heyecanl� protesto g�sterileri ise Kuran ahlak� ile uyu�mayan tav�rlard�r.Kuran ayetleri incelendi�inde, �l�ml�, yumu�ak, ho�g�r�l� bir �slubun t�m peygamberlerin ortak �zelli�i oldu�u g�r�lmektedir. Allah, Hz. �brahim'i Kuran'da "Do�rusu �brahim, �ok duygulu, yumu�ak huyluydu" (Tevbe Suresi, 114) s�zleriyle �vmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ahlak�n� tarif eden bir ayet ise ��yledir: "Allah'tan bir rahmet dolay�s�yla, onlara yumu�ak davrand�n. E�er kaba, kat� y�rekli olsayd�n onlar �evrenden da��l�r giderlerdi..." (Al-i �mran Suresi, 159)

�slam Dininde Ho�g�r�


Radikalizmin belirgin bir �zelli�i, "�fkeli �slup"tur. Bu �fkeli �slup, radikal kimselerin konu�malar�nda, yaz�lar�nda, g�sterilerinde �ok belirgin bir bi�imde ortaya ��kar. Oysa �fke M�sl�man vasf� de�ildir. Allah, Kuran'da m�minleri tarif ederken;"Onlar, bollukta da, darl�kta da infak edenler, �fkelerini yenenler ve insanlar(daki haklar�n)dan ba���lama ile (vaz) ge�enlerdir. Allah, iyilik yapanlar� sever" �eklinde buyurur. (Al-i �mran Suresi, 134)Bir M�sl�man�n g�revi, insanlara ger�ekleri anlatmak, onlar� Allah'�n yoluna davet etmektir. �nsanlar�n bunu kabul edip etmemeleri, tamamen onlar�n vicdanlar�na kalm�� bir meseledir. Allah "dinde zorlama olmad���n�" bir ayette ��yle haber vermektedir:"Dinde zorlama (ve bask�) yoktur. ��phesiz, do�ruluk (r��d) sap�kl�ktan apa��k ayr�lm��t�r.." (Bakara Suresi, 256)Dolay�s�yla ne insanlar�n iman edip M�sl�man olmalar�, ne de M�sl�man olanlar�n ibadetleri yerine getirmeleri veya g�nahtan sak�nmalar� i�in hi�bir zorlama yap�lamaz. Sadece ���t verilir. Allah, M�sl�manlar�n "zorba" bir ahlaktan uzak olduklar�n�, Peygamberimize vahyetti�i bir ayetinde ��yle a��klamaktad�r:"Biz onlar�n neler s�ylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlar�n �zerinde bir zorba de�ilsin." (Kaf Suresi, 45)M�sl�manlar; dini sadece anlatmakla y�k�ml� olduklar�na ve en zalim inkarc�lara kar�� bile "yumu�ak s�z" s�ylemekle sorumlu tutulduklar�na g�re, M�sl�manlar�n "radikal" olmalar� m�mk�n de�ildir.

Radikalizmin Perde Arkas�


�slam dininde radikalizm yoktur. �slam dini, �l�ml�, itidalli ve ho�g�r�l� olmay� emrederek a��r�l��� yasaklar. Allah, bir ayetinde ��yle buyurur: "De ki: "Ey Kitap Ehli, haks�z yere dininiz konusunda a��r� gitmeyin ve daha �nce sapm��, bir�o�unu sapt�rm�� ve d�md�z yoldan kaym�� bir toplulu�un heva (istek ve tutku)lar�na uymay�n." (Maide Suresi, 77)"Radikalizm" olarak tarif edilen sosyal olgular incelendi�inde, bunlar�n asl�nda eskiden kom�nistler taraf�ndan kullan�lan y�ntem ve s�ylemlerin bir derlemesi oldu�u g�r�lecektir.T�m M�sl�manlar�n, Kuran'�n ruhuna ve �z�ne ayk�r� olan sert, �fkeli, �at��mac� �sluptan tamamen uzak durmas�, bunun yerine Allah'�n Kuran'da tarif etti�i �l�ml�, yumu�ak, ho�g�r�l�, sakin ve sevecen �slubu �z�msemesi gerekir. M�sl�manlar, olgunluklar�, ho�g�r�leri, itidal, tevazu ve s�kunetleri ile t�m d�nyaya �rnek olmal�, insanlar� kendilerine ve dolay�s�yla �slam ahlak�na hayran b�rakmal�d�rlar. M�sl�manlar, sahip olduklar� g�zel ahlak ile bilim, k�lt�r, ve sanat alanlar�nda b�y�k at�l�mlar ger�ekle�tirerek insanl��a faydal�, g�zel eserler b�rakmal� ve d�nyaya �nc�l�k etmelidirler. (Harun Yahya, Kuran'da Adalet ve Ho�g�r�)
�
�
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.