OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Milli k�lt�r�m�z�n temel de�erlerinin anlat�ld��� yepyeni bir sitewww.turkislamkulturu.com
Bu ay internet sitesi tan�t�m sayfam�zda size yeni a��lan ve s�rekli g�ncellenen bir site tan�taca��z: www.turkislamkulturu.comT�rk Milleti'nin tarih boyunca kurdu�u devletlerin say�s�n�n 180'i buldu�u kabul edilir. Hatta pek �ok tarih�i, ara�t�rmalar derinle�tirildik�e bu say�n�n daha da artabilece�ini belirtmektedir. Bu devletlerden 16 tanesi ise d�nya tarihinde etkili rol oynam��, �ok g��l� devletlerdir.T�rklerin tarih i�inde yay�lm�� oldu�u co�rafyalarda ya�ayan milletlerin hepsi, T�rklerin adaletine, ho�g�r�s�ne ve kendilerine sa�lad�klar� huzur ve bar�� ortam�na �ahitlik etmi�lerdir. Bu durum, her dinden ve her �rktan insan�n T�rklerin y�netiminden raz� olmalar�yla neticelenmi�tir.T�rkiye, co�rafi konumu itibar�yla hem Asyal�, hem Avrupal�, hem de Ortado�uludur. Devrald��� tarihi miras itibar�yla da t�m bu alanlarda tahminlerin �tesinde bir etkinli�e ve g�ce sahiptir. Y�zlerce farkl� k�lt�r�n ve etnik grubun bar�nd��� bu topraklarda, sahip oldu�u Osmanl� miras� gere�i s�z sahibidir.T�rkiye'nin 21. y�zy�lda s�per devletler aras�nda yer almamas� i�in hi�bir sebep yoktur. Bu s�reci h�zland�rmak maksad�yla, sahip oldu�umuz sa�lam ve k�kl� miras�n k�ymetini gere�i gibi kavrayabilmek ve ge�mi�imizi unutmadan y�z�m�z� gelece�e d�nmemiz gerekir.��te www.turkislamkulturu.com, M�sl�man T�rk insan�n�n k�lt�r�n� tan�tmak ve tarihten �rneklerle geni� kitlelere duyurmak maksad�yla haz�rlanm��t�r. Sitede Harun Yahya'n�n �e�itli gazete ve dergilerde yay�mlanm�� olan, T�rk-�slam k�lt�r� konulu makaleleri yer almaktad�r.Siteyi ziyaret edenler, �slam ahlak�yla �ekillenmi� olan T�rk'�n asil karakterinin tarih boyunca bar�� ve huzurun garantisi oldu�una �ahit olacak ve M�sl�man T�rklerin devlet y�netiminde g�sterdikleri �st�n kabiliyetle d�nya milletlerine �rnek oldu�unu g�recektir.
�
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.