OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Hz. S�leyman'�n g�rkemli iktidar�Allah'�n insanlara bir rahmet ve hidayet rehberi olarak indirdi�i Kuran'da peygamberlerin ya�ad�klar�ndan, t�m insanl��a yol g�steren a��klamalar�ndan ve Allah'�n dinini yaymak i�in g�sterdikleri �abadan �ok �nemli hikmetler aktar�l�r.
Allah, Hz. S�leyman'� �srailo�ullar�'na bir uyar�c� ve korkutucu olarak g�ndermi�tir ve kendisine b�y�k bir saltanat, e�siz zenginlik, cinler ve ku�larla desteklenmi� �ok g��l� bir ordu ve �st�n ilimler l�tfetmi�tir. Ya�ad��� topraklarda hayat� boyunca adaletle h�kmetmi� olan Hz. S�leyman, y�neticilik ve hakim vasf� ile farkl� topluluklar� hizmetinde toplam��t�r. Ancak kainattaki t�m ilimlerin, m�lk�n ve h�km�n ger�ek sahibinin alemlerin Rabbi olan Allah oldu�unu akl�ndan hi�bir zaman ��karmam��, Rabbimizin Kuran'da bildirdi�i gibi her i�inde Allah'a y�nelmi�, (Sad Suresi, 30) O'na boyun e�en ve teslimiyetli tavr�n� hayat� boyunca muhafaza etmi�tir.Bug�n bize d��en, Allah'�n, bir�ok y�nden insanlara �st�n k�ld��� Hz. S�leyman'�n Kuran'da tarif edilen �zelliklerini tan�mak, bu se�kin insan�n �rnek ahlak� �zerinde derin derin d���nmektir. Hz. S�leyman'dan bahseden ayetler incelendi�inde, her birinin g�n�m�ze ���k tutan pek �ok �nemli i�aretler ve ibretler ta��d��� g�r�lecektir.

Hz. S�leyman'�n g��l� otoritesi


Tarih boyunca bir devletin g�c�, o devletin d�nya �zerindeki etkisinin ve hakimiyetinin de bir anlamda �l��s� olmu�tur. G��l� bir otoriteye ve y�ksek bir medeniyete sahip �lkeler geni� topraklar� hakimiyetleri alt�na al�rlar.Hz. S�leyman'�n ise e�i ve benzeri g�r�lmemi�, �ok g��l� bir orduya sahip oldu�u Kuran'da belirtilmektedir. Bu ordu, cinlerden, ku�lardan ve insanlardan olu�maktad�r ve �ok g��l� bir istihbarat a��yla desteklenmektedir. Bunu haber veren ayette ��yle buyurulmaktad�r.
"S�leyman'a cinlerden, insanlardan ve ku�lardan ordular� topland� ve bunlar b�l�kler halinde da��t�ld�." (Neml Suresi, 17)Ayette Hz. S�leyman'�n tek bir ordusunun de�il, ordular�n�n oldu�undan bahsedilmektedir. Bu �o�ul kelime onun ordusunun g�c�n�n ve say�ca �st�nl���n�n de bir ifadesidir. Yine ayetlerde i�aret edildi�i gibi, Hz. S�leyman'�n ordusunun en dikkat �ekici y�nlerinden biri disiplinidir. Cinler, ku�lar ve insanlar gibi �� farkl� topluluk ayn� ordu i�inde, b�y�k bir uyum i�inde g�rev almakta ve d�zen ve disiplinde en ufak bir aksakl�k ya�anmamaktad�r.

Hz. S�leyman'a ku�lar�n dili ��retilmi�tir


Allah Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dilini ��retmi� ve ordusunda ku�lardan olu�an bir b�l�k kurmas�n� sa�lam��t�r. Hz. S�leyman bu �st�n ilim sayesinde ku�larla ba�lant� kurmu�, onlara h�kmedebilmi�tir. Allah Kuran'da Hz. S�leyman'a ��retti�i bu ilimden ��yle bahseder:
"Ey insanlar, bize ku�lar�n konu�ma-dili ��retildi ve bize her �eyden (bol bir nimet) verildi. Ger�ekten bu, apa��k bir �st�nl�kt�r." (Neml Suresi, 16)Bu durum t�m�yle Allah'�n Hz. S�leyman'a olan rahmetinin bir sonucudur. Bunun fark�nda olan S�leyman Peygamber halk�na yapt��� a��klamada bu ilmi kendisine Allah'�n ��retti�ini �zellikle belirtmi�tir.

Hz. S�leyman cinlere h�kmetmektedir


Birtak�m cinler Hz. S�leyman'�n emrinde �al��makta, ona �e�itli i�lerde hizmet etmektedirler. Aralar�nda bina i�leri, dalg��l�k gibi i�lerde �al��anlar�n bulundu�unu da Allah, Kuran'da bildirmektedir:


"Onun i�in denizde dalg��l�k yapan ve bundan ba�ka i�(ler) de g�ren �eytanlardan kimseleri de (emrine verdik). Biz onlar�n koruyucular� idik." (Enbiya Suresi, 82)Allah Hz. S�leyman'� �e�itli vesilelerle desteklemi�, onun hakimiyetini d�nya �zerindeki hi� kimsenin yenilgiye u�ratamayaca�� �ekilde kuvvetli k�lm��t�r. Ayetlerden Hz. S�leyman'�n hizmetine verilmi� olan cin ve �eytanlar �zerinde �ok b�y�k bir hakimiyeti oldu�u da anla��lmaktad�r:
"B�ylece r�zgar� onun buyru�u alt�na verdik. Onun emriyle diledi�i y�ne yumu�ak�a eserdi. �eytanlar� da; her bina ustas�n� ve dalg�� olan�. Ve (k�t�l�k yapmamalar� i�in) sa�lam kementlerle birbirine ba�lanm�� di�erlerini." (Sad Suresi, 36-38)

Hz. S�leyman'�n emrindeki r�zgar


Kuran'da "f�rt�na bi�iminde esen r�zgar�n" da Hz. S�leyman'�n emrine verildi�inden bahsedilmektedir. Ayette ��yle buyurulmaktad�r:
"S�leyman i�in de, f�rt�na bi�iminde esen r�zgara (boyun e�dirdik) ki, kendi emriyle, i�inde bereketler k�ld���m�z yere ak�p giderdi. Biz her �eyi bilenleriz." (Enbiya Suresi, 81)Kuran'da Hz. S�leyman'a verilen bu g��le ilgili bir di�er a��klama da Sebe Suresi'nde yer almaktad�r. Bu surede ge�en ayette Hz. S�leyman'�n emrine verilen r�zgar�n �zellikleri ��yle yer al�r:"S�leyman i�in de, sabah gidi�i bir ay, ak�am d�n��� bir ay (mesafe) olan r�zgara (boyun e�dirdik)…" (Sebe Suresi, 12)

Hz. S�leyman'�n tevazusu


Kuran ayetlerinde Hz. S�leyman'�n d�nya �zerinde �ok b�y�k bir m�lk ve iktidara sahip oldu�undan bahsedildi�i gibi, onun Allah'�n bah�etti�i bu b�y�k nimetlere her zaman ��k�rle kar��l�k verdi�i de bildirilir. Son derece g�steri�li, sanat eserleriyle bezenmi� bir saraya, hem seyretmesi hem de sevmesi son derece zevk veren se�kin atlara, b�y�k havuzlara, heykellere, kulelere, insanlardan, cinlerden ve ku�lardan olu�an �ok g��l� bir orduya sahip olmas�, onun Allah'a olan ba�l�l���n�n ve samimiyetinin daha da artmas�na neden olmu�tur. Hatta imkanlar�, hakimiyet s�n�rlar�, emri alt�ndaki insanlar�n say�s�na ra�men Hz. S�leyman, �ok daha b�y�k bir teslimiyetle Allah'a ��krederek �al��maya devam etmi�tir. Ba�ar�lar�n�n tek sahibinin Allah oldu�unu unutmam��, "... Ho�nut olaca��n salih bir amelde bulunmam� ilham et ve beni rahmetinle salih kullar�n aras�na kat." (Neml Suresi, 19) �eklindeki duas�yla da t�m iman edenlere �rnek olmu�tur.Allah'�n �ok b�y�k zenginlik, t�rl� ilimler ve g��l� bir iktidar ba���lad��� Hz. S�leyman, bu b�y�k l�tuf kar��s�nda her zaman Allah'a y�nelip d�nm��, g�zel ahlak� d�nya �zerinde hakim k�lmak i�in �aba sarf etmi�tir.Sad Suresi'nin 32. ayetinde Hz. S�leyman'�n "Ger�ekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolay� tercih ettim" dedi�i belirtilir. Hz. S�leyman'�n bir di�er ayette "Rabbim, beni ba���la ve benden sonra hi� kimseye nasib olmayan bir m�lk� bana arma�an et. ��phesiz sen, kar��l�ks�z arma�an edensin" (Sad Suresi, 35) �eklinde dua etti�i de bildirilir. Hz. S�leyman, mal� Allah r�zas� i�in sevmekte ve O'nun yolunda harcamak i�in Allah'tan kendisine b�y�k bir m�lk nasip etmesini istemektedir. Bu ayetle M�sl�manlar�n da Allah yolunda harcamak i�in d�nya hayat�nda benzersiz bir zenginlik ve m�lk isteyebileceklerine i�aret edilmektedir.Hz. S�leyman g�steri�li saray�n�, heykellerini, g��l� ordusunu, sahip oldu�u sanat eserlerini, Allah'�n insanlar i�in se�ip be�endi�i g�zel ahlak� anlatmada bir vesile olarak kullanm��t�r.

Hz. S�leyman'�n benzersiz iktidar�


Hz. S�leyman k�ssas�nda g�zel ahlak sahibi y�neticilere sahip toplumlar i�in �ok �nemli i�aretler bulunmaktad�r: G�zel ahlak sahibi ve Allah'tan korkan bir y�neticinin nas�l tav�rlar sergilemesi gerekti�i, devletinin g�c�, adaleti ve g�venilirli�i, Allah'�n kendisine bah�etti�i ilimler gibi... (Harun Yahya, Resullerin M�cadelesi)Ayetlerde aktar�lan t�m bu bilgiler, d���nen her insan i�in �ok �nemli bir ders ve ayn� zamanda da �ok de�erli bir rehberdir. Her M�sl�man�n Hz. S�leyman gibi, adaletli, tevazulu, ihlasl�, ak�lc�, tedbirli, sab�rl� ve kararl� olmas� gerekmektedir. Allah'�n t�m insanl��a �rnek g�sterdi�i bu ahlak, ahirette oldu�u gibi, d�nya hayat�nda da iman edenleri b�y�k ba�ar�lara ve zaferlere g�t�ren bir yoldur.E�er M�sl�manlar Allah'�n birer hidayet rehberi olarak g�nderdi�i Hz. S�leyman gibi kutlu �nderlerin ahlaklar�n� ve t�m ya�amlar�n� kendilerine �rnek al�r, sadece ve sadece Allah'�n r�zas�n� hedef edinirlerse onlar da Allah'�n izniyle b�y�k bir ba�ar�ya ula�acaklard�r.G�n�m�zde ya�anan geli�melerden, Allah'�n izniyle, �slam ahlak�n�n d�nya hakimiyetinin g��l� bir lider �lke �nc�l���nde �ok k�sa s�rede ger�ekle�ebilece�i anla��lmaktad�r. Bu �lke, ku�kusuz as�rlar boyunca �� k�taya nizam vermi� ve �slam d�nyas�n�n liderli�ini y�r�tm�� Osmanl� �mparatorlu�u'nun miras��s� olan T�rkiye Cumhuriyeti olacakt�r. T�rkiye, d�nya �zerinde bu deneyime ve birikime sahip olan tek �lkedir. Bug�n �at��malar�n ve kaosun merkezi konumunda olan Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar ve Ortado�u ancak Osmanl� �mparatorlu�u'nun miras��s� olan T�rkiye'nin y�netiminde, �zlenen bar�� ortam�na kavu�abilecektir. Sadece bu b�lgeler de�il, t�m d�nya �lkeleri de �slam ahlak�n�n getirdi�i huzur ve bar�� ortam� sayesinde, i�inde bo�ulduklar� kaos ortam�ndan ��kacaklard�r.21. y�zy�l, Allah'�n izniyle, T�rk Milleti'nin d�nya devletleri aras�nda hak etti�i yeri ald���, bar�� ve esenlik dolu bir d�nyan�n olu�mas�nda �nc�l�k etti�i kutlu bir d�nem olacakt�r.

"Hani ona ak�ama yak�n, bir aya��n� t�rna�� �st�ne diken, �b�r �� aya��yla topra�� kaz�yan, ya��z atlar sunulmu�tu. O da demi�ti ki: "Ger�ekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolay� tercih ettim." Sonunda bu atlar (ko�tular ve toz) perdesinin arkas�na sakland�lar. "Onlar� bana geri getirin" (dedi). Sonra (onlar�n) bacaklar�n� ve boyunlar�n� ok�amaya ba�lad�." (Sad Suresi, 38)�
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.