OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ara�t�rma'danBeklenen Alt�n�a�


Yirminci y�zy�l�n son �eyre�inde Sovyetler Birli�i'nin da��lmas�yla birlikte, d�nyan�n siyasi gelece�inin nas�l olaca�� sorunu ortaya ��kt�. Bu konuda �ok �e�itli tezler �ne s�r�lm��t�r. Ortaya at�lan senaryolardaki ortak tema, b�t�n materyalist ideolojilerde g�r�len "�at��ma" kavram�n�n milletleraras� ili�kilere uygulanmas�d�r. Geli�menin en �nemli �art� olarak, milletler aras�ndaki ihtilaf ve �at��malar�n sebep olaca�� �iddeti �ng�ren bu anlay��, ge�ti�imiz y�zy�la damgas�n� vuran b�t�n siyasi ak�mlar�n temelini olu�turmu�tur.

�eli�me ve �at��ma fikirlerinden yola ��kan siyasi bak�� a��s�, tarih boyunca �slam ve H�ristiyan medeniyetleri aras�nda belirgin bir �at��ma oldu�unu iddia etmektedir. Bu d���nceye g�re, 1. ve 2. D�nya Sava�lar� ya da So�uk Sava� d�nemleri ger�ekte "Bat� d�nyas�n�n i� meseleleri"dir ve bu d�nemin bitmesiyle ge�mi�te ya�anan esas m�cadeleye tekrar d�n�lecektir.

Ger�ek �u ki, d�nyan�n gelece�i ile ilgili teoriler �retenler, sadece karamsar tablolar �izmekte; insanl��� ayd�nl�k, huzur dolu, g�zel yar�nlar�n bekledi�ini hesap edememektedirler. �stelik, bu kutlu d�nemin i�aretleri birer birer belirmeye ba�lam��ken...

Ge�ti�imiz y�zy�lda materyalist felsefenin -hangi isimle ortaya ��karsa ��ks�n- y�k�mdan ba�ka bir �ey getirmedi�ini g�ren insanl�k art�k Allah'a y�nelmeye ba�lad�. �zellikle son 20 y�l i�inde ba�layan, dine ve g�zel ahlaka y�neli�, h�zl� bir �ekilde t�m d�nyay� sard�. Allah'a inanan, dua eden, yarat�l�� delillerini g�ren, aile, devlet, millet, ahlak gibi kavramlara hak ettikleri ger�ek de�eri veren toplumlar giderek g��lenmeye ba�lad�.

21. y�zy�l, Allah'�n izniyle Kuran'�n getirdi�i g�zel ahlak�n t�m d�nyay� saraca��, ger�ek adaletin, bar���n ve ho�g�r�n�n hakim olaca�� bir d�nem olacakt�r.

Ara�t�rma dergisinin 3. say�s�n� bu konuya ay�rd�k. Ayr�ca dergimizle birlikte Harun Yahya'n�n "K�yamet Alametleri" adl� kitab�n� ve "Kom�nizmin ��k�� Y�llar�" ve "Kuran Mucizeleri" adl� VCD'leri de okuyucular�m�za hediye ediyoruz.

Dergimiz hakk�ndaki g�r�� ve �nerilerinizi
[email protected] adresine e-posta yoluyla bildirebilirsiniz. Sayg�lar�m�zla...
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.