OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

21. y�zy�l�n ger�ek tarihi
20. y�zy�l geride kald�. �u an 21. y�zy�lda; yepyeni bir �a�day�z. Ge�ti�imiz y�zy�lda materyalist felsefenin, hangi isimle ortaya ��karsa ��ks�n- y�k�mdan ba�ka bir �ey getirmedi�ini g�ren insanlar art�k Allah'a y�neliyor. �zellikle 20. y�zy�l�n son d�nemlerinde ba�layan, dine ve maneviyata y�neli�, h�zl� bir �ekilde t�m d�nyay� sard�.


20. y�zy�l insanl�k tarihinin en �nemli d�nemlerinden biridir. Bu y�zy�l biterken bilim ve teknoloji alan�nda ya�anan geli�meler, ister istemez bir sonraki y�zy�l�n nas�l olaca�� sorusunu ortaya ��karm��t�.

1980'li y�llar�n sonunda iki kutuplu bir d�nyan�n ortadan kalkmas�, tarihin muhtemel seyri konusunda yeni yakla��mlar�n ortaya at�lmas�na neden oldu. Bu yakla��ma "Yeni D�nya D�zeni" ad� verildi. "Yeni D�nya D�zeni", k�sa zamanda birka� teorik zemine birden oturtuluverdi.

Yeni d�nemin en �nemli teorisyenlerinden olan Francis Fukuyama, liberal kapitalist de�erlerin insanl���n ula�abildi�i en y�ksek de�erler oldu�unu iddia ediyordu. Fukuyama "Tarihin Sonu mu?" makalesiyle ba�latt��� tart��mada, d�nyan�n her yan�ndaki siyasal y�netim sistemlerinin ve ya�am anlay��lar�n�n birbirine benzemeye ba�lad���n� iddia etmi�ti. Ona g�re ideolojilerin belirleyicili�i ortadan kalkm��t� ve d�nya, ekonomiye dayanan bir rekabetin i�ine d��mekteydi. Elbette bu iddia ilk de�ildi, Fukuyama'dan �nceki d�nemlerde de, determinist ve Darwinist bir tarih anlay��� �er�evesinde tarihin rekabet ve �at��mayla geli�ti�i tezi ileri s�r�lm��t�.

Fukuyama'dan tarihin sonu iddias�


Yeni teze g�re ise insanl�k, tarih i�inde ula�mak istedi�i son mutlu noktan�n e�i�indeydi. Francis Fukuyama, 11 Eyl�l sald�r�lar�ndan sonra Wall Street Journal'da ��kan bir yaz�s�nda, sosyal bilimlere uyarlanm�� Darwinist bir yakla��mla, insanl���n gelece�ini ��yle tan�ml�yordu:

"Benim kulland���m 'tarih' kelimesi farkl� bir anlam ta��yordu. �nsano�lunun, y�zy�llar boyunca liberal demokrasi ve kapitalizm gibi kurumlarla tan�mlanan, modernli�e do�ru ilerlemesine at�fta bulunuyordu. 1989 y�l�nda kom�nizmin ��k���n�n arifesinde yapt���m bu g�zlem, evrimsel s�recin d�nyada daha b�y�k topluluklar� modernli�e do�ru bir araya getirdi�iydi. Liberal demokrasi ve serbest pazar ekonomisinin �tesine bakt���m�z zaman geli�mesini bekleyece�imiz ba�ka bir �ey yoktu. Bu y�zden de tarihin sonuydu."

Determinist tarih inanc�yla, insanl���n art�k yolun sonuna geldi�ini iddia edenler, Avrupa, Ortado�u ve d�nyan�n di�er b�lgelerindeki istikrars�zl�k ve birbiri ard�na ��kan sava�lar kar��s�nda �a��rd�lar. 20. y�zy�la kadar �slam ahlak�n�n ya�and��� Ortado�u, Balkanlar, Kafkasya ve Afrika'n�n �ok farkl� k�lt�rleri ve etnik yap�lar� i�inde bar�nd�ran b�lgeler karga�aya g�m�ld�ler.

Bu geli�melerin �zerine ba�ta Harvard �niversitesi'nden Prof. Samuel P. Huntington olmak �zere bir tak�m teorisyenler, genelde muhalif bir tez ileri s�rerek, �n�m�zdeki y�llar�n medeniyetler �at��mas�na sahne olaca��n� iddia ettiler. Bu ki�ilere g�re medeniyetler aras�ndaki k�lt�rel farklar fikri �at��malara neden olacak ve bu �at��malar kutupla�malar� h�zland�r�p fiili hale d�necektir.

Samuel P. Huntington, 1993 y�l�nda yazd��� 23 sayfal�k bir makaleyle "Medeniyetler �at��mas�" tezini ortaya atm��t�. Bu tez ilk ortaya at�ld���nda farkl� tepkiler ald�. Son d�nemdeki geli�meler ve Bat�l� baz� devlet adamlar�n�n verdi�i deme�ler bu tez hakk�ndaki tart��malar� tekrar canland�rd�.

D�nya yeni bir d�neme girerken Huntington da Fukuyama gibi ideolojilerin belirleyicili�inin sona erdi�ini ve dinlerden kaynak bulan medeniyetler �a��na geri d�n�ld���n� ileri s�r�yordu. Yazar�n d���ncelerine g�re, bu d�nemde medeniyetler aras�ndaki �at��malar giderek �o�alacakt�. �n�m�zdeki y�zy�lda d�nya, t�m�yle bu �at��malara sahne olacakt�. Huntington, en b�y�k �at��man�n ise, Bat� ve �slam medeniyetleri aras�nda ya�anaca��n� �ng�r�yordu. (www.fikiryazilari.net)


Medeniyetler �at��mas� g�r���ne Kuran'da bildirilen ��z�m


Kuran'da insanlara �at��ma de�il, bar�� ve esenlik vaat edilmektedir. Allah Kuran'da, insanlar aras�nda farkl� dinlerden bile olsa uzla�man�n ve ho�g�r�n�n var olmas� gerekti�ini ��yle bildirmektedir:

"De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran�zda m��terek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan ba�kas�na kulluk etmeyelim." (Al-i �mran Suresi, 64)

Bu ger�ek, Huntington'�n medeniyetler �at��mas� �ng�r�s�n� tek ba��na ge�ersiz k�lmaktad�r. �at��ma olabilmesi i�in iki taraf�n da sald�rgan ve kavgac� bir d���nceye sahip olmas� gerekir. Oysa �slam di�er dinlere ve medeniyetlere kar�� ho�g�r�l� ve uzla�mac�d�r.

20. y�zy�lda ya�anan belalar�n sebepleri ise, a��rl�kl� olarak 19. y�zy�lda ortaya at�lan fikirlerdi. �lk �a�lardan beri, yarat�l��� inkar eden ve maddenin mutlak varl�k oldu�unu iddia eden ideolojiler, Darwin'in ortaya att��� evrim teorisinden g�� bulunca, geni� bir alana yay�ld�lar. Bu �arp�k ideolojiler bir anda toplumlar�n hayat felsefesi haline geldiler.

Materyalist ideolojilerin toplumlardaki uygulamas�, zay�f� ezen, devlete ba�kald�ran, aile kavram�n� hi�e sayan, bar��, huzur, karde�lik tan�mayan, sevgi, vefa, sayg� gibi manevi de�erlerden uzak, her t�rl� ahlaki de�eri yok sayan, sanattan, bilimden zevk almayan nesiller olu�turarak, yaln�zca maddeye �nem veren bir anlay���n hakim olmas� �eklindeydi. Materyalist anlay�� do�rultusunda toplumlara empoze ettikleri fikirler sonucunda da Allah'�n varl���n� ve dini inkar eden, hi� kimseye kar�� sorumluluk olmad���n� d���nen kitlelerin olu�mas� hedeflenmi�ti. 20. y�zy�l�n sava�lar�n, belalar�n ve s�k�nt�lar�n �a�� olarak tarih sahnesinde yerini almas�, i�te bu materyalist zihniyetin sonucudur.

Ancak art�k 20. y�zy�l geride kald�. �u an 21. y�zy�lda; yepyeni bir �a�day�z. Ge�ti�imiz y�zy�lda materyalist felsefenin -hangi isimle ortaya ��karsa ��ks�n- y�k�mdan ba�ka bir �ey getirmedi�ini g�ren insanlar art�k Allah'a y�neliyor. �zellikle 20. y�zy�l�n son d�nemlerinde ba�layan, dine ve maneviyata y�neli�, h�zl� bir �ekilde t�m d�nyay� sard�.

Bu geli�meler, Allah'�n kullar� i�in se�ip be�endi�i �slam ahlak�n� yery�z�nde etkin k�laca�� vaadinin yak�nla�mas�n�n da birer alametidir. Kuran'�n pek �ok ayetinden anla��ld��� �zere, Allah �slam ahlak�n�, diledi�i kullar�n� vesile ederek hakim k�laca��n� m�jdelemektedir. Allah, Nur Suresi'nin 55. ayetinde bu vaadini ��yle bildirmi�tir:

"Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca bana ibadet ederler ve bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r." (Nur Suresi, 55)


D�nyan�n gelece�i ile ilgili teoriler �retenler her ne kadar birbirlerinden farkl� d���ncelere sahip gibi g�r�nseler de, bunlar�n ortak olduklar� bir nokta vard�r; o da karamsarl�kt�r. Materyalist bak�� a��s�yla de�erlendirdikleri olaylar, �mitvar olmalar�n� engellemektedir. Daha da �nemlisi Allah'�n inanan kullar� i�in daima iyi ve g�zel olan� istedi�ini hesap edememektedirler.


21.Y�zy�l ve Ahir Zaman


H�km� k�yamete kadar ge�erli olan, t�m hayat�m�z� kapsayan emir ve bilgilerin yer ald��� Kuran-� Kerim'in en b�y�k mucizelerinden biri, ilk vahyin inmesinden bu yana, her as�rda ya�ayan t�m insanlara hitap etmesidir. Allah, Kuran'� k�yamete kadar insanlara bir yol g�sterici ve hidayet rehberi olarak indirmi�tir. Bunun yan� s�ra Kuran'da gelece�e dair i�aretler ve m�minlerin �zerinde d���nmesi gereken baz� s�rlar da vard�r. K�yamete yak�n bir d�nem olan ahir zamanda yayg�nl�k kazanacak olan inkarc� sistemlerin uygulamalar�na ve Allah'�n bu bat�l sistemleri hakk� g�ndererek darmada��n etmesine y�nelik �ok �nemli i�aretler bulunmaktad�r.

"Ahir zaman" ifadesi anlam olarak son d�nem, son zaman demektir. �slam'a g�re ahir zaman kavram� k�yamete yak�n bir zamanda, Kuran ahlak�n�n �st�n olaca��, insanlar aras�nda yayg�n olarak ya�anacak olan son d�nemi ifade eder. Ad� ge�en bu d�nem Allah'�n izniyle �ok yak�nd�r ve insanlar�n bu konu �zerinde derin derin d���nmeleri �ok daha b�y�k bir �nem kazanm��t�r. Bu nedenle t�m M�sl�manlar�n etraflar�nda ger�ekle�en olaylar� dikkatle takip etmeleri ve bunlar� Kuran ayetleri ile Peygamberimizin hadisleri do�rultusunda de�erlendirmeleri gerekmektedir. Kuran'da ahir zaman konusuna dolayl� olarak de�inilmi�tir. Ayetler �zerinde d���n�ld���nde g�n�m�zdeki olaylara ve ahir zamana i�aret eden �ok �nemli s�rlar bulmak m�mk�nd�r.

�nsanlar�n hayalinde her zaman i�in daha g�zele, daha iyiye y�nelik bir �zlem bulunmaktad�r. Daha g�zel bir manzara, daha g�zel yiyecekler toplumsal sorunlar�n ya�anmad��� huzurla dolu bir hayat, bolluk, bereket…

��te ahir zaman, t�m bu "daha iyi", "daha g�zel" kavramlar�n� i�inde bar�nd�ran bir �a�� ifade eder. Ahir zaman, s�k�nt�n�n yerini bollu�un ve bereketin, adaletsizli�in yerini adaletin, ahlaks�zl���n yerini g�zel ahlak�n, karga�an�n yerini bar�� ve huzurun ald���, �slam ahlak�n�n hakim oldu�u kutlu bir d�nemdir. G�zel ahlak�n t�m d�nyada ya�anmas�, Peygamberimizin vefat�ndan sonra k�yamete kadar ger�ekle�ecek olan ahir zaman alametlerinin en �nemlilerinden biridir.

Peygamberimizin hadislerinde bu d�nemi ve �zelliklerini a��klayan detayl� anlat�mlar yer al�r. Peygamberimizin ard�ndan baz� �slam b�y�kleri de ahir zaman hakk�nda �nemli a��klamalarda bulunmu�lard�r. Bu anlat�mlara bak�ld���nda, ahir zaman�n, birbirini izleyecek olan bir tak�m �nemli olay ya da s�re�lerle dolu oldu�unu g�r�r�z. Ahir zaman d�nyan�n b�y�k bir bozulma ve karma�a ya�ad���, ancak sonra da ger�ek dinin ya�anmas�yla kurtulu�a kavu�tu�u bir d�nemdir.

Ahir zaman�n ilk a�amas�nda, d�nya Allah'� inkar eden bir tak�m felsefi sistemler nedeniyle dejenere olacakt�r. �nsanlar yarat�l�� ama�lar�ndan uzakla�acak, bunun sonucunda b�y�k bir manevi bo�luk ve ahlaki bozulma olu�acakt�r. B�y�k felaketler, sava�lar ve ac�lar ya�anacak, insanlar "Nas�l kurtuluruz?" sorusunun cevab�n� arayacaklard�r. Bu d�nemde �slam Dini, i�ine sokulan bir tak�m hurafeler ve bat�l inan��lar nedeniyle asl�ndan uzakla�t�r�lm��t�r. Bir yanda ateizmi ve dinsizli�i telkin eden felsefeler, �te yanda da dini i�ten tahrip eden bu tutucu g��ler, insanl��� b�y�k bir karanl��a s�r�klemi�lerdir. (Harun Yahya, Alt�n�a�)

Ancak Allah, ahir zaman�n bu b�y�k karma�as� alt�nda ezilen insanlar� kurtulu�a ula�t�racakt�r. Fitnelerin �o�almas�, haramlar�n helal say�lmas�, do�al felaketlerin t�m d�nyay� sarmas� ve birbiri ard�nca hayret verici olaylar�n meydana gelmesi, t�m m�minlere ahir zaman�n yakla�t���n� haber vermektedir. Ahir zaman�n en b�y�k m�jdesi ise �slam ahlak�n�n yery�z�ne yay�lmas�d�r. Peygamberimizden aktar�lan hadislerde ahir zamanda t�m d�nyan�n adaletle ve bar��la dolaca�� m�jdelenmektedir. Bu d�neme "Alt�n�a�" isminin verilmesinin nedenlerinden biri budur. Hadislerde emniyetin ve g�venin temin edildi�i, yokluk ve fakirli�in ortadan kalkt���, silahlar�n sustu�u bu d�nem hakk�nda �ok detayl� bilgiler verilmektedir. Kuran ahlak�n�n ya�anmas�yla meydana gelecek olan adalet ve bar�� dolu d�nyada, �r�nlerde ve mallarda da �ok b�y�k bolluk ve bereket ya�anacakt�r. B�ylece yokluklar, s�k�nt�lar ve a�l�k ortadan kalkacakt�r. Ger�ekten de daha �imdiden bilgisayar, gen ve ileti�im teknolojilerinde ya�anan geli�meler, bu gelecek d�nemi do�rular �ekildedir. Bilimde ya�anan geli�meler insan�n �evresini saran yarat�l�� delillerini daha yak�ndan kavramas�n� sa�lamaktad�r. T�p biliminde hastal�klar�n �nceden te�hisi, robotlar, uydu teknolojileri ve daha bir�ok teknolojik alet, ahir zaman�n alametleri olarak kar��m�za ��kmaktad�r. S�ratli bir �ekilde ya�anan geli�meleri iyi yorumlayabilen ki�iler, Allah'�n m�jdeledi�i bu kutlu d�nemin alametlerinin �ok a��k oldu�unu hemen fark edeceklerdir.

Hz. �sa'n�n D�n���


Hz. �sa'n�n d�nyaya ikinci geli�i, Allah'�n Kuran'da M�sl�manlara vaat etti�i bir m�jdedir. Hz. �sa, di�er t�m peygamberler gibi Allah'�n insanlar� do�ru yola �a��rmakla g�revlendirdi�i se�kin bir kuludur. Ancak Hz. �sa'y� di�er peygamberlerden ay�ran baz� �zellikler vard�r. Bunlardan en �nemlisi onun halen �lmemi�, Allah kat�na y�kseltilmi� ve yery�z�ne tekrar geri d�necek olmas�d�r. Bir�ok insan Hz. �sa'n�n ge�mi�te "bir �ekilde" �ld���n� ve bir daha yery�z�ne geri d�nmeyece�ini sanmaktad�r. Bu inan�, Kuran'� bilmemekten kaynaklanan �nemli bir yan�lg�d�r. Kuran dikkatli bir g�zle incelendi�inde Hz. �sa hakk�ndaki ayetlerin ger�ek anlamlar� ortaya ��kmaktad�r. Allah Kuran'da ��yle buyurmu�tur:

"Hani Allah, �sa'ya demi�ti ki: "Ey �sa, do�rusu seni Ben vefat ettirece�im, seni Kendime y�kseltece�im, seni inkar edenlerden temizleyece�im ve sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im. Sonra d�n���n�z yaln�zca Banad�r, hakk�nda anla�mazl��a d��t���n�z �eyde aran�zda Ben h�kmedece�im." (Al-i �mran Suresi, 55)

Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden g�nderilece�i, Peygamber Efendimiz taraf�ndan da m�jdelenmi�tir. Peygamberimiz, hadislerinde Hz. �sa'n�n, �zellikle H�ristiyan ve Yahudi d�nyas�na hitap edece�ini, onlar� i�ine d��t�kleri hurafelerden s�yr�l�p Kuran'a g�re ya�amaya �a��raca��n� bildirmi�tir. Ahir zamanla ilgili olarak Peygamberimizin s�yledi�i onlarca hadiste, onun g�nderilece�i d�nemde t�m yery�z�n�n bar��, adalet, huzur ve refahla dolaca�� m�jdelenmektedir.

T�m H�ristiyan ve M�sl�man alemi, y�zy�llard�r bu kutlu misafiri kar��lamay� beklemektedir. Hz. �sa ile birlikte, t�m M�sl�man ve H�ristiyanlar tek bir inan�ta birle�ecek ve d�nya "Alt�n�a�" olarak an�lan b�y�k bir bar��, g�venlik, mutluluk ve refah d�nemi ya�ayacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.