OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Soyk�r�m�n s�m�r�lmesi ve Siyonizm'e kar�� olan YahudilerBug�n pek �ok dindar Yahudi, Nazi kamplar�nda ger�ekle�tirilen soyk�r�m�n, siyasi ve ekonomik bir propaganda arac� haline geldi�ini ve konunun"s�m�r�ld���n�" ifade ediyor.

Naziler, 1933 y�l�nda iktidara geldikten sonra, Alman toplumu i�inde kendilerince "zararl�" g�rd�kleri insanlar� �nce tecrit etmek sonra da ortadan kald�rmak i�in ac�mas�z bir politika uygulamaya koymu�lard�r. Nazilerin �iddet dolu politikas�n�n ilk hedefi, Alman toplumu i�indeki �z�rl� ve genetik hastal�klara sahip insanlard�r. �nce belirli "sterilizasyon merkezleri"nde toplanan ve k�s�rla�t�r�lan bu hastalar, daha sonra Hitler'den gelen gizli bir emirle �ld�r�lmeye ba�lanm��t�r.

Nazilerin ikinci hedefi, rejim muhalifleri olarak de�erlendirilen ayd�n gruptur. Fikirlerinden veya inan�lar�ndan dolay� tutuklanan pek �ok insan, M�nih yak�nlar�nda kurulan Dachau �al��ma kamp�nda a��r �artlarda �lesiye �al��t�r�lm��t�r.

Nazilerin zulm�ne maruz kalan bir di�er grup ise �lkedeki Yahudilerdir. Hitler ve Rosenberg gibi Nazi ideologlar� taraf�ndan "d�nyadaki t�m k�t�l�klerin kayna��" ve "Alman kan�n� bozan parazitler" olarak g�sterilmek istenen Yahudi halk� �zerinde, giderek a��rla�an bir bask� uygulanm��t�r. Yahudi d�kkanlar� boykot edilmi�, Alman halk� Yahudilere kar�� kin ve d��manl�k beslemeye y�neltilmi�, Yahudiler �zerine yasal k�s�tlamalar konmu�tur. 1938 y�l�nda, 9 Kas�m'� 10 Kas�m'a ba�layan gecede d�zenlenen ve binlerce Yahudi i� yerinin, ev ve sinagogunun par�alanmas�yla sonu�lanan "Kristal Gecesi" (Kristallnacht), Nazilerin Yahudilere zulm�n�n �nemli bir d�n�m noktas�d�r. (Geceye "Kristal Gecesi" denmesinin nedeni, ya�malanan i�yeri ve evlerin k�r�lan camlar�n�n olu�turdu�u g�r�nt�d�r.) (Harun Yahya, Darwinizm'in Kanl� �deolojisi: Fa�izm)

Toplama Kamplar�ndaki Zul�m


Kristal Gecesi'nin ard�ndan, �nce Almanya ve Avusturya'daki, sonra da -II. D�nya Sava��'n�n ba�lamas�yla birlikte- Alman i�gali alt�ndaki �lkelerdeki Yahudiler a�amal� olarak toplama kamplar�na s�r�lm��lerdir. Ancak yaln�zca Yahudiler de�il, �ingeneler, Slavlar, Rus sava� esirleri gibi farkl� etnik ve dini kimli�e sahip insanlar Auschwitz, Majdanek, Sobibor, Treblinka, Belzec, Chelmno gibi, �o�u Polonya'da yer alan kamplarda toplanm�� ve �ok k�t� �artlarda Alman sava� end�strisinde i��i olarak kullan�lm��lard�r. Bu kamplarda a�l�k, salg�n hastal�klar ve sadist Nazi subaylar�n�n sistemli cinayetleri sonucunda, y�z binlerce masum insan ya�am�n� yitirmi�tir.

Soyk�r�m�n S�m�r�lmesine Kar�� ��kan Yahudiler


Soyk�r�m�n s�m�r�ld��� ger�e�i, son y�llarda bizzat Yahudiler taraf�ndan da ifade edilmektedir. Fransa'daki "Ecole Pratique des Hautes Etudes" adl� e�itim kurumundaki �a�da� Yahudi Tarihi k�rs�s�n�n ba�kan� Esther Benbassa, 1 Eyl�l 2000 tarihli Liberation gazetesinde yay�nlanan yaz�s�nda, "Yahudi soyk�r�m�n�n bir din haline getirildi�ini" belirtmi� ve ��yle yazm��t�r: "Kendini kurban konumuna koyma, her Yahudiyi ele�tiriye kar�� g�vence alt�na al�yor ve b�ylelikle �srail'i de ele�tirilere kar�� g�vence alt�na al�yor."

Yahudi soyk�r�m� kavram�n�n siyasi -ve ekonomik- bir propaganda arac� haline geldi�i ger�e�ini vurgulayan �nemli bir �al��ma, New York �niversitesi'nden Yahudi as�ll� tarih�i Norman G. Finkelstein'in The Holocaust Industry: Reflections on the Explotation of Jewish Suffering (Soyk�r�m End�strisi: Yahudilerin Ac�lar�n�n S�m�r�lmesi �zerine D���nceler) adl� kitab�d�r. Kendi �z anneannesi de Nazi toplama kamplar�nda tutsak olarak ya�am�� bir "soyk�r�m ma�duru" olan Finkelstein, 2000 y�l� bas�m� olan kitab�nda, soyk�r�m kavram�n�n gerek �srail gerekse Bat�'daki Yahudi �rg�tleri taraf�ndan tam anlam�yla "s�m�r�ld���n�" anlatmaktad�r.
Bilindi�i gibi, II. D�nya Sava��'n�n ard�ndan kurulan uluslararas� mahkemeler, Almanya'y� Nazi ma�duru t�m Yahudilere b�y�k bir tazminat �demeye mahkum etmi�tir. Milyar dolarlarla ifade edilen bu tazminat�n taksitleri, Almanya taraf�ndan �srail'e ve d�nyan�n farkl� �lkelerindeki Yahudilere on y�llard�r �denmi�tir ve halen �denmeye devam etmektedir. Sadece Almanya de�il, ba�ta �svi�re olmak �zere �e�itli Avrupa �lkeleri, �svi�re'nin birer finans imparatorlu�u niteli�indeki uluslararas� bankalar� hatta Nazi i�gali s�ras�nda Yahudilere yard�m etmeyen Do�u Avrupa �lkeleri de defalarca Nazi ma�duru Yahudilere tazminat �demek durumunda b�rak�lm��t�r.

Finkelstein, Soyk�r�m End�strisi adl� kitab�nda, t�m bu tazminatlar�n kullan�lmas�nda baz� yolsuzluklar yap�ld���n�, Nazi ma�duru Yahudilere verilmek �zere Almanya ve benzeri h�k�metlerden �ok b�y�k paralar al�nd���n�, ancak bunlar�n ger�ek sahipleri, yani Nazi ma�duru Yahudiler i�in de�il, Siyonist �rg�tlerin finansman�na kullan�ld���n� anlatmaktad�r.

�rne�in, Yahudi �rg�tleri ge�ti�imiz y�llarda "Nazi kamplar�nda k�le i��i olarak �al��t�r�lan Yahudilerin emeklerinin tazminat�" olarak Almanya'dan yeni bir �deme istemi�lerdir. Bu �demeden yararlanacak Yahudilerin say�s� olarak verdikleri rakam ise 135 bindir. Oysa Finkelstein, resmi istatistiklere dayanarak, Nazi kamplar�nda i��i olarak �al��t�r�lm�� olup halen hayatta bulunan Yahudilerin say�s�n�n 14-18 bin civar�nda oldu�unu a��klamaktad�r. Arada kalan b�y�k fark, "tazminat" ad� alt�nda Siyonist �rg�tlerin kasas�na aktar�lacakt�r. (Norman G. Finkelstein, The Holocaust Industry, Verso Press, New York, 2000. s. 126)

Sonu�

Naziler, Yahudileri II. D�nya Sava�� s�ras�nda soyk�r�m politikas�na tabi tutmu�tur. Binlerce Yahudi -farkl� milletlerden insanlarla birlikte- Nazi vah�etinin hedefi olmu�tur. Vicdan sahibi her insan, her M�sl�man, bu vah�eti lanetler.

Burada g�z �n�nde bulundurulmas� gereken iki �nemli konu vard�r:

1- Nazi zulm�n�n ma�durlar�, sadece toplama kamplar�n�n tutsaklar� veya sadece Yahudiler de�ildir.

2- Yahudilerin Nazi zulm�yle b�y�k ma�duriyet ya�am�� olduklar� ger�e�i, baz� Yahudilerin di�er bir millete (�rne�in Filistinlilere) yapt�klar� bir zulm� me�ru ve hakl� g�stermek i�in kullan�lamaz.

Bu iki noktay� �zellikle belirtmek gerekir. Kendilerine resmi ideoloji olarak Siyonizm'i se�enler, 50 y�ld�r, bu konuda yan�lt�c� bir propaganda kullanmaktad�rlar. II. D�nya Sava��'n�n tek ma�durunun Yahudiler oldu�u ve bunun da �srail'in Filistinlilere kar�� uygulad��� zulm�n mazur g�r�lmesine neden olmas� gerekti�i telkin edilmektedir. Bu konuda de�erlendirme yaparken, s�z konusu "s�m�r� politikas�"n�n son derece yanl�� ve sonu� bak�m�ndan da tehlikeli oldu�u mutlaka hat�rlanmal�d�r.


S�YON�ZM'E KAR�I OLAN YAHUD�LER

Siyonizm'in ��k�� noktas�, Yahudi dini de�il, 19. y�zy�ldan miras kalan �rk��, s�m�rgeci ve "Sosyal Darwinist" ideolojiydi. Bu ideoloji, Alman milletini Nazizm'e s�r�kledi�i gibi, baz� Yahudileri de Siyonizm'e s�r�kledi.

Siyonizm, 19. y�zy�l Avrupas�'n�n iki belirgin karakterinden b�y�k �l��de etkilenmi�ti: Irk��l�k ve S�m�rgecilik. Siyonizm'in belirgin �zelli�i, din-d��� bir anlay���n savunucusu olmas�yd�. Siyonizm'in fikri �nc�l���n� yapanlar, Yahudili�i bir inan� birli�i olarak de�il de bir �rk birli�i ismi olarak kabul ediyorlard�. Siyonist �evreler, Yahudilerin Avrupal� milletlerden ayr� bir �rk oldu�u, onlarla birlikte ya�amalar�n�n m�mk�n olmad���, mutlaka kendilerine has ayr� bir yurt edinmelerinin �art oldu�u iddias�yla ortaya ��kt�lar. Yurt olarak Filistin'i se�melerinin nedeni de dini de�il, tarihseldi.

Siyonizm, Ortado�u'ya girdi�i g�nden beri b�lgeye ac� getirdi. �ki d�nya sava�� aras�ndaki d�nemde, Siyonist ter�r �rg�tleri Araplara ve �ngilizlere kar�� kanl� sald�r�lar d�zenlediler. 1948'de �srail'in kurulmas�n�n ard�ndan, Siyonizm'in yay�lmac� stratejisi Ortado�u'yu karma�aya s�r�kledi.

Burada vurgulanmas� gereken nokta �udur: Bu zulm� ger�ekle�tiren Siyonizm'in ��k�� noktas�, Yahudi dini de�il �rk��, s�m�rgeci ve "Sosyal Darwinist" ideolojiydi. �nsanlar aras�nda �at��ma olmas� gerekti�ini savunan, "g��l�ler kazan�r, zay�flar yok olur" felsefesini empoze eden Sosyal Darwinizm, Alman milletini Nazizm'e s�r�kledi�i gibi, baz� Yahudileri de Siyonizm'e s�r�kledi.

Siyonizm'i ele�tiren dindar Yahudiler de ayn� ger�e�i vurguluyorlar. Bu dindar Yahudilerin bir k�sm� �srail devletini me�ru g�r�p tan�mamaktad�rlar. Dindar Yahudilerin �nde gelen isimlerinden Haham Hirsch, "Siyonizm, Yahudi halk�n� milli bir antite (varl�k) olarak tan�mlamak ister... bu dinen bir sapmad�r" der. �srailli devlet adam� Amnon Rubinstein'a g�re, "Siyonizm, (baz� Yahudilerin) babalar�n�n yurduna ve hahamlar�n sinagoguna ba� kald�r�s�n�n do�al sonucu"dur. Siyonizm, ger�ekte bir t�r fa�izmdir. Fa�izm ise dinden de�il, dinsizlikten kaynak bulur. Dolay�s�yla Ortado�u'da akan kan�n as�l sorumlusunun, Yahudi dini de�il, din-d���, fa�ist ideoloji olan Siyonizm'dir.

Fa�izmin di�er versiyonlar� gibi Siyonizm de, dini kendi ama�lar� i�in kullanmak istemi�tir. Siyonizm'in Musevili�i kendi ama�lar� i�in kullanmaya �al��mas�, asla bir "Yahudi d��manl���"n�n gerek�esi olamaz. M�sl�manlar Siyonizm'e kar��d�r, "Kitap Ehli"ne de�il. Antisemitizm olarak adland�r�lan "Yahudi d��manl���"n�n �slam'da hi�bir yeri yoktur. M�sl�manlar, antisemitizm de dahil her t�rl� �rk��l��a kar��d�r.

Ayr�nt�l� bilgi i�in www.islamantisemitizmilanetler.com adresinden yararlanabilirsiniz.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.