OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Irak T�rkmenleri'nin umudu T�RK�YET�rkmenler, 1000 y�l� a�k�n bir s�redir Irak'� kendilerine yurt edinmi�lerdir. Yo�un olarak ya�ad�klar� Musul ve Kerk�k b�lgesine bar��, istikrar, huzur ve demokrasinin bir an �nce gelmesi ise T�rkmenlerin en b�y�k iste�idir.

T�rklerin Irak topraklar�na ad�m at��� �slam Tarihi'nin ilk y�zy�l�na dayan�r. Hilafet merkezini ve Halife'yi korumakla g�revli olan T�rkler, uzun y�llar boyunca d�nemin �nemli �ehirlerinden Samerra �ehrinde ya�ad�lar. T�rklerin yo�un bi�imde bu topraklara g�� etmesi ise Sel�uklu H�k�mdar� Tu�rul Bey'in 1055 y�l�nda Irak'a girmesiyle ba�lar. (Harun Yahya, Milli Strateji)

14. y�zy�lda Irak'taki etnik yap�, T�rklerden yana a��rl�k kazanm�� ve Ba�dat T�rk k�lt�r�n�n �nemli merkezlerinden biri haline gelmi�tir. 1683'te Sultan IV. Murat taraf�ndan Safevilerden al�nan Irak topraklar�, 1. D�nya Sava��'na kadar Osmanl� �mparatorlu�u s�n�rlar� i�erisinde adaletli bir �ekilde y�netilir.

Musul ve Kerk�k Ana Vatan'dan nas�l kopar�ld�?1. D�nya Sava��'n�n hemen ard�ndan, Osmanl� Devleti, Bat�l� devletlerce i�gal edilir. Bundan Irak da nasibini al�r ve �ngiliz hakimiyetine girer. T�rklerin yo�un olarak ya�ad��� Musul, Kerk�k, Erbil ve S�leymaniye Kurtulu� Sava�� sonras�nda T�rkiye ve �ngiltere aras�nda �nemli bir sorun haline gelmi�tir. Lozan Antla�mas�'nda bir sonu� al�namamas� �zerine sorun Milletler Cemiyeti'ne g�t�r�l�r. Milletler Cemiyeti �ngilizler lehine karar verir ve Musul �ngiliz mandas� alt�ndaki Irak'a b�rak�l�r.

1920'de olu�turulan kabinede, T�rk as�ll� Kerk�kl� bir Bakan'�n yer almas�n�n ard�ndan, okullarda T�rklerin ana dilde e�itim yapma �zg�rl��� g�vence alt�na al�n�r. Irak'ta 1958 y�l�ndaki askeri darbe sonucu ilan edilen Cumhuriyet, Irak T�rkmenleri i�in yeni bir d�nemin de ba�lang�c� olur. 1970 y�l�nda k�lt�rel haklar�n� da elde eden Irak T�rkmenleri, ana dillerinde dergi ve gazete yay�nlamaya ba�larlar.

T�rk b�lgelerinin isimleri de�i�tirildiIrak T�rkmenleri, 1974 y�l�nda Saddam H�seyin'in y�netimi ele ge�irmesiyle, t�m siyasi haklar�n� kaybederler. Irak'�n %13'�n� olu�turan T�rkler, resmi kay�tlarda %2 olarak g�sterilirler. Irak y�netimi, 80'li y�llar�n sonunda T�rk�e olarak an�lan b�t�n kasaba, k�y ve sokak isimlerini, Arap�a isimlerle de�i�tirir. Y�zy�llard�r Kerk�k olarak an�lan �ehrin ad� bu d�nemde Al Tamim'e d�n��t�r�l�r. Ayr�ca T�rklerin ya�ad�klar� yerlere s�rekli olarak fakir Araplar yerle�tirilerek, b�lgedeki T�rkmen varl��� yok edilmeye �al���l�r. 1975 y�l�nda 20.000 kilometrekare olan Kerk�k'�n y�z�l��m� g�n�m�zde 10.000 kilometrekareye kadar d��m��t�r.

Medeniyet ya�ma edildi
Bosna-Hersek'te oldu�u gibi Kerk�k'te de T�rk Medeniyeti'nin t�m izleri tamamen yok edilmek isteniyor. Kerk�k'teki Ta� K�pr� ve H�k�met Saray� y�k�l�rken, �nl� Kerk�k Kalesi bo�alt�larak ya�ma edildi.

Soyk�r�m uygulamalar�na itiraz eden T�rk ayd�nlar� ya �ld�r�ld� ya da Irak'�n �e�itli b�lgelerine s�rg�ne g�nderildi. T�rk as�ll� ��rencilerin kay�tlar� Arap k�lt�r�n� almas� i�in �zellikle g�neyde, Arap n�fusun a��rl�kta oldu�u b�lgelerdeki okullara yapt�r�l�yor. Bu uygulamaya kar�� ��kan ailelerin �ocuklar�n�n okumas�na izin verilmiyor. 7 ya��ndan itibaren zoraki olarak yaz kamplar�na al�nan �ocuklara, bu kamplarda Arap Milliyet�ili�i ve Baas partisinin ilkeleri ��retiliyor.

Ayr�ca 1961 y�l�ndan beri T�rkmenler taraf�ndan ��kar�lan Karde�lik dergisini de Baas y�neticileri kapatt�. T�rk b�lgelerinde ta��nmaz mal sat�n alma yasa�� �ok sert �ekilde uygulan�yor. T�rkler gayr�menkullerini ancak Arap k�kenlilere satabiliyor. Ayr�ca Araplar�n Musul ve Kerk�k'te gayr�menkul almas� te�vik ediliyor ve bu ama�la Araplara uzun vadeli, kredi veriliyor.

Irak'ta T�rkmenlerin dernek kurmalar� ve derneklere �ye olmalar� da yasaklanm��. 1960 y�l�nda b�y�k zorluklarla kurulan T�rkmen Karde�lik Oca�� 1980 y�l�nda feshedilerek, derne�in ba�kan� Abdullah Abdurrahman idam edildi, di�er y�neticileri ise a��r hapis cezalar�na �arpt�r�ld�.

T�rkmenler T�rkiye'yi hamileri olarak g�r�yorIrak'ta ya�ayan 2,5 milyon T�rkmen g�nden g�ne eriyor. T�rkmenler, �e�itli yollarla T�rkiye, Avrupa ve Arap �lkelerine iltica ediyorlar. Irak y�netimi, Musul, Kerk�k, S�leymaniye ve Erbil'deki T�rkmen n�fusu tamamen eritmeyi ama�l�yor.

Asimilasyon politikas�na tabi tutulan Irak T�rkmenleri'nin varl��� ve haklar� mutlaka hukuki bir zemine oturtulmal�d�r. Kuzey Irak �zerk B�lgesi'ndeki K�rt y�netimi ile T�rkmenler aras�nda, T�rkmenlerin stat�s�n� kabul eden bir protokol imzalanmadan, yak�n gelecekte T�rkmenlerin s�k�nt�lar�na �are bulunmas� m�mk�n g�z�km�yor.

Irak T�rkmenleri, anavatan olarak g�rd�kleri T�rkiye'den �ok �ey bekliyor ve T�rk D�nyas�n�n kendilerini yaln�z b�rakmamas�n� istiyorlar. As�rlar boyu sadece T�rklerin de�il, t�m M�sl�manlar�n hamili�ini �stlenmi� olan Osmanl� �mparatorlu�u'nun varisi olan T�rkiye'nin, bu vazifeyi en iyi �ekilde yerine getirece�inden kimsenin ��phesi olmamal�d�r.


SADDAM Y�NET�M� B�Y�K TAHR�BATA YOL A�TI1980'li y�llar�n sonlar�nda Saddam y�netiminin T�rkmenlere kar�� y�r�tt��� bask� ve soyk�r�m politikas� inan�lmaz boyutlara ula�t�. Bu y�llarda halktan gelen tepkileri silahla susturmaya �al��an Irak y�netimi sadece Alt�nk�pr� b�lgesinde 87 T�rk'� kur�una dizdirdi.

Hukuki olarak bug�n Irak'ta T�rk varl���ndan s�z etmek imkans�z. T�rkler, Araplar ve K�rtlerle birlikte ���nc� b�y�k n�fusu te�kil etmelerine ra�men, 7 Temmuz 1990'da yay�nlanan Irak Cumhuriyeti anayasas�nda "Irak halk�, Araplar ve K�rtlerden olu�maktad�r" ifadesi yer almaktad�r. Bu anayasa maddesinden dolay� T�rkmenler taraf�ndan a��lan ilk��retim okullar�nda, halihaz�rda T�rk�e e�itim ve ��retim yap�lamamaktad�r.

Saddam rejiminin bask� ve sindirme politikas�na, K�rfez Sava��'n�n ard�ndan Irak'a uygulanan ambargo da eklenmi�tir. Irak'ta ya�ayan T�rkmenler amborgonun ard�ndan a�l�k ve salg�n hastal�k tehlikesiyle kar�� kar��ya kalm��; �ok say�da T�rkmen y�zy�llard�r ya�ad�klar� topraklardan T�rkiye'ye, Avrupa �lkelerine ve ABD'ye iltica etmi�lerdir. Saddam'�n T�rkmenler �zerinde kurdu�u otorite tamamen sindirme, korkutma, y�ld�rma ve i�kence �zerinedir. Saddam H�seyin'in fa�ist rejimiyle y�netilen halk a�, i�siz ve sefil haldedir. K���c�k bebekler a�l�ktan ve ila� bulamamaktan dolay� �lmekte, koskoca bir millet s�rekli �l�me ve yok olmaya do�ru gitmektedir.

K�rfez Sava��'n�n ard�ndan, uluslararas� toplum T�rkmen n�fusun ya�ad��� b�lgelere kar�� son derece duyars�z davranm�� ve b�lgede ger�ekle�tirilen sistemli soyk�r�m politikas�na g�z yummu�tur. T�rklerin yo�un olarak bulundu�u b�lgeler BM yetkilileri taraf�ndan (36. paralelin alt�nda olmalar�na ra�men) "g�venli b�lge" ilan edilmi�tir. G�venli b�lgede her parti ve lider, kendini b�lgenin hakimi olarak g�rmekte ve keyfi davran��lar i�erisinde bulunmaktad�r. Bu olumsuz ortamdan ise en �ok b�lgede ya�ayan T�rkler zarar g�rmektedir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.