OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Lut Kavmi ve helak olan �ehir
"Lut kavmi de uyar�lar� yalanlad�. Biz de onlar�n �zerine ta� ya�d�ran bir kas�rga g�nderdik. Yaln�z Lut ailesini (bu azabtan ayr� tuttuk;) onlar� seher vakti kurtard�k…" (Kamer Suresi, 33-34)

Hz. Lut'un kavmi, e�cinselli�in yayg�n oldu�u sapk�n bir kavimdi. Hz. Lut, Allah'�n tebli�ini getirdi�inde onu inkar ettiler, sap�kl�klar�na devam ettiler. Sonunda Allah Lut kavmini, korkun� bir felaketle helak etti.

Hz. Lut'un ya�ad��� �ehrin Eski Ahit'te ge�en ismi Sodom'dur. Arkeolojik �al��malarda, �ehrin, �srail-�rd�n s�n�r� boyunca uzanan Tuz G�l�n�n (�l� Deniz) yak�nlar�nda oldu�u anla��lmaktad�r. Bu kavmin Kuran'da yaz�lanlara uygun bir �ekilde helak oldu�u anla��lm��t�r.

Allah Kuran'da ��yle buyurmu�tur: "Lut (kavmi) de, g�nderilen (el�i)leri yalanlad�. Hani onlara karde�leri Lut: "Sak�nmaz m�s�n�z?" demi�ti. "Ger�ek �u ki, ben size g�nderilmi� g�venilir bir el�iyim. Allah'tan korkup-sak�n�n ve bana itaat edin. Buna kar��l�k ben sizden bir �cret istemiyorum; �cretim yaln�zca alemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler i�in yaratm�� bulundu�u e�lerinizi b�rak�yorsunuz. Hay�r, siz s�n�r� �i�neyen bir kavimsiniz." Dediler ki: "Ey Lut, e�er (bu s�ylediklerine) bir son vermeyecek olursan, ger�ekten (burdan) s�r�l�p ��kar�lanlardan olacaks�n." Dedi ki: "Ger�ekten ben, sizin bu yapt���n�za �fke ile kar�� olanlardan�m." (�uara Suresi, 160-168)

Kendilerini do�ru yola davetine kar��l�k kavmi Hz. Lut'u tehdit etti, do�ru yolu g�stermesinden dolay� �fkelendiler, onu s�rg�n etmek istediler. Bunun �zerine Hz. Lut, Allah'tan yard�m istedi: "Dedi ki: "Rabbim, fesat ��karan (bu) kavme kar�� bana yard�m et." (Ankebut Suresi, 30)

"Rabbim, beni ve ailemi bunlar�n yapt�klar�ndan kurtar." (�uara Suresi, 169)


Bunun �zerine Allah, iki melek g�nderdi, Hz. Lut'u kurtar�p sabah vakti, Lut kavmini helak etti: "Andolsun onlar, onun konuklar�ndan da murad almak i�in bask� yapt�lar. Biz de onlar�n g�zlerini silip k�r ettik. "��te azab�m� ve uyarmam� tad�n." Andolsun onlar� bir sabah vakti erkenden, �zerlerinde karar�n� k�lm�� bir azab yakalay�p-bast�r�verdi." (Kamer Suresi, 37-38)


Kuran'da, kavmin helak� ��yle tarif ediliyor:


"Derken, tan yerinin a�arma vaktine girdiklerinde onlar� ���l�k yakalay�verdi. An�nda (yurtlar�n�n) �st�n� alt�na �evirdik ve �zerlerine bal��ktan pi�irilmi� ta� ya�d�rd�k. Elbette bunda 'derin bir kavray��a sahip olanlar' i�in ger�ekten ayetler vard�r. O (�ehir de) ger�ekten bir yol �st�nde (h�l�) durmaktad�r." (Hicr Suresi, 73-76)

"B�ylece emrimiz geldi�i zaman, �st�n� alt�na �evirdik ve �zerlerine bal��ktan pi�irilmi�, istif edilmi� ta�lar ya�d�rd�k; Rabbinin kat�nda 'belli bir bi�ime sokulmu�, damgalanm��' olarak. Bunlar zalimlerden uzak de�ildir." (Hud Suresi, 82-83)

Bu felaketten Hz. Lut ve say�lar� ancak "bir ev halk�" kadar olan iman edenler kurtar�ld�. Sapk�n kavim ise, yerle bir oldu. Hz. Lut'un kar�s� da iman etmedi�i i�in helak edildi:

"Bunun �zerine Biz, kar�s� d���nda onu ve ailesini kurtard�k; o (kar�s�) ise (helake u�rayanlar aras�nda) geride kalanlardand�. Ve onlar�n �zerine bir (azab) sa�ana�� ya�d�rd�k. Su�lu-g�nahkarlar�n u�rad�klar� sona bir bak i�te." (Araf Suresi, 83-84)

Lut G�l�ndeki "Apa��k Ayetler"

Allah Lut kavminin helak�n� Kuran'da ��yle bildirmi�tir:

"B�ylece emrimiz geldi�i zaman, �st�n� alt�na �evirdik ve �zerlerine bal��ktan pi�irilmi�, istif edilmi� ta�lar ya�d�rd�k" (Hud Suresi, 82)

Ayette "�st�n� alt�na �evirmek" ifadesi ile �iddetli bir depremle b�lgenin yerle bir oldu�unu anlat�yor olmas� m�mk�nd�r. Nitekim Lut G�l�, b�yle bir depremin olu�tu�una dair "apa��k deliller" ta��maktad�r.

Alman arkeolog Werner Keller konu hakk�nda ��yle diyor: "Bu b�lgede kendini g�stermi� olan �ok b�y�k bir ��kmede patlamalar, y�ld�r�mlar, yang�nlar ve do�al gazlarla birlikte korkun� bir deprem olmu� ve Siddim Vadisi ile birlikte Lut kavminin �ehirleri de yerin derinliklerine g�m�lm��lerdir." **

Kuran'da "�zerlerine bal��ktan pi�irilmi�, istif edilmi� ta�lar ya�d�rd�k" c�mlesinde ise, Lut G�l� k�y�s�nda meydana gelen volkanik bir patlama ve bunun sonucunda p�sk�ren "pi�irilmi� k�vamdaki" kaya ve ta�lar anlat�l�yor olabilir. Werner Keller bu konuda da ��yle diyor: "Depremde, yerkabu�unun �atlay�p ��k���, kabu�un alt�nda uyuyan volkanlara serbest yol vermi�tir. �eria'n�n yukar� vadisinde bug�n de s�nm�� kraterlere rastlanmakta olup, kire� katmanlar� �zerinde geni� lav k�tleleri ve bazalt katmanlar� yer alm��t�r."

Lav ve bazalt katmanlar�, volkanik patlaman�n ve depremin oldu�unu g�stermektedir. Kuran'da, "�zerlerine bal��ktan pi�irilmi�, istif edilmi� ta�lar ya�d�rd�k" ifadesiyle tarif edilen olay da b�y�k olas�l�kla bu volkanik patlamad�r. Ayn� ayette "... emrimiz geldi�i zaman �st�n� alt�na �evirdik" �eklinde ifade edilen olay da Rift Vadisinde tektonik k�kenli olan ve volkanlar�n yery�z�ne b�y�k bir �iddetle ��kmas�na sebep olan deprem ile onun getirdi�i yar�lma ve ��k�nt�ler olmal�d�r.

Lut G�l�nde, g�ne� ���nlar� suya uygun bir a��yla yans�yorsa, insan �a��lacak bir g�r�n�mle kar��la��r. Suyun i�inde ye�il renkte a�a� g�vdeleriyle a�a� art�klar� g�r�l�r. Bunlar da g�ldeki yo�un tuzun konserve etti�i a�a�lard�r. (Harun Yahya, Kavimlerin Helak�)

Yap�lan ara�t�rmalarda, Lut kavmini yok eden depremin, olduk�a uzun yer kabu�u �atla��n�n (fay hatt�) sonucunda olu�tu�u anla��l�yor. �eria Nehrinin ak��� boyunca, 180 metrelik d���� yapmas� ve Lut G�l�n�n deniz seviyesinden 400 metre al�ak olmas�, b�y�k bir jeolojik olay�n meydana geldi�ini g�sterir.

Lut kavminin ba��na gelenler t�m d�nya i�in bir ibret vesikas�d�r. Halen d�nyan�n pek �ok yerinde Lut kavmindekine benzer �ekilde ahlaki dejenarasyon ya�anmakta ve ge�mi� kavimlerin ba��na gelen felaketlerden ders almamakta �srar edilmektedir.

** Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1956.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.