OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan



0

Avrupa s�m�rpecili�inin k�keni



Charles Darwin'in yak�n arkada�� olan Prof. Adam Sedgwick, evrim teorisinin gelecekte sebep olabilece�i tehlikeleri g�rebilen ki�ilerden biriydi. T�rlerin K�keni'ni okudu�unda, "Bu kitap toplum taraf�ndan genel bir kabul g�rd��� takdirde d�nyada daha �nce hi� g�r�lmemi� �ekilde insan �rklar�nda bir soyk�r�m ya�anacakt�r" demi�ti. Ger�ekten de zaman, Sedgwick'in endi�elenmekte hakl� oldu�unu g�sterdi. 20. y�zy�l, insanlar�n s�rf �rklar� veya etnik k�kenleri nedeniyle soyk�r�mlara u�rat�ld��� kara bir �a� olarak tarihe ge�ti.

Elbette etnik ayr�mc�l�k ve buna dayal� olarak yap�lan k�y�mlar, Darwin'den �ok �nce de insanl�k tarihinde vard�. Ancak Darwinizm bu ayr�mc�l��a sahte bir bilimsel sayg�nl�k ve sahte bir hakl�l�k kazand�rd�.

�ngiliz S�m�rgecili�i ve Darwinizm



Charles Darwin'in �rk�� g�r��lerinden en �ok ��kar sa�layan �lke, Darwin'in kendi vatan� �ngiltere oldu. Darwin, teorisini ortaya att��� y�llarda, �ngiltere d�nyan�n bir numaral� s�m�rgeci imparatorlu�unu kurmu� durumdayd�. Hindistan'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan dev bir co�rafyan�n t�m do�al kaynaklar�, �ngiliz �mparatorlu�u taraf�ndan s�m�r�l�yordu. "Beyaz adam", kendi ��kar� i�in d�nyay� ya�mal�yordu.

Buna kar��n ba�ta �ngiltere olmak �zere s�m�rgeci �lkelerin hi�biri "ya�mac�" olarak g�r�lmek ve tarihe �yle yaz�lmak istemiyorlard�. Bu nedenle yapt�klar� i�i hakl� gibi g�sterecek bir a��klama ar�yorlard�. Bu a��klaman�n amac�, s�m�r�len insanlar� "ilkel insanlar", hatta "hayvan�ms� canl�lar" gibi g�sterebilmekti. B�ylece katledilenler veya insanl�k d��� muameleye maruz b�rak�lanlar, insan de�il, yar� insan yar� hayvan mahluklar olarak g�r�lebilecek ve onlara kar�� yap�lanlar bir su� te�kil etmeyecekti.

Asl�nda bu aray�� yeni de�ildi; d�nya �zerinde s�m�rgecili�in ilk yay�l�� d�nemi olan 15 ve 16. y�zy�llara kadar dayan�yordu. Baz� �rklar�n yar� hayvan �zelli�i g�sterdi�iyle ilgili iddialar, ilk olarak Kristof Kolomb'un Amerika yolculuklar�nda ortaya at�lm��t�. Bu iddialara g�re, Amerikal� yerliler ger�ek birer insan de�il, geli�mi� bir hayvan t�r�yd�. Bu nedenle de �spanyol s�m�rgecilerin hizmetine ko�ulabilirlerdi. (Harun Yahya, Darwinizm'in Dini)

Her ne kadar Amerika'n�n ke�fi hakk�nda �evrilen filmlerde Kolomb'un yerlilere kar�� �ok insanc�l ve s�cak bir yakla��m� oldu�u imaj� verilse de, ger�ekte Kolomb yerlileri insan olarak g�rm�yordu.

Kristof Kolomb



Kristof Kolomb, b�y�k bir katliam� ilk ba�latan ki�i oldu. Ke�fetti�i yerlerde �spanyol kolonileri olu�turan Kolomb yerlileri k�lele�tirdi ve ilk olarak k�le ticaretini ba�latt�. Kolomb'un yerlilere uygulad��� bask� ve s�m�r� politikas�n�, onu izleyen �spanyol "fatihleri" devam ettirdiler; yap�lan katliamlar inan�lmaz boyutlara eri�ti. �rne�in, Kolomb ilk geldi�inde n�fusu 200 bin olan bir adada 20 y�l ge�meden sadece 50 bin, 1540 y�l�nda ise sadece bin ki�i kalm��t�. �spanyol fatihlerinin en �nl�s� Cortes ise 1519 �ubat'�nda Meksika'ya ayak bast���nda toplam k�z�lderili n�fusu 25 milyonken, 1605 y�l�nda 1 milyona inmi�ti. Hispaniola adas�nda 1492'de 7-8 milyon olan n�fus; 1496'da 4 milyon, 1570 y�l�nda ise sadece 125 ki�iye d��t�. Tarih�ilerin verdikleri rakamlara g�re, Kolomb'un k�taya ayak basmas�ndan sonraki bir y�zy�ldan daha az bir s�re i�inde 95 milyon yerli, s�m�rgeciler taraf�ndan katledildi. Kolomb, Amerika'y� ke�fetti�inde k�tada 30 milyon k�z�lderili ya��yordu. O zamandan bug�ne ger�ekle�en katliamlar neticesinde ise 2 milyon n�fuslu kay�p bir �rk haline geldiler.

Bu katliamlar�n bu kadar ac�mas�z boyutlara ula�mas�n�n nedeni, k�z�lderililerin insan olarak g�r�lmemeleri, hayvan olarak kabul edilmeleriydi.


Ancak s�m�rgecilerin bu as�ls�z sapk�n iddialar�, o d�nemde fikir olarak fazla taraftar toplamad�. ��nk� o d�nemde Avrupa'da, t�m insanlar� Allah'�n e�it olarak yaratt��� ve hepsinin tek bir atadan, Hz. Adem'den geldikleri ger�e�i yayg�n bir kabul g�r�yordu. Hatta Katolik Kilisesi, bu ya�mac� istilac�lara kar�� kesin bir tav�r koymu�tu. Bunun en bilinen �rneklerinden biri Chiapas psikoposu Bartolome de Las Casas'�n, Kolomb ile birlikte Yeni D�nya'ya ayak basan kolonicilerin "yerliler, bir t�r hayvand�r" iddias�na kar��l�k, yerlilerin "ger�ek birer insan" olduklar�n� s�yleyerek verdi�i yan�tt�r. 1537 y�l�nda ise Papa III. Paul yay�nlad��� bir fermanda yerlilere yap�lan vah�i muameleyi lanetlemi�, K�z�lderililerin iman etme yetene�ine sahip ger�ek insanlar olduklar�n� a��klam��t�r.

Oysa 19. y�zy�la gelindi�inde durum de�i�ti. Materyalist felsefenin yay�lmas�yla ve toplumlar�n dinden uzakla�mas�yla birlikte insanlar� Allah'�n yaratt��� ger�e�i de g�zard� edilmeye ba�land�. Bu davran��, ayn� zamanda �rk��l���n da y�kseli�i idi.

Irk��l���n y�kseli�i



Darwinist-materyalist felsefenin 19. y�zy�lda y�kselmesi ile �rk��l�k da g��lenmi�ti ve bu da Avrupa'n�n emperyalist d�zenine b�y�k bir destek sa�lam�� oluyordu.

Oxford, Stanford, Harvard gibi �niversitelerde y�llarca tarih profes�rl��� yapm�� olan James Joll, halen �niversitelerde ders kitab� olarak okutulan Europe Since 1870 (1870'den Bu Yana Avrupa) isimli kaynak kitab�nda, Darwinizm ile emperyalizm ve �rk��l�k aras�ndaki ideolojik ili�kiyi ��yle anlat�r: "Emperyalizm kavram�na ilham veren fikirlerin en �nemlisi, "Sosyal Darwinizm" ba�l��� alt�nda s�n�fland�r�labilecek olanlard�r. Bu fikirler, devletler aras�ndaki ili�kiyi daimi bir m�cadele olarak kabul eder. Bu m�cadelede baz� �rklar di�erlerine g�re "�st�n" say�lm�� ve bir evrimsel s�re� i�inde g��l�lerin kendilerini s�rekli ortaya koymalar� gerekti�i kabul edilmi�tir."

�ngiliz do�a bilimci Charles Darwin, 1859'da yay�nlanan T�rlerin K�keni onu 1871'de takip eden �nsan�n T�reyi�i adl� kitaplar�yla b�y�k bir tart��ma ba�latm�� ve Avrupa d���ncesinin farkl� dallar�n� ayn� anda etkilemi�tir… Darwin'in fikirleri ve onun �ngiliz felsefeci Herbert Spencer gibi baz� �a�da�lar�n�n d���nceleri, �ok h�zl� bir bi�imde bilim d���ndaki alanlara da uygulanm��t�r…

Darwinizm'in toplumsal geli�meye en �ok uygulanabilir olan y�n� ise d�nyada do�al kaynaklar�n besleyemeyece�i bir n�fus fazlas� bulundu�u ve bunun g��l�lerin veya "uygunlar�n" galip ��kaca�� daimi bir ya�am m�cadelesi gerekti�i y�n�ndeki inan�t�r. Baz� sosyal bilimciler i�in bu noktadan hareketle en "uygun" kavram�na ahlaki bir mana katmak ve dolay�s�yla ya�am m�cadelesinde �st�n gelen t�rlerin veya �rklar�n ahlaken �st�n olduklar�n� savunmak �ok kolay olmu�tur.

Dolay�s�yla do�al seleksiyon doktrini, kolayl�kla Frans�z yazar Arthur Gobineau taraf�ndan geli�tirilen bir ba�ka fikir ekol�yle de birle�mi�tir. Gobineau, 1853 y�l�nda "�nsan Irklar�n�n E�itsizli�i �zerine Bir Makale" adl� �al��may� yay�nlayan ki�idir. Gobineau geli�medeki en �nemli etkenin �rk oldu�unu savunmu� ve di�erlerine �st�nl�k sa�layan �rklar�n, kendi �rksal safl�klar�n� en iyi koruyabilenler oldu�unu ileri s�rm��t�r. Gobineau'ya g�re, tarihteki bu ya�am m�cadelesinde en �st�n gelen �rk, Aryan �rk� olmu�tur…

Bu fikirleri bir a�ama daha ileri g�t�ren ki�i ise �ngiliz yazar Houston Stewart Chamberlain'dir… Hitler yazara (Chamberlain'e) o kadar hayranl�k beslemi�tir ki, onu 1927 y�l�nda �l�m d��e�inde ziyarete gelmi�tir.

G�r�ld��� gibi Darwin'den �rk�� d���n�rlere, emperyalistlere ve oradan da Hitler'e kadar uzanan bir ideolojik zincir vard�r. Darwinizm, hem 19. y�zy�lda d�nyay� kana bulayan emperyalizmin hem de 20. y�zy�lda ayn� i�i ger�ekle�tiren Nazizm'in ideolojik temelidir.

Krali�e Victoria'n�n ad�yla an�lan Viktorya D�nemi �ngilteresi de, arad��� s�zde bilimsel zemini Darwinizm de bulmu�tu.

Afyon Sava�lar�



�ngiltere s�m�rgecilikten b�y�k bir kazan� sa�l�yordu ve s�m�rgelerinde ya�ayan insanlar� kendi menfaatleri i�in belalara u�ratmaktan �ekinmiyordu. �ngiliz emperyalizminin bu kirli siyasetinin �rneklerinden biri �in'e kar�� a��lan "Afyon Sava�lar�" oldu. �ngiltere, Hindistan'da yeti�tirdi�i afyonu 19. y�zy�l�n ilk �eyre�inden itibaren �in'e ka�ak olarak sokmaya ba�lad�. D�� ticaretindeki a���� kapatmak i�in yapt��� bu afyon ka�ak��l���na giderek h�z verdi. Uyu�turucunun �lkeye s�zmas� ise bir yandan �in devletinin kendi topraklar� �zerindeki otoritesini derinden sarsm��t�. Toplumdaki yozla�ma k�sa s�rede ciddi boyutlara ula�t�. �in h�k�metinin uzun s�re teredd�t ettikten sonra ��karmak zorunda kald��� afyon yasa��, ilk Afyon Sava��na (1838-1842) yol a�t�. Bu sava�, �lkeyi kesin olarak y�k�ma s�r�kledi. �in, yabanc� g��lerle her kar�� kar��ya geli�inde ordusunun yetersizli�i y�z�nden boyun e�mek ve onlar�n giderek artan isteklerini kabul etmek zorunda kald�. Bat�l� �lkelerin 1842 y�l�ndan itibaren yava� yava� �in topraklar� i�inde ger�ek n�fuz b�lgeleri edindiler; �inlilerin elinden b�y�k liman mahallelerini (imtiyazlar) ald�lar, tarlalar� kiralad�lar ve �lkenin kendilerine en �ok yarar sa�layacak �ekilde d��ar� a��lmas�n� �art ko�tular. T�m bunlar�n sonucunda �lkede ya�anan sefalet, h�k�metin zaafiyeti ve �in topraklar�n�n yava� yava� elden gidiyor olmas� bir�ok ayaklanmaya yol a�t�.

�in'de ya�ananlar, �ngiltere'nin politikas�n�n sonu�lar�ndan sadece biriydi. 19. y�zy�l boyunca G�ney Afrika, Hindistan, Avustralya gibi co�rafyalarda �ngiliz emperyalizminin s�m�r�s� en ac� boyutlar�yla ya�and�.

�ngilitere'nin bu s�m�r� d�zenini me�rula�t�rmak, hakl� gibi g�stermek i�i ise baz� �ngiliz sosyal bilimcilerine ve bilim adamlar�na d��m��t�. ��te Charles Darwin, bunlar�n en �nemlisi ve etkilisi oldu. Evrim s�recinde "ileri �rklar" oldu�unu �ne s�ren, bunlar�n "beyaz �rk" oldu�unu iddia eden ve beyazlar�n di�erlerini s�m�rmesini "do�a kanunu" olarak g�steren Darwin'dir.

Darwin'in s�m�rgeci �rk��l��a kazand�rd��� bu me�ruiyet nedeniyle �svi�re Federal Teknoloji Enstit�s� Yer Bilimleri B�l�m Ba�kan� �nl� �in k�kenli bilimadam� Kenneth J. Hsu, Darwin'i "Victoria d�nemi �ngilteresi i�in ideal bir bilim adam�, �in'e zorla afyon satabilmek i�in bu �lkeyi i�gal eden, bunu da serbest ticaret ve 'en g��l�lerin hayatta kalmas�' kural�na dayand�ran �lkenin bilimsel dayana��" �eklinde tarif eder.

��te t�m bunlar g�stermektedir ki; yery�z�nde s�m�rgeci ve �rk�� fikir ak�mlar�n�n neden oldu�u her t�rl� zul�m ortam�n�n temelinde Darwinizm yatmaktad�r. Darwinizm, ter�r uygulayanlar�n, s�m�r� d�zeni kurup bu d�zenin devam etmesini isteyenlerin, sava� ��kar�p insanlar�n �lmesine ve yaralanmalar�na neden olanlar�n benimsedi�i bir d���nce sistemidir. Darwinizm, insanl��a �iddet, sava� ve �at��madan ba�ka bir olgu sunamam�� bir ideolojidir.













0






�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.



Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.