OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Uzakdo�u Kom�nizmi
Tarih�ilerin hesaplamalar�na g�re, kom�nizm nedeniyle 20. y�zy�l boyunca 120 milyona yak�n insan �ld�r�lm��t�r. Bunlar, bir sava� s�ras�nda cephede �len askerler de�il, kom�nist devletlerin kendi halklar�n�n i�inden �ld�rd�kleri sivillerdir.

Kom�nizm, Avrupa'da do�mu� ve ge�ti�imiz 20. y�zy�la bask�, zul�m ve ac� damgas�n� vurmu�tur. 120 milyona yak�n erkek, kad�n, ya�l�, k���k �ocuk, bebek, sadece "kom�nizm" denen bu so�uk, kat�, sert ve vah�i ideoloji nedeniyle ya�am�n� yitirmi�tir.

Kom�nizm ilk devrimini daha do�uda, Rusya'da ger�ekle�tirmi�tir. 20. y�zy�l�n ikinci yar�s�nda ise, daha da do�uya do�ru ilerlemi�tir. Nitekim 1949 y�l�nda d�nyan�n en kalabal�k �lkesi olan �in, Mao Tse-tung'un �nderli�indeki kom�nist gerillalar taraf�ndan ele ge�irilmi�tir. Bu ikinci b�y�k devrimin sonu�lar� ise ayn� birincisi, yani Bol�evik devrimi gibi olmu�tur: Cinayetler, kitle katliamlar�, i�kenceler, k�tl�klar, yoksulla�ma, yozla�ma ve kendi i�ine kapal�, donuk bir korku toplumu...

1917'deki Bol�evik Devrimi'nden sonra, d�nya ikinci kez bir kom�nist devrime �ahit oluyordu. Bu ikinci devrimin de sonu�lar�, en az birincisi kadar kanl� oldu.

"B�y�k At�l�m" ve B�y�k K�tl�k

Mao iktidara geldikten sonra her�ey �ok de�i�ti. Devrimden sonraki ilk y�llarda Mao t�m �in'e hakim olmak ve kom�nist otoriteyi her b�lgede kurmakla u�ra�t�. Bu arada binlerce ki�i "s�n�f d��man�" olmak su�uyla tutukland� ve halka a��k idam g�sterileriyle as�ld�. Mao, 1950'lerin ortalar�nda ise Stalin'in Sovyetler Birli�i'nde uygulad��� kollektivizasyona benzer bir giri�im tasarlamaya ba�lad�. Mao, projesine "B�y�k At�l�m" ad�n� vermi�ti. Ama proje �in halk�na sadece b�y�k bir k�tl�k ve i�kence getirdi.

B�y�k At�l�m hareketi, Stalin'in Ukrayna'daki yapay k�tl��� gibi, insan yap�m� bir k�tl�kt�. Kom�nizmin Kara Kitab�'nda B�y�k At�l�m d�nemi �in manzaralar� ��yle anlat�l�yor: "A�l���n siyasi kaynakl� olu�u, y�ksek �l�m oranlar�n�n k�ktenci Maocular taraf�ndan y�netilen ta�ra b�lgelerinde yo�unla�mas�yla kan�tlanm��t�r, oysa buralar� ola�an zamanlarda tah�l ihracat��s� b�lgelerdi... Henan'daki eylemciler, t�pk� Mao gibi, t�m zorluklar�n k�yl�lerin tah�l� saklamas�ndan kaynakland���na inanm��t�: �lkenin ilk halk kom�n�n�n kuruldu�u Xinyang'�n (10 milyon n�fuslu) vilayet sekreterine g�re "Sebep g�da eksikli�i de�ildi. Bol miktarda tah�l vard�, ama burada ya�ayanlar�n y�zde 90'�nda ideolojik sorunlar bulunuyordu. K�yl�lerin t�m�ne kar�� 1959 Sonbahar�'nda �iddetli bir askeri sald�r� ba�lat�ld�; bunun sorumlular�, Japon kar��t� gerilla hareketinin y�ntemlerini kullan�yordu. 10.000'den fazla k�yl� hapsedildi; bunlar�n bir�o�u o s�rada a�l�ktan �lecekti. B�t�n �zel �ah�s mutfaklar�ndaki ara� gere�lerin (kullan�lm�� �elik haline d�n��t�r�lmemi�lerin), t�m �z t�ketimi ve kooperatif �r�nlerini y�r�tme arzusunu yasaklayacak bi�imde, par�alanmas� i�in emir verildi. Sert k�� yakla��rken, her t�rl� ate� yakma da yasakland�! Bask� eylemleri deh�et vericiydi: Binlerce tutukluya sistemli i�kenceler yap�l�yordu. Oysa bu s�rada, ulusal bir kampanya "Henan'dan ders al�nmas�" i�in propaganda yap�yordu. "K�z�l bayra��n �l�m oran� y�zde 99 olsa bile g�nderde tutulaca��n�n" ilan edildi�i Anhui'deki kadrolar, canl� canl� topra�a g�mme ve k�zg�n demirle i�kence gibi eski iyi geleneklere d�nd�ler."


Kambo�ya'da Kom�nizm Vah�eti


Zaten ac�mas�z, �at��mac�, zalim ve kan d�k�c� bir ideoloji olan kom�nizm, Maoculukla birlikte daha da ileri bir vah�et boyutuna varm��t�r.

Bu olguyu daha da iyi anlayabilmek i�in, Asya'daki bir ba�ka kom�nizm �rne�ine daha bakmak gerekir. S�z konusu �rnek, �in'in deste�iyle iktidara gelmi� ve Maoculu�u y�ntem olarak benimsemi� bir rejimdir: Kambo�ya'daki K�z�l Khmer rejimi.

K�z�l Khmer �rg�t�, Pol Pot adl� bir Maocu taraf�ndan kurulmu� ve y�netilmi� bir kom�nist partidir. Uzun y�llar Kambo�ya ormanlar�nda �rg�tlenen ve iktidar hayalleri kuran K�z�l Khmerler, 1975'te bu r�yalar�na kavu�urlar. �ktidara geldikten sonra da, Stalin Rusyas�'nda veya Mao'nun �ini'nde bile g�r�lmeyen boyutlarda totaliter ve zalim bir rejim kurarlar. K�z�l Khmer rejimi, kom�nist cinnetin doruk noktas�d�r. Parti, �lke i�in yap�lmas� gereken tek kom�nist g�revin, pirin� tarlalar�nda �lesiye �al��mak oldu�una karar vermi� ve t�m Kambo�ya n�fusunu tarlalarda �al��t�rmaya ba�lam��t�r. �ehirlerde ya�ayan on binlerce insan -devlet adamlar�, b�rokratlar, ��retmenler, ayd�nlar- k�ylere s�r�lm�� ve olu�turulan kollektif �iftliklerde �ok a��r �artlarda �al��t�r�lmaya ba�lat�lm��lard�r. �al��ma s�ras�nda dinlenmek, toplanan �r�nlerden bir par�a bile olsun izinsiz olarak yemek veya herhangi bir dini ibadette bulunmak "devrime isyan" say�lm�� ve bu gibi as�ls�z bahanelerle insanlar �ld�r�lmeye ba�lanm��t�r.

Kuzey Kore ve Vietnam

Asya'daki k�z�l vah�et sadece �in ve Kambo�ya ile de s�n�rl� kalmam��, Kuzey Kore ve Vietnam'daki kom�nist rejimler de kendi halklar�na kar�� ac�mas�z bir ter�r uygulam��lard�r. On y�llarca Kim Li Sung'un diktas� alt�nda y�netilen Kuzey Kore rejiminin katletti�i insan say�s�n�n 1.5 milyon oldu�u hesaplanmaktad�r. Y�z binlerce insan ise Kuzey Kore'nin hapishanelerinde i�kence g�rm��t�r. Kom�nizmin Kara Kitab�'nda, insanlar�n hayvan muamelesi g�rd��� Kuzey Kore hapishanelerinden ��yle s�z edilir:

"... Terim resmen kullan�lmasa da s�z konusu olan ger�ek cezaeviydi. 2000'i kad�n 6000 insan bu ceza kompleksinde, sabah�n 05.30'undan gece yar�s�na kadar terlik, tabanca k�l�f�, �anta, kemer, patlay�c� ate�leyicileri, yapay �i�ekler �retmek �zere hayvanlar gibi �al���yordu. Hamile mahkumlar korkun� bir bi�imde �ocuk d���rmeye zorlan�yordu. Cezaevinde do�an her �ocuk ka��n�lmaz olarak bo�uluyor ya da bo�azlan�yordu." (Harun Yahya, Kom�nizm Pusuda)

Darwinizm'i temel alan, dolay�s�yla insan� �at��arak kan d�kmeye mahkum bir hayvan t�r� olarak g�ren kom�nizm, Uzak Do�u Asya'n�n pirin� tarlalar�n� birer �l�m tarlas� haline getirmi�tir. Dahas�, Uzak Do�u Asya'da kom�nizmin medeniyet ve k�lt�r d��manl��� daha ileri boyutlara varm��, cehaleti, �irkinli�i, tekd�zeli�i ve d���nmemeyi makbul g�ren, medeniyet yerine hayvanca ya�amay� tercih eden korkun� bir ideoloji ortaya ��km��t�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.