OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kuran Ahlak�n� Ya�aman�n Sonucu: Huzur ve Mutluluk�nsan, yarat�l��� gere�i mutlu ve huzurlu ya�amak ister. Allah'�n Kuran'da bildirdi�i ahlak yap�s�, insan�n f�trat�na en uygun ya�am� sunar. Kuran ahlak� d���ndaki yollar�n hepsi insan�n huzursuz ya�am s�rmesine neden olur.

Ya�lar�, meslekleri, sosyal konumlar� her ne olursa olsun, Kuran ahlak�ndan uzak toplumlarda ya�ayan insanlar�n hi�biri tam anlam�yla mutlu ve huzurlu bir ya�am s�rd�rememektedirler.

��z�m Kuran'da Aranmal�d�rKuran ahlak�n� ya�amayan, yani cahiliye hayat�na g�re davranan insanlar�n i�inde bulunduklar� en b�y�k yanl�� budur; ��z�m� Kuran'da aramamak...

Bu ki�iler i�erisinde bulunduklar� durumun a�maz bir hal ald���n� a��k�a g�r�rler. Ya�ad�klar� hayat tarz�n�n, benimsedikleri karakter yap�s�n�n onlara istediklerini vermedi�ini, kendilerini tatmin etmedi�ini ve hatta s�k�nt�ya soktu�unu hayatlar�n�n her an�nda hissederler. Ancak buna ��z�m olarak cahiliyenin sundu�u di�er alternatifleri deneme yoluna giderler ki, bu da onlara yine mutsuzluk ve huzursuzluk getirir. Cahiliye sistemlerinin temelde birbirinden hi�bir fark� yoktur. Belki insanlar, mekanlar ve �artlar de�i�ebilir ama ya�anan kayg�lar ve hedefler hep sabit kal�r. �rne�in cahiliye ya�am�na g�re 'entel' olmak veya 'sosyete k�lt�r�' ile ya�amak �ok �nemlidir. Ancak bu iki ya�am modeli her ne kadar birbirinden farkl� olarak g�r�lse de hedef hep ayn�d�r: D�nya hayat�na g�re ya�amak.

Oysa d�nya hayat� h�rsla ba�lan�lmayacak kadar k�sad�r. D�nya hayat�nda kazan�lan hi�bir �ey baki kalmaz. �l�mle birlikte d�nya hayat�ndaki her�ey yok olacakt�r. Bu nedenle, yaln�zca d�nyevi kazan�lar elde etmek i�in at�lan her ad�m insana b�y�k s�k�nt�lar getirir.

Buna kar��l�k Allah insanlara mutlu ve huzurlu olman�n yollar�n� Kuran'da bildirmi�tir: Bir insan ancak Allah'a y�neldi�i ve O'nunla dost olup, Rabbimizin be�endi�i ahlak� ya�ad���nda s�k�nt�lar�ndan kurtulabilir. Allah, bir ayetinde bu �nemli s�rr� ��yle bildirir:

"Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'�n zikriyle mutmain olanlard�r. Haberiniz olsun; kalpler yaln�zca Allah'�n zikriyle mutmain olur." (Rad Suresi, 28)

Kuran'da tarif edilen m�min karakterinde s�k�nt�, huzursuzluk, kayg� ve karma�a yoktur. �man edenler Kuran ahlak�n� ya�ad�klar� i�in d�nyada g�zel bir hayat ya�arlar, dengeli bir ruh hali i�inde olurlar ve g�zel tav�rlar g�sterirler.

Allah'�n R�zas�n� HedeflemekKuran ahlak�ndan uzak ya�ayan insanlar�n mutlu olamamalar�n�n ve bir t�rl� ��k�� yolu bulamamalar�n�n bir sebebi de yaln�zca insanlar�n ho�nutlu�unu kazanmak i�in ya�amalar�d�r. Bir insan t�m do�rular�n�, yanl��lar�n� ve hayat�n� insanlar�n de�er yarg�lar�na g�re belirliyorsa, insanlar i�in ya��yor demektir.

�nsanlar i�in ya�amak ise, b�y�k bir zorluktur. ��nk� her insan�n be�enisi farkl� �l��ler �zerine kurulmu�tur. Bir insan�n �evresinde y�zlerce insan oldu�u d���n�lecek olursa, bunlar�n her birini memnun etmek i�in ayr� �aba harcamak gerekecektir. Birinin memnun oldu�u bir tav�rdan bir di�eri memnun olmayacakt�r. Bu ise, "insanlar i�in ya�ayan" kimselerin, "binlerce farkl� talebi ayn� anda" kar��lamas� demektir. Bu da imkans�z oldu�una g�re, s�z konusu ki�i s�k�nt�l� bir hayat s�rmek zorunda kalacakt�r.

Allah, iman etmeyenlerin bu s�k�nt�lar�na Kuran'da ��yle bir �rnek vermektedir:

"Allah (ortak ko�anlar i�in) bir �rnek verdi: Kendisi hakk�nda uyumsuz ve ge�imsiz bulunan, sahipleri de �ok ortakl� olan (k�le) bir adam ile yaln�zca bir ki�iye teslim olmu� bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd, Allah'�nd�r. Hay�r onlar�n �o�u bilmiyorlar." (Z�mer Suresi, 29)

Y�ce Rabbimiz, insan� ve t�m di�er varl�klar� yaratand�r. �nsan�n nas�l bir ya�ant�yla mutlu olabilece�ini de yaln�zca Allah bilir. Bu noktada insana yard�mc� olabilecek tek bir yol vard�r; Allah'�n sonsuz akl�na ve bilgisine teslim olmak ve Allah'�n r�zas�n� g�zeterek ya�amak.

D�nya Bir �mtihan YeridirCahiliye karakteri ta��yan insanlar�n mutlu olamamalar�n�n bir sebebi de d�nyada bulunu� ama�lar�n� unutmalar�d�r. Oysa insan Allah'�n akl�n�, g�c�n�, sanat�n� ve t�m di�er �st�n s�fatlar�n� takdir edebilecek mi, O'na gere�i gibi kul olabilecek mi, yoksa bunlar� ve yarat�l�� amac�n� unutup, d�nya hayat�na kap�lacak m� diye denenmektedir. Allah Kuran'da d�nya hayat�n�n bu ger�e�ini ��yle bildirmektedir:

"O, amel (davran�� ve eylem) bak�m�ndan hanginizin daha iyi (ve g�zel) olaca��n� denemek i�in �l�m� ve hayat� yaratt�. O, �st�n ve g��l� oland�r, �ok ba���layand�r." (M�lk Suresi, 2)

�nsan�n bu �ekilde denenmesi, hayat�n�n her an�nda devam eder. Okulda, i�te, evde, sokakta, yaln�zken ya da kalabal�kta, hasta iken veya sa�l�kl� oldu�unda, d�nyan�n bir di�er ucuna da gitse orada da yine imtihan� devam eder. �stisna olu�turabilecek tek bir an� dahi yoktur. S�yledi�i her s�z, yapt��� her tav�r ve d���nd��� her�ey eksiksiz olarak ahirette kar��s�na ��kacakt�r.

�nsan�n d�nyada olup biten her olay�n bir deneme olarak yarat�ld���n� unutmas�, tevekk�ls�z bir tav�r g�stermesine neden olur. Nitekim dinden uzak ya�ayan toplumlarda s�k s�k duyulan "neden b�yle oldu, ke�ke b�yle olmasayd�", "i�ler yolunda gitmiyor", "mahvolduk", "b�t�n i�ler ters gidiyor", "��yle yapmasayd�m, b�yle olmazd�" ve bunlara benzer pek �ok �ikayet�i ifadenin alt�nda bu ger�e�in unutulmas� yatmaktad�r.

Kaderi unutman�n ve tevekk�ls�zl���n kesin sonucu ise, s�k�nt� ve mutsuzluktur. �nsanlar�n b�y�k bir b�l�m� olaylar�n hikmetlerini d���nmedikleri i�in olumsuz gibi g�r�nen en ufak bir durumla kar��la�t�klar�nda hemen �ikayet etmeye ba�larlar. Bunun sonucunda da s�rekli olarak huzursuz, mutsuz ve s�k�nt�l� bir hayat ya�arlar.

Oysa insan�n �zerine d��en, Allah'�n kendisi i�in yaratt��� her andan raz� olmas�d�r. Ters gidiyor gibi g�r�nen olaylar meydana gelse de, g�zel ahlakta ve Allah'a olan teslimiyetinde kararl� olmas� ve en �nemlisi yarat�l�� amac�n� unutmamas� gerekir. Kuran'da emredilen g�zel ahlak� ya�ayan kimseler, bu t�r olaylarda g�sterecekleri sabr�n ahirette ve d�nyada kendilerine bir g�zellik olarak d�nece�ini bilmenin huzurunu ve mutlulu�unu ya�arlar. (Harun Yahya, ��z�m Kuran Ahlak�)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.